ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

selfies

S EH1 L F IY2 Z   
206 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -selfies-, *selfies*, selfie , selfy
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา selfies มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *selfies*)
Longdo Dictionary ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH)
selfie[เซลฟฺ-ฟี] (n ) การถ่ายภาพตนเองในอิริยาบทต่างๆด้วยโทรศัพทมือถือหรืออุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ แล้วมีการเผยแพร่ภาพไปยังสื่อสังคมออนไลน์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
selfish[ADJ] เห็นแก่ตัว, See also: เห็นแก่ได้, เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว, Syn. self-centered, greedy, mean, vain, egoistic
selfishly[ADV] อย่างเห็นแก่ตัว, See also: อย่างเห็นแก่ได้, อย่างเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว, Syn. self-regardingly, for profit, egoistically
unselfish[ADJ] ซึ่งไม่เห็นแก่ตัว, See also: ซึ่งมีเมตตา, Syn. selfless, charitable, kind
damselfish[N] ปลาทะเลตระกูล Pomacentridae ที่มีสีสันสวยงาม
selfishness[N] ความเห็นแก่ตัว, See also: ความเห็นแก่ได้, การคำนึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนตน, Syn. self-regard, parsimony, vanity, greed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
selfish(เซลฟฺ'ฟิช) adj. เห็นแก่ตัว,เพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง., See also: selfishly adv. selfishness n., Syn. self-interested
unselfish(อันเซล'ฟิ?) adj. ไม่เห็นแก่ตัว,มีน้ำใจกว้าง,เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่., See also: unselfishly adv. unselfishness n., Syn. liberal

English-Thai: Nontri Dictionary
selfish(adj) เพื่อประโยชน์ของตัว,เห็นแก่ตัว
selfishness(n) ความเห็นแก่ตัว
unselfish(adj) เอื้อเฟื้อ,ไม่เห็นแก่ตัว,เผื่อแผ่,ใจกว้าง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Selfishnessความเห็นแก่ตัว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Prove yourself brave, truthful and unselfish,พิสูจน์ตัวเองกล้าหาญจริงและ ไม่เห็นแก่ตัว Pinocchio (1940)
Prove yourself brave, truthful and unselfish, and someday you will be a real boy.พิสูจน์ตัวเองกล้าหาญจริงและ ไม่เห็นแก่ตัว และสักวันหนึ่งคุณจะเป็นเด็ก จริง Pinocchio (1940)
I wonder if I did a very selfish thing in marrying you.ผมสงสัยว่าผมเห็นเเก่ตัวไปมั้ยที่มาเเต่งงานกับคุณ Rebecca (1940)
I'd told you once that I'd done a selfish thing in marrying you.ผมเคยบอกคุณไปแล้ว ว่าผมเห็นแก่ตัวนักที่แต่งงานกับคุณ Rebecca (1940)
But I have selfish reasons.But I have selfish reasons. The Godfather (1972)
- Did you know you were quite selfish?- ไม่รู้ฮะ - รู้ตัวมั้ยว่าเธอเห็นแก่ตัว The Little Prince (1974)
- Selfish?- เห็นแก่ตัวเหรอ The Little Prince (1974)
Why? Because you're selfish!ทำไม พวกเจ้าเห็นแก่ตัว! The Road Warrior (1981)
Your government has been very selfish and stupid in keeping it to yourselves.จากดวงจันทร์ของรัฐบาล ได้รับมากเห็นแก่ตัวและโง่ ในการรักษาตัว 2010: The Year We Make Contact (1984)
They took action selfishly, without asking my permission...พวกเขาทำโดย พลการอีกแล้ว Vampire Hunter D (1985)
He was honest enough, but he wanted to be more selfish, freeเขาเป็นคนซื่อสัตย์พอ แต่ แต่เขาเห็นแก่ตัวมากกว่า 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
But Kaoru is selfish, gets in the wayแต่คาโอรุเห็นแก่ตัว 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
