Search result for

sellen

(61 entries)
(0.0239 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sellen-, *sellen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sellen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sellen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hey, we'll take off right after the bachelor party for Richie, all right?Wir verschwinden direkt nach der Junggesellenparty von Richie, okay? The Wanderers (1979)
We all chipped in to get you something for your bachelor party.Wir haben alle zusammengeschmissen, um dir was für deine Junggesellenparty zu kaufen. The Wanderers (1979)
- This is like a bachelor party.- Das hier ist wie ein Junggesellenabend. The Idol (1980)
We would be honoured if you would join us.Es wäre uns eine Ehre, wenn Sie sich zu uns gesellen würden. Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
I don't have one-tenth the trouble from Miss Mon♪s that I have from you for one of your all-night stag parties over at the Legionnaire Hall.Miss Mona macht mir weit weniger Ärger als Sie mit lhren Junggesellenabenden im Veteranenklub. The Best Little Whorehouse in Texas (1982)
I have known many women, and it is only because I cherish Ariel so intensely that I am, with some trepidation, closing the book on my bachelorhood for ever.Ich kannte viele Frauen und nur weil ich Ariel so hoch schätze, schließe ich jetzt mit der Junggesellenzeit ab, wenn auch mit Unbehagen. A Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
We're talking about universal armageddon.Wir reden vom universellen Armageddon! Star Trek II: The Wrath of Khan (1982)
MARCOS: Perhaps you lovely ladies care to join us, huh?Gesellen sich die hübschen Damen zu uns? The Only Church in Town (1983)
Is this your bachelor pad?Ist das deine Junggesellenbude? Le battant (1983)
- Our bachelor's been yoked.- Unseren Junggesellen hat man geangelt. Bez svideteley (1983)
Two bachelors in the same bed must lie back to back.Zwei Junggesellen im selben Bett müssen Rücken an Rücken liegen. Yentl (1983)
Plenty of time later for regrets.Deinem Junggesellenleben kannst du ja immer noch nachtrauern. One Deadly Summer (1983)
Ocean's 1 1. Frank Sinatra, Richard Conte and the Rat Pack... Warner Bros., 1 960."Frankie und seine Spießgesellen", Frank Sinatra, Richard Conte, Rat Pack. Dreams of Steele (1984)
Please welcome Bachelor Number Four, Remington Steele.Begrüßen Sie nun den Junggesellen Nummer vier, Remington Steele. Steele Eligible (1984)
Somebody's going around killing bachelors.Jemand tötet JunggesellenSteele Eligible (1984)
Being selected one of the five most eligible bachelors in Los Angeles.- Sie sind einer der fünf begehrtesten Junggesellen in Los Angeles. Steele Eligible (1984)
Can I help it if I was chosen... as one of the five most eligible bachelors in Los Angeles?Ich wurde eben als einer der fünf begehrtesten Junggesellen gewählt. Steele Eligible (1984)
And now, if you will, please welcome Bachelor Number Four, Remington Steele.Begrüßen Sie nun den Junggesellen Nummer vier, Remington Steele. Steele Eligible (1984)
And there you have it, ladies and gentlemen... the most eligible bachelors in Los Angeles, courtesy of Upbeat Magazine.Herrschaften, hier sehen Sie also die begehrtesten Junggesellen, dank "Upbeat Magazine". Steele Eligible (1984)
All of us liberated ladies fighting for a copy... so we can ogle the bachelors and dream of entrapping one of them.Aufgeklärte Frauen kämpfen um ein Exemplar, um davon zu träumen, einen der Junggesellen zu erhaschen. Steele Eligible (1984)
This entire bachelor campaign is merely a tawdry excuse to promote sales.Diese Junggesellenkampagne soll nur die Auflage steigern. Steele Eligible (1984)
Are you saying someone killed these men because they're bachelors?Sie wurden getötet, weil sie Junggesellen waren? Steele Eligible (1984)
Checking out the two remaining bachelors.Auf die beiden anderen Junggesellen aufpassen. Steele Eligible (1984)
Then you weren't acquainted with the other bachelors, were you?Aber die anderen Junggesellen kannten Sie nicht? Steele Eligible (1984)
Somebody's going around killing bachelors.Jemand tötet JunggesellenSteele Eligible (1984)
- I don't mean to shock you... but three of your fellow bachelors have been murdered.Ich will Sie nicht schockieren, aber drei der Junggesellen wurden getötet. Steele Eligible (1984)
Is there any connection, no matter how vague... how prosaic, with the other bachelors?Gibt es eine Verbindung, egal wie vage oder banal, mit den anderen JunggesellenSteele Eligible (1984)
