หรือคุณหมายถึง selfishneß?
Search result for

selfishness

(29 entries)
(0.2901 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -selfishness-, *selfishness*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
selfishness    [N] ความเห็นแก่ตัว, See also: ความเห็นแก่ได้, การคำนึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนตน, Syn. self-regard, parsimony, vanity, greed

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Selfishnessความเห็นแก่ตัว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
selfishnessYour selfishness will lose you your friends.
selfishnessI am annoyed at your selfishness.
selfishnessIn the old days people valued selflessness. But this generation seems to make a virtue out of selfishness.
selfishnessIt is because of his selfishness that no one wants to associate with him.
selfishnessI'm annoyed at his selfishness.
selfishnessHis selfishness was such that nobody liked him.
selfishnessNothing vexed her more than his selfishness.
selfishnessHis selfishness got in the way of his promotion.
selfishnessHe can't endure my selfishness any more.
selfishnessHe is the personification of selfishness.

English-Thai: Nontri Dictionary
selfishness(n) ความเห็นแก่ตัว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเห็นแก่ตัว    [N] selfishness, See also: exploitation, utilization, Syn. ความเห็นแก่ได้, Example: ความเห็นแก่ตัวเป็นสาเหตุแห่งความชั่วทั้งมวล, Thai definition: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
ความคับแคบ    [N] selfishness, See also: meanness, stinginess, niggardliness, Syn. ความใจแคบ, Example: หล่อนไม่มีเพื่อนเพราะความคับแคบของนิสัยใจคอ

CMU English Pronouncing Dictionary
SELFISHNESS    S EH1 L F IH2 SH N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
selfishness    (n) (s e1 l f i sh n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
寡欲[かよく, kayoku] (adj-na,n) unselfishness [Add to Longdo]
我が儘(P);我儘;我がまま;我侭;我が侭[わがまま, wagamama] (adj-na,n) (1) selfishness; egoism; self-indulgence; wilfulness; willfulness; (2) disobedience; (3) whim; (P) [Add to Longdo]
我情[がじょう, gajou] (n) selfishness; bias; personal feelings [Add to Longdo]
我欲[がよく, gayoku] (n) selfishness [Add to Longdo]
我利我利[がりがり;ガリガリ, garigari ; garigari] (adj-na,n) (1) (uk) skin and bones; appearing to be underweight; (adv) (2) with a grinding, crunching, scratching (sound); (3) desperately; recklessly; (adj-no) (4) crunchy hardness; (5) selfishness; selfish person [Add to Longdo]
気まま(P);気儘;気侭;氣儘[きまま, kimama] (adj-na,n) willful; wilful; selfish; selfishness; one's own way; (P) [Add to Longdo]
[わたし(P);わたくし(P), watashi (P); watakushi (P)] (pn,adj-no) (1) I; me; (n,adj-no) (2) (わたくし only) private affairs; personal matter; secrecy; (3) (わたくし only) selfishness; (P) [Add to Longdo]
私意[しい, shii] (n) (1) personal opinion; (2) selfishness [Add to Longdo]
私心[ししん, shishin] (n) selfishness; selfish motive [Add to Longdo]
自家本位[じかほんい, jikahon'i] (n) self-centeredness; selfishness; egoism; egotism; egocentricity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Selfishness \Self"ish*ness\, n.
   The quality or state of being selfish; exclusive regard to
   one's own interest or happiness; that supreme self-love or
   self-preference which leads a person to direct his purposes
   to the advancement of his own interest, power, or happiness,
   without regarding those of others.
   [1913 Webster]
 
      Selfishness, -- a vice utterly at variance with the
      happiness of him who harbors it, and, as such,
      condemned by self-love.         --Sir J.
                          Mackintosh.
   [1913 Webster]
 
   Syn: See {Self-love}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 selfishness
   n 1: stinginess resulting from a concern for your own welfare
      and a disregard of others [ant: {unselfishness}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top