It was selfish of him to dieมันคือการตายที่เห็นแก่ตัว 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
It's... unselfish love.มันเป็น ... ความรักที่ไม่เห็นแก่ตัว ความรักที่โตขึ้น - คุณรู้ว่ามันเป็น The Russia House (1990)
Selfish, huh?เห็นแก่ตัว ใช่ไหม? Basic Instinct (1992)
You think I speak from wicked selfishness?เธอคิดว่าพี่พูดเช่นนี้ เพราะความห่วงแหนในตัวเขาหรือ Wuthering Heights (1992)
Selfish.คนใจร้าย Junior (1994)
You've lied to me, you steal from me... you engage in an utterly immoral... selfish, arrogant stunt without any regard for my feelings whatsoever.คุณโกหกฉัน ขโมยของของฉัน คุณทำในสิ่งที่ผิดทำนองคลองธรรม เห็นแก่ตัว หยิ่งยะโสทำอะไรไม่เห็นแก่ความรู้สึกของฉันเลย Junior (1994)
- She said I was selfish and arrogant.- เธอว่าฉันเห็นแก่ตัวและหยิ่งยะโส Junior (1994)
"The path of the righteous man... is beset on all sides by the inequities of the selfish... and the tyranny of evil men."เส้นทางของคนชอบธรรม ... จะรุมเร้าทุกด้านโดยไม่เสมอภาคของความเห็นแก่ตัว ... และการปกครองแบบเผด็จการของคนชั่ว Pulp Fiction (1994)
"The path of the righteous man is beset on all sides... by the inequities of the selfish..."เส้นทางของคนชอบธรรมถูกรุมเร้าทุกด้าน ... โดยไม่เสมอภาคของความเห็นแก่ตัว ... Pulp Fiction (1994)
"The path of the righteous man is beset on all sides... by the inequities of the selfish... and the tyranny of evil men."เส้นทางของคนชอบธรรมถูกรุมเร้าทุกด้าน ... โดยไม่เสมอภาคของความเห็นแก่ตัว ... และการปกครองแบบเผด็จการของคนชั่ว Pulp Fiction (1994)
Or it could mean... you're the righteous man, and I'm the shepherd, and it's the world that's evil and selfish.หรืออาจหมายถึง ... คุณคนชอบธรรมและผมเลี้ยงแกะที่ และมันเป็นโลกที่ชั่วร้ายและเห็นแก่ตัว Pulp Fiction (1994)
I know this is going to sound unbelievably selfish on my part but were you planning on bringing up the whole baby/lesbian thing?ฉันรู้ว่าฉันอาจจะฟังดู เป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากๆ แต่เธอจะบอกแม่ เรื่องลูกกับเลสเบี้ยนหรือเปล่า The One with the Sonogram at the End (1994)
How selfish of me.ผมนี่เห็นแก่ตัวจัง Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Unfeeling, selfish girl!ยัยคนเห็นแก่ตัวไร้ความรู้สึก Episode #1.6 (1995)
No, I have been a selfish being all my life.ไม่หรอก ผมเป็นคนเห็นแก่ตัวมาตลอดชีวิต Episode #1.6 (1995)
- Oh, you didn´t think of it. Just selfish, man.ไม่ทันคิดรึ แกเห็นแก่ตัวน่ะสิ Nothing to Lose (1997)
- You just selfish. - Here.ขอบใจ Nothing to Lose (1997)
Caught being a selfish brat and you're gloating!โดนจับได้ว่าเป็นไอ้พวกเห็นแก่ตัว แล้วยังหน้าชื่นตาบาน Seven Years in Tibet (1997)
Why are you being so selfish?ทำไมเห็นแก่ตัวยังงี้ Titanic (1997)
I'm being selfish?หนูเนี่ยนะ Titanic (1997)
I was stupid and selfish and...เกิดกลัว ฉันมันงี่เง่า เห็นแก่ตัว The One with the Jellyfish (1997)
- You're so selfish.-คุณเห็นแก่ตัวจังเลย The Red Violin (1998)
Will you then forgive me, my love? The wasted time, my selfish folly.คุณจะให้อภัยฉันหรือไม่ ยอดรัก กับเวลาที่เสียไปและความเห็นแก่ตัวของฉัน The Red Violin (1998)
Have you always been this selfish?เธอนิสัยเห็นแก่ตัวอย่างนี้ตลอดเลยหรอ? 10 Things I Hate About You (1999)
The decline of academic standards The lack of competitive motivation Selfish assertivenessการลดลงของมาตรฐานการศึกษา ขาดแรงจูงใจในการแข่งขัน อหังการเห็นแก่ตัว GTO (1999)
I'm very selfish, you know.ฉันเป็นคนที่เห็นแก่ตัวมาก คุณรู้ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Yes, I am. Very selfish.ใช่ฉันเป็น เห็นแก่ตัวมาก The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
