ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

silt

S IH1 L T   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -silt-, *silt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
silt[N] ี้โคลน, See also: เลน, ขี้เลน, Syn. deposit, sediment
silt[VI] เต็มไปด้วยโคลน
silt[VT] ทำใหเต็มไปด้วยโคลน
silt up[PHRV] อุดตันด้วยโคลน, See also: อุดด้วยโคลน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
silt(ซิลทฺ) n. โคลน,เลน,ตะกอน vi.,vt. (ทำให้) เต็มไปด้วยโคลนเลน,อุดตันด้วยโคลนเลน

English-Thai: Nontri Dictionary
silt(n) เลน,โคลนตม,ตะกอน
silt(vt) ทำให้ตื้นเขิน,ทำให้ตกตะกอน,ทำให้มีโคลนตม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
siltทรายแป้ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
siltstoneหินทรายแป้ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Siltทรายแป้ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Siltทรายแป้ง [TU Subject Heading]
Silt ดินตะกอน, ทรายแป้ง
อนุภาคของดินหรือทรายซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ระหว่าง 0.004 ถึง 0.062 มิลลิเมตร มีความละเอียดและปั้นไม่ติด ; ตะกอนที่เกิดจากการทับถมของวัตถุที่น้ำพัดพา มาในอ่างเก็บน้ำ หรือสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ หรือที่ราบน้ำท่วมถึง [สิ่งแวดล้อม]
Silt ทรายแป้ง
ทรายที่มีขนาดละเอียดยิบ มีเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 1/16 ถึง 1/256 มม. ผิดกับดินเหนียวตรงที่ปั้นไม่ติด [สิ่งแวดล้อม]
siltsilt, ดินตะกอนทราย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
silt loamsilt loam, ดินร่วนปนตะกอนทราย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Siltation การทับถมของดินตะกอน
ดู silt (Silt หมายถึง อนุภาคของดินหรือทรายซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ระหว่าง 0.004 ถึง 0.062 มิลลิเมตร มีความละเอียดและปั้นไม่ติด ; ตะกอนที่เกิดจากการทับถมของวัตถุที่น้ำพัดพา มาในอ่างเก็บน้ำ หรือสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ หรือที่ราบน้ำท่วมถึง ) [สิ่งแวดล้อม]
siltingsilting, การตกตะกอน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Siltstone หินทรายแป้ง
หินตะกอนชนิดหนึ่ง ประกอบด้วย ตะกอนเศษหินขนาดทรายแป้งประมาณ 2 ใน 3 และมีส่วนประกอบอยู่ระหว่างหินทรายกับหินดินดาน พบเกิดเป็นชั้นบาง ๆ เนื้อแน่น แข็ง และโครงสร้างภายในเนื้อหิน แสดงร่องรอยของการเคลื่อนที่ ของกระแสน้ำในขณะที่มีการสะสมของตะกอน [สิ่งแวดล้อม]
siltstonesiltstone, หินทรายแป้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pelasta kansalaiset siltä, mitä minä tein. Teen sen.ปกป้องประชาชน. Kingdom of Heaven (2005)
Ja silti te kävelette.หรือท่านต้องการจะเดิน. Kingdom of Heaven (2005)
Coal. Hint of silt.ถ่านหิน เลนจากแม่น้ำ Sherlock Holmes (2009)
The silt on the bottom is like glue.พวกเขาติดเหมือนกาวอยู่ในนั้น Pretty Much Dead Already (2011)
The butter impregnates the tissues, and then it hardens and settles like silt.เนย impregnates เนื้อเยื่อและ จากนั้นก็แข็งตัวและ settles เช่นตะกอน. The Family (2013)
When these creatures died, they sank to the bottom and were buried in the silt.เมื่อสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เสียชีวิต พวกเขาจมลงไปด้านล่าง และถูกฝังอยู่ในตะกอน กว่าล้านปี The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
Eventually, the basin silted in and the reef died.ตื้นเขินและแนวปะการังตาย นี้เมืองผีทะเลถูกฝังอยู่แล้ว The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
When the great ice sheets melted, the sea rose to its present height and the rivers carried silt from the highlands to build great delta plains where they met the sea.น้ำทะเลเพิ่มขึ้นสูงในปัจจุบัน และแม่น้ำดำเนินตะกอน จากที่ราบสูง เพื่อสร้างที่ราบสามเหลี่ยมปาก ที่ดีที่พวกเขาได้พบกับทะเล The Lost Worlds of Planet Earth (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
siltThe river was cloudy with silt.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตกตะกอน[V] precipitate, See also: silt, settle, subside, Syn. นอนก้น, Example: เขาวางขวดใส่น้ำจากแม่น้ำไว้นิ่งๆ เพื่อให้ฝุ่นผงในน้ำตกตะกอน, Thai definition: มีตะกอนนอนก้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตะกอน[n.] (takøn) EN: sediment ; deposits ; dregs ; lees ; silt ; precipitate ; refuse   FR: sédiments [mpl] ; dépôt [m] ; vase [f] ; limon [m] ; précipité [m] ; lie [f]
ตกตะกอน[v.] (toktakøn) EN: deposit ; precipitate ; have sediment ; silt ; settle ; subside   FR: précipiter ; sédimenter

CMU English Pronouncing Dictionary
SILT    S IH1 L T
SILTEC    S IH1 L T EH2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
silt    (v) sˈɪlt (s i1 l t)
silts    (v) sˈɪlts (s i1 l t s)
silted    (v) sˈɪltɪd (s i1 l t i d)
silting    (v) sˈɪltɪŋ (s i1 l t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
泥沙[ní shā, ㄋㄧˊ ㄕㄚ, ] silt, #20,618 [Add to Longdo]
[yū, , ] silt; river sludge; to silt up; choked with silt, #23,344 [Add to Longdo]
淤泥[yū ní, ㄩ ㄋㄧˊ, ] silt; sludge; ooze, #23,518 [Add to Longdo]
淤积[yū jī, ㄩ ㄐㄧ, / ] silt; sediment; ooze; slurry, #29,665 [Add to Longdo]
淤滞[yū zhì, ㄩ ㄓˋ, / ] silted up; obstructed by silt, #80,789 [Add to Longdo]
坋粒[fèn lì, ㄈㄣˋ ㄌㄧˋ, ] silt [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シルト[, shiruto] (n) silt [Add to Longdo]
シルト岩[シルトがん, shiruto gan] (n) siltstone [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Silt \Silt\ (s[i^]lt), n. [OE. silte gravel, fr. silen to drain,
   E. sile; probably of Scand. origin; cf. Sw. sila, prob. akin
   to AS. se['o]n to filter, s[imac]gan to fall, sink, cause to
   sink, G. seihen to strain, to filter, OHG. s[imac]han, Icel.
   s[imac]a, Skr. sic to pour; cf. Gr. 'ikma`s moisture. Cf.
   {Sig}, {Sile}.]
   Mud or fine earth deposited from running or standing water.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Silt \Silt\, v. t. [imp. & p. p. {Silted}; p. pr. & vb. n.
   {Silting}.]
   To choke, fill, or obstruct with silt or mud.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Silt \Silt\, v. i.
   To flow through crevices; to percolate.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 silt
   n 1: mud or clay or small rocks deposited by a river or lake
   v 1: become chocked with silt; "The river silted up" [syn: {silt
      up}, {silt}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top