Search result for

sette

(60 entries)
(0.0859 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sette-, *sette*. Possible hiragana form: せって
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
settee    [N] ที่นั่งมีพนักพิงและที่วางแขน, Syn. couch, sofa
setter    [N] ผู้ประกอบ, See also: ผู้ติดตั้ง, ผู้จัด, ผู้วาง
setter    [N] สุนัขพันธุ์ใหญ่สำหรับล่าสัตว์มีหลายพันธุ์ได้แก่ English Setter, Gordon Setter และ IRIS Setter, Syn. bird dog

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
setteeเก้าอี้ยาว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
setter(เซท'เทอะ) n. ผู้ประกอบ,ผู้ติดตั้ง,ผู้จัด,ผู้ว่าง,พันธุ์สุนัขที่ถูกฝึกให้ยืนตรง และหันจมูกไปทางเหยื่อ (ที่มีกลิ่น)
anisette(แอนนิเซท') n. เหล้าเจือเมล็ด aniseed (a cordial or liqueur)
casette tapeตลับแถบบันทึกหมายถึง ม้วนแถบพลาสติกอาบแม่เหล็ก นำมาใช้ในการเก็บข้อมูล ใช้ทั้งกับไมโครคอมพิวเตอร์ และเครื่องขนาดใหญ่ (mainframe) ที่นำมาใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์นั้น มีลักษณะเหมือนตลับเทปเพลงธรรมดา สมัยหนึ่งเรานิยมใช้แถบบันทึกนี้เก็บข้อมูล เพราะราคาถูกกว่าสื่ออย่างอื่น แต่จะมีปัญหาตามมามากมาย เช่นในเรื่องความคลาดเคลื่อนของข้อมูล อีกทั้งยังมักจะเสียง่าย ในปัจจุบัน จึงหันมานิยมใช้จานบันทึก (diskette) จานบันทึกอัดแน่นหรือซีดี (CD) แทนกันหมดแล้ว
casette tape-recordern. เครื่องบันทึกเสียงด้วยตลับเทป
cassette(คะเซท') n. ตลับเทป
cassette tapen. เทปตลับ,ตลับเทป
grisette(กริเซท') n. คนงานหญิงชาวฝรั่งเศส
pacesetter(เพส'เซทเทอะ) n. ผู้นำหน้า,ผู้กำหนดฝีเท้า,
rosette(โรเซท') n. ลายรูปดอกกุหลาบ,การประดับด้วยลายดอกกุหลาบ
typesetter(ไทพฺ'เซทเทอะ) n. ผู้เรียงพิมพ์,เครื่องเรียงพิมพ์, Syn. compositor

English-Thai: Nontri Dictionary
settee(n) เก้าอี้ยาวมีพนัก
cassette(n) ตลับเทป,เทปคาสเซ็ท
marquisette(n) ผ้าแพรบาง
rosette(n) เครื่องประดับลายดอกกุหลาบ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เก้าอี้นวม    [N] sofa, See also: settee, upholster chair, armchair, overstuffed chair, Syn. โซฟา, เก้าอี้ยาว, Example: จิตแพทย์เหยียดยิ้มประหลาด เอนหลังพิงเก้าอี้นวมในท่าผ่อนคลาย, Count unit: ตัว, Thai definition: เก้าอี้ที่บุด้วยนวมเพื่อให้มีความนุ่ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับ[n.] (ap) EN: small round box ; round casket ; cassette   FR: petite boîte[f] ; cassette [f]
ช่างเรียง[n.] (chang rīeng) EN: composer ; typesetter   FR: typographe [m] ; typo (fam.) [m]
แก้มตอบ[n. exp.] (kaēm tøp) EN: sunken cheeks ; hollow cheeks   FR: fossette [f]
เก้าอี้นวม[n. exp.] (kao-ī nūam) EN: armchair ; sofa ; settee ; upholster chair ; overstuffed chair   FR: fauteuil [m]
เครื่องบันทึกเสียง[X] (khreūang bantheuk sīeng) EN: tape recorder   FR: magnétophone [m] ; enregistreur à cassettes [m]
เครื่องเล่นเทป[X] (khreūang len thēp) EN: tape recorder ; tape deck ; cassette player ; cassette recorder   FR: magnétophone [m] ; enregistreur à cassettes [m] ; enregistreur à bandes [m]
เครื่องเล่นวีดีโอ[X] (khreūang len wīdīō) EN: video cassette player   FR: magnétoscope [m]
คู่[n.] (khū) EN: [classifier : pairs of people, animals, articles (socks, shoes ...)]   FR: [classificateur : couples de personnes ou d'animaux ; paires d'articles (chaussettes, chaussures ...)]
คุยกัน[v.] (khui kan) EN: chat together ; discuss   FR: bavarder ; discuter ; converser ; faire la causette ; tailler une bavette (inf.)
กลัก[n.] (klak) EN: box ; packet ; can ; small case ; box ; square paper box   FR: boîte [f] ; cassette [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SETTE    S EH1 T
SETTER    S EH1 T ER0
SETTERS    S EH1 T ER0 Z
SETTERLUND    S EH1 T ER0 L AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
settee    (n) (s e1 t ii1)
setter    (n) (s e1 t @ r)
settees    (n) (s e1 t ii1 z)
setters    (n) (s e1 t @ z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
設定[せってい, settei] Thai: จัดตั้ง English: establish

Japanese-English: EDICT Dictionary
CDラジカセ[シーディーラジカセ, shi-dei-rajikase] (n) CD radio-cassette [Add to Longdo]
アジェンダセッティング[, ajiendasetteingu] (n) agenda setting [Add to Longdo]
アニゼット[, anizetto] (n) anisette (fre [Add to Longdo]
アンダーバスト[, anda-basuto] (n) under bust (measurement, corsette, etc.) [Add to Longdo]
イメージセッター[, ime-jisetta-] (n) {comp} imagesetter [Add to Longdo]
オーディオカセットプレーヤ[, o-deiokasettopure-ya] (n) {comp} tape player; audio cassette player [Add to Longdo]
カセット[, kasetto] (n) (1) cassette (tape); (2) (See ロムカセット) game cartridge; (P) [Add to Longdo]
カセットテープ[, kasettote-pu] (n) cassette tape; (P) [Add to Longdo]
カセットテープレコーダー[, kasettote-pureko-da-] (n) cassette tape recorder [Add to Longdo]
カセットデッキ[, kasettodekki] (n) cassette deck [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イメージセッター[いめーじせったー, ime-jisetta-] imagesetter [Add to Longdo]
オーディオカセットプレーヤ[おーでいおかせっとぷれーや, o-deiokasettopure-ya] tape player, audio cassette player [Add to Longdo]
カセット[かせっと, kasetto] cassette [Add to Longdo]
カセットテープ[かせっとてーぷ, kasettote-pu] tape cassette [Add to Longdo]
コネクション設定[コネクションせってい, konekushon settei] connection setup, initialization [Add to Longdo]
デフォルト設定[デフォルトせってい, deforuto settei] default setting (setup) [Add to Longdo]
係数設定モード[けいすうせっていモード, keisuusettei mo-do] potentiometer set mode [Add to Longdo]
再設定[さいせってい, saisettei] reestablish (vs), reset (a password) [Add to Longdo]
自動設定繰返し演算[じどうせっていくりかえしえんざん, jidousetteikurikaeshienzan] iterative operation, automatic sequential operation [Add to Longdo]
周辺節点[しゅうへんせってん, shuuhensetten] endpoint node, peripheral node [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
設定[せってい, settei] Einrichtung, Gruendung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

  sette
       seven
  

Are you satisfied with the result?

Go to Top