It is never rude or selfish.ไม่หยาบคาย ไม่เห็นแก่ตัว A Walk to Remember (2002)
It is never rude or selfish.ไม่หลาบคาย และไม่เห็นแก่ตัว A Walk to Remember (2002)
A selfish ejaculation, the fishy taste of sperm in the mouthความเห็นเเก่ตัวของการไม่อดกลั้น กับกลิ่คาวน้ำกามในปาก Sweet Sex and Love (2003)
Selfish bitch.ดี! ไอ้หน้าหม้อเห็นแก่ตัว The Girl Next Door (2004)
How could I have been so selfish?ทำไมข้าถึงได้เห็นแก่ตัวอย่างนี้นะ? Mulan 2: The Final War (2004)
Man, how could I have been so selfish?ข้าแต่เทพพิทักษ์ ทำไมข้าถึงได้เห็นแก่ตัวเยี่ยงนี้ Mulan 2: The Final War (2004)
"My world". Talk about selfish." โลกของข้า" ทำไมถึงได้เห็นแก่ตัวอย่างนี้ Mulan 2: The Final War (2004)
Because I'm a selfish idiot.เพราะผมมันบ้า Wicker Park (2004)
Lisa. I've been doing some really... horrible and selfish things.ลิซ่า ฉันทำสิ่งที่แย่ และเห็นแก่ตัวมากๆลงไป Wicker Park (2004)
Then on day, his heart was stolen by a demon, he never returned to complete his apprenticeship, and from that day forward, he has been using his magic for entirely selfish reasons.แล้ววันนึง ปีศาจก็ขโมยหัวใจของเขาไป นับแต่นั้น เขาก็ไม่กลับมาเรียนต่ออีกเลย หลังจากวันนั้น เขาก็ใช้เวทย์ของตัวเองทำแต่เรื่องเห็นแก่ตัวมาตลอด Howl's Moving Castle (2004)
If he stays selfish, I'm afraid he'll end up just like the Witch of the Waste.ถ้าเขายังนิ่งเฉยอย่างนี้ ฉันเกรงว่า... /Nเขาอาจจะได้พบจุดจบเดียวกับแม่มดแห่งทุ่งร้าง Howl's Moving Castle (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
selfiIt seems to me that she is a little selfish.
selfiShe doesn't pay attention to others; in other words, she is selfish.
selfiHis selfish attitude put my back up.
selfiDon't keep company with such a selfish man.
selfiI think John is quite selfish, and a little bit vain. He isn't easy to get on with.
selfiThe guy was too selfish to resist temptation.
selfiYou ought not to act selfishly.
selfiThe selfish man was despised by his colleagues.
selfiIt was to say that going to the station was too much of a bother after all so I should come to the hotel she's staying at. Good grief, what a selfish woman!
selfiHe is a very selfish person.
selfiSelfishness is an essential part of his character.
selfiIt is deplorable that she is so selfish.
selfiI'm annoyed at his selfishness.
selfiThey have a less selfish reason for trying it.
selfiHe's completely convinced of his own greatness/righteousness but to the people around him he's just a selfish jerk.
selfiTo do him justice, he is not a selfish man.
selfiIt is because of his selfishness that no one wants to associate with him.
selfiHe must be selfish.
selfiShe didn't tolerate his selfishness.
selfiHe is the personification of selfishness.
selfiWhile the birth rate is intended to be decreased in developing countries, that of developed nations is selfishly planned to be increased, resulting in the difficulty of getting mutual consent.
selfiHis selfishness got in the way of his promotion.
selfiYou shouldn't indulge that child. It will make him very selfish.
selfiI am often irritated by her selfishness.
selfiHe is a lump of selfishness.
selfiI am annoyed at your selfishness.
selfiAbove all things, we must not be selfish.
selfiNothing vexed her more than his selfishness.
selfiIt is true that she is pretty, but she is selfish.
