Search result for

sethi

(54 entries)
(0.0351 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sethi-, *sethi*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sethi มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sethi*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Isethionateไอซีทิโอเนต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I mean, if we have sething on our mind, just, we just share it.ผมหมายถึง ถ้าเรามีอะไรในใจ เราก็ควรบอกกัน The Bond in the Boot (2009)
Andofcoursethiscomeswithunthinkable irrational behaviour, thecrashof 29 ,1987BlackMonday came with tragic suicides and murders,และมันมาอย่างคาดไม่ถึง แบบไร้เหตุไร้ผล เมื่อเศรษฐกิจทรุดตัวในปี 1987 แบล็คมันเดย์ทำให้คนก่อเหตุฆาตรกรรมและฆ่าตัวตาย Mama (2013)
All right,i'll usethis.ก็ได้ งั้นฉันจะใช้นี่ I Know What You Did Last Summer (2008)
Professional conscience or are you just trying to piss me off?Berufsethik oder nur, um mir eins auszuwischen? Polar (1984)
People don't have any work ethics anymore.Es gibt heute keine Berufsethik mehr. My New Partner (1984)
- This is a serious breach of professional ethics!(Baird poltert) Das ist ein Verstoß gegen meine Berufsethik. The Couch Trip (1988)
Speaking of professional ethics:Da wir gerade von Berufsethik sprechen: Black Rainbow (1989)
While you conduct futile experiments Vash is below engaged in base commerce and setting Federation ethics back 200 years.Während Sie hier sinnlos experimentieren, geht Vash da unten miesen Geschäften nach, die die Föderationsethik um 200 Jahre zurückwerfen. Q-Less (1993)
You obviously have a work ethic that's specific to your needs.Ihre Arbeitsethik entspricht Ihren Bedürfnissen. Mighty Aphrodite (1995)
Nothing sleazier than a lawyer who's a stickler for ethics.Nichts ist anrüchiger als ein Anwalt, der die Berufsethik ernst nimmt. The Inmates (1998)
That's a work ethic.Das nennt sich Arbeitsethik. Real Me (2000)
People gotta respect a solid work ethic.Eine solide Arbeitsethik verlangt Respekt. Real Me (2000)
What about "people gotta respect a work ethic"?Wie war das noch mit der Arbeitsethik? Real Me (2000)
Despite Lance, Grant and Hutton 's marriage quickly unravels as the two struggle with Grant's work ethic versus Hutton 's constant need to be entertained. Her friends didn't work.Aber auch Lance schaffte es nicht, die Ehe am Leben zu halten, denn es gab Streit um Grants Arbeitsethik und Huttons ständiges Bedürfnis, unterhalten zu werden. Cary Grant: A Class Apart (2004)
Business ethics.Unternehmensethik. Busey and the Beach (2004)
But my work is archaeology, and I have my ethic:Ich bin ein überzeugter Archäologe... und habe meine Arbeitsethik. The Myth (2005)
You've broken the law, not to mention the ethical canon of our profession.Du hast dich strafbar gemacht, du hast deine Berufsethik verletzt! - Milena, so war es nicht. Basic Instinct 2 (2006)
Young'uns don't got a scrap of work ethic nowadays, man.Die Jugend heutzutage hat nicht mal die Spur von Arbeitsethik, Mann. Boys of Summer (2006)
That keeps this from being a breach of ethics.Dann ist das jetzt kein Verstoß gegen die Berufsethik. If It's Only in Your Head (2009)
I understand and respect the importance you attach to your professional ethics, but, you see, in my profession, we have our own code, a code that compels me to break your arm if you don't answer my question.Ich verstehe und respektiere das Gewicht, das Sie auf Ihren Berufsethik legen, aber, sehen Sie, in meinem Beruf haben wir unseren eigenen Kodex, ein Kodex, der mich dazu zwingt, Ihnen den Arm zu brechen, wenn Sie meine Frage nicht beantworten. Haben Sie verstanden? Friends and Family (2009)
Yeah, well, between you and me, her work ethic's a little lacking, not to mention her bedside manner.Unter uns, ihre Arbeitsethik ist nicht so toll, und ihr Umgang mit Patienten schon gar nicht. No Guts, No Glory (2009)
That would be a breach of my ethics as a journalist.Das wäre gegen meine Berufsethik als Journalist. Fruition (2010)
Focus on your work ethic, not your wardrobe.Konzentriert euch auf eure Arbeitsethik, nicht auf eure Garderobe. Damien Darko (2011)