Moriah's chosen another set of bachelors.Moriah will, dass ich mir ein paar neue Junggesellen Steele Eligible (1984)
Want to search him?Wollt Ihr Euch zu ihm gesellenThe Prophecy (1984)
If you were to join the party, come to Bromfield Hall....Wenn Sie sich zu uns gesellen und nach Bromfield Hall kommen würden... Affair at Bromfield Hall (1984)
What did you think your buddies would do when they found you snitching?Dachten Sie, Ihre Spießgesellen würden Sie so einfach laufen lassen? Brunettes Are In (1984)
My bachelor life is coming to an end, that's the occasion.Ich nehme Abschied von meinem Junggesellenleben. A Cruel Romance (1984)
You have to be with a herd or things go wrong.Man muss sich zu einer Herde gesellen, oder es haut nicht hin. Out of Africa (1985)
It's me.This is my bachelor party.Das bin ich! Dies ist mein Junggesellenabschied. Love and Marriage: Part 1 (1986)
It's his bachelor party tonight.Heute ist sein Junggesellenabschied. Love and Marriage: Part 1 (1986)
And then I dreamt about that night, my bachelor party, when I almost ran away from you and you stopped me.Dann habe ich von dieser Nacht geträumt, von meinem Junggesellenabschied, als ich fast vor dir weggelaufen bin und du mich aufgehalten hast. Love and Marriage: Part 2 (1986)
Your grandfather was so nervous on the night of his bachelor party that he almost ran away.Dein Großvater war so nervös in der Nacht seines Junggesellenabschieds, dass er fast abgehauen wäre. Love and Marriage: Part 2 (1986)
- Oh, it's perfect for a bachelor.- Sie ist perfekt für JunggesellenOh Lucky Man (1986)
Especially with the three heavies that are setting you up for a hit.Die drei finsteren Gesellen wollen dich sicher nicht um Feuer bitten. Deathlock (1986)
Tanks, men—what? Why limit my options?Eines Tages wird Carroon oder einer seiner Spießgesellen so weit gehen, dass ich diese Befugnis bekommen werde. When Irish Eyes Are Crying (1986)
It's the same leg he broke... when that guy who was killing all those bachelors ran him down.- Es ist dasselbe Bein wie damals, als ihn dieser Junggesellen-Killer überfuhr. Santa Claus Is Coming to Steele (1986)
~ And if you don't dream, you'll make the three of us very happy.Dann bleiben wir zum Glück JunggesellenThe Children of Noisy Village (1986)
You know, my ... my yogi, my guru, my guide Ranbir always says that we are all part of the same oneness, the same universal electric tide.Mein Yogi Ranbir sagt: Wir sind alle Teil des Einen, derselben universellen Welle. Down and Out in Beverly Hills (1986)
I've never been to a stag party.Ich war noch nie auf einer Junggesellenparty. Footrot Flats: The Dog's Tale (1986)
Smart move.Ich bin total nervös wegen meines Junggesellenabschieds. Something's Wrong with Me (1987)
You, too. Bye.Wenn man zum Junggesellenfilm zu spät kommt, kann man nicht mehr folgen. Something's Wrong with Me (1987)
Listen, I know that I'm in a bachelor's pad, and that I've got the forearms of a Java man, but I gotta tell you... I'm married... with children.Ich weiß, dass ist eine Junggesellenbude... und ich habe die Unterarme eines Seemanns, aber, weißt du... ich bin... verheiratet... und habe Kinder. Married... Without Children (1987)
He might be tied up trying to off his brother— the prince.Laut der "Times" zählt Felipe zu den begehrtesten Junggesellen Manhattans. God's Work (1987)
Grumpy Garrett and I are like old hunting buddies.Opa Garrett und ich sind wie alte JagdgesellenAll That Glitters (1987)
- No, at the bachelor officer's quarters.- Nein, im Junggesellentreffpunkt. All That Glitters (1987)

CMU English Pronouncing Dictionary
SELLEN    S EH1 L AH0 N
ROSELLEN    R OW1 Z AH0 L AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geselle {m} | Gesellen {pl}journeyman | journeymen [Add to Longdo]
Gesellenbrief {m}apprenticeship diploma [Add to Longdo]
Junggeselle {m} | Junggesellen {pl} | eingefleischter Junggesellebachelor | bachelors | confirmed bachelor [Add to Longdo]
Junggesellenbude {f}bachelor pad [Add to Longdo]
Junggesellenleben {n}bachelor's life [Add to Longdo]
Junggesellentum {n}bachelorhood [Add to Longdo]
Komplize {m}; Komplizin {f}; Spießgeselle {m} | Komplizen {pl}; Spießgesellen {pl}accomplice; associate | accomplices [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
独身寮[どくしんりょう, dokushinryou] Wohnheim_fuer_Junggesellen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top