selfiShe is acting from some selfish motive.
selfiHowever, his girlfriends is selfish and hardly worries about Brian.
selfiHe's really selfish.
selfiShe is by no means selfish.
selfiIn the old days people valued selflessness. But this generation seems to make a virtue out of selfishness.
selfiHe is selfish and greedy.
selfiWe are more or less selfish.
selfiShe is a selfish person.
selfiHe can't endure my selfishness any more.
selfiThe selfish man was despised by his companions.
selfiHis selfishness was such that nobody liked him.
selfiYour selfishness will lose you your friends.
selfiA selfish man thinks of nothing but his own feelings.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเห็นแก่ได้[N] exploitation, See also: profit, benefit, advantage, selfishness, Syn. ความเห็นแก่ตัว, Example: ความเห็นแก่ได้ของผู้ประกอบการและความประมาทของคนงานทำให้เกิดอุบัติเหตุเช่นนี้, Thai definition: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
ความเห็นแก่ตัว[N] selfishness, See also: exploitation, utilization, Syn. ความเห็นแก่ได้, Example: ความเห็นแก่ตัวเป็นสาเหตุแห่งความชั่วทั้งมวล, Thai definition: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
มักได้[V] be greedy, See also: be selfish, be avaricious, Syn. มักมาก, อยากได้, เอาแต่ได้, เห็นแก่ได้, Example: ถ้าเธอมัวแต่มักได้อยู่อย่างนี้ เธอก็จะไม่รู้จักการให้อย่างแท้จริง, Thai definition: เห็นแต่จะได้, อยากได้อยู่ร่ำไป
มักได้[ADJ] greedy, See also: selfish, avaricious, Syn. มักมาก, เอาแต่ได้, เห็นแก่ได้, Example: ฉันไม่อยากร่วมงานกับคนมักได้อย่างเขา, Thai definition: ที่มีนิสัยเห็นแต่จะได้, ที่อยากได้อยู่ร่ำไป
หน้าเลือด[ADJ] greedy, See also: grasping, rapacious, selfish, Syn. หน้าโลหิต, เอาแต่ได้, เอาเปรียบ, เห็นแก่ตัว, Example: รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปากท้องและปัญหาการกดขี่ของเจ้าของที่ดินหน้าเลือดได้, Thai definition: นิสัยเอาแต่ได้ไม่เห็นใจผู้อื่น
หน้าโลหิต[ADJ] greedy, See also: grasping, rapacious, selfish, Syn. หน้าเลือด, เอาแต่ได้, เอาเปรียบ, เห็นแก่ตัว, Example: ต่อไปคนอาจมองแพทย์บางคนเป็นพ่อค้าหน้าโลหิตก็ได้, Thai definition: นิสัยเอาแต่ได้ไม่เห็นใจผู้อื่น
ใจแคบ[V] be selfish, Syn. เห็นแก่ตัว, Ant. ใจกว้าง, Example: เขาใจแคบแม้แต่กระทั่งพี่น้องของเขาเอง, Thai definition: ไม่คิดเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใครๆ
ใจแคบ[ADJ] narrow-minded, See also: selfish, Ant. ใจแข็ง, Example: เขาเป็นคนใจแคบในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่เป็นคนใจกว้างในเรื่องใหญ่ๆโตๆ
ใจดำ[ADJ] black-hearted, See also: cruel, wicked, merciless, selfish, unsympathetic, pitiless, Syn. ใจร้าย, เห็นแก่ตัว, ใจแคบ, ใจจืด, Ant. ใจดี, เอื้อเฟื้อ, กรุณา, Example: เขาคิดว่าพ่อเป็นคนใจดำเพราะทิ้งเขากับแม่ไปตั้งแต่ยังเด็ก
คนเห็นแก่ตัว[N] selfish person, See also: mean person, Syn. คนเห็นแก่ได้, Example: คนเห็นแก่ตัวยังมีอยู่มากในสังคมไทย, Count unit: คน
ความคับแคบ[N] selfishness, See also: meanness, stinginess, niggardliness, Syn. ความใจแคบ, Example: หล่อนไม่มีเพื่อนเพราะความคับแคบของนิสัยใจคอ
