Search result for

shame

(107 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shame-, *shame*
Possible hiragana form: しゃめ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shame[N] ความอับอาย, See also: ความน่าละอายใจ, ความอัปยศ, ความขายหน้า, Syn. disgrace, Ant. grace
shameless[ADJ] ซึ่งไม่อับอาย, See also: ซึ่งไม่ละอายใจ, น่าเสื่อมเสีย, Syn. disrespectful, immodest, rude, Ant. respectful, courteous
shame into[PHRV] ทำให้อับอายจนเปลี่ยน (บางสิ่ง)
shamefaced[ADJ] อับอาย, See also: น่าขายหน้า, น่าอาย, Syn. ashamed, abashed, embarrassed, Ant. unabashed
shame out of[PHRV] ทำให้อายที่จะปฏิบัต ิ(บางสิ่ง), See also: มีความละอายใน
Shame on someone[IDM] น่าระอาย, See also: น่าขายหน้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shame(เชม) n. ความอับอาย,ความละอายใจ,ความขายหน้า,เรื่องที่ทำให้เสียใจ vt. ทำให้รู้สึกละอายใจ,ทำให้อับอาย,ทำให้ขายหน้า,ทำให้อัปยศอดสู., See also: shamable adj. sameable adj. shameful adj. shameless adj.
ashamed(อะเชมดฺ') adj. อับอาย,กระดากใจ,ไม่เต็มใจเพราะกลัวถูกหัวเราะหรือต่อว่า, Syn. embarrassed, shamefaced ###A. proud)

