ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

serpentine

S ER1 P AH0 N T AY2 N   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -serpentine-, *serpentine*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
serpentine[ADJ] คล้ายงู, See also: เหมือนงูเลื้อย, ลักษณะเหมือนงู เช่น วกวน, คดเคี้ยว, คดโกง, ทรยศ, Syn. snakelike, meandering, sinuous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
serpentine(เซอ'เพินไทนฺ,-ทิน) adj. คล้ายงู,คล้ายงูเลื้อย,วกวน,คดเคี้ยว,คดโกง,กลับกลอก,ปลิ้นปล้อน,เจ้าเล่ห์,หักหลัง, Syn. zigzag,winding

English-Thai: Nontri Dictionary
serpentine(adj) คดเคี้ยว,กลับกลอก,คดโกง,เจ้าเล่ห์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
serpentineเซอร์เพนทีน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
serpentine verseบทร้อยกรองเซอร์เพนไทน์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Serpentine เซอร์เพนทีน
แหล่ง - พบที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน อุตรดิตถ์ ปราจีนบุรี จันทบุรี และนราธิวาส ประโยชน์ - เป็นตัวสำคัญที่จะให้แอสเบสทอส (Asbestos) ซึ่งใช้ทำวัสดุทนไฟ ถ้าโปร่งแสงและมีสีเขียว ใช้ทำเครื่องประดับ แกะสลักได้ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All this talk of that serpentine devil is putting my quills on edge! I ain't sleeping tonight.พูดถึงเจ้างูผีนี่ ขนลุกขนชัน Rango (2011)
Yeah, he was killed in serpentine soil.ใช่ครับ เขาถูกฆ่าบริเวณ ดินเซอเพนทีน The Fact in the Fiction (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝอยทอง[n.] (føithøng) EN: foi thong = foithong ; sweet egg-serpentine ; Thai sweetmeat made of egg yolk   FR: foi thong = foithong ; lamelles de jaune d'oeuf (sucré)
เข็ม[n.] (khem) EN: Rauvolfia serpentine   

CMU English Pronouncing Dictionary
SERPENTINE S ER1 P AH0 N T AY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
serpentine (j) sˈɜːʳpəntaɪn (s @@1 p @ n t ai n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蛇纹石[shé wén shí, ㄕㄜˊ ㄨㄣˊ ㄕˊ, / ] serpentine (geol.), #126,659 [Add to Longdo]
蛇纹岩[shé wén yán, ㄕㄜˊ ㄨㄣˊ ㄧㄢˊ, / ] serpentine (geol.), #198,625 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Serpentine {f} | Serpentinen {pl}serpentine | serpentines [Add to Longdo]
Serpentinenkurve {f}double bend [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪知恵[わるぢえ;わるじえ(ik), warudie ; warujie (ik)] (n) craft; cunning; guile; serpentine wisdom [Add to Longdo]
延々(P);延延;蜿蜒;蜿蜿;蜿々[えんえん, en'en] (adj-t,adv-to) (1) forever; endlessly; on and on; (2) meandering; wandering; winding; sinuous; serpentine; zigzagging; (P) [Add to Longdo]
蛇の様[へびのよう, hebinoyou] (adj-na) snakelike; snaky; serpentine [Add to Longdo]
蛇体[じゃたい, jatai] (n) body of a snake; serpentine [Add to Longdo]
蛇紋石[じゃもんせき, jamonseki] (n) serpentine [Add to Longdo]
蜿々長蛇;蜿蜿長蛇[えんえんちょうだ, en'enchouda] (n) (a line, queue) being long and serpentine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Serpentine \Ser"pen*tine\, n. [Cf. (for sense 1) F. serpentine,
   (for sense 2) serpentin.]
   1. (Min.) A mineral or rock consisting chiefly of the hydrous
    silicate of magnesia. It is usually of an obscure green
    color, often with a spotted or mottled appearance
    resembling a serpent's skin. Precious, or noble,
    serpentine is translucent and of a rich oil-green color.
    [1913 Webster]
 
   Note: Serpentine has been largely produced by the alteration
      of other minerals, especially of chrysolite.
      [1913 Webster]
 
   2. (Ordnance) A kind of ancient cannon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Serpentine \Ser"pen*tine\, a. [L. serpentinus: cf. F.
   serpentin.]
   Resembling a serpent; having the shape or qualities of a
   serpent; subtle; winding or turning one way and the other,
   like a moving serpent; anfractuous; meandering; sinuous;
   zigzag; as, serpentine braid.
   [1913 Webster]
 
      Thy shape
      Like his, and color serpentine.     --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Serpentine \Ser"pen*tine\, v. i.
   To serpentize. [R.] --Lyttleton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 serpentine
   adj 1: resembling a serpent in form; "a serpentine wall"; "snaky
       ridges in the sand" [syn: {serpentine}, {snaky},
       {snakelike}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Serpentine /zɛrpɛntiːnə/ 
  serpentine

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top