เห็นแก่ได้[V] be selfish, See also: be greedy, be mercenary, be avaricious, Syn. เห็นแก่ตัว, มักได้, Example: เขาเห็นแก่ได้เกินพอดีมากไป ทำให้ไม่สามารถร่วมงานกับผมได้
เอาแต่ได้[V] just pursue private ends, See also: care only one's own interests, think only of one's own gain, be selfish and inconsiderate, Example: ความคิดที่จะเอาแต่ได้ของมนุษย์นั่นเองที่ทำให้สังคมวุ่นวายยุ่งเหยิง, Thai definition: คำนึงถึงแต่ส่วนได้ของตน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เห็นแก่ตัว[adj.] (henkaētūa) EN: selfish   FR: égoïste ; égocentrique
ใจดำ[adj.] (jaidam) EN: selfish ; mean   FR: égoïste ; mesquin
ใจแคบ [adj.] (jaikhaēp) EN: selfish ; ungenerous   FR: égoïste
มักได้[adj.] (makdāi) EN: greedy ; selfish ; avaricious   FR: cupide ; avide
รู้มาก[adj.] (rūmāk) EN: shrewd ; selfish ; greedy   FR: profiteur ; intéressé

CMU English Pronouncing Dictionary
SELFIE    S EH1 L F IY2
SELFIES    S EH1 L F IY2 Z
SELFISH    S EH1 L F IH0 SH
SELFISHNESS    S EH1 L F IH0 SH N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
selfish    (j) sˈɛlfɪʃ (s e1 l f i sh)
selfishly    (a) sˈɛlfɪʃliː (s e1 l f i sh l ii)
unselfish    (j) ˈʌnsˈɛlfɪʃ (uh1 n s e1 l f i sh)
selfishness    (n) sˈɛlfɪʃnəs (s e1 l f i sh n @ s)
unselfishly    (a) ˈʌnsˈɛlfɪʃliː (uh1 n s e1 l f i sh l ii)
unselfishness    (n) ˈʌnsˈɛlfɪʃnəs (uh1 n s e1 l f i sh n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sī, , ] personal; private; selfish, #2,724 [Add to Longdo]
自私[zì sī, ㄗˋ ㄙ, ] selfish; selfishness, #8,361 [Add to Longdo]
无私[wú sī, ㄨˊ ㄙ, / ] selfless; unselfish; disinterested, #10,491 [Add to Longdo]
私利[sī lì, ㄙ ㄌㄧˋ, ] personal gain; (one's own) selfish interest, #22,056 [Add to Longdo]
私欲[sī yù, ㄙ ㄩˋ, ] selfish desire, #37,579 [Add to Longdo]
自私自利[zì sī zì lì, ㄗˋ ㄙ ㄗˋ ㄌㄧˋ, ] (saying) selfish, #38,044 [Add to Longdo]
势利[shì lì, ㄕˋ ㄌㄧˋ, / ] selfishly concerned with gaining advantages for oneself, #40,542 [Add to Longdo]
本位主义[běn wèi zhǔ yì, ㄅㄣˇ ㄨㄟˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] selfish departmentalism; departmental selfishness, #51,729 [Add to Longdo]
襟怀坦白[jīn huái tǎn bái, ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄞˊ ㄊㄢˇ ㄅㄞˊ, 怀 / ] open hearted; unselfish; magnanimous; broad-minded, #118,678 [Add to Longdo]
多吃多占[duō chī duō zhàn, ㄉㄨㄛ ㄔ ㄉㄨㄛ ㄓㄢˋ, / ] taking or eating more than one's due (成语 saw); greedy and selfish, #125,551 [Add to Longdo]
心眼小[xīn yǎn xiǎo, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ ㄒㄧㄠˇ, ] selfish (derog.); inconsiderate; selfishly oversensitive [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Egoismus {m}; Selbstsucht {f}egoism; selfishness [Add to Longdo]
Rieselfilter {m}; Nass-Trocken-Filter {m}trickle filter; wet-dry filter [Add to Longdo]
Schlüsselfigur {f}key figure; keyman [Add to Longdo]
Selbstlosigkeit {f}unselfishness [Add to Longdo]
egoistisch; selbstsüchtig {adj}selfish; egoistic [Add to Longdo]
eigennützig {adj}selfish [Add to Longdo]
selbstlos {adv}unselfishly [Add to Longdo]
