Search result for

skills

(38 entries)
(0.0237 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -skills-, *skills*, skill
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your deductive reasoning skills are perfectความสามารถของคุณสมบูรณ์แบบพอที่จะทำได้ New Haven Can Wait (2008)
You're just upset because the whole time she was with you, she was thinking about my huge, throbbing diagnostic skills.คุณพึ่งหัวเสีย เพราะเธออยู่กับคุณตลอดเวลา เธอคิดว่าอ้อมกอดของฉัน สั่นระริก Lucky Thirteen (2008)
And I don't have the skills to put in a permanent one.และฉันก็ไม่สามารถจะใส่อย่างถาวรได้ The Itch (2008)
Dozen years or so, my... nervous system, my cognitive skills, even my emotional balance...12 ปี หรือประมาณนั้น ระบบประสาทของฉัน การรับรู้ รึแม้แต่ความสมดุลย์ทางอารมณ์ Dying Changes Everything (2008)
I've heard that the new R3s are far faster in thinking skills and more powerful than the old R2 units.ข้าได้ยินมาว่ารุ่นอาร์ทรีนี่ มีกระบวนการคิดที่เร็วกว่าเดิม และมีประสิทธิภาพมากกว่าอาร์ทูรุ่นเก่าด้วย Downfall of a Droid (2008)
Your leadership skills are most impressive.ความเป็นผู้นำของเจ้าน่าประทับใจมาก Shadow of Malevolence (2008)
Over the next three days, you will test your bravery, your skills as warriors and, of course, challenge the reigning champion, my son, Prince Arthur.นับจากนี้ไปเป็นเวลาสามวัน เราจะได้วัดความกล้าหาญของท่าน และทักษะในการรบของท่าน และ แน่นอนที่สุด ได้ประลองกับ แชมป์เก่า บุตรชายข้า, เจ้าชายอาร์เธอร์ Valiant (2008)
There will come a time when your skills will be recognised.ซักวันนึงพลังของเธอจะเป็นที่ยอมรับ The Mark of Nimueh (2008)
No-one else appreciates my skills. I want someone to see me for who I am.น่าสงสัยจริงทำไมไม่มีใครชื่นชมพลังของผมเลย ผมแค่อยากให้มีใครซักคนเห็นตัวตนที่แท้จริงของผม The Mark of Nimueh (2008)
Yeah, but meanwhile my skills are getting rusty-เข้าใจ.. แต่ว่าเดี๋ยวฝีมือฉันก็ขึ้นสนิมหรอก Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
I am more than capable of dealing with a lone Assassin armed with undisciplined fighting skillsข้ามีความสามารถมากพอ ที่จะจัดการกับมือสังหารติดอาวุธ ที่มีทักษะการต่อสู้ ไร้ระเบียบแบบแผนนั้นได้ Cloak of Darkness (2008)
I know of your exceptional skillsเจ้ามีทักษะความสามารถชั้นเลิศ Portrait of a Beauty (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
skillsHe boasted about his skills.
skillsHe longed for her talented skills.
skillsHe's well respected for his management skills.
skillsHis skills qualified him for the job.
skillsIn addition to the general curriculum there are tutorials in the essentials of machinery, training is also carried out for skills in and learning how to use the various types of machinery.
skillsMastering facts patiently is far more necessary for them than learning expressive and critical skills.
skillsPersons with special skills can easily get jobs.
skillsShe used all her skills making this dish.
skillsStudents should develop their reading skills.
skillsSuch skills could be put to many practical uses.
skillsThe command of communication skills in multiple languages is essential to any company providing goods and services on the world market.
skillsThe more skills one masters, the greater contribution one can make to society.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทักษะการฟัง[n. exp.] (thaksa kān fang) EN: listening skills   FR: capacité d'écoute [f]
ทักษะในการจัดการ[n. exp.] (thaksa nai kān jatkān) EN: managerial skills   

CMU English Pronouncing Dictionary
SKILLS    S K IH1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
skills    (n) (s k i1 l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
つぶしが利く;潰しが利く[つぶしがきく, tsubushigakiku] (exp,v5k) to be valuable as scrap; to be able to do other work; to have marketable skills [Add to Longdo]
サバイバル技術[サバイバルぎじゅつ, sabaibaru gijutsu] (n) survival skills [Add to Longdo]
スキルインベントリーシステム[, sukiruinbentori-shisutemu] (n) skills inventory system [Add to Longdo]
ソーシャルスキルズトレーニング[, so-sharusukiruzutore-ningu] (n) social skills training [Add to Longdo]
ソフトスキル[, sofutosukiru] (n) good customer skills (wasei [Add to Longdo]
奥の手[おくのて, okunote] (n) left hand; upper hand; secret skills; secret; mystery; last resort; trump card [Add to Longdo]
応用編[おうようへん, ouyouhen] (n) problem in a mathematics textbook in which previously learned skills are applied to real world situations; practical assessment [Add to Longdo]
漢検[かんけん, kanken] (n) (abbr) (See 漢字検定) kanji test; test of kanji skills [Add to Longdo]
漢字検定[かんじけんてい, kanjikentei] (n) (See 漢検) test of kanji skills; kanji test [Add to Longdo]
漢字試験[かんじしけん, kanjishiken] (n) kanji test; test of kanji skills [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top