Search result for

selfs

(676 entries)
(0.1705 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -selfs-, *selfs*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา selfs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *selfs*)
Longdo Dictionary ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH)
selfie[เซลฟฺ-ฟี] (n ) การถ่ายภาพตนเองในอิริยาบทต่างๆด้วยโทรศัพทมือถือหรืออุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ แล้วมีการเผยแพร่ภาพไปยังสื่อสังคมออนไลน์

English-Thai: Longdo Dictionary
suit yourselfเรื่องของคุณ, เอาที่สบายใจ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hang himself to deathผูกคอตาย
I avail myself of this opportunity to renew to your Excellency the assurance of my hในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความนับถืออย่างยิ่งมายัง ฯพณฯ ท่านด้วย
look yourself ( ) ดูมีสุขภาพดีเหมือนเช่นเคย
lose oneself (aux. verb ) ถูกครอบงำ
lose oneselfหลง, หลงลืมกายใจ
Pull Yourself Together [พูลยัวเซลฟทูเก๊เตอร์] (vt ) สงบจิตสงบใจ, สงบอารมณ์, เตรียมตัวเตรียมใจ
self employedธุรกิจส่วนตัว
Self employed businessธุรกิจส่วนตัว
self esteem (n ) ความภาคภูมิใจในตนเอง
self-actualization (n ) การค้นหาศักยภาพสูงสุดของตัวเอง; การค้นหาตัวตนที่แท้จริง
self-aesthesis (n ) การรับรู้ด้วยตัวเองว่าเหมือนจริงทั้งที่ไม่ใช่ความจริง sensuous perception
self-directed learning[เซลฟฺ ไดเรคทิด เลิร์น'นิง ] (n ) การเรียนรู้ด้วยตนเอง
self-exile[เซลฟ เอ็กซไซล] (vt) เนรเทศตัวเอง
self-inflicted (adj ) เกิดขึ้นโดยตัวเราเอง อย่างเช่น ความทุกข์ ความเครียด อาการเจ็บป่วย ต.ย. Stress is often self-inflicted.
self-possessed (adj) ซึ่งควบคุมตัวเองได้ในสถานการณ์ที่บีบบังคับ
Sell oneself short (Idiom ) ประมาณว่ามีความสามารถเพียงแค่นั้น ปรามาสว่าก็เพียงแค่นั้น
solely or of itselfโดยลำพังหรือเกิดขึ้นได้เอง
suit my selfเรื่องของกู
suit my selfเรื่องของกู, เรื่องของผม, เรื่องของฉัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
self    [N] ลักษณะเฉพาะของบุคคล, See also: ลักษณะนิสัยที่แสดงออก, รูปพรรณ, ลักษณะของบุคคล, คุณสมบัติของคน, เอกลักษณ์ของบุคคล, Syn. identity, character, personality
self    [N] ผลประโยชน์ส่วนตัว, See also: ความสนใจตัวเอง, การคำนึงถึงตัวเอง, Syn. ego, subjectivity
self    [N] ตนเอง, See also: ความเป็นตัวตน, ตัวของตนเอง, มนุษย์, อัตตา, Syn. identity, individual, oneself, person
self    [ADJ] ซึ่งเป็นแบบเดียวกัน, See also: อย่างเดียวกัน, เหมือนกัน, ซึ่งมีชนิดเดียวกัน, ซึ่งมีเนื้อเดียวกัน, Syn. identical, same
self    [PRON] ตนเอง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ตัวเอง, ตัวฉันเอง, ตัวเขาเอง, Syn. same, identical
self-    [PRF] ตนเอง, See also: ตัวเอง, อัตโนมัติ
itself    [PRON] ตัวมันเอง
myself    [PRON] ตัวของฉัน, See also: ตัวของฉันเอง
herself    [PRON] ตัวเธอเอง, See also: ตัวเธอเอง
himself    [PRON] ตัวของเขา (ผู้ชาย) เอง, See also: ตัวเขาเอง, เขาเอง
oneself    [PRON] ตนเอง, See also: ตัวเอง, ตัวของตัวเอง, Syn. one's self
ourself    [PRON] ตัวเราเอง, See also: ของเราเอง
selfish    [ADJ] เห็นแก่ตัว, See also: เห็นแก่ได้, เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว, Syn. self-centered, greedy, mean, vain, egoistic
thyself    [PRON] ตัวของท่านเอง
selfhood    [N] ตัวบุคคล, See also: ความเป็นตัวบุคคล, บุคลิกลักษณะ, Syn. self, personality, identity
selfless    [ADJ] ซึ่งไม่เห็นแก่ตัว, See also: ซึ่งคำนึงถึงผู้อื่นก่อน, ซึ่งไม่เห็นแก่ได้, ซึ่งไม่ละโมบ, Syn. generous, altruistic, unselfish
selfness    [N] ความเป็นตัวของตัวเอง, See also: ผลประโยชน์ส่วนตัว, เอกลักษณ์เฉพาะตัว, Syn. individual, oneself, person, character
yourself    [PRON] ตัวคุณเอง, See also: ตัวคุณ, ตัวท่าน, ตัวเอง, ตัวท่านเอง
self-help    [N] การรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือตนเอง, See also: การพึ่งพาตนเอง, การกระอิสระ, การแก้ปัญหาด้วยตนเอง, Syn. independence
self-made    [ADJ] สร้างตัวเอง, See also: ทำด้วยตัวเอง, สำเร็จด้วยตัวเอง, สร้างเนื้อสร้างตัวเอง, Syn. competent, self-reliance, self-taught
self-pity    [N] ความเวทนาตัวเอง, See also: ความสงสารตัวเอง, Syn. self-compassion, self-indulgence
self-same    [ADJ] เหมือนกัน, See also: อันเดียวกัน, ตรงกัน, Syn. same, equivalent, same, exact
self-will    [N] การดื้อดึง, See also: การถือทิฐิ, ความดื้อด้าน, ความดื้อรั้น, Syn. obstinacy, stubbornness
selfishly    [ADV] อย่างเห็นแก่ตัว, See also: อย่างเห็นแก่ได้, อย่างเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว, Syn. self-regardingly, for profit, egoistically
unselfish    [ADJ] ซึ่งไม่เห็นแก่ตัว, See also: ซึ่งมีเมตตา, Syn. selfless, charitable, kind
by oneself    [IDM] ตามลำพัง, See also: โดยลำพัง, Syn. apart, isolated, lonely, only
damselfish    [N] ปลาทะเลตระกูล Pomacentridae ที่มีสีสันสวยงาม
self-abuse    [N] การตำหนิตัวเอง, See also: การใช้ความสามารถในทางที่ผิด, Syn. self-destruction, self-murder
self-study    [N] การศึกษาด้วยตนเอง, See also: การเรียนด้วยตัวเอง
be yourself    [IDM] เป็นตัวของตัวเอง, See also: เป็นธรรมชาติ, เป็นปกติ
hug oneself    [PHRV] ดีใจกับ, See also: ยินดีกับ
self-acting    [ADJ] อัตโนมัติ, See also: ซึ่งทำได้เอง, Syn. automated, automatic, self-propellent, mechanical
self-denial    [N] การหักห้ามใจตนเอง, See also: การอดใจ, การข่มใจ, Syn. asceticism, self-control, self-discipline
self-esteem    [N] การเคารพตนเอง, See also: การเคารพในตัวเอง, ความเชื่อมั่นในตัวเอง, Syn. self-respect, pride
self-esteem    [N] การหยิ่งในศักดิ์ศรีของตนเอง, See also: ความภูมิใจในตัวเองอย่างมาก, Syn. pride
self-seeker    [N] ผู้แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
self-styled    [ADJ] ซึ่งตั้งตัวเป็น, See also: ขนานนามตัวเอง, อ้างตัวเอง, แต่งตั้งตัวเอง, เรียกขานตัวเอง, ตั้งฉายาให้ตัวเอง, Syn. named, called, so-called, immodestly
self-taught    [ADJ] ซึ่งเรียนรู้ด้วยตัวเองได้, See also: ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้เอง, ซึ่งฝึกฝนเองได้, Syn. amateur, learned, self-educated, self-instructed
self-willed    [ADJ] ดื้อดึง, See also: ดื้อรั้น, เอาแต่ใจตัวเอง, ถือทิฐิ, Syn. disobedient, difficult, obstinate, willful
selfishness    [N] ความเห็นแก่ตัว, See also: ความเห็นแก่ได้, การคำนึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนตน, Syn. self-regard, parsimony, vanity, greed
show itself    [PHRV] เห็นได้ชัด, See also: ชัดเจน, ชัดแจ้งจาก
deny oneself    [PHRV] มีชีวิตอย่างสมถะ
feel oneself    [PHRV] ร่าเริง, See also: สดชื่น, Syn. look oneself
find oneself    [PHRV] ค้นหาตัวเอง (ในเรื่องความสามารถ, ความปรารถนา, ความเป็นตัวของตัวเองฯลฯ)
find oneself    [PHRV] พบ (บางคน) ไม่อยู่บ้านหรือที่ทำงาน, See also: เจอ (บางคน) ไม่อยู่บ้านหรือที่ทำงาน, Syn. find in
help oneself    [PHRV] ช่วยเหลือตนเอง, See also: บริการตนเอง, Syn. help to
look oneself    [PHRV] รู้สึกตัว, See also: รู้ตัว, Syn. feel oneself
lose oneself    [PHRV] หลงทาง
pull oneself    [PHRV] ยืนตรง (หดกล้ามท้อง)
push oneself    [PHRV] พยายามขายความสามารถ, See also: ทำให้เห็นความพยายาม, Syn. push forward, thrust forward

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
packaged type air conditioner; self-contained air conditionerเครื่องปรับอากาศแบบรวมส่วน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
local self-governmentการปกครองตนเองของท้องถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
self-sufficiencyการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ [ดู autarky] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
self-supporting personผู้พึ่งตนเอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
self-tapping screwสกรูตัดเกลียวเอง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
self-esteemความภูมิใจแห่งตน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
self-evidentประจักษ์ชัดในตัว [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
self-governing territoryดินแดนที่ปกครองตนเอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
self-governing territoryดินแดนที่ปกครองตนเอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
self-governmentการปกครองตนเอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
self-hypnosisการสะกดจิตตนเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
self-imageภาพลักษณ์แห่งตน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
self-incompatible-ผสมตัวเองไม่ได้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
self-incriminationการกระทำที่อาจทำให้ตนต้องรับผิดทางอาญา, คำให้การที่อาจทำให้ตนต้องรับผิดทางอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
self-inductionการเหนี่ยวนำตัวเอง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
self-contained air conditioner; packaged type air conditionerเครื่องปรับอากาศแบบรวมส่วน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
self-contradictionความขัดแย้งในตัว [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
self-curing resin; autopolymerising resinเรซินชนิดบ่มเอง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
self-defenceการป้องกันตน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
self-defenceการป้องกันตน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
