ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shaheed

SH AH0 HH IY1 D   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shaheed-, *shaheed*, shahe, shahee
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา shaheed มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *shaheed*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Shaheen's boys.Die Jungs von Shaheen. Into the Night (1985)
"Shaheen's boys"?Die Jungs von Shaheen? Into the Night (1985)
I'll need you to appease Shaheen.Ich brauche euch, um Shaheen friedlich zu stimmen. Into the Night (1985)
- Shaheen Parvizi.- Shaheen Parvici. Into the Night (1985)
Must be Shaheen.Es muss Shaheen sein. Into the Night (1985)
You're gonna have to negotiate with Shaheen.Ihr müsst mit Shaheen verhandeln. Into the Night (1985)
Well, whoever he is, he can't possibly be as dangerous as Shaheen.Wer er auch ist, er kann nicht gefährlicher sein als Shaheen. Into the Night (1985)
If you're lucky enough to die a shaheed, you will go to paradise.Wenn Ihr genug Glück habt, den Shaheed zu sterben, werdet Ihr ins Paradies kommen. Soldier (2005)
He's shaheed.Er ist ein Shaheed. Soldier (2005)
Maddy Shaheen.Maddy Shaheen. Lady's a Charm (2008)
Got shaheed in my heed, for my creed I daheedGot Shaheed die meinem achtend, für mein Glaubensbekenntnis Daheed Four Lions (2010)
My nutritionist is Sharon Johnston... the Celtic Food Queen.Ernährungsberaterin ist Sharan Johnston, "Die Ire/fische Essenshahe/I". That Sugar Film (2014)
We brought the remains of Shaheed Niazof.Wir bringen die Überreste von Shaheed Niazof. Sniper: Ghost Shooter (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
SHAHEED    SH AH0 HH IY1 D
SHAHEEN    SH AH0 HH IY1 N

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沙河[Shā hé, ㄕㄚ ㄏㄜˊ, ] (N) Shahe (city in Hebei), #25,987 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
斜辺[しゃへん, shahen] (n) oblique line; hypotenuse [Add to Longdo]
遮蔽;遮へい[しゃへい, shahei] (n,vs) screen; shielding; reverse clipping [Add to Longdo]
遮蔽物[しゃへいぶつ, shaheibutsu] (n) shelter; cover [Add to Longdo]
世界宗教者平和会議[せかいしゅうきょうしゃへいわかいぎ, sekaishuukyoushaheiwakaigi] (n) World Conference of Religions for Peace [Add to Longdo]
戦車兵[せんしゃへい, senshahei] (n) tankman [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
遮へい〈蔽〉[しゃへい, shahei] shielding, reverse clipping [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
斜辺[しゃへん, shahen] schraege_Linie, Hypotenuse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  shaheed
      n 1: Arabic term for holy martyrs; applied by Palestinians to
           suicide bombers

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top