English-Thai: Nontri Dictionary
shame(n) ความอัปยศ,ความละอายใจ,ความขายหน้า,ความอับอาย
shame(vt) ทำให้อับอาย,ทำให้ขายหน้า,ทำให้ละอายใจ
shamefaced(adj) ขายหน้า,ละอายใจ,อับอาย,ขี้อาย
shameful(adj) น่าขายหน้า,น่าละอายใจ,น่าอับอาย
shameless(adj) ไร้ยางอาย,ไม่ละอายใจ,หน้าด้าน
ashamed(adj) ละอายใจ,กระดากใจ,อับอาย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shameความละอาย [TU Subject Heading]
Shame in literatureความละอายในวรรณกรรม [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
shame on someone (adj phrasal verb ) ช่างน่าละอาย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There's no shame if the prize isn't worth it.ฉันนะไม่ละอายหรอกถ้ารางวัลมันคุ้มกัน Chuck in Real Life (2008)
It's just that it would be a shame to waste it. That's all. Uh-huh.ก็แค่เสียดายหน่ะที่จะเสียมันไปเปล่าๆ แค่นั้นแหล่ะ อ่าหะ Chuck in Real Life (2008)
You know, it's a shame your parents couldn't be here tonight.นี่ น่าเสียดายนะที่พ่อกับแม่คุณไม่ได้มาคืนนี้ด้วย Committed (2008)
It's a shame that Lex couldn't be here to see this.มันเป็นที่น่าอายที่เล็กซ์ ไม่ได้อยู่เพื่อเห็นสิ่งนี้ Odyssey (2008)
Figured she had more shame than that.เธอน่าจะอายมากกว่านี้ Lucky Thirteen (2008)
Shame.น่าอาย Lucky Thirteen (2008)
You shame him.เจ้าทำให้เขาอับอาย The Labyrinth of Gedref (2008)
You could shame the great Arthur himself.คุณสามารถทำให้ อาร์เธอร์อายได้เลยนะ Lancelot (2008)
Shame.น่าละอาย Lancelot (2008)
You've brought shame upon yourself and upon us.เจ้านำมาซึ่งความน่าอับอายแก่ตัวเจ้าเองและะพวกเรา Lancelot (2008)
Shame.น่าเศร้า Excalibur (2008)
Shame on you, Goku!โกคู คุณนี่ไม่ไหวเลย! Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shameAlice hung her head in shame.
shameA man away from home need feel no shame. [Proverb]
shameA shameless liar speaks smilingly.
shameDeath preferable to shame.
shameDon't bring on any more shame.
shameDon't do such a shameful thing in public.
shameFor shame!
shameHe blushed with shame.
shameHe could not do so for shame.
shameHe covered himself with shame.
shameHe got a shameful title.
shameHe hung his head in shame.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าอัปยศอดสู[ADV] shamefully, See also: embarrassingly, Syn. น่าอับอาย, น่าอับอายขายหน้า, Example: โจรสลัดทำทารุณโหดร้ายต่อคนญวณอพยพทางเรืออย่างน่าอัปยศอดสู
ความละอายใจ[N] shame, See also: abashment, embarrassment, ignominy, mortification, mortification, Example: บางครั้งเราเกิดความละอายใจเมื่อเรารู้สึกว่าผู้อื่นมองเห็นส่วนไม่ดีของตัวเรา, Thai definition: ความรู้สึกอายในความชั่วที่จะกระทำ, ความสำนึกผิดในความชั่วที่ทำไว้
กุ๋ย[ADV] shame on one, Syn. กุ๋ยๆ, Example: เมื่อเด็กๆ ร้องไห้งอแง มักโดนล้อว่า กุ๋ยๆ หน้าไม่อาย ร้องไห้งอแง, Thai definition: เสียงร้องเยาะเย้ย พร้อมด้วยอาการกระดิกนิ้วชี้ตรงไปที่หน้าผู้ที่ถูกเย้ย
ขายหน้า[V] disgrace, See also: shame, feel ashamed, Syn. อับอาย, เสียหน้า, ขายหน้าขายตา, Example: หล่อนต้องขายหน้าเพื่อนเพราะเขามักจะแสดงกิริยาไม่เรียบร้อยต่อหน้าเพื่อนๆ, Thai definition: รู้สึกอับอายอย่างที่ไม่กล้าสู้หน้าใครๆ
ความอาย[N] shyness, See also: shamefulness, bashfulness, coyness, demureness, Syn. ความขวยเขิน, Example: อาบอบนวดเป็นสถานที่ที่ผู้ชายสามารถเดินเข้าเดินออกหน้าตาเฉยโดยไม่มีความอาย, Thai definition: การรู้สึกกระดาก, การรู้สึกขายหน้า
ความอับอายขายหน้า[N] shamefulness, See also: discredit, dishonour, disgrace, infamy, ignominy, Example: เขาได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง, Thai definition: การอายไม่กล้าสู้หน้า
อัปยศ[ADJ] defamed, See also: shameful, disgraceful, ignominious, Syn. อับอาย, ขายหน้า, เสื่อมเสีย, อดสู, Example: องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเกือบได้ลงนามในสัญญาอัปยศหมื่นกว่าล้านบาท เพื่อขยายเครือข่ายสื่อสัญญาณความเร็วสูง, Thai definition: เสื่อมเสียชื่อเสียง, น่าอับอาย
เสียแต้ม[V] shame, See also: disgrace, Syn. ขายหน้า, เสียความนิยม, Example: ผู้อำนวยการโครงการกำลังเดือดาลเพราะต้องเสียแต้มในการสร้างความนิยมของลูกค้าเนื่องจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของลูกน้อง
ฉีกหน้า[V] humiliate, See also: shame, disgrace, turn against, mortify, insult, Example: เขาต้องการประชดบิดาและฉีกหน้าเขาให้เจ็บอาย, Thai definition: ทำให้ได้รับความอับอาย, ทำให้เสียหน้า
น่าอับอาย[ADJ] disgraceful, See also: shameful, dishonorable, Syn. น่าอดสู, น่าขายหน้า, น่าอาย, Ant. น่าชื่นชม, น่ายินดี, Example: วัยรุ่นคิดว่า การเปลี่ยนแปลงในร่างกายเป็นเรื่องน่าอับอาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed   FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อาย[adj.] (āi) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed   FR: timide ; gêné ; embarrassé
อนาจาร[n.] (anājān) EN: obscenity ; bad conduct ; immoral conduct ; shameful behaviour ; public indecency   FR: obscénité [f]
อับอาย[v.] (ap-āi) EN: be ashamed   FR: être honteux ; être déshonoré
อับอายขายหน้า [v. exp.] (ap-āi khāinā) EN: be disgraceful ; be shameful ; be ashamed   FR: être déshonoré
อัปยศ[n.] (appayot) EN: shame ; disgrace ; dishonour ; ignomity   FR: honte [f]
อัปยศ[adj.] (appayot) EN: defamed ; shameful ; disgraceful ; ignominious   FR: ignoble ; honteux
อัปยศอดสู[v.] (appayot otsū) EN: shame ; disgrace ; lose fame ; lose face ; humiliate ; embarrass ; dishonour   
แบกหน้า[v. exp.] (baēk nā) EN: be shameless to ; be constantly gazed by the public ; endure shame   
บัดสี[adj.] (batsī) EN: shameful ; disgraceful ; ignominious ; ashamed   FR: honteux ; ignoble