self-determinationการกำหนดการปกครองด้วยตนเอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
self-diagnostic systemระบบแสดงปัญหาขัดข้อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
self-dischargeการปล่อยประจุเอง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
self-energizationการให้แรงเสริมตัวเอง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
self-enumerationการแจงนับด้วยตนเอง (ผู้ตอบกรอกแบบสอบถามเอง) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
self-infection; autoinfectionการติดเชื้อในตัวเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
self-insuranceการประกันภัยตนเอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
self-interestอัตประโยชน์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
self-limited-จำกัดตัวเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
self-locking nutแป้นเกลียวล็อกตัวเอง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
self-ownershipสิทธิแห่งตน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
self-pollinationการถ่ายเรณูในต้นเดียวกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
self-regulating arc-welding transformerหม้อแปลงเชื่อมอาร์กปรับเอง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
self-service refrigeratorตู้เย็นแบบบริการตัวเอง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
self-servo effectผลการเสริมแรงตัวเอง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
selfอัตตา, ตัวตน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
self contradictionข้อขัดแย้งในตัว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
self correspondenceการสมนัยในตัว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
self dualคู่กันในตัว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
self retentionส่วนเก็บไว้เอง(การเสี่ยงภัย) [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
self-actualisation; self-actualizationความตระหนักในศักยภาพตน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
self-actualization; self-actualisationความตระหนักในศักยภาพตน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
self-adjointผูกพันในตัว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
self-adjusterตัวปรับเอง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
self-adjusting arc weldingการเชื่อมอาร์กปรับเอง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
self-alienation, theory ofทฤษฎีความแปลกแยก (ของชนกรรมาชีพ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
self-aligning torque; aligning torqueทอร์กคืนศูนย์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
self-analysisการวิเคราะห์ตน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
self-announcementการประกาศตนเข้าแข่งขัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
self-checking codeรหัสตรวจสอบตัวเอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Self Learning Processesกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Workers self managementการจัดการโดยคนทำงานเอง [เศรษฐศาสตร์]
Control self-assessment (Auditing)การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (การตรวจสอบ) [TU Subject Heading]
Do-it-yourself workงานทำเองได้ [TU Subject Heading]
Part-time self-employmentอาชีพเสริม [TU Subject Heading]
Selfตัวตน [TU Subject Heading]
Self (Philosophy)อัตตา (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Self careการดูแลตนเอง [TU Subject Heading]
Self medicationการใช้ยารักษาตนเอง [TU Subject Heading]
Self rating ofการประเมินศักยภาพตนเอง [TU Subject Heading]
Self-acceptanceการยอมรับตนเอง [TU Subject Heading]
Self-actualization (Psychology)การตระหนักตนเอง [TU Subject Heading]
Self-confidenceความเชื่อมั่นในตัวเอง [TU Subject Heading]
Self-controlการควบคุมตนเอง [TU Subject Heading]
Self-control in childrenการควบคุมตนเองในเด็ก [TU Subject Heading]
Self-cultureการเรียนด้วยตนเอง [TU Subject Heading]
Self-deceptionการหลอกตนเอง [TU Subject Heading]
Self-defenseการป้องกันตัว [TU Subject Heading]
Self-defense (International law)การป้องกัน (กฎหมายระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]
Self-defense (Law)การป้องกัน (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Self-defense for womenการป้องกันตัวสำหรับสตรี [TU Subject Heading]
Self-disclosureการเปิดเผยตนเอง [TU Subject Heading]
Self-efficacyความสามารถในตนเอง [TU Subject Heading]
Self-employedอาชีพอิสระ [TU Subject Heading]
Self-employed womenสตรีที่มีอาชีพอิสระ [TU Subject Heading]
Self-esteemความภาคภูมิใจในตนเอง [TU Subject Heading]
Self-esteem in adolescenceความภาคภูมิใจในตนเองในวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Self-esteem in childrenความภาคภูมิใจในตนเองในเด็ก [TU Subject Heading]
Self-esteem in literatureความภาคภูมิใจในตนเองในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Self-esteem in womenความภาคภูมิใจในตนเองในสตรี [TU Subject Heading]
Self-evaluationการประเมินผลด้วยตนเอง [TU Subject Heading]
Self-help groupsกลุ่มช่วยเหลือตนเอง [TU Subject Heading]
Self-help techniquesเทคนิคการช่วยเหลือตนเอง [TU Subject Heading]
Self-incriminationการกระทำที่อาจทำให้ตนต้องรับผิดทางอาญา [TU Subject Heading]
Self-insuranceประกันภัยตนเอง [TU Subject Heading]
Self-management (Psychology)การบริหารตนเอง (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Self-perceptionการรู้จักตนเอง [TU Subject Heading]
Self-perception in adolescenceการรู้จักตนเองในวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Self-perception in old ageการรู้จักตนเองในผู้สูงอายุ [TU Subject Heading]
Self-presentationการนำเสนอตัวตน [TU Subject Heading]
Self-realizationการสำนึกตนเอง [TU Subject Heading]
Self-talkการพูดกับตนเอง [TU Subject Heading]
Selfishnessความเห็นแก่ตัว [TU Subject Heading]
Verbal self-defenseการพูดป้องกันตัว [TU Subject Heading]
Self-Enumeration การแจงนับด้วยตนเอง
วิธีที่ผู้ตอบหรือผู้ตกเป็นตัวอย่างกรอกแบบสอบ ถาม ด้วยตนเอง อาจทำในรูปของสำมะโนทางไปรษณีย์ [สิ่งแวดล้อม]
Self-Purification การทำให้บริสุทธิ์ด้วยตัวเอง
กระบวนการตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นในลำธารหรือ แหล่งน้ำ ซึ่งมีผลทำให้ จำนวนแบกทีเรียลดน้อยลง ค่าบีโอดีอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ส่วนประกอบ ของสารอินทรีย์มีลักษณะคงตัว และออกซิเจนในน้ำที่สูญเสียไปมีการทดแทน [สิ่งแวดล้อม]
Self-Sufficiency Economy ระบบเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองได้
ความสามารถของเมือง รัฐ ประเทศหรือภูมิภาคหนึ่งๆ ในการผลิตสินค้าและบริการทุกชนิดเพื่อเลี้ยงสังคมนั้นๆ ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสินค้านำเข้า ข้อได้เปรียบสำคัญของ ระบบเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองได้คือ ไม่ต้องพึ่งพาสินค้าจำเป็นขั้นพื้นฐานจากประเทศอื่นที่อาจมีราคาแพงเกินไป เมื่อเกิดวิกฤตน้ำมันขึ้นราคาครั้งใหญ่ใน พ.ศ. 2516 ได้กระตุ้นให้มีการค้นหาและผลิตน้ำมันปิโตรเลียมในสหรัฐอเมิรกาและประเทศ ต่างๆ เพื่อให้พึ่งพาตนเองในด้านพลังงานและเชื้อเพลิงได้ ข้อเสียสำคัญของระบบเศรษฐกิจแบบนี้ คือ กระตุ้นให้มีการปกป้องผู้ผลิตในประเทศที่ด้อยประสิทธิภาพ [สิ่งแวดล้อม]
self-determinationการกำหนดใจตนเอง หมายถึง สิทธิและเสรีภาพในการที่จะให้ชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในประเทศใดประเทศหนึ่ง ตัดสินหรือกำหนดสถานะด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของตน โดยเลือกที่จะอยู่อย่างเดิมหรือแยกตัวออกไป [การทูต]
self-governing countryประเทศที่ปกครองตนเอง [การทูต]
Absorption, Selfการดูดกลืนรังสีในตัวสาร [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
herself(เฮอร์เซลฟฺ') pron. ตัวเธอเอง
himself(ฮิม'เซลฟฺ) pron. เขาเอง,ตัวเขาเอง
itself(อิทเซลฟฺ') pron. ตัวมันเอง,ตัวของมันเอง,ตัวเอง,ตัวเดียว,คนเดียว,อันเดียว
myself(ไม'เซลฟฺ) pron. ตัวของฉัน,ฉันเอง pl. ourselves
oneself(วันเซลฟฺ') pron. ตัวเอง,ตนเอง - -Phr. (by oneself ตนเอง,ไม่มีคนอื่นด้วย ด้วยตัวเอง) -Phr. (come to oneself,come to รู้ตัว), Syn. one's self
ourself(อาร์เซลฟฺ') pron. เราเอง,ข้าพเจ้าเอง,ตัวเราเอง,พวกเรา
self(เซลฟฺ) n. ตัวเอง,ตนเอง,ธาตุแท้,อาตมา,อัตตะ,เอกลักษณ์ของบุคคล,ผลประโยชน์ส่วนตัว,สภาพปกติ,สันดาน. adj.เหมือนกัน -pron. ตัวฉันเอง,ตัวเขาเอง, Syn. ego,psyche,identity
self-Pref.=ตัวเอง,เอง
self-abandonedadj. คำนึงถึงตัวเองเป็นใหญ่
self-actingadj. อัตโนมัติ., See also: self-action n., Syn. automatic
self-addressedadj. ระบุชื่อที่อยู่ของผู้ส่ง (บนซองจดหมายที่ แนบไปด้วย)
self-assertionn. การยืนยันในความคิดของตัวเอง,การกระทำตามอำเภอใจ,ความอวดดี,ความเสือก., See also: self-asserting adj. . self-assertive adj., Syn. assertiveness
self-centered(เซลฟฺ'เซนเทิร์ด) adj. คำนึงถึงตัวเอง,มุ่งแต่ตัวเอง,เห็นแก่ตัว,ถือเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง, Syn. self-important,selfish,conceited
self-centred(เซลฟฺ'เซนเทิร์ด) adj. คำนึงถึงตัวเอง,มุ่งแต่ตัวเอง,เห็นแก่ตัว,ถือเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง, Syn. self-important,selfish,conceited
self-commandn. การบังคับใจตัวเอง,การควบคุมอารมณ์,การคุมสติ
self-complacent(เซลฟฺ'คัมเพล'เซินทฺ) adj. อิ่มเอิบใจ,พึงพอใจตัวเอง., See also: self-complacence n. self-complacency n., Syn. self-satisfied
self-composedadj. สุขุม,ใจเย็น,สงบ,หนักแน่น -
self-conceitn. ความหยิ่ง,ความทะนงตัว,ความโอหัง., See also: self-conceited adj. self-conceitedly adv.