Is impressed by your research and respects your business ethics.Er sagt, dass ihn deine Recherche beeindruckt und er deine Geschäftsethik respektiert. Loyalty (2011)
It's a prototype, acquired by something less than our usual standards of professional etiquette.Das ist ein Prototyp, erlangt durch etwas, das unter unseren berufsethischen Prinzipien liegt. Grand Guignol (2014)
I have a code of ethics.Das ist gegen meine Berufsethik. L'esprit de famille (2014)
Professor Gerard's legal ethics class--you take it?Waren Sie bei Professor Gerard im Rechtsethik-Kurs? Buried Secrets (2014)
Professor Gerard's legal ethics class, did you ever hear of anybody ever getting an A-plus?Professor Gerards Rechtsethik-Kurs. Hast du je gehört, dass jemand eine "A+" bekommen hat? Yesterday's Gone (2014)
Professor Henry Gerard, author of the definitive text in legal ethics and chair of the department for the last 20 years.Professor Henry Gerard, Autor des "definite text" in Rechtsethik und Vorsitzender des Fachbereichs in den letzten 20 Jahren. Yesterday's Gone (2014)
Only she didn't realize you gave yourself an A-plus in legal ethics.Nur hat sie nicht erkannt, dass du dir selbst eine A+ in Rechtsethik gegeben hast. Yesterday's Gone (2014)
You do not get to listen to this titan talk about legal ethics.Du darfst diesem Titan nicht zuhören, wie er einen Vortrag über die Rechtsethik hält. Yesterday's Gone (2014)
- I wish I had your kind of work ethic.Ich wünschte, ich hätte deine Arbeitsethik. Equals (2015)
So, unless you've asked the public defender for permission to speak to his client, you are in violation of New York legal ethics.Ohne Erlaubnis des Pflichtverteidigers, seinen Mandanten zu sprechen, verletzen Sie New Yorks Rechtsethik. Regrets Only (2016)
We mustn't have any of that. You know, the ethics of my profession.Das verbietet mir die Berufsethik. A Day at the Races (1937)
Such favor with the people can be dangerous, Great Sethi.Solche Gnade mit dem Volk kann gefährlich sein, Großer SethiThe Ten Commandments (1956)
No. He's just trying to keep Moses away from you, Sethi.Er versucht nur Moses von dir fernzuhalten, SethiThe Ten Commandments (1956)
But Sethi might.Sethi aber. The Ten Commandments (1956)
Oh, Moses! Build a city for him, and Sethi will deny you nothing.Baue ihm eine Stadt, und Sethi schlägt dir nichts ab. The Ten Commandments (1956)
I will build the city for love of Sethi, not for the throne of Egypt.Ich baue eine Stadt für Sethis Liebe, nicht den Thron Ägyptens. The Ten Commandments (1956)
You'll destroy yourself with your own venom if you try to turn Sethi against Moses.Du zerstörst dich mit deinem Gift selbst, wenn du versuchst Sethi gegen Moses aufzubringen. The Ten Commandments (1956)
You would turn Sethi against me.Du brächtest Sethi gegen mich auf. The Ten Commandments (1956)
And it shall be the city of Sethi's glory.Es wird die Stadt des Ruhmes von Sethi sein. The Ten Commandments (1956)
Are these slaves loyal to Sethi's glory, or to you, Moses?Sind die Sklaven dem Ruhm Sethis oder dir treu, Moses? The Ten Commandments (1956)
You belong to me, to Nefretiri, to Sethi, to all those who love you.Du gehörst zu mir, zu Nefretiri, zu Sethi. Wir lieben dich. The Ten Commandments (1956)
And hide the truth from Sethi?- Die Wahrheit vor Sethi verbergen? The Ten Commandments (1956)
I will come to you at the palace on the day of Sethi's jubilee.Ich komme zu dir in den Palast am Tage von Sethis Jubiläum. The Ten Commandments (1956)
While you wait to honor Moses, I will honor Sethi's jubilee with a gift.Während ihr wartet, um Moses zu ehren, ehre ich Sethis Jubiläum... mit einem Geschenk. The Ten Commandments (1956)
Professional ethics.Berufsethik. Cat on a Hot Tin Roof (1958)
I am therefore filing charges against these gentlemen before the Ethical Practices Committee of the American Bar Association.Ich werde daher Klage gegen die Firma einreichen und zwar beim Ausschuss für Berufsethik der US-Anwaltschaft. The Fortune Cookie (1966)
- how can I put it- professional ethics.- wie soll ich mich ausdrücken - eine Berufsethik. La città gioca d'azzardo (1975)

CMU English Pronouncing Dictionary
SETHI    S EH1 TH IY0

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top