CMU English Pronouncing Dictionary
SHAME    SH EY1 M
SHAMED    SH EY1 M D
SHAMEL    SH AE1 M AH0 L
SHAMES    SH EY1 M Z
SHAMEFUL    SH EY1 M F AH0 L
SHAMELESS    SH EY1 M L AH0 S
SHAMELESSLY    SH EY1 M L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shame    (v) (sh ei1 m)
shamed    (v) (sh ei1 m d)
shames    (v) (sh ei1 m z)
shameful    (j) (sh ei1 m f @ l)
shameless    (j) (sh ei1 m l @ s)
shamefaced    (j) (sh ei1 m f ei s t)
shamefully    (a) (sh ei1 m f @ l ii)
shamelessly    (a) (sh ei1 m l @ s l ii)
shame-making    (j) - (sh ei1 m - m ei k i ng)
shamefacedly    (a) (sh ei1 m f ei s t l ii)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
斜面[しゃめん, shamen] (n) ลาด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
社名[しゃめい, shamei] Thai: ชื่อบริษัท

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schäm dich!Shame on you! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いけしゃあしゃ[, ikeshaasha] (adv) shamelessly; brazenly [Add to Longdo]
いけ図図しい[いけずうずうしい, ikezuuzuushii] (adj-i) (uk) impudent; shameless [Add to Longdo]
うら恥ずかしい;心恥かしい[うらはずかしい, urahazukashii] (adj-i) slightly ashamed; rather shy [Add to Longdo]
おぞい[, ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd [Add to Longdo]
おめおめ[, omeome] (adv-to) (1) (on-mim) shamelessly; acting brazenly unaffected; (2) being resigned to (disgrace) [Add to Longdo]
お婆はる[おばはる, obaharu] (v5r) (sl) to shamelessly demand one's rights [Add to Longdo]
きまりが悪い;決まりが悪い;決りが悪い;極りが悪い[きまりがわるい, kimarigawarui] (exp,adj-i) (See きまりわるい) embarrassed; ashamed [Add to Longdo]
きまり悪い;決まり悪い;決り悪い;極まり悪い[きまりわるい, kimariwarui] (adj-i) feeling awkward; being ashamed; being bashful [Add to Longdo]
しゃあしゃあ[, shaashaa] (adv,n,vs) shamelessly [Add to Longdo]
のめのめ[, nomenome] (adv,adv-to,vs) (on-mim) shamelessly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chǒu, ㄔㄡˇ, / ] shameful; ugly; disgraceful, #5,012 [Add to Longdo]
[chǐ, ㄔˇ, / ] shame; disgrace, #12,234 [Add to Longdo]
可耻[kě chǐ, ㄎㄜˇ ㄔˇ, / ] shameful; disgraceful; ignominious, #13,518 [Add to Longdo]
出丑[chū chǒu, ㄔㄨ ㄔㄡˇ, / ] shameful; scandalous; to be humiliated; to make a fool of sb or oneself; to lose face, #40,941 [Add to Longdo]
赖皮[lài pí, ㄌㄞˋ ㄆㄧˊ, / ] shameless; (slang) rascal, #55,079 [Add to Longdo]
荒淫无耻[huāng yín wú chǐ, ㄏㄨㄤ ˊ ˊ ㄔˇ, / ] shameless, #122,748 [Add to Longdo]
不体面[bù tǐ miàn, ㄅㄨˋ ㄊㄧˇ ㄇㄧㄢˋ, / ] shameful [Add to Longdo]
[xì, ㄒㄧˋ, ] shame, disgrace [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
他受信者名表示[ほかじゅしんしゃめいひょうじ, hokajushinshameihyouji] disclosure of other recipients [Add to Longdo]
利用者名[りようしゃめい, riyoushamei] user name [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
斜面[しゃめん, shamen] Boeschung, Abhang [Add to Longdo]
赦免[しゃめん, shamen] Begnadigung, Straferlass [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shame \Shame\, v. i. [AS. scamian, sceamian. See {Shame}, n.]
   To be ashamed; to feel shame. [R.]
   [1913 Webster]
 