self-confident(เซลฟฺคอน'ฟิเดินทฺ) adj. เชื่อมั่นในตัวเอง,ไว้ใจตัวเอง,มั่นใจ., See also: self-confidence n., Syn. confident
self-consistant(เซลฟฺ'คันซิสเทินทฺ) adj. สอดคล้องกัน,เข้ากัน,ตรงกัน,คล้องจองกัน., See also: self-consistency n.
self-contained(เซลฟฺ'คันเทนดฺ') adj. ควบคุมสติ,ควบคุมอารมณ์,ไม่สุงสิงกับใคร,พูดน้อย,มีส่วนประกอบในตัวเองพร้อม,เลี้ยงตัวเองได้, See also: self-containedness n. self-containedment n., Syn. impassive
self-control(เซลฟฺคันโทรล') n. การบังคับตนเอง,การควบคุมตนเอง,การควบคุมอารมณ์,การควบคุมจิตใจ., See also: self-controlled adj. self-controlling adj., Syn. self-command,self-discipline,self-restraint
self-defence(เซลฟฺ'ดิเฟนซฺ) n. การป้องกันตัวเอง,การอ้างการใชกำลังเพื่อป้องกันตัวเอง., See also: self-defensive,self-defencive adj.
self-defense(เซลฟฺ'ดิเฟนซฺ) n. การป้องกันตัวเอง,การอ้างการใชกำลังเพื่อป้องกันตัวเอง., See also: self-defensive,self-defencive adj.
self-denialn. การปฎิ-เสธความต้องการของตัวเอง,การหักห้ามใจ,การอดใจ., See also: self-denying adj. self-denyingly adv. -S.self-self-restraint
self-determinationn. การตัดสินใจ,การตกลงใจด้วย ตนเอง,ลัทธิของประชาชนในการตัดสินใจเองว่าจะให้มีการปกครอง ในรูปใด., See also: self-determined adj. self-determining adj.
self-disciplinen. การควบคุมตัวเอง,การบังคับใจตนเอง,การควบคุมอารมณ์ตัวเอง,การรักษาระเบียบวินัยของตัวเอง. -self-disciplined adj.
self-educatedadj. เรียนเอง,ศึกษาเอง., See also: self-education n.
self-esteemn. การมีความเคารพในตัวเอง,การหยิ่งในศักดิ์ศร'ของตัวเอง
self-evidentadj. แน่ชัดในตัวของมันเอง,ไม่จำต้องพิสูจน์,ไม่จำต้องแสดงหรืออธิบายก็เข้าใจ., Syn. self-explanatory,obvious
self-explanatoryadj. ชัดแจ้งในตัวของมัน,แน่ชัด, Syn. self-explaining
self-expressionn. การแสดงออกโดยตัวของมันเอง., See also: self-expressive adj.
self-importantadj. ทะนงตัว,สำคัญผิดว่าตัวเองสำคัญ., See also: self-importance n.
self-imposedadj. กระทำต่อตัวเอง,ให้แก่ตัวเอง,บังคับตัวเอง
self-improvement(เซลฟฺอิมพรูฟ'เมินทฺ) n. การปรับปรุงตัวเอง., See also: self-improving adj.
self-induced(เซลฟฺ'อินดิวซฺทฺ) adj. ชักนำเอง,เกิดจากกระแสชักนำในตัวเอง,เหนี่ยวนำเอง
self-indulgence(เซลฟฺ'อินดัลเจินซฺ) n. การปล่อยตัวเองให้หมกมุ่นอยู่ในโลกีย์,การปล่อยตัว,การตามใจตัว., See also: self-indulgent adj.
self-interest(เซลฟฺอิน'เทอริสทฺ) n. ผลประโยชน์ของตัวเอง,ประโยชน์ส่วน บุคคล,ความเห็นแก่ตัว., See also: self-interested adj. self-interestedness n.
self-knowledge(เซลฟฺนอล'ลิจฺ) n. การรู้จักตัวเอง,ความเข้าใจในตัวเอง
self-loading(เซลฟโล'ดิง) adj. เกี่ยวกับอาวุธหรือปืนอัตโนมัติ,เกี่ยวกับอาวุธ หรือปืนกึ่งอัตโนมัติ
self-pity(เซลฟฺ'พิที) n. การสงสารตัวเอง,การสมเพชตัวเอง., See also: self-pitying adj. self-pityingly adv.
self-pollination(เซลฟฺ'พอลละเน'เชิน) n. การผสมเกสรดอกไม้ในดอกเดียวกัน หรือต้นเดียวกัน หรือจำพวกเดียวกัน.
self-possessed(เซลฟฺ'พะเซสทฺ) adj. ควบคุมตัวเอง,มีสติ,สามารถข่มใจตัว เองได้,สามารถข่มอารมณ์ตัวเองได้,สุขุม,ไม่หวั่นไหว,เยือกเย็น., See also: self-possessedly adv., Syn. composed,poised
self-preservation(เซลฟฺ'เพรสเซอเว'เชิน) n. การรักษาตัวรอด,ความสามารถในการรักษาตัวรอด,สัญชาตญาณในการรักษาตัวรอด,สัญชาตญาณใน การป้องกันตัว
self-proclaimed(เซลฟฺ'โพรเคลมดฺ') adj. เรียกตัวเอง,ประกาศตัวเอง
self-recording(เซลฟฺ'รีคอร์ดดิง) adj. บันทึกเอง,บันทึกเองโดยอัตโนมัต'
self-reliance(เซลฟรีไล'เอินซฺ) n. ความเชื่อมั่นในตัวเอง,การไว้วางใจตนเอง., See also: self-reliant adj., Syn. independence
self-respect(เซลฟฺ'รีสเพคทฺ') n. การเคารพตัวเอง,การหยิ่งในศักดิ์ศรีของตัว เอง., See also: self-respectful, self-respecting adj.
self-taught(เซลฟฺ'ทอท) adj. สอนตัวเอง,เรียนรู้ด้วยตัวเอง,ศึกษาเอง
self-timer(เซลฟฺ'ไทเมอะ) n. อุปกรณ์ถ่ายภาพเองโดยอัตโนมัติของกล้องถ่ายรูป

English-Thai: Nontri Dictionary
herself(pro) ตัวเธอเอง,ตัวหล่อนเอง
himself(pro) ตัวเขาเอง
itself(pro) ตัวของมันเอง
myself(pro) ตัวของฉันเอง
oneself(pro) ตัวของตัวเอง,ตนเอง
self(n) ตนเอง,ตัวเอง,อัตตา,อาตมา,ธาตุแท้,สันดาน,ประโยชน์
self(pro) ตัวเอง,ตนเอง
SELF-self-assertion(n) ความดื้อดึง,การทำตามใจตนเอง,ความอวดดี
SELF-self-complacent(adj) อิ่มเอมใจ,พอใจในตนเอง
SELF-self-confidence(n) ความมั่นใจในตัวเอง,ความเชื่อมั่นในตัวเอง
SELF-self-conscious(adj) ประหม่า,สะเทิ้นอาย,ขวยเขิน,ละอายใจ
SELF-self-contained(adj) ควบคุมอารมณ์,ไม่ยุ่งกับใคร,มีอยู่ในตัวเอง
SELF-self-control(n) การควบคุมอารมณ์,การบังคับตัวเอง
SELF-self-defense(n) การป้องกันตัวเอง
SELF-self-denial(n) การหักห้ามใจ,การเสียสละประโยชน์ส่วนตน
SELF-self-determination(n) การตัดสินใจเอง
SELF-self-evident(adj) ซึ่งปรากฏชัด
SELF-self-expression(n) การแสดงลักษณะเฉพาะตัว
SELF-self-government(n) การควบคุมตัวเอง,การปกครองตนเอง
SELF-self-interest(n) ความเห็นแก่ตัว,ประโยชน์ส่วนตัว
SELF-self-possession(n) ความมีสติ,ความสงบ,ความสุขุม,ความเยือกเย็น
SELF-self-reliance(n) ความเชื่อมั่นในตัวเอง,ความไว้ใจตัวเอง
SELF-self-respect(n) การหยิ่งในศักดิ์ศรีตัวเอง,ความนับถือตัวเอง
SELF-self-restraint(n) ความข่มใจตนเอง,ความอดกลั้น,ความระงับใจตนเอง
SELF-self-sacrifice(n) การเสียสละประโยชน์ส่วนตัว
SELF-self-satisfaction(n) ความอิ่มเอมใจ,ความพอใจในตนเอง
SELF-self-seeking(adj) เห็นแก่ตัว,เห็นแก่ได้
SELF-self-service(n) การช่วยตนเอง,การบริการตนเอง
SELF-self-sufficient(adj) พึ่งตัวเอง,อิสระ,เลี้ยงตัวเอง
SELF-self-taught(adj) ศึกษาเอง,เรียนด้วยตัวเอง
SELF-self-will(n) ความเอาแต่ใจ,การถือทิฐิมานะ
selfish(adj) เพื่อประโยชน์ของตัว,เห็นแก่ตัว
selfishness(n) ความเห็นแก่ตัว
selfsame(adj) อันเดียวกัน,อย่างเดียวกัน,เหมือนกัน
thyself(pro) ตัวของท่านเอง,ตัวของคุณเอง
unselfish(adj) เอื้อเฟื้อ,ไม่เห็นแก่ตัว,เผื่อแผ่,ใจกว้าง
yourself(pro) ตัวท่านเอง,ตัวคุณเอง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
self"I want that book", he said to himself.
self"Yes, it is," said the Little House to herself.
selfI said to myself, "That's a good idea."
self"What shall I do?" I said to myself.
self"I must get well," Sadako said to herself.
selfMaria said to herself, "I am very lucky."
selfShe said to herself, "I am very happy."
self"I am happy," she said to herself.
self"What shall I do next?" she said to herself.
self"Love your neighbour as yourself" is a quotation from the Bible.
selfI said to myself, "I wonder what she means."
self"How pretty she is!" said Ben to himself.
selfIt will go away by itself in two weeks.
selfHe is a self-willed fellow.
selfPlease help yourself to some apple pie. I baked it for you.
selfI know you are hiding yourself behind the curtain.
selfIt is dangerous for you to travel to a foreign country by yourself.
selfDo it yourself.
selfI'm glad you could come. Please make yourself at home.
selfI would have you apply yourself to your studies.
selfCan you make yourself understood in English?
selfI don't know your preference, so please help yourself.
selfDo you have a recent photo of yourself?
selfOne of the greatest dangers in your human relations is self centeredness.
selfDid you write this fairy tale by yourself?
selfYou should acquaint yourself with the local customs.
selfYou must do it yourself.
selfDid you make it for yourself?
selfCan you make yourself understood in French?
selfCan you make yourself understood in French?
selfYou have only to set out on a trip by yourself.
selfCan you make yourself understood in English?
selfCan you make yourself understood in English?
selfCan you make yourself understood in English?
