หรือคุณหมายถึง selfishneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

selfishness

S EH1 L F IH0 SH N AH0 S   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -selfishness-, *selfishness*, selfishnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
selfishness[N] ความเห็นแก่ตัว, See also: ความเห็นแก่ได้, การคำนึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนตน, Syn. self-regard, parsimony, vanity, greed

English-Thai: Nontri Dictionary
selfishness(n) ความเห็นแก่ตัว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Selfishnessความเห็นแก่ตัว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I made peace with your selfishness a long time ago, but Moira, Thea, and Walter, they don't deserve that.ฉันทำใจกับความเห็นแก่ตัวของคุณได้ตั้งนานแล้ว แต่มอยร่า เธีย และวอลเทอร์ พวกเขาไม่ควรต้องมาเจอแบบนี้ An Innocent Man (2012)
My darling, please take some advice from a man who knows a thing or two about selfishness and deceit.ที่รัก โปรดรับคำแนะนำจากชาย ผู้ซึ่งรู้เรื่องเกี่ยวกับ ความเห็นแก่ตัว และการหลอกลวง Doubt (2012)
I have some proprietary kind of selfishness about my own formula.ผมเป็นเจ้าของสูตร ประเภทที่เห็นแก่ตัว เกี่ยวกับสูตรของผมที่เป็นผู้คิดค้นมันขึ้นมา Más (2010)
My mother is dead because of your selfishness and arrogance.แม่ข้าตาเพราะ ความเห็นแก่ตัว และเย่อหยิ่งของท่าน The Sins of the Father (2009)
In the face of misery and suffering, millions of NGOs prove that solidarity between peoples is stronger than the selfishness of nations.ในการเผชิญหน้า ความทุกข์และความเจ็บปวด NGOs นับล้านพิสูจน์แล้ว ว่าความร่วมมือกัน ระหว่างประชาชนเข้มแข็งกว่า ความเห็นแก่ตัวของบางประเทศ Home (2009)
Yet another illustration of the fundamental selfishness of suicide.ภาพลวงตาของการฆ่าตัวตายเพราะความเห็นแก่ตัว Now You Know (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
selfishnessHe can't endure my selfishness any more.
selfishnessHe is a lump of selfishness.
selfishnessHe is the personification of selfishness.
selfishnessHis selfishness got in the way of his promotion.
selfishnessHis selfishness was such that nobody liked him.
selfishnessI am annoyed at your selfishness.
selfishnessI am often irritated by her selfishness.
selfishnessI'm annoyed at his selfishness.
selfishnessIn the old days people valued selflessness. But this generation seems to make a virtue out of selfishness.
selfishnessIt is because of his selfishness that no one wants to associate with him.
selfishnessNothing vexed her more than his selfishness.
selfishnessSelfishness is an essential part of his character.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเห็นแก่ตัว[N] selfishness, See also: exploitation, utilization, Syn. ความเห็นแก่ได้, Example: ความเห็นแก่ตัวเป็นสาเหตุแห่งความชั่วทั้งมวล, Thai definition: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
ความคับแคบ[N] selfishness, See also: meanness, stinginess, niggardliness, Syn. ความใจแคบ, Example: หล่อนไม่มีเพื่อนเพราะความคับแคบของนิสัยใจคอ

CMU English Pronouncing Dictionary
SELFISHNESS    S EH1 L F IH0 SH N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
selfishness    (n) sˈɛlfɪʃnəs (s e1 l f i sh n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
寡欲[かよく, kayoku] (adj-na,n) unselfishness [Add to Longdo]
我が儘(P);我儘;我がまま;我侭;我が侭[わがまま, wagamama] (adj-na,n) (1) selfishness; egoism; self-indulgence; wilfulness; willfulness; (2) disobedience; (3) whim; (P) [Add to Longdo]
我情[がじょう, gajou] (n) selfishness; bias; personal feelings [Add to Longdo]
我欲[がよく, gayoku] (n) selfishness [Add to Longdo]
我利我利[がりがり;ガリガリ, garigari ; garigari] (adj-na,n) (1) (uk) skin and bones; appearing to be underweight; (adv) (2) with a grinding, crunching, scratching (sound); (3) desperately; recklessly; (adj-no) (4) crunchy hardness; (5) selfishness; selfish person [Add to Longdo]
気まま(P);気儘;気侭;氣儘[きまま, kimama] (adj-na,n) willful; wilful; selfish; selfishness; one's own way; (P) [Add to Longdo]
[わたし(P);わたくし(P), watashi (P); watakushi (P)] (pn,adj-no) (1) I; me; (n,adj-no) (2) (わたくし only) private affairs; personal matter; secrecy; (3) (わたくし only) selfishness; (P) [Add to Longdo]
私意[しい, shii] (n) (1) personal opinion; (2) selfishness [Add to Longdo]
私心[ししん, shishin] (n) selfishness; selfish motive [Add to Longdo]
自家本位[じかほんい, jikahon'i] (n) self-centeredness; selfishness; egoism; egotism; egocentricity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Selfishness \Self"ish*ness\, n.
   The quality or state of being selfish; exclusive regard to
   one's own interest or happiness; that supreme self-love or
   self-preference which leads a person to direct his purposes
   to the advancement of his own interest, power, or happiness,
   without regarding those of others.
   [1913 Webster]
 
      Selfishness, -- a vice utterly at variance with the
      happiness of him who harbors it, and, as such,
      condemned by self-love.         --Sir J.
                          Mackintosh.
   [1913 Webster]
 
   Syn: See {Self-love}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 selfishness
   n 1: stinginess resulting from a concern for your own welfare
      and a disregard of others [ant: {unselfishness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top