selbstsüchtig {adv}selfishly [Add to Longdo]
uneigennützig; selbstlos {adj} | uneigennütziger; selbstloser | am uneigennützigsten; am selbstlosestenunselfish | more unselfish | most unselfish [Add to Longdo]
Nesselausschlag {m}; Nesselfieber {n}; Nesselsucht {m}; Urtikaria {f} [med.]hives; nettle rash; urticaria [Add to Longdo]
Schüttelfrost {m}; Wechselfieber {n} [med.]ague [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さもしい[, samoshii] (adj-i) selfish; self-seeking; self-interested; mean [Add to Longdo]
アカプルコグレゴリー[, akapurukoguregori-] (n) Acapulco major (Stegastes acapulcoensis); Acapulco gregory; Acapulco damselfish [Add to Longdo]
イエローティップダムゼルフィッシュ[, iero-teippudamuzerufisshu] (n) yellowtip damselfish (Stegastes pictus) [Add to Longdo]
オヤビッチャ属[オヤビッチャぞく, oyabiccha zoku] (n) Abudefduf (genus of damselfish in the family Pomacentridae) [Add to Longdo]
ガラパゴスリングテールダムセルフィッシュ[, garapagosuringute-rudamuserufisshu] (n) Southern whitetail major (Stegastes beebei); Galapagos ringtail damselfish [Add to Longdo]
ガリバルディ[, garibarudei] (n) Garibaldi damselfish (Hypsypops rubicundus, damselfish found from Monterey Bay California to Guadalupe Island Baja California); official state marine fish of California [Add to Longdo]
クジャクスズメダイ[, kujakusuzumedai] (n) sapphire damsel (Pomacentrus pavo, species of marine damselfish from the Indo-Pacific) [Add to Longdo]
クロスズメダイ[, kurosuzumedai] (n) bowtie damselfish (Neoglyphidodon melas, species of Indo-West Pacific damselfish) [Add to Longdo]
クロソラスズメダイ[, kurosorasuzumedai] (n) dusky farmerfish (Stegastes nigricans, species of Indo-Pacific damselfish); dusky gregory [Add to Longdo]
クロソラスズメダイ属[クロソラスズメダイぞく, kurosorasuzumedai zoku] (n) Stegastes (genus of damselfish in the family Pomacentridae) [Add to Longdo]
ココアダムゼルフィッシュ[, kokoadamuzerufisshu] (n) cocoa damselfish (Stegastes variabilis) [Add to Longdo]
コルテスダムゼルフィッシュ[, korutesudamuzerufisshu] (n) Cortez damselfish (Stegastes rectifraenum); Cortez gregory [Add to Longdo]
シザーテイルダムゼルフィッシュ[, shiza-teirudamuzerufisshu] (n) scissortail damselfish (Chromis atrilobata) [Add to Longdo]
スズメダイ科[スズメダイか, suzumedai ka] (n) Pomacentridae (family containing about 360 species of primarily marine tropical damselfishes and clownfishes in approximately 29 genera) [Add to Longdo]
スズメダイ属[スズメダイぞく, suzumedai zoku] (n) Chromis (genus containing most damselfish of the family Pomacentridae) [Add to Longdo]
スリースポットダムゼルフィッシュ[, suri-supottodamuzerufisshu] (n) threespot damselfish (Stegastes planifrons) [Add to Longdo]
ソラスズメダイ属[ソラスズメダイぞく, sorasuzumedai zoku] (n) Pomacentrus (genus of marine damselfish in the family Pomacentridae) [Add to Longdo]
ダムゼルフィッシュ[, damuzerufisshu] (n) damselfish (Chromis chromis); Mediterranean chromis [Add to Longdo]
バイカラーダムゼルフィッシュ[, baikara-damuzerufisshu] (n) bicolor damselfish (Stegastes partitus) [Add to Longdo]
ヒレナガスズメダイ属[ヒレナガスズメダイぞく, hirenagasuzumedai zoku] (n) Neoglyphidodon (genus of damselfish in the family Pomacentridae) [Add to Longdo]