selfCan you make yourself understood in English?
selfYou should go to the police and check in out yourself.
selfDid you enjoy yourself yesterday.
selfCan you express yourself in English?
selfYou should go and see for yourself.
selfCan you will yourself to fall asleep?
selfWhat do you say about yourself?
selfI think you should do it yourself.
selfYou must know yourself.
selfYou will soon accommodate yourself new ways of living.
selfYou must take care of yourself.
selfYou ought to be ashamed of yourself.
selfYou should school yourself to be patient.
selfTry staring at yourself.
selfNothing can bring you peace but yourself.
selfPardon all but thyself.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเห็นแก่ได้    [N] exploitation, See also: profit, benefit, advantage, selfishness, Syn. ความเห็นแก่ตัว, Example: ความเห็นแก่ได้ของผู้ประกอบการและความประมาทของคนงานทำให้เกิดอุบัติเหตุเช่นนี้, Thai definition: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
ความเห็นแก่ตัว    [N] selfishness, See also: exploitation, utilization, Syn. ความเห็นแก่ได้, Example: ความเห็นแก่ตัวเป็นสาเหตุแห่งความชั่วทั้งมวล, Thai definition: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
ตั้งเนื้อตั้งตัว    [V] establish oneself, See also: set oneself up (e.g. in business), Syn. ตั้งตัว, ก่อร่างสร้างตัว, Example: เมื่อเขาออกจากคุกนายตำรวจใหญ่ผู้หนึ่งให้ทุนรอนออกมาตั้งเนื้อตั้งตัวประกอบธุรกิจ, Thai definition: ตั้งฐานะหรือตั้งหลักฐาน
ตั้งเนื้อตัวตัว [V] prepare, See also: check oneself, Syn. เตรียมตัว, Example: เจ้าศัตรูตัวร้ายวิ่งพรวดออกมาโดยไม่ทันได้ตั้งเนื้อตั้งตัว
ถือตน    [V] hold oneself to be, See also: evaluate oneself, look down on others, Example: ในสมัยแรกเริ่มอารยธรรมตะวันตกนั้นพวกกรีกถือตนว่าฉลาดเฉลียวยิ่งกว่าชนชาติอื่น, Thai definition: คิดเอาว่าตนเป็นอย่างไร
ประกาศตัว    [V] declare oneself, See also: announce, proclaim, Example: กลุ่มผู้ประท้วงได้พยายามเคลื่อนไหวที่จะประกาศตัวจัดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นเพื่อต่อต้านรัฐบาล
ประคองตัว    [V] sustain oneself, See also: come through, support oneself, lift oneself up by (his) footstraps, Example: รัฐบาลพยามประคองตัวให้ผ่านพ้นภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ, Thai definition: ประคองสถานการณ์บ้านเมืองไว้ให้ดี
ประคองตัว    [V] reinvigorate oneself, See also: support oneself, stand on one's feet, Example: เขาพยายามประคองตัวโงนเงนลุกขึ้น, Thai definition: พยุงให้ทรงตัวอยู่
ประพฤติชอบ    [V] behave well, See also: conduct oneself properly, Syn. ประพฤติดี, Ant. ประพฤติมิชอบ, Example: คุณครูสั่งสอนให้นักเรียนประพฤติดีประพฤติชอบยึดมั่นในความสุจริตเพื่อที่นักเรียนจะได้จำเริญยิ่งๆ ขึ้นไป, Thai definition: ปฏิบัติแต่ความดี
ประพฤติตน    [V] behave oneself, See also: perform, act, Syn. ประพฤติตัว, ปฏิบัติตน, Example: รัฐสภามีข้อบังคับควบคุมจรรยาบรรณของประธานสภาไว้ด้วยไม่ให้ประพฤติตนจนขาดความน่าเชื่อถือในความเป็นกลาง
ผู้ประกอบอาชีพ    [N] one who earns his/her living, See also: one who supports himself/herself, Example: การทำโครงการของเรานั้น เราต้องเข้าไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบอาชีพนั้นด้วยตนเอง, Count unit: คน, ราย, Thai definition: ผู้ที่ทำงานหารายได้เลี้ยงชีพ
พึ่งตัวเอง    [V] rely on oneself, See also: be self-reliant, Ant. พึ่งคนอื่น, พึ่งผู้อื่น, Example: หากประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้แล้ว ก็จะมีส่วนช่วยเหลือเสริมสร้างประเทศชาติในส่วนรวมได้, Thai definition: ทำอะไรด้วยตัวเอง ไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น
รักษาตัว    [V] take care of oneself, See also: care for oneself, Syn. ระวังตัว, ดูแลตัว, Example: กว่าผมจะรักษาตัวให้รอดพ้นจากภัยยาเสพติดมาได้นั้น ทำเอาผมแทบเอาชีวิตไม่รอด
เคลิ้มฝัน    [V] fancy, See also: forget oneself, be half-sleep, be in a dreamy state, Example: แสงอร่ามยามเย็นเผลอไผลให้เด็กชายเคลิ้มฝันทำนองว่า เขาไม่มีพ่อเป็นคนขี้เมา, Thai definition: ฝันทั้งๆ ที่ยังหลับไม่สนิท
ใช้กำลัง [V] use force against, See also: exert oneself, fight, engage in battle, Example: ตำรวจใช้กำลังเข้าปราบปรามผู้ชุมนุม, Thai definition: หักหาญเอาด้วยกำลัง
ทอดกาย    [V] stretch oneself on, Thai definition: เอนตัวลงนอน
ประจบสอพลอ    [V] fawn upon/on, See also: curry favour with, ingratiate oneself with, toady, flatter, Syn. ประจบประแจง, ยกยอปอปั้น, สรรเสริญเยินยอ, Example: ลูกน้องประจบสอพลอเจ้านายเพื่อหวังความก้าวหน้าในการทำงาน, Thai definition: ทำให้เขาชอบโดยการสอพลอเพื่อหวังผลประโยชน์
หลงตัวเอง    [V] be proud of oneself, See also: get swell-headed, be carried away by, forget oneself, swell with pride, lose one's bearing, Example: คนเราบางครั้งมักจะหลงตัวเอง, Thai definition: ถือมั่นว่าตัวเองวิเศษกว่าคนอื่นจนหลงใหลว่าไม่มีใครเทียบ
หลบลี้หนีหน้า    [V] make oneself scarce, See also: avoid, keep away from, slink, take to one's heels, make one's gateway, show a clean pair o, Syn. หลบหน้า, หนีหน้า, Ant. เผชิญหน้า, Example: เด็กต้องเผชิญสถานการณ์เช่นนี้เข้า มักจะพยายามหลบลี้หนี้หน้าผู้คนและเก็บตัวตามลำพัง, Thai definition: หนีหายไปเลย, ไม่ยอมมาพบปะ
หลอกตัวเอง    [V] deceive oneself, See also: fool oneself, delude oneself, Syn. ไม่ยอมรับความจริง, Example: แม้ลูกเต้าเขาร้องไห้กันแล้ว ข้าพเจ้าก็ยังคงหลอกตัวเองต่อไปว่าท่านจะยังไม่ตาย, Thai definition: ทำตรงข้ามกับความรู้สึกและสถานะของตน จนตัวเองก็พลอยนึกว่าตนเป็นเช่นนั้นจริงๆ, ไม่ยอมรับกับตนเองว่าตนเองเป็นอย่างไร
นาฬิกาไขลาน    [N] self-winding watch
ช่วยตัวเอง    [V] help oneself, See also: do it yourself, Example: พ่อแม่ต้องสอนให้ลูกรู้จักช่วยตนเองเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยของเขา, Thai definition: กระทำกิจใดๆ ด้วยตนเอง
เตรียมใจ [V] prepare oneself, See also: ready oneself, Syn. เตรียมตัวเตรียมใจ, Example: ขอให้ทุกคนที่จะเข้าประจำการต่อไปจงเตรียมใจให้พร้อม, Thai definition: เตรียมตนและจิตใจให้พร้อม
ถอยห่าง    [V] move far from, See also: distance oneself from, Syn. เขยิบออก, Ant. ชิดใกล้, Example: เจ้าเสือน้อยดูดนมแม่จนหายอยากแล้วจึงถอยห่างออกมา, Thai definition: เคลื่อนออกมาไกลจากที่เดิม
ประทังชีวิต    [V] support oneself, one's family, See also: feed and clothe, Example: พ่อเป็นคนเดียวในบ้านที่ต้องทำงานเพื่อแลกอาหารมาประทังชีวิต, Thai definition: ทำให้พอดำรงชีวิตอยู่ได้
รักษาสุขภาพ    [V] maintain one's health, See also: keep healthy, look after oneself, Ant. ทำลายสุขภาพ, Example: ทุกคนต้องรักษาสุขภาพให้ดีและทำงานให้ดี ชาติบ้านเมืองจึงจะแข็งแรงและเจริญมั่นคง
ลดตัวลงมา    [V] lower oneself, See also: stoop to hanging around with, Ant. ถีบตัวสูงขึ้น, Example: คนอย่างเธอคงไม่ยอมลดตัวลงมาคบหากับผมหรอก, Thai definition: ยอมสมาคมกับผู้ที่ต้อยต่ำกว่าตนโดยไม่ถือตัว
อุทิศตัว    [V] devote oneself to, See also: direct oneself to, Example: ตลอดชีวิต ท่านได้อุทิศตนให้แก่งานศิลปะอย่างจริงจัง, Thai definition: สละสิ่งที่เกี่ยวตนให้กับผู้อื่น
เอาแต่ใจตัวเอง [ADJ] self-willed, Syn. เอาแต่ใจ, Example: ลูกเขาเป็นเด็กที่เอาแต่ใจตัวเอง เพราะพ่อแม่เลี้ยงแบบตามใจมากเกินไป, Thai definition: ที่มีนิสัยถือเอาความต้องการของตนเป็นใหญ่โดยไม่ยินยอมผู้อื่น
บริการตัวเอง    [ADJ] self-service, Example: เขาเปิดบุฟเฟ่คาราโอเกะแบบบริการตัวเองแห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย, Thai definition: แบบที่ทำด้วยตัวลูกค้าเองโดยไม่มีพนักงานของร้านคอยปฏิบัติรับใช้
มั่นใจตัวเอง    [ADJ] self-confident, Syn. มั่นใจในตัวเอง, Example: หล่อนมีนิสัยมั่นใจตัวเองมากเกินไป จนใครๆ เห็นว่ามันกลายเป็นความหัวดื้อ, Thai definition: ที่แน่ใจหรือเชื่อมั่นในความคิดและการกระทำของตนเอง
