ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shah

SH AA1   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shah-, *shah*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Shah[N] กษัตริย์, Syn. king, dictator

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shah(ชา) n. (อิหร่าน) กษัตริย์., See also: shahdom n.
padishah(พา'ดิชา,พาด'ชา) พระมหาราชา
padshah(พา'ดิชา,พาด'ชา) พระมหาราชา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shah dynasty, 1768-ราชวงศ์ชาห์, ค.ศ. 1768- [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes sir, we pride ourselves on service You're the boss, the king, the shah!ท่านครับ พวกเราภูมิใจที่จะบริการ ท่านคือเจ้านาย ราชา Aladdin (1992)
Shah Jahan built the Taj Majal as a monument to his undying love for his wife.ชาห์ จาฮาน สร้าง ทัช มาฮาล เป็นอนุสรน์สถานแสดงความรักที่มีต่อภรรยา Pilot (2005)
Since Shahjahan built the Taj mahal in India... we will have to go there to see it... and you have always complained that you have never been thereตั้งแต่กษัตริย์จาฮานสร้างทัซมาฮานในอินเดีย เราจะไปดูที่นั่นกับตา... ลูกบ่นเสมอว่าไม่เคยเห็นที่นั่น Namastey London (2007)
Gautam Shah.กิวทัม ซาฮ์ Heyy Babyy (2007)
Do you have any children, Mr. Shah?คุณมีลูกๆ บ้างไหมค่ะ คุณชาอาร์? The Visitor (2007)
Hitesh Shah, 24 out of 25.ฮีเตช ชาฮ์ 24 ส่วน 25 Like Stars on Earth (2007)
Hitesh Shah, 24 out of 25.ฮีเตช ชาฮ์ 24 ส่วน 25 Like Stars on Earth (2007)
They said they need me to become shahid for martyrdom.พวกเขาต้องการให้ฉันไปปฏิบัติการ เป็นนักรบพลีชีพ Body of Lies (2008)
Hey, you know, we got that caviar the Shah of Iran sent me.เอ้อ รู้แล้ว เรามีไข่ปลาคาร์เวียร์ ที่ท่านซาร์ของอิหร่านส่งมาให้ผม Frost/Nixon (2008)
It was built by the Shah Jahan for his favorite wife.มันถูกสร้างขึ้นโดย ชาห์ ชหานชีร์ สำหรับมเหสีองค์โปรดของพระองค์ VS. (2009)
Now the only mint outside of the US capable of printing our money, belonged to the Shah of Iran.โรงกษาปณ์มีอยู่นอกสหรัฐ ที่สามารถพิมพ์แบ๊งค์ดอลล่าปลอมได้ ของชาห์แห่งอิหร่าน/ระหว่างสงครามอิหร่าน-อิรัก มันหายไป The A-Team (2010)
She now roams the snow mountains of Shahmir.ตอนนี้นางท่องไปทั่วเทือกเขา ที่ปกคลุมด้วยหิมะแห่งชาเมียร์ Your Highness (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
SHAH    SH AA1
SHAH'S    SH AA1 Z
SHAHAN    SH AE1 HH AH0 N
SHAHIN    SH AE1 HH IH2 N
SHAHIAN    SH AH0 HH IY1 AH0 N
SHAHEEN    SH AH0 HH IY1 N
SHAHEED    SH AH0 HH IY1 D
SHAHROKH    SH AA1 R AA0 K
SHAHRZAD    SH AA2 R Z AE1 D
SHAHINIAN    SH AH0 HH IH1 N IY0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shah    (n) ʃˈaː (sh aa1)
shahs    (n) ʃˈaːz (sh aa1 z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
シャヒード[, shahi-do] (n) shahid (ara [Add to Longdo]
シルヴァンシャー[, shiruvansha-] (n) (obsc) Shirvanshah [Add to Longdo]
ロールシャッハテスト[, ro-rushahhatesuto] (n) Rorschach test; Rorschach inkblot test [Add to Longdo]
会社法[かいしゃほう, kaishahou] (n) corporation law; company law [Add to Longdo]
学者肌;学者膚[がくしゃはだ, gakushahada] (n) scholarly bent of mind [Add to Longdo]
記者発表[きしゃはっぴょう, kishahappyou] (n) {comp} press release; announcement [Add to Longdo]
曲射砲[きょくしゃほう, kyokushahou] (n) howitzer; high-angle gun [Add to Longdo]
古写本[こしゃほん, koshahon] (n) old manuscript; codex [Add to Longdo]
公益通報者保護法[こうえきつうほうしゃほごほう, kouekitsuuhoushahogohou] (n) whistleblower protection act [Add to Longdo]
高射砲[こうしゃほう, koushahou] (n) antiaircraft gun [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
記者発表[きしゃはっぴょう, kishahappyou] press release, announcement [Add to Longdo]
写本[しゃほん, shahon] manuscript [Add to Longdo]
遮へい〈蔽〉[しゃへい, shahei] shielding, reverse clipping [Add to Longdo]
承認者表示[しょうにんしゃひょうじ, shouninshahyouji] authorizing users indication [Add to Longdo]
照射方向[しょうしゃほうこう, shoushahoukou] light source direction [Add to Longdo]
正・写し受信者表示[せいうつしじゅしんしゃひょうじ, seiutsushijushinshahyouji] primary and copy recipients indication [Add to Longdo]
発信者表示[はっしんしゃひょうじ, hasshinshahyouji] originator indication [Add to Longdo]
反射法線[はんしゃほうせん, hanshahousen] reflectance normal [Add to Longdo]
非公開受信者表示[ひこうかいじゅしんしゃひょうじ, hikoukaijushinshahyouji] blind copy recipient indication [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
斜辺[しゃへん, shahen] schraege_Linie, Hypotenuse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shah \Shah\ (sh[aum]), n. [Per. sh[=a]h a king, sovereign,
   prince. Cf. {Checkmate}, {Chess}, {Pasha}.]
   A former title of the supreme ruler in certain Eastern
   countries, especially Persia and Iran. [Written also
   {schah}.]
   [1913 Webster +PJC]
 
   {Shah Nameh}. [Per., Book of Kings.] A celebrated historical
    poem written by Firdousi, being the most ancient in the
    modern Persian language. --Brande & C.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Shah
   n 1: title for the former hereditary monarch of Iran [syn:
      {Shah}, {Shah of Iran}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 shah /za/ 
  shah

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top