ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sheriff

SH EH1 R AH0 F   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sheriff-, *sheriff*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sheriff(n) นายอำเภอ
sheriffs badge(sl) ทวารหนัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sheriff(เชอ'รีฟ) n. นายอำเภอ, (อเมริกา) เจ้าพนักงานปราบปรามผู้ร้าย, See also: sheriffdom n.
undersheriff(อัน'เดอะเ?'ริฟ) n. ผู้ช่วยนายอำเภอ, รองนายอำเภอ, รองผู้ว่าการแคว้นหรือมลฑล., See also: undersheriffship n.

English-Thai: Nontri Dictionary
sheriff(n) นายอำเภอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sheriffนายอำเภอ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To hell with all you sheriffs and deputies and all who gave birth to you!เอามันลงนรกไปพร้อมกับมือกฎหมายอย่างพวกแก แล้วก็พ่อแม่พวกแกด้วย The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Sheriff murdered, crops burned stores looted, people stampeded and cattle raped!นายอำเภอถูกฆ่า, นาถูกเผา... ...ร้านค้าถูกปล้น, คนหนึพล่าน... ...วัวควายถูกข่มขืน Blazing Saddles (1974)
"Send new sheriff immediately.""ส่งนายอำเภอใหม่มาด่วน" Blazing Saddles (1974)
"... of the Office of Sheriff in and for the Township of Rock Ridge.""... นอภ.ของร็อคริดจ์" Blazing Saddles (1974)
Sheriff murdered. Innocent women and children blown to bits!นายอำเภอถูกฆ่า เด็กกับผู้หญิงบริสุทธิ์ถูกระเบิด Blazing Saddles (1974)
As Attorney General, I can assure you that a suitable sheriff will be found to restore the peace in Rock Ridge.ในฐานะอัยการสูงสุด ผมรับรองได้ว่า... ...จะส่ง นอภ.ที่เหมาะสมไปร็อคริดจ์ Blazing Saddles (1974)
If I could find a sheriff who so offends the citizens of Rock Ridge that his very appearance would drive them out of town...ถ้าฉันหาตัวนายอำเภอ ที่ทำให้คนร็อคริดจ์ ไม่พอใจ.. ...คนที่มีรูปร่างหน้าตาแบบที่เห็นแล้ว ชาวบ้านต้องทิ้งเมืองไปเลย... Blazing Saddles (1974)
Governor, as per your instructions I'd like you to meet the new sheriff of Rock Ridge.ขอแนะนำ... ...นายอำเภอร็อคริดจ์คนใหม่ Blazing Saddles (1974)
The sheriff will be here at noon!นายอำเภอจะมาถึงตอนเที่ยง Blazing Saddles (1974)
The sheriff is coming!นายอำเภอกำลังมา Blazing Saddles (1974)
Hey, the sheriff is a n...นายอำเภอเป็นนิ... Blazing Saddles (1974)
The sheriff is near!นายอำเภอมาใกล้แล้ว Blazing Saddles (1974)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sheriffThe sheriff beat the suspect until he was almost dead.
sheriffThe sheriff established order in the town.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นายอำเภอ(n) sheriff, See also: district-chief officer, Example: นายอำเภอคนใหม่เป็นที่รักของชาวบ้าน เพราะมีความยุติธรรมและความจริงใจต่อทุกคน, Count Unit: คน, Thai Definition: เจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่ ซึ่งเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราชการในอำเภอ และรับผิดชอบในการบริการราชการของอำเภอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นายอำเภอ[nāi amphoē] (n, exp) EN: district officer ; chief of a district ; sheriff  FR: sous-préfet [ m ] ; chef de district [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SHERIFF SH EH1 R AH0 F
SHERIFF SH EH1 R IH0 F
SHERIFFS SH EH1 R AH0 F S
SHERIFF'S SH EH1 R AH0 F S
SHERIFF'S SH EH1 R IH0 F S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sheriff (n) ʃˈɛrɪf (sh e1 r i f)
sheriffs (n) ʃˈɛrɪfs (sh e1 r i f s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
郡治安官[jùn zhì ān guān, ㄐㄩㄣˋ ㄓˋ ㄢ ㄍㄨㄢ, ] sheriff [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sheriff { m }sheriff [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シェリフ[shierifu] (n) sheriff [Add to Longdo]
郡保安官[ぐんほあんかん, gunhoankan] (n) county sheriff [Add to Longdo]
州長官[しゅうちょうかん, shuuchoukan] (n) sheriff [Add to Longdo]
保安官[ほあんかん, hoankan] (n) peace officer; sheriff [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sheriff \Sher"iff\, n. [OE. shereve, AS. sc[imac]r-ger?fa;
   sc[imac]r a shire + ger?fa a reeve. See Shire, and {Reeve},
   and cf. {Shrievalty}.]
   The chief officer of a shire or county, to whom is intrusted
   the execution of the laws, the serving of judicial writs and
   processes, and the preservation of the peace.
   [1913 Webster]
 
   Note: In England, sheriffs are appointed by the king. In the
      United States, sheriffs are elected by the legislature
      or by the citizens, or appointed and commissioned by
      the executive of the State. The office of sheriff in
      England is judicial and ministerial. In the United
      States, it is mainly ministerial. The sheriff, by
      himself or his deputies, executes civil and criminal
      process throughout the county, has charge of the jail
      and prisoners, attends courts, and keeps the peace. His
      judicial authority is generally confined to
      ascertaining damages on writs of inquiry and the like.
      Sheriff, in Scotland, called sheriff depute, is
      properly a judge, having also certain ministerial
      powers. Sheriff clerk is the clerk of the Sheriff's
      Court in Scotland. Sheriff's Court in London is a
      tribunal having cognizance of certain personal actions
      in that city. --Wharton, Tomlins. Erskine.
      [1913 Webster] Sheriffship
      Sheriffry
      Sheriffdom
      Sheriffalty

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sheriff
   n 1: the principal law-enforcement officer in a county

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 sheriff /ʃɛrəf/
  sheriff

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top