บริการตัวเอง    [ADJ] self-service
ปฏิบัติตน    [V] behave, See also: conduct oneself, Syn. ประพฤติตน, กระทำตน, Example: บ้านเมืองจะมีความเรียบร้อย ความมั่นคง ก็ต่อเมื่อประชาชนปฏิบัติตนถูกต้องตามระเบียบของบ้านเมือง
เอง [ADV] alone, See also: by oneself, without company, on one's tod, Example: พ่อแม่มักจะไม่ค่อยปล่อยให้ลูกๆ อยู่บ้านกันเองตามลำพัง, Thai definition: ตามลำพัง, เฉพาะตน
ชกหัว    [V] hit oneself with anger, See also: vent, repress, Syn. ตีอกชกหัว, Example: วันๆ เขาไม่คิดจะทำอะไรนอกจากตีอกชกหัวอย่างนี้, Thai definition: เขกหรือโขกศีรษะด้วยกำปั้นเพราะเจ็บใจตัวเอง
กราบกราน    [V] prostrate oneself, See also: kowtow, Syn. หมอบกราบ, Thai definition: เคารพนบนอบ ก้มหัวลง
ขดตัว    [V] curl oneself up, See also: snuggle up to someone, huddle up, Ant. ยืดตัว, Example: เด็กทารกขดตัวอยู่อย่างอบอุ่นในท้องแม่
ครองชีวิต    [V] live, See also: make a living, support oneself, earn one's livelihood, Syn. ครองชีพ, ดำเนินชีวิต, ดำรงชีวิต, ดำรงชีพ, Example: หากเขาเห็นใครต่อใครครองชีวิตอย่างสงบสุข ราบรื่น ปราศจากคนจ้องทำร้าย เขาจะกลัดกลุ้มและทรมานใจมาก
ปรากฏ    [V] appear, See also: show oneself, emerge, turn up, be visible, Syn. ปรากฏตัว, ปรากฏกาย, แสดงตัว, Example: เป็นที่รู้กันดีว่า ไม่ว่าจะงานไหนๆ เขาก็จะไม่ไปปรากฏตัว, Thai definition: แสดงตัวให้เห็น, ให้เห็นเป็นรูปร่าง
แย้งกันอยู่ในตัว [V] be self-contradictory, Syn. ขัดแย้ง, ขัดกัน, Example: คำพูดของเขาแย้งกันอยู่ในตัว
รถเช่า    [N] rented car, See also: hired car, self-drive car, drive-yourself car, taxi, Example: เขาซื้อรถตู้มาไว้สำหรับเป็นรถเช่า, Count unit: คัน
รับจ้าง    [V] work as employee, See also: work for wages/money, work for hire, make a living, hire oneself out, Example: ลุงไม่ใช่คนมั่งมีอะไรจึงไปรับจ้างเลี้ยงแกะหารายได้, Thai definition: สัญญาว่าจะทำงานให้เพื่อสินจ้าง
วางตน    [V] behave, See also: conduct oneself, deport, Syn. วางตัว, ปฏิบัติตน, ปฏิบัติตัว, ทำตน, ทำตัว, Example: คุณเป็นถึงผู้บริหารแล้วนะ ต้องวางตนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกรงขามหน่อยสิ
สงบอารมณ์    [V] calm down, See also: calm oneself, control one's emotion, suppress one's feeling, Syn. สงบจิตใจ, Ant. วุ่นวายใจ, Example: เขานั่งพะอืดพะอมอยู่ครู่หนึ่ง แล้วออกมาสงบอารมณ์เฉยๆ อยู่อีกพักใหญ่
อม    [V] hide, See also: keep to oneself, Example: คนคนนี้มีปัญหา ดูหน้าตาเอาก็รู้ว่าเป็นคนที่ส่อแววอมทุกข์ หาทางออกไม่ได้, Thai definition: ไม่แสดงออกมา, เก็บไว้ภายใน, ไม่เปิดเผย
ไร้ญาติขาดมิตร [V] have no kith and kin, See also: find oneself in a forlorn position, Example: ป้าช่วยนั้นดูเหมือนจะไร้ญาติขาดมิตร ไม่มีใครไว้พึ่งพายามเจ็บป่วย, Thai definition: ไม่มีญาติพี่น้อง หรือไม่มีเพื่อนฝูงที่สามารถให้ความช่วยเหลือและพึ่งพาได้
ลำพัง    [ADV] alone, See also: solely, by oneself, Example: ทุกคนต่างตั้งหน้าตั้งตาทำงานกันไปโดยลำพัง, Thai definition: ไม่เกี่ยวกับผู้อื่น
วางตัว    [V] behave, See also: conduct oneself, mind one's manners, keep one's nose clean, Example: เขาวางตัว สูง ไม่ค่อยคลุกคลีกับสมาชิกพรรคทำให้ลูกพรรคต่างไม่ยอมรับ, Thai definition: ประพฤติตน
ไว้ตัว [ADJ] conceited, See also: self-important, arrogant, overbearing, haughty, proud, disdainful, scornful, Syn. ถือตัว, Example: เธอเป็นคนไว้ตัวมากและไม่ยอมสนิทกับใคร, Thai definition: สงวนฐานะของตนให้คงอยู่
สถาปนาตัว    [V] create oneself, Syn. ตั้งตัวเอง, Example: พระนางวิกตอเรียสถาปนาตัวเป็นจักพรรดินี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
อัตโนมัติ[adj.] (attanōmat) EN: automatic ; self-acting ; automated   FR: automatique ; automatisé
บำเพ็ญ[v.] (bamphen) EN: behave ; conduct oneself ; act   FR: se comporter ; se conduire ; agir
บำเรอ[v.] (bamroē) EN: offer herself for sensual pleasure   
บางโอกาส[adv.] (bāng ōkāt) EN: occasionally ; at certain times ; when the situation permits ; when the opportunity presents itself   FR: occasionnellement ; quand l'occasion se présente
เบา[v.] (bao) EN: relief oneself ; urinate ; pass water ; urine   FR: se soulager ; uriner
บิดขี้เกียจ [v.] (bitkhīkīet) EN: stretch oneself   FR: s'étirer ; se détendre
บริการตนเอง[n. exp.] (børikān ton-ēng) EN: self-service   FR: self-service [m] ; self [m] (abrév.)
บริการตัวเอง[n. exp.] (børikān tūa-ēng) EN: self-service   FR: self-service [m] ; self [m] (abrév.)
ใช้จ่ายมากเกินไป[v. exp.] (chaijāi māk koēnpai) EN: overspend ; overextend oneself ; overstretch oneself   FR: dépenser à outrance
ใช้กำลัง[v. exp.] (chai kamlang) EN: use force against ; exert oneself ; fight ; engage in battle   FR: recourir à la force ; faire usage de la force ; utiliser la force
ชนะใจตัวเอง[v. exp.] (chana jai tūa-ēng) EN: be self-controlled ; exercise self-restraint   FR: se contrôler soi-même
ฉันเอง[X] (chan ēng) EN: myself   FR: moi-même ; personnellement
เชื่อมั่นในตัวเอง[adj.] (cheūaman nai tūa-ēng) EN: self-confident   FR: confiant en soi
ชกหัว[v. exp.] (chok hūa) EN: hit oneself with anger ; vent ; repress   
ฉอเลาะ[v.] (chølǿ) EN: wheedle ; cajole ; flatter ; blandish ; endear oneself to ; fawn on ; toady ; curry favour with   FR: flatter ; enjôler
ช่วยตนเอง[v. exp.] (chūay ton-ēng) EN: help oneself   FR: s'aider soi-même
ช่วยตัวเอง[v. exp.] (chūay tūa-ēng) EN: help oneself ; do it yourself   FR: se débrouiller tout seul
ดำรงชีพ[v. exp.] (damrongchīp) EN: live ; earn one's livelihood ; make a living ; support oneself   FR: vivre ; gagner sa vie
ดื้อ[adj.] (deū) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed ; naughty   FR: obstiné ; récalcitrant ; insoumis ; déterminé ; buté
ดื้อดึง[adj.] (deūdeung) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed   FR: tenace ; obstiné ; entêté ; têtu
โดยลำพัง[adv.] (dōi lamphang) EN: alone ; by oneself   FR: seul ; par soi-même ; de soi-même
เอง[pr.] (ēng) EN: personally ; in person ; oneself ; alone ; by oneself ; without company ; on one's tod   FR: soi-même : personnellement ; en personne ; toi-même ; lui-même ; elle-même ; eux-mêmes ; nous-mêmes ; vous-mêmes
ฝากไข้[v.] (fākkhai) EN: entrust oneself to the care of somebody ; let the other take care during sickness   
ฝากผีฝากไข้[v. exp.] (fākphī-fākkhai) EN: entrust oneself to the care of somebody ; let the other take care during sickness   
ฝากตัว[v.] (fāktūa) EN: place oneself under somebody's care ; adhere to somebody ; depend on somebody attach oneself to somebody   FR: placer sous la protection de
ฝืนใจ[v.] (feūnjai) EN: act against one's will ; control the desire ; force oneself against one's will   FR: se forcer ; s'obliger ; s'astreindre
ให้การเท็จ[v. exp.] (haikān thet) EN: make a false statement ; give false testimony ; perjure ; perjure oneself   FR: porter un faux témoignage
ห้ามใจ[v.] (hāmjai) EN: restrain oneself ; suppress one's feeling ; control one's feeling   FR: se dominer ; se contenir ; se maîtriser
หาทุกข์เอง[v. exp.] (hā thuk ēng) EN: torment oneself   FR: se tourmenter
เห็นแก่ตัว[adj.] (henkaētūa) EN: selfish   FR: égoïste ; égocentrique
อิ่มอกอิ่มใจ[v. exp.] (im ǿk imjai) EN: be delighted ; be pleased ; be glad ; be proud of oneself   
ใจดำ[adj.] (jaidam) EN: selfish ; mean   FR: égoïste ; mesquin
ใจแคบ [adj.] (jaikhaēp) EN: selfish ; ungenerous   FR: égoïste
จงระวังตัวให้ดี[X] (jong rawang tūa hai dī) EN: Take good care of yourself   FR: prenez bien soin de vous !
