Search result for

selle

(69 entries)
(0.0206 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -selle-, *selle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
seller[N] ผู้ขาย, See also: ผู้ค้า, คนขายของ, คนค้าขาย, ผู้จำหน่าย, พ่อค้า, พนักงานขายของ, Syn. vendor, shopkeeper, store owner, dealer, salesman, merchant
seller[N] สินค้า, See also: สินค้าด้อยคุณภาพ, Syn. vendor, shopkeeper, store owner, dealer, salesman, merchant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
seller(เซล'เลอะ) n. ผู้ขาย,ผู้จำหน่าย,สินค้าที่ขาย., Syn. retailer,vendor,tradesman
best sellern. หนังสือหรือสินค้าที่ขายดีที่สุดในระยะหนึ่ง, See also: bestselling n.
demoiselle(เดมวาเซล') n. หญิงที่ยังไม่แต่งงาน

English-Thai: Nontri Dictionary
seller(n) ผู้จำหน่าย,ผู้ขาย,พนักงานขาย
bookseller(n) คนขายหนังสือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sellerผู้ขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
seller's interestส่วนได้เสียของผู้ขาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sellerพ่อค้า [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There's a reason why I was the top seller in the northeast.นั่นคือเหตุผล ที่ผมเป็นยอดนักขาย ในสาขาตอ. /เหนือ Blow Out (2008)
One of the Gate Corporation's tippy-top Sellers, as a matter of fact.หนึ่งในบริษัท GATE พนักงานขายดีที่สุด ในความเป็นจริง Five the Hard Way (2008)
When trade is fair, when both buyer and seller benefit, everybody can prosper and earn a decent living.เมื่อการค้าเป็นธรรม ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายได้ประโยชน์ ทุกคนจะมั่งคั่งและ มีความเป็นอยู่ที่ดี Home (2009)
It's a big seller. I meant as an architect.มันขายดีมากเลย ฉันหมายถึงในฐานะสถาปนิก 500 Days of Summer (2009)
I'll do what I can, mr. Purcell, but it's really not a seller's market right now.ผมจะทำเท่าที่ผมทำได้,คุณเพอร์เซล แต่มันไม่ใช่จะขายได้ง่ายตอนนี้ I Agree, It Wasn't Funny (2009)
My book just made the "Times" best seller list.หนังสือของฉันติดหนึ่งในหนังสือขายดีที่สุดของนิตยสารไทม์ Mama Spent Money When She Had None (2009)
Well, my book was number one on the best seller list for 12 weeks.หนังสือของฉันขายได้เป็นอันดับ 1 มา 12 อาทิตย์แล้ว The Bond in the Boot (2009)
Jake Selleg, age 36, walked into a Roxbury ER three nights ago.เจค เซลเลก อายุ36 อยู่ในร็อกซ์เบอรี่ สามคืนก่อน Unearthed (2010)
You know, Liv, Jake Selleg was navy too, okay?คุณรู้จักนี่ลิฟ เจค เซลเลก เป็นทหารเรือด้วยใช่มั้ย โอเค Unearthed (2010)
We're looking for a Jake Selleg.เรากำลังหาตัวเจค เซลเลก Unearthed (2010)
Tom Selleck fights mechanical spiders. What?Tom Selleck สู้กับแมงมุมจักรกล Romantic Expressionism (2010)
No, I wanna watch Tom Selleck fight mechanical spiders.ไม่ ฉันอยากดู Tom Selleck สู้กับแมงมุมจักรกล Romantic Expressionism (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
selleAfter considerable argument, the buyer and the seller finally came to terms.
selleA seller's market is a market in which goods are relatively scarce, buyers have a limited range of choice, and prices are high.
selleHer new novel has become a best seller.
selleIf you go to a baseball game today, sellers are walking around with hot-water tanks.
selleIt is said that the book is a best seller in Britain.
selleThe anxiety of sellers to avail of prices which look very high.
selleThis book ought to be a good seller.
selleThis book, which was once a best seller, is now out of print.
selleWhat do you think are the best sellers of the latest Japanese records?
selleWhen goods are scarce, sellers have the advantage.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาน[n.] (ān) EN: saddle   FR: selle [f] ; siège [m]
อานม้า[n. exp.] (ān mā) EN: saddle   FR: selle de cheval [f]
อานรถ[n.] (ān rot) EN: seat ; saddle   FR: siège [m] ; selle [f]
ฟองน้ำล้างจาน[n. exp.] (føngnām lāng jān) EN: kitchen sponge   FR: éponge à vaisselle [f]
หอมแดง[n. exp.] (høm daēng) EN: shallot ; French grey challot ; griselle   FR: échalote [f]
กำนัล[n.] (kamnan) EN: maid-of-honor ; lady in waiting on the queen   FR: demoiselle d'honneur [f]
ขี้[n.] (khī) EN: fecal matter ; faeces = feces (Am.) ; excrement ; stool   FR: fèces [fpl] ; excréments [mpl] ; selles [fpl] ; merde (vulg.) [f] ; crotte [f]
ขี้[v.] (khī) EN: defecate ; go to the toilet ; shit ; go to stool ; loosen the bowels   FR: déféquer ; aller à la selle ; se soulager ; chier (vulg.) ; crotter (fam.)
ของขายอืด[n. exp.] (khøng khāi eūt) EN: non-seller   
ของขายไม่ออก[n. exp.] (khøng khāi mai øk) EN: non-seller   