      I do shame
      To think of what a noble strain you are. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shame \Shame\, n. [OE. shame, schame, AS. scamu, sceamu; akin to
   OS. & OHG. scama, G. scham, Icel. sk["o]mm, shkamm, Sw. &
   Dan. skam, D. & G. schande, Goth. skanda shame, skaman sik to
   be ashamed; perhaps from a root skam meaning to cover, and
   akin to the root (kam) of G. hemd shirt, E. chemise. Cf.
   {Sham}.]
   1. A painful sensation excited by a consciousness of guilt or
    impropriety, or of having done something which injures
    reputation, or of the exposure of that which nature or
    modesty prompts us to conceal.
    [1913 Webster]
 
       HIde, for shame,
       Romans, your grandsires' images,
       That blush at their degenerate progeny. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Have you no modesty, no maiden shame? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Reproach incurred or suffered; dishonor; ignominy;
    derision; contempt.
    [1913 Webster]
 
       Ye have borne the shame of the heathen. --Ezek.
                          xxxvi. 6.
    [1913 Webster]
 
       Honor and shame from no condition rise. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       And every woe a tear can claim
       Except an erring sister's shame.   --Byron.
    [1913 Webster]
 
   3. The cause or reason of shame; that which brings reproach,
    and degrades a person in the estimation of others;
    disgrace.
    [1913 Webster]
 
       O C?sar, what a wounding shame is this! --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Guides who are the shame of religion. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. The parts which modesty requires to be covered; the
    private parts. --Isa. xlvii. 3.
    [1913 Webster]
 
   {For shame!} you should be ashamed; shame on you!
 
   {To put to shame}, to cause to feel shame; to humiliate; to
    disgrace. "Let them be driven backward and put to shame
    that wish me evil." --Ps. xl. 14.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shame \Shame\, v. t. [imp. & p. p. {Shamed}; p. pr. & vb. n.
   {Shaming}.]
   1. To make ashamed; to excite in (a person) a comsciousness
    of guilt or impropriety, or of conduct derogatory to
    reputation; to put to shame.
    [1913 Webster]
 
       Were there but one righteous in the world, he would
       . . . shame the world, and not the world him.
                          --South.
    [1913 Webster]
 
   2. To cover with reproach or ignominy; to dishonor; to
    disgrace.
    [1913 Webster]
 
       And with foul cowardice his carcass shame.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. To mock at; to deride. [Obs. or R.]
    [1913 Webster]
 
       Ye have shamed the counsel of the poor. --Ps. xiv.
                          6.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shame
   n 1: a painful emotion resulting from an awareness of inadequacy
      or guilt
   2: a state of dishonor; "one mistake brought shame to all his
     family"; "suffered the ignominy of being sent to prison"
     [syn: {shame}, {disgrace}, {ignominy}]
   3: an unfortunate development; "it's a pity he couldn't do it"
     [syn: {pity}, {shame}]
   v 1: bring shame or dishonor upon; "he dishonored his family by
      committing a serious crime" [syn: {dishonor}, {disgrace},
      {dishonour}, {attaint}, {shame}] [ant: {honor}, {honour},
      {reward}]
   2: compel through a sense of shame; "She shamed him into making
     amends"
   3: cause to be ashamed
   4: surpass or beat by a wide margin

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top