จุดไต้ตำตอ[v. exp.] (jut tai tam tø) EN: find oneself actually talking to the person whom one discusse/criticizes ; talk to a person whom one seeks   
แก้ตัว[v.] (kaētūa) EN: make an excuse ; offer an excuse ; find an excuse ; justify oneself ; make amends   FR: s'excuser ; présenter ses excuses ; faire amende honorable ; se justifier
การบรรลุเป้าหมายสูงสุดของตนเอง[n. exp.] (kān banlu paomāi sūngsut khøng ton-ēng) EN: self-actualization   
การผลิตแบบยังชีพ[n. exp.] (kān phalit baēp yangchīp) EN: self-sufficiency   
การพัฒนาตน[n. exp.] (kān phatthanā ton) EN: self-development   
การป้องกันตัวเอง[n. exp.] (kān pǿngkan tūa-ēng) EN: self-defence   
การประเมินตนเอง[n. exp.] (kān pramoēn ton-ēng) EN: self-assessment   
เข้าหา[v.] (khaohā) EN: give oneself up ; surrender   
ฆ่าตัวตาย[v.] (khātūatāi) EN: commit suicide ; kill oneself   FR: se suicider ; se donner la mort
ขี้กลัว[adj.] (khīklūa) EN: timid ; easily startled ; lacking self-confidence ; fearful ; afraid ; scared ; timorous ; coward ; spineless   FR: timoré ; timide ; manquant d'assurance ; peureux ; trouillard (fam.)
เคลิ้ม[v.] (khloēm) EN: forget oneself ; be absent-minded ; be a dreamy state ; fancy ; be in a transport ; be in a rapture ; be carried away ; be lost in thought ; be spellbound   FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; être dans la lune
เคลิบเคลิ้ม[v.] (khloēpkhloēm) EN: be in a dreamy state ; be absent-minded ; forget oneself ; be half-sleep   FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; planer (fam.)
ขลุก[n.] (khluk) EN: be absorbed ; be immersed ; be occupied ; keep to oneself   FR: être occupé ; être affairé
คลุมโปง[v. exp.] (khlum pōng) EN: cover oneself from hrad to foot   FR: se couvrir des pieds à la tête

CMU English Pronouncing Dictionary
SELF    S EH1 L F
SELFS    S EH1 L F S
SELF'S    S EH1 L F S
ITSELF    AH0 T S EH1 L F
MYSELF    M AY2 S EH1 L F
HERSELF    HH ER0 S EH1 L F
OURSELF    AA0 R S EH1 L F
OURSELF    AW0 ER0 S EH1 L F
ONESELF    W AH2 N S EH1 L F
HISSELF    HH IH2 S EH1 L F
HIMSELF    HH IH2 M S EH1 L F
SELFISH    S EH1 L F IH2 SH
YOURSELF    Y ER0 S EH1 L F
YOURSELF    Y UH0 R S EH1 L F
YOURSELF    Y AO1 R S EH0 L F
SELFLESS    S EH1 L F L AH0 S
THEMSELF    DH EH0 M S EH1 L F
THEMSELF    DH AH0 M S EH1 L F
SELFRIDGE    S EH1 L F R IH0 JH
THEIRSELF    DH EH2 R S EH1 L F
SELF-HELP    S EH1 L F HH EH1 L P
YOURSELFER    Y AO2 R S EH1 L F ER0
SELF-GOVERN    S EH1 L F G AH1 V ER0 N
YOURSELFERS    Y AO2 R S EH1 L F ER0 Z
SELFISHNESS    S EH1 L F IH2 SH N AH0 S
SELF-CONTROL    S EH1 L F K AH0 N T R OW1 L
SELF-DORMANT    S EH1 L F D AO1 R M AH0 N T
SELFLESSNESS    S EH1 L F L AH0 S N AH0 S
SELF-TORMENT    S EH1 L F T AO1 R M EH2 N T
SELF-PORTRAIT    S EH1 L F P AO1 R T R AH0 T
SELF-TORMENTS    S EH1 L F T AO1 R M EH2 N T S
SELF-FRUITFUL    S EH1 L F F R UW1 T F AH0 L
SELF-DECEPTION    S EH1 L F D AH0 S EH1 P SH AH0 N
SELF-CONFIDENT    S EH1 L F K AA1 N F AH0 D AH0 N T
SELF-POLLINATE    S EH1 L F P AA1 L AH0 N EY2 T
SELF-PROFESSED    S EH1 L F P R AH0 F EH1 S T
SELF-CONTAINED    S EH1 L F K AH0 N T EY1 N D
SELF-DECEIVING    S EH2 L F D IY0 S IY1 V IH0 NG
SELF-GOVERNING    S EH1 L F G AH1 V ER0 N IH0 NG
SELF-ENRICHMENT    S EH2 L F AH0 N R IH1 CH M AH0 N T
SELF-CONFIDENCE    S EH1 L F K AA1 N F AH0 D AH0 N S
SELF-ENERGIZING    S EH1 L F EH1 N ER0 JH AY2 Z IH0 NG
SELF-PERPETUATE    S EH2 L F P ER0 P EH1 CH UW0 EY2 T
SELF-GOVERNMENT    S EH1 L F G AH1 V ER0 N M AH0 N T
SELF-SUFFICIENT    S EH1 L F S AH0 F IH1 SH AH0 N T
SELF-CONSISTENT    S EH2 L F K AH0 N S IH1 S T AH0 N T
SELF-CONGRATULAT    S EH1 L F K AH0 N G R AE2 CH AH0 L EY1 SH AH0 N
SELF-FERTILIZING    S EH1 L F F ER1 T AH0 L AY2 Z IH0 NG
SELF-DETERMINATI    S EH1 L F D AH0 T ER2 M AH0 N EY1 SH AH0 N
SELF-SUFFICIENCY    S EH1 L F S AH0 F IH1 SH AH0 N S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
self    (n) (s e1 l f)
self-    (j) - (s e l f -)
itself    (prp) (i1 t s e1 l f)
myself    (prp) (m ai1 s e1 l f)
herself    (prp) (h @@1 s e1 l f)
himself    (prp) (h i1 m s e1 l f)
oneself    (prp) (w uh1 n s e1 l f)
selfish    (j) (s e1 l f i sh)
thyself    (prp) (dh ai1 s e1 l f)
yourself    (prp) (y oo1 s e1 l f)
self-help    (n) - (s e1 l f - h e1 l p)
self-made    (j) - (s e1 l f - m ei d)
self-pity    (n) - (s e1 l f - p i1 t ii)
self-rule    (n) - (s e1 l f - r uu1 l)
self-same    (j) - (s e1 l f - s ei m)
self-sown    (j) - (s e1 l f - s ou1 n)
self-will    (n) - (s e1 l f - w i1 l)
selfishly    (a) (s e1 l f i sh l ii)
unselfish    (j) (uh1 n s e1 l f i sh)
self-acting    (j) - (s e1 l f - a1 k t i ng)
self-denial    (n) - (s e1 l f - d i n ai1 @ l)
self-esteem    (n) - (s e1 l f - i s t ii1 m)
self-seeker    (n) - (s e1 l f - s ii1 k @ r)
self-styled    (j) - (s e1 l f - s t ai l d)
self-willed    (j) - (s e1 l f - w i1 l d)
selfishness    (n) (s e1 l f i sh n @ s)
unselfishly    (a) (uh1 n s e1 l f i sh l ii)
self-assured    (j) - (s e2 l f - @ sh u@1 d)
self-centred    (j) - (s e1 l f - s e1 n t @ d)
self-command    (n) - (s e1 l f - k @ m aa1 n d)
self-control    (n) - (s e1 l f - k @ n t r ou1 l)
self-defence    (n) - (s e1 l f - d i f e1 n s)
self-denying    (j) - (s e2 l f - d i n ai1 i ng)
self-evident    (j) - (s e1 l f - e1 v i d @ n t)
self-imposed    (j) - (s e2 l f - i m p ou1 z d)
self-locking    (j) - (s e1 l f - l o1 k i ng)
self-raising    (j) - (s e1 l f - r ei1 z i ng)
self-reliant    (j) - (s e2 l f - r i l ai1 @ n t)
self-respect    (n) - (s e1 l f - r i s p e1 k t)
self-sealing    (j) - (s e1 l f - s ii1 l i ng)
self-seekers    (n) - (s e1 l f - s ii1 k @ z)
self-seeking    (n) - (s e1 l f - s ii1 k i ng)
self-service    (n) - (s e1 l f - s @@1 v i s)
self-starter    (n) - (s e1 l f - s t aa1 t @ r)
self-winding    (j) - (s e1 l f - w ai1 n d i ng)
self-absorbed    (j) - (s e2 l f - @ b z oo1 b d)
self-coloured    (j) - (s e1 l f - k uh1 l @ d)
self-educated    (j) - (s e1 l f - e1 d y @ k ei t i d)
self-effacing    (j) - (s e2 l f - i f ei1 s i ng)
self-employed    (j) - (s e2 l f - i m p l oi1 d)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
隠る[かくれる, kakureru] Thai: แอบซ่อน English: to conceal oneself
名乗る[なのる, nanoru] Thai: อ้างชื่อ English: to call oneself (name, label, etc)
自分[じぶん, jibun] Thai: ตัวเอง English: myself
自分[じぶん, jibun] Thai: ตนเอง English: oneself
努める[つとめる, tsutomeru] Thai: ทำหน้าที่ English: to exert oneself
打ち込む[うちこむ, uchikomu] Thai: ทุ่มเท English: to devote oneself to
修まる[おさまる, osamaru] Thai: ควบคุมตนเอง English: to govern oneself
修まる[おさまる, osamaru] Thai: ดูแลตนเองเป็นอย่างดี English: to conduct oneself well

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sich selbst bewahrheiten | sich selbst bewahrheitendto be self-fulfilling | self-fulfilling [Add to Longdo]
sich blamieren | sich blamierend | er/sie blamierte sichto disgrace oneself | disgracing oneself | he/she disgraced himself/herself [Add to Longdo]
sich demütigen; sich erniedrigento humble oneself [Add to Longdo]
denken (an); meinen; glauben | denkend | gedacht | er/sie denkt | ich/er/sie dachte | er/sie hat/hatte gedacht | ich/er/sie dächte | nur an sich selbst denken | ohne an sich selbst zu denken | schlecht von jdm. denken; schlecht über jdn. denkento think {thought; thought} (of) | thinking | thought | he/she thinks | I/he/she thought | he/she has/had thought | I/he/she would think | to be all self; to think of nothing but self | with no thought of self | to think badly of sb. [Add to Longdo]
distanziert {adj}self-contained [Add to Longdo]
sich klug dünkento have a high opinion of oneself [Add to Longdo]
egoistisch; selbstsüchtig {adj}selfish; egoistic [Add to Longdo]
egozentrisch; ichbezogen {adj}self-centred [Am.] [Add to Longdo]
eigennützig {adj}selfish [Add to Longdo]
eigennützigself interested [Add to Longdo]
eigenwillig; eigensinnig {adj}self-willed [Add to Longdo]
(sich) einarbeitento get used to the work; to familiarize oneself with one's work [Add to Longdo]
einfarbig; uni {adj}self-coloured [Am.] [Add to Longdo]
von sich eingenommen seinto fancy oneself [Add to Longdo]
(sich) einkapselnto encapsulate (oneself) [Add to Longdo]
selbst eingeladenself-invited [Add to Longdo]
von selbst einrastendself-locking [Add to Longdo]
