ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shearer

SH IH1 R ER0   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shearer-, *shearer*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Alan Shearer looking to organize a counterattack for Newcastle United.อลัน เชียเร่อร์พยายามจะเล่นเร็ว เพื่อสวนกลับให้นิวคาสเซิ่ล Goal! The Dream Begins (2005)

CMU English Pronouncing Dictionary
SHEARER SH IH1 R ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schafscherer {m} | Schafscherer {pl}shearer | shearers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shearer \Shear"er\, n.
   1. One who shears.
    [1913 Webster]
 
       Like a lamb dumb before his shearer. --Acts viii.
                          32.
    [1913 Webster]
 
   2. A reaper. [Scot.] --Jamieson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cloth \Cloth\ (kl[o^]th; 115), n.; pl. {Cloths} (kl[o^][th]z;
   115), except in the sense of garments, when it is {Clothes}
   (kl[=o]thz or kl[=o]z). [OE. clath cloth, AS. cl[=a][thorn]
   cloth, garment; akin to D. kleed, Icel. kl[ae][eth]i, Dan.
   kl[ae]de, cloth, Sw. kl[aum]de, G. kleid garment, dress.]
   1. A fabric made of fibrous material (or sometimes of wire,
    as in wire cloth); commonly, a woven fabric of cotton,
    woolen, or linen, adapted to be made into garments;
    specifically, woolen fabrics, as distinguished from all
    others.
    [1913 Webster]
 
   2. The dress; raiment. [Obs.] See {Clothes}.
    [1913 Webster]
 
       I'll ne'er distust my God for cloth and bread.
                          --Quarles.
    [1913 Webster]
 
   3. The distinctive dress of any profession, especially of the
    clergy; hence, the clerical profession.
    [1913 Webster]
 
       Appeals were made to the priesthood. Would they
       tamely permit so gross an insult to be offered to
       their cloth?             --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       The cloth, the clergy, are constituted for
       administering and for giving the best possible
       effect to . . . every axiom.     --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   {Body cloth}. See under {Body}.
 
   {Cloth of gold}, a fabric woven wholly or partially of
    threads of gold.
 
   {Cloth measure}, the measure of length and surface by which
    cloth is measured and sold. For this object the standard
    yard is usually divided into quarters and nails.
 
   {Cloth paper}, a coarse kind of paper used in pressing and
    finishing woolen cloth. -- Cloth
 
   {shearer}, one who shears cloth and frees it from superfluous
    nap.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Shearer
   n 1: Scottish ballet dancer and actress (born in 1926) [syn:
      {Shearer}, {Moira Shearer}]
   2: a workman who uses shears to cut leather or metal or textiles
   3: a skilled worker who shears the wool off of sheep or other
     animals

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top