Search result for

skepticism

(28 entries)
(0.0182 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -skepticism-, *skepticism*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
skepticism[N] ความสงสัย, See also: ความกังขา, Syn. doubtfulness, dubiousness, Ant. confidence, trust

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
skepticism(สเคพ'ทิซซึม) n. ความสงสัย,ความขี้สงสัย, Syn. scepticism

English-Thai: Nontri Dictionary
skepticism(n) ความแคลงใจ,ความสงสัย,ความกังขา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
skepticism; scepticismวิมตินิยม, กังขาคติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Skepticismกังขาคติ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm gonna put my money on healthy skepticism.ฉันจะไปใช้เงินเพื่อ คลายความสงสัย Unearthed (2010)
It was met with a great deal of skepticism, and the science community actually published articles saying, "that can't be done."แสดงให้เห็นว่าใช่ คุณสามารถทำเช่นนั้น คุณสามารถสร้างทุ่งกว้าง ของกล้องโทรทรรศน์ของคุณ ที่มีจำนวนมากของพิกเซล Are We Alone? (2010)
Now, I know there's a very high degree of skepticism about my ability to lead.ตอนนี้ฉันรู้ว่ามีระดับที่สูงมากของความสงสัยเกี่ยวกับความสามารถของผมที่จะนำไปสู่ The Beaver (2011)
A Degas appearing after all this time is going to be greeted with a healthy amount of skepticism.ภาพเดกาส์โผล่ขึ้นมาหลังจากหายไปนาน จะต้องมีคนสงสัยเยอะแน่ Countdown (2011)
I understand your skepticism, Nora. It's just that--ฉันเข้าใจความสงสัยของเธอ นอร่า มันก็แค่... Addicted to Love (2012)
Call it healthy skepticism.เรียกว่าการมองอะไรในแง่ดี นับว่าเป็นสิ่งที่ดี Citizen Fang (2012)
It's called a healthy skepticism.ฉันเรียกมันว่า ความสงสัยที่เป็นมิตรกับสุขภาพน่ะ A View to a Kill (2013)
Virginity and skepticism.ความบริสุทธิ์และความไม่เชื่อ The Sin Eater (2013)
Do I sense skepticism in your question, Doctor?ฟังดูคุณเคลือบแคลงใช่ไหม หมอ Stonehearst Asylum (2014)
After some initial healthy skepticism, her colleagues looked for themselves, and found that Vera was right.หลังจากที่มีความสงสัย ที่มีสุขภาพดีเริ่มต้น เพื่อนร่วมงานของเธอมองหาตัวเอง และพบว่า วีระ ถูกต้อง Unafraid of the Dark (2014)
Hardly. Her skepticism's interminable.ไม่ค่อย เธอไม่เชื่ออย่างแข็งขัน Dead Men Tell No Tales (2015)
Hey, just suspend the skepticism, at least until you meet him.เก็บข้อสงสัยไว้ก่อนแล้วเอาไว้ถามกับเขาเองดีกว่า Chapter Four 'Collision' (2006)

CMU English Pronouncing Dictionary
SKEPTICISM    S K EH1 P T AH0 S IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
skepticism    (n) (s k e1 p t i s i z @ m)

Japanese-English: EDICT Dictionary
スケプチシズム[, sukepuchishizumu] (n) skepticism; scepticism [Add to Longdo]
懐疑[かいぎ, kaigi] (n,vs) doubt; skepticism; scepticism; disbelief; (P) [Add to Longdo]
懐疑主義[かいぎしゅぎ, kaigishugi] (n) skepticism; scepticism [Add to Longdo]
懐疑心[かいぎしん, kaigishin] (n) skepticism; scepticism; doubt [Add to Longdo]
懐疑論[かいぎろん, kaigiron] (n) skepticism; scepticism [Add to Longdo]
疑い[うたがい, utagai] (n) doubt; question; uncertainty; skepticism; scepticism; suspicion; distrust; (P) [Add to Longdo]
疑り[うたぐり, utaguri] (n) doubt; question; uncertainty; skepticism; scepticism; suspicion; distrust [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Skepticism \Skep"ti*cism\, n. [Cf. F. scepticisme.] [Written
   also {scepticism}.]
   1. An undecided, inquiring state of mind; doubt; uncertainty.
    [1913 Webster]
 
       That momentary amazement, and irresolution, and
       confusion, which is the result of skepticism.
                          --Hune.
    [1913 Webster]
 
   2. (Metaph.) The doctrine that no fact or principle can be
    certainly known; the tenet that all knowledge is
    uncertain; Pyrrohonism; universal doubt; the position that
    no fact or truth, however worthy of confidence, can be
    established on philosophical grounds; critical
    investigation or inquiry, as opposed to the positive
    assumption or assertion of certain principles.
    [1913 Webster]
 
   3. (Theol.) A doubting of the truth of revelation, or a
    denial of the divine origin of the Christian religion, or
    of the being, perfections, or truth of God.
    [1913 Webster]
 
       Let no . . . secret skepticism lead any one to doubt
       whether this blessed prospect will be realized. --S.
                          Miller.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 skepticism
   n 1: doubt about the truth of something [syn: {incredulity},
      {disbelief}, {skepticism}, {mental rejection}]
   2: the disbelief in any claims of ultimate knowledge [syn:
     {agnosticism}, {skepticism}, {scepticism}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top