sich einschmeicheln (bei)to ingratiate oneself (with) [Add to Longdo]
sich einschränken; sich verleugnen | sich selbst einschränkend; sich selbst verleugnendto be self-denying | self-denying [Add to Longdo]
sich einsetzen für etw.to put oneself out [Add to Longdo]
sich einer Sache entledigento rid oneself of sth.; to divest oneself of sth. [Add to Longdo]
sich erleichternto relieve oneself [Add to Longdo]
selbst erlernt; selbst beigebracht {adj}self-taught [Add to Longdo]
sich selbst erneuernd; sich selbst erhaltendself-perpetuating [Add to Longdo]
sich erniedrigento demean oneself [Add to Longdo]
sich dabei ertappen, etw. zu tunto catch oneself doing sth. [Add to Longdo]
sich bei dem Gedanken ertappen, dass ...to catch oneself thinking that [Add to Longdo]
sich exponierento expose oneself; to go out on a limb [fig.] [Add to Longdo]
sich fangento recover oneself [Add to Longdo]
fernbleiben von | fernbleibend | ferngebliebento absent oneself from | absenting | absented [Add to Longdo]
sich selbst fix und fertig machento run oneself ragged [Add to Longdo]
festlegen | sich festlegen (auf)to commit | to commit oneself (to) [Add to Longdo]
sich festlegento tie oneself down [Add to Longdo]
finanziell unabhängig {adj}self-supporting [Add to Longdo]
freiberuflich {adj}on a self-employed basis [Add to Longdo]
freitragend; frei stehend; selbsttragend {adj} [arch.]self-supporting [Add to Longdo]
sich freiwillig auferlegtself-inflicted [Add to Longdo]
sich fügen; sich abfinden (mit)to resign oneself (to) [Add to Longdo]
fusselfrei; flusenfrei; faserfrei {adj} | fusselfreier Lappen; flusenfreier Lappenlint-free | lint-free cloth [Add to Longdo]
sich auf etw. gefasst machento prepare oneself for sth. [Add to Longdo]
sich gehen lassen (gehenlassen [alt]); aus sich heraus gehen (herausgehen [alt])to let oneself go [Add to Longdo]
geißeln | geißelnd | gegeißelt | geißelt | geißelteto lash oneself | lashing | lashed | lashes | lashed [Add to Longdo]
gelassen; ruhig {adj}self-composed [Add to Longdo]
genießerisch {adj}self-indulgent [Add to Longdo]
sachlich gerechtfertigtself-justifying [Add to Longdo]
geschlossen; in sich geschlossenself-contained [Add to Longdo]
halbinselförmig {adj}peninsular [Add to Longdo]
sich selbst helfen; sich durchschlagento shift for oneself [Add to Longdo]
sich in etw. hineinsteigern | sich in seine Wut hineinsteigern | sich in eine Rolle hineinsteigernto get into a state; to work oneself up into sth. | to work oneself up into a rage | to become completely caught up in a role [Add to Longdo]
sich in jdn. hineinversetzen; sich in jds. Lage hineinversetzento put oneself in sb's position [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい気になる[いいきになる, iikininaru] (exp,v5r) to be self-complacent; to be conceited; to flatter oneself; to be full of oneself [Add to Longdo]
お言葉;御言葉[おことば;みことば(御言葉), okotoba ; mikotoba ( okotoba )] (exp) (1) availing myself of your kind offer; taking you at your word; (n) (2) (みことば only) God's word; word of God [Add to Longdo]
お高く留まる;お高く止まる[おたかくとまる, otakakutomaru] (v5r) to assume an air of importance; to be self-important; to put on airs [Add to Longdo]
お手盛り;御手盛り[おてもり, otemori] (n) making arbitrary decisions which benefit oneself; self-approved plan [Add to Longdo]
お大事に[おだいじに, odaijini] (exp) take care of yourself; get well soon; God bless you; bless you; (P) [Add to Longdo]
お平らに;お平に;御平に;御平らに[おたいらに, otairani] (exp) please make yourself comfortable; please relax your sitting position [Add to Longdo]
お里が知れる;御里が知れる[おさとがしれる, osatogashireru] (exp,v1) (See お里,親の顔が見たい) to reveal one's upbringing (through one's words, actions, etc.); to betray one's origin; to give oneself away [Add to Longdo]
こちらの話;此方の話[こちらのはなし, kochiranohanashi] (exp) (See こっちの話) talking to oneself [Add to Longdo]
こっちの話[こっちのはなし, kocchinohanashi] (exp) (col) (See こちらの話) talking to oneself [Add to Longdo]
こと自体;事自体[ことじたい, kotojitai] (exp) (the thing) itself [Add to Longdo]
こぼれ種;零れ種[こぼれだね;こぼれダネ, koboredane ; kobore dane] (n) (1) self-sown seed; self-sown seedling; (2) illegitimate child (e.g. of one's servant) [Add to Longdo]
ごろりと横になる[ごろりとよこになる, gororitoyokoninaru] (exp,v5r) (See ごろりと・1,横になる) to throw oneself down; to lie down [Add to Longdo]
さもしい[, samoshii] (adj-i) selfish; self-seeking; self-interested; mean [Add to Longdo]
したり顔[したりがお, shitarigao] (n,adj-no) self-satisfied look; triumphant expression [Add to Longdo]
すまじきものは宮仕え[すまじきものはみやづかえ, sumajikimonohamiyadukae] (exp) phrase indicating that it is better to work for oneself than to work for someone else [Add to Longdo]
ずっこける[, zukkokeru] (v1,vi) (1) to fall down (e.g. off a chair); to slip down (e.g. one's eyeglasses); to slide down; (2) to make a fool of oneself; (3) to whoop it up; to be on the spree; to cut loose; to mess around [Add to Longdo]
その物(P);其の物[そのもの, sonomono] (n) the very thing; itself; (P) [Add to Longdo]
それ自身;其れ自身[それじしん, sorejishin] (pn) (See 彼女自身・かのじょじしん) itself; himself; herself [Add to Longdo]
それ自体;其れ自体[それじたい, sorejitai] (n) in itself; the thing itself; this itself; for its own sake; per se [Add to Longdo]
たくる[, takuru] (v5r) to pull in; to take for oneself; to tuck up (one's sleeves) [Add to Longdo]
ちっちゃい人間[ちっちゃいにんげん, chicchainingen] (exp) person of poor character; narrow-minded; unpleasant person; gossip-monger; person of low self-esteem [Add to Longdo]
ちびる[, chibiru] (v5r,vt) (1) (col) to wet oneself; to shit oneself; (2) to be miserly [Add to Longdo]
つくねんと[, tsukunento] (adv) (1) absentmindedly; vacantly; blankly; (2) by oneself; all alone [Add to Longdo]
でかい顔する[でかいかおする, dekaikaosuru] (exp,vs-i) (col) (See 大きな顔をする) to act self-importantly; to be arrogant; to be high-handed; to puff up [Add to Longdo]
でかい顔をする[でかいかおをする, dekaikaowosuru] (exp,vs-i) (col) (See 大きな顔をする,でかい顔する) to act self-importantly; to be arrogant; to be high-handed; to puff up [Add to Longdo]
でもない[, demonai] (exp) (1) (で (connective form of だ) + も + ない) neither... nor... (with the implication that there are other "nor..." items); (2) denying explicitly one thing and also denying implicitly other things as well; (3) not like (you); not (your) usual self; (P) [Add to Longdo]
とぐろを巻く;塒を巻く;蜷局を巻く[とぐろをまく, togurowomaku] (exp,v5k) (1) to coil itself (e.g. a snake); (2) to loaf around [Add to Longdo]
どうも[, doumo] (int) (1) (abbr) (See どうも有難う) thanks; (adv) (2) much (thanks); very (sorry); quite (regret); (3) quite; really; (4) somehow; (5) (in positive sense, esp. どうも〜しまう) (See どうしても) in spite of oneself; no matter how hard one may try (one is unable to) (with negative verb); no matter how hard one may try not to (one ends up doing) (with positive verb, esp. -shimau); (int) (6) greetings; hello; goodbye; (P) [Add to Longdo]
どや顔[どやがお, doyagao] (n) self-satisfied look; triumphant look [Add to Longdo]
びびる[, bibiru] (v5r,vi) (1) to feel nervous; to feel self-conscious; to feel surprise; (2) (col) to get cold feet; to get the jitters; to feel frightened [Add to Longdo]
ほくほく[, hokuhoku] (adv,n,vs) (1) (on-mim) not soggy; (2) pleased with oneself; chuckling to oneself [Add to Longdo]
ぽつねんと[, potsunento] (adv) (on-mim) all alone; by oneself [Add to Longdo]
みこしを据える;御輿を据える[みこしをすえる, mikoshiwosueru] (exp,v1) to ensconce oneself (e.g. in a chair); to settle oneself down; to plant oneself [Add to Longdo]
もどかしい[, modokashii] (adj-i) irritating (e.g. when having difficulty expressing oneself); frustrating; tantalizing; tantalising; slow-going; not quick enough; irritated; impatient [Add to Longdo]
やぶ蛇;薮蛇;藪蛇[やぶへび, yabuhebi] (n,vs) unnecessary trouble brought upon oneself; stirring up a hornet's nest [Add to Longdo]
アカプルコグレゴリー[, akapurukoguregori-] (n) Acapulco major (Stegastes acapulcoensis); Acapulco gregory; Acapulco damselfish [Add to Longdo]
アクアラング[, akuarangu] (n) aqualung; Self-Contained Underwater Breathing Apparatus; SCUBA [Add to Longdo]
アンザイレン[, anzairen] (n,vs) roping oneself up (ger [Add to Longdo]
アンジッヒ[, anjihhi] (n) (See 即自) thing in itself (philosophy) (ger [Add to Longdo]
イエローティップダムゼルフィッシュ[, iero-teippudamuzerufisshu] (n) yellowtip damselfish (Stegastes pictus) [Add to Longdo]
インキー[, inki-] (vs) shutting yourself out of your car with the key left inside (wasei [Add to Longdo]
オートロック[, o-torokku] (n) self-locking (wasei [Add to Longdo]