CMU English Pronouncing Dictionary
SELLE    S EH1 L
SELLEN    S EH1 L AH0 N
SELLER    S EH1 L ER0
SELLEY    S EH1 L IY0
SELLECK    S EH1 L IH0 K
SELLERS    S EH1 L ER0 Z
SELLER'S    S EH1 L ER0 Z
SELLERS'    S EH1 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
seller    (n) (s e1 l @ r)
sellers    (n) (s e1 l @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sellerie {m} [bot.] [cook.]celeriac; celery [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
mademoiselle(n) |f, pl. mesmoiselles| หญิงสาว (ค่อนข้างอายุน้อย, เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: S. fille, madame, femme A. homme, monsieur
mademoiselleเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของหญิงสาวรุ่นที่มีอายุน้อย คล้ายกับ นางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Mademoiselle Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mlle. Chantel (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม mademoiselle ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่) , See also: A. monsieur, Related: madame

Japanese-English: EDICT Dictionary
アラフラ大瀬[アラフラおおせ;アラフラオオセ, arafura oose ; arafuraoose] (n) (uk) (See タッセルドウォビゴン) tasselled wobbegong (Eucrossorhinus dasypogon, sole species of the carpet shark genus Eucrossorhinus) [Add to Longdo]
インチキ(P);いんちき[, inchiki (P); inchiki] (adj-na,n,vs) (1) cheating; fake; bogus; (2) travelling seller of trinkets, magic tricks, etc. (traveling); (P) [Add to Longdo]
セラー[, sera-] (n) (1) seller; (2) cellar; (P) [Add to Longdo]
タッセルドウォビゴン;タッセルド・ウォビゴン[, tasserudouobigon ; tasserudo . uobigon] (n) tasselled wobbegong (Eucrossorhinus dasypogon, sole species of the carpet shark genus Eucrossorhinus) [Add to Longdo]
デモイセル[, demoiseru] (n) demoiselle (Chromis dispilus) [Add to Longdo]
トップセラー[, toppusera-] (n) top seller [Add to Longdo]
ベストセラー[, besutosera-] (n) best-seller; (P) [Add to Longdo]
マドモアゼル[, madomoazeru] (n) mademoiselle (fre [Add to Longdo]
ミリオンセラー[, mirionsera-] (n) million seller; (P) [Add to Longdo]
リセラー[, risera-] (n) reseller [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卖主[mài zhǔ, ㄇㄞˋ ㄓㄨˇ, / ] seller [Add to Longdo]
卖方[mài fāng, ㄇㄞˋ ㄈㄤ, / ] seller [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
付加価値再販業者[ふかかちさいはんぎょうしゃ, fukakachisaihangyousha] Value-Added Reseller, VAR [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  selle [sɛl]
     saddle
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top