オヤビッチャ属[オヤビッチャぞく, oyabiccha zoku] (n) Abudefduf (genus of damselfish in the family Pomacentridae) [Add to Longdo]
カシメ[, kashime] (n) standoff (mechanical fastener); self-clinch hardware [Add to Longdo]
ガラパゴスリングテールダムセルフィッシュ[, garapagosuringute-rudamuserufisshu] (n) Southern whitetail major (Stegastes beebei); Galapagos ringtail damselfish [Add to Longdo]
ガリバルディ[, garibarudei] (n) Garibaldi damselfish (Hypsypops rubicundus, damselfish found from Monterey Bay California to Guadalupe Island Baja California); official state marine fish of California [Add to Longdo]
キャップハンディ[, kyappuhandei] (n) empathetically putting oneself in the place of a handicapped person (wasei [Add to Longdo]
クジャクスズメダイ[, kujakusuzumedai] (n) sapphire damsel (Pomacentrus pavo, species of marine damselfish from the Indo-Pacific) [Add to Longdo]
クロスズメダイ[, kurosuzumedai] (n) bowtie damselfish (Neoglyphidodon melas, species of Indo-West Pacific damselfish) [Add to Longdo]
クロソラスズメダイ[, kurosorasuzumedai] (n) dusky farmerfish (Stegastes nigricans, species of Indo-Pacific damselfish); dusky gregory [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一手[yī shǒu, ㄧ ㄕㄡˇ, ] a skill; mastery of a trade; by oneself; without outside help [Add to Longdo]
一般见识[yī bān jiàn shi, ㄧ ㄅㄢ ㄐㄧㄢˋ ㄕ˙, / ] to lower oneself to sb's level; to argue with someone less well-informed [Add to Longdo]
一较高下[yī jiào gāo xià, ㄧ ㄐㄧㄠˋ ㄍㄠ ㄒㄧㄚˋ, / ] to compete against; to measure oneself against; to go head to head (see who is best) [Add to Longdo]
不力[bù lì, ㄅㄨˋ ㄌㄧˋ, ] not do one's best; not exert oneself [Add to Longdo]
不可一世[bù kě yī shì, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄧ ㄕˋ, ] consider oneself unexcelled in the world; be insufferably arrogant [Add to Longdo]
不愧[bù kuì, ㄅㄨˋ ㄎㄨㄟˋ, ] be worthy of; deserve to be called; prove oneself to be [Add to Longdo]
不拘[bù jū, ㄅㄨˋ ㄐㄩ, ] not stick to; not confine oneself to; whatever [Add to Longdo]
不攻自破[bù gōng zì pò, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄗˋ ㄆㄛˋ, ] collapse of itself [Add to Longdo]
不敢自专[bù gǎn zì zhuān, ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄗˋ ㄓㄨㄢ, / ] not daring to act for oneself (成语 saw) [Add to Longdo]
不自量[bù zì liàng, ㄅㄨˋ ㄗˋ ㄌㄧㄤˋ, ] not take a proper measure of oneself; to overrate one's own abilities [Add to Longdo]
不言而喻[bù yán ér yù, ㄅㄨˋ ㄧㄢˊ ㄦˊ ㄩˋ, ] it goes without saying; it is self-evident [Add to Longdo]
世界性古老问题[shì jiè xìng gǔ lǎo wèn tí, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄒㄧㄥˋ ㄍㄨˇ ㄌㄠˇ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ, / ] a problem as old as the world itself [Add to Longdo]
[chéng, ㄔㄥˊ, ] to ride; to mount; to make use of; to avail oneself of; to take advantage of; to multiply; Buddhist teaching [Add to Longdo]
五体投地[wǔ tǐ tóu dì, ˇ ㄊㄧˇ ㄊㄡˊ ㄉㄧˋ, / ] (set phrase) to prostrate oneself on the ground (in admiration); to deeply admire [Add to Longdo]
人不为己,天诛地灭[rén bù wèi jǐ, ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄨㄟˋ ㄐㄧˇ, tian1 zhu1 di4 mie4, / ] Look out for yourself, or heaven and earth will combine to destroy you.; Every man for himself, and the Devil take the hindmost. [Add to Longdo]
人家[rén jia, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄚ˙, ] other people; sb else; he, she or they; I, me, myself (as "one" or "people") [Add to Longdo]
介之推[Jiè Zhī tuī, ㄐㄧㄝˋ ㄓ ㄊㄨㄟ, ] Jie Zhitui (7th century BC), legendary selfless subject of Duke Wen of Jin 晉文公|晋文公, in whose honor the Qingming festival 清明 (Pure brightness or tomb-sweeping festival) is said to have been initiated [Add to Longdo]
他山之石可以攻玉[tā shān zhī shí kě yǐ gōng yù, ㄊㄚ ㄕㄢ ㄓ ㄕˊ ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄩˋ, ] lit. the other mountain's stone can polish jade (成语 saw); to improve oneself by accepting criticism from outside; to borrow talent from abroad to develop the nation effectively [Add to Longdo]
他自己[tā zì jǐ, ㄊㄚ ㄗˋ ㄐㄧˇ, ] himself [Add to Longdo]
以卵击石[yǐ luǎn jī shí, ㄧˇ ㄌㄨㄢˇ ㄐㄧ ㄕˊ, / ] lit. to strike a stone with egg (成语 saw); to attempt the impossible; to invite disaster by overreaching oneself [Add to Longdo]
任情[rèn qíng, ㄖㄣˋ ㄑㄧㄥˊ, ] to let oneself go; to do as much as one pleases [Add to Longdo]
[fú, ㄈㄨˊ, ] to lean over; to fall (go down); to hide (in ambush); to conceal oneself; to lie low; hottest days of summer; to submit; to concede defeat; to overcome; to subdue; volt; surname Fu [Add to Longdo]
伏惟[fú wéi, ㄈㄨˊ ㄨㄟˊ, ] to lie prostrate; to prostrate oneself (in veneration) [Add to Longdo]
伸懒腰[shēn lǎn yāo, ㄕㄣ ㄌㄢˇ ㄧㄠ, / ] to stretch oneself [Add to Longdo]
作人[zuò rén, ㄗㄨㄛˋ ㄖㄣˊ, ] to conduct oneself; same as 做人 [Add to Longdo]
作对[zuò duì, ㄗㄨㄛˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] set oneself against; oppose; make a pair [Add to Longdo]
作茧自缚[zuò jiǎn zì fú, ㄗㄨㄛˋ ㄐㄧㄢˇ ㄗˋ ㄈㄨˊ, / ] to spin a cocoon around oneself (成语 saw); enmeshed in a trap of one's own devising; hoist with his own petard [Add to Longdo]
你自己[nǐ zì jǐ, ㄋㄧˇ ㄗˋ ㄐㄧˇ, ] yourself [Add to Longdo]
依附[yī fù, ㄧ ㄈㄨˋ, ] to adhere; to attach oneself to; to append [Add to Longdo]
便[biàn, ㄅㄧㄢˋ, 便] ordinary; plain; convenient; handy; easy; then; so; thus; to relieve oneself [Add to Longdo]
保重[bǎo zhòng, ㄅㄠˇ ㄓㄨㄥˋ, ] take care of oneself [Add to Longdo]
信笔[xìn bǐ, ㄒㄧㄣˋ ㄅㄧˇ, / ] to write freely; to express oneself as one pleases [Add to Longdo]
修心养性[xiū xīn yǎng xìng, ㄒㄧㄡ ㄒㄧㄣ ㄧㄤˇ ㄒㄧㄥˋ, / ] to cultivate the heart and nurture the character (成语 saw); to improve oneself by meditation [Add to Longdo]
修养[xiū yǎng, ㄒㄧㄡ ㄧㄤˇ, / ] accomplishment; training; self-cultivation [Add to Longdo]
个人[gè rén, ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ, / ] individual; personal; oneself [Add to Longdo]
个体户[gè tǐ hù, ㄍㄜˋ ㄊㄧˇ ㄏㄨˋ, / ] self-employed; a private firm (PRC usage) [Add to Longdo]
个体经济[gè tǐ jīng jì, ㄍㄜˋ ㄊㄧˇ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ, / ] economics of a self-employed individual or private firm [Add to Longdo]
假扮[jiǎ bàn, ㄐㄧㄚˇ ㄅㄢˋ, ] to impersonate; to act the part of sb; to diguise oneself as sb else [Add to Longdo]
做人[zuò rén, ㄗㄨㄛˋ ㄖㄣˊ, ] to conduct oneself; to behave with integrity [Add to Longdo]
倾吐[qīng tǔ, ㄑㄧㄥ ㄊㄨˇ, / ] to pour out (emotions); to unburden oneself (of strong feelings); to vomit comprehensively [Add to Longdo]
克制[kè zhì, ㄎㄜˋ ㄓˋ, ] restraint; self-control [Add to Longdo]
克己复礼[kè jǐ fù lǐ, ㄎㄜˋ ㄐㄧˇ ㄈㄨˋ ㄌㄧˇ, / ] restrain yourself and return to the rites (成语 saw, from Analects); to subdue self and observe proprieties; (any number of possible translations) [Add to Longdo]
内涵[nèi hán, ㄋㄟˋ ㄏㄢˊ, / ] meaning; content; essential properties implied or reflected by a notion; intention; connotation; self-possessed [Add to Longdo]
六神无主[liù shén wú zhǔ, ㄌㄧㄡˋ ㄕㄣˊ ˊ ㄓㄨˇ, / ] all six vital organs fail (成语 saw); besides oneself with panic; distracted; out of one's wits [Add to Longdo]
冒充[mào chōng, ㄇㄠˋ ㄔㄨㄥ, ] to feign; pretend to be; pass oneself off as [Add to Longdo]
出力[chū lì, ㄔㄨ ㄌㄧˋ, ] to exert oneself [Add to Longdo]
出洋相[chū yáng xiàng, ㄔㄨ ㄧㄤˊ ㄒㄧㄤˋ, ] make an exhibition of oneself [Add to Longdo]
出尔反尔[chū ěr fǎn ěr, ㄔㄨ ㄦˇ ㄈㄢˇ ㄦˇ, / ] old: to reap the consequences of one's words (成语 saw, from Mencius); modern: to go back on one's word; to fail to keep a promise; to contradict oneself; inconsistent [Add to Longdo]
出丑[chū chǒu, ㄔㄨ ㄔㄡˇ, / ] shameful; scandalous; to be humiliated; to make a fool of sb or oneself; to lose face [Add to Longdo]
分辩[fēn biàn, ㄈㄣ ㄅㄧㄢˋ, / ] to explain; to defend oneself; to make excuses [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
割り込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt [Add to Longdo]
割込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt [Add to Longdo]
誤り検出符号[あやまりけんしゅつふごう, ayamarikenshutsufugou] error-detecting code, self-checking code [Add to Longdo]
自己規定項目[じこきていこうもく, jikokiteikoumoku] self defining term [Add to Longdo]
自己検査符号[じこけんさふごう, jikokensafugou] error-detecting code, self-checking code [Add to Longdo]
自己終端判別[じこしゅうたんはんべつ, jikoshuutanhanbetsu] self-delimiting [Add to Longdo]
自己診断[じこしんだい, jikoshindai] self-diagnosis [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
栄枯[えいこ, eiko] Wechselfaelle_des_Lebens, Auf_und_Ab_des_Lebens [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top