ビューブランメル;ボウブラメル[, byu-buranmeru ; bouburameru] (n) Beaubrummel (damselfish species, Stegastes flavilatus) [Add to Longdo]
ブルーアンドイエロークロミス[, buru-andoiero-kuromisu] (n) Limbaugh's damselfish (Chromis limbaughi); blue-and-yellow chromis [Add to Longdo]
ホワイトスポットダムゼルフィッシュ[, howaitosupottodamuzerufisshu] (n) Hawaiian dascyllus (Dascyllus albisella); whitespot damselfish [Add to Longdo]
ホワイトテールメージャー[, howaitote-rume-ja-] (n) whitetail major (Stegastes leucorus); whitetail damselfish; whitetail gregory [Add to Longdo]
マオマオ;サージャントメイジャーダムゼルフィッシュ[, maomao ; sa-jantomeija-damuzerufisshu] (n) green damselfish (Abudefduf abdominalis); Hawaiian sergeant; Hawaiian sergeant-major damselfish; Maomao [Add to Longdo]
ミスジリュウキュウスズメダイ属[ミスジリュウキュウスズメダイぞく, misujiryuukyuusuzumedai zoku] (n) Dascyllus (genus of damselfish in the family Pomacentridae) [Add to Longdo]
ミツボシクロスズメダイ[, mitsuboshikurosuzumedai] (n) threespot dascyllus (Dascyllus trimaculatus, species of Indo-Pacific damselfish) [Add to Longdo]
ルリスズメダイ属[ルリスズメダイぞく, rurisuzumedai zoku] (n) Chrysiptera (genus of damselfish in the family Pomacentridae) [Add to Longdo]
ルリメイシガキスズメダイ[, rurimeishigakisuzumedai] (n) blue-eye damselfish (Plectroglyphidodon johnstonianus) [Add to Longdo]
ロングフィンダムゼルフィッシュ[, rongufindamuzerufisshu] (n) longfin damselfish (Stegastes diencaeus) [Add to Longdo]
一人勝手[ひとりかって, hitorikatte] (adj-na) (See 自分勝手) (very) selfish; self-centered; self-centred; without consulting anybody (else) [Add to Longdo]
寡欲[かよく, kayoku] (adj-na,n) unselfishness [Add to Longdo]
我が強い[ががつよい, gagatsuyoi] (adj-i) (See 我の強い) egoistic; selfish; self-willed [Add to Longdo]
我が儘(P);我儘;我がまま;我侭;我が侭[わがまま, wagamama] (adj-na,n) (1) selfishness; egoism; self-indulgence; wilfulness; willfulness; (2) disobedience; (3) whim; (P) [Add to Longdo]
我の強い[がのつよい, ganotsuyoi] (adj-i) (See 我が強い) egoistic; selfish; self-willed [Add to Longdo]
我見[がけん, gaken] (n) selfish mind [Add to Longdo]
我情[がじょう, gajou] (n) selfishness; bias; personal feelings [Add to Longdo]
我欲[がよく, gayoku] (n) selfishness [Add to Longdo]
我利我利[がりがり;ガリガリ, garigari ; garigari] (adj-na,n) (1) (uk) skin and bones; appearing to be underweight; (adv) (2) with a grinding, crunching, scratching (sound); (3) desperately; recklessly; (adj-no) (4) crunchy hardness; (5) selfishness; selfish person [Add to Longdo]
気まま(P);気儘;気侭;氣儘[きまま, kimama] (adj-na,n) willful; wilful; selfish; selfishness; one's own way; (P) [Add to Longdo]
気儘放題[きままほうだい, kimamahoudai] (n,adj-na) as selfishly (willfully) as one pleases [Add to Longdo]
公正無私[こうせいむし, kouseimushi] (n,adj-na) fair and impartial; just and unselfish [Add to Longdo]
三筋琉球雀鯛[みすじりゅうきゅうすずめだい;ミスジリュウキュウスズメダイ, misujiryuukyuusuzumedai ; misujiryuukyuusuzumedai] (n) (uk) whitetail dascyllus (Dascyllus aruanus, species of damselfish from the Indo- West Pacific); humbug dascyllus; banded dascyllus; white-tailed damselfish [Add to Longdo]
[わたし(P);わたくし(P), watashi (P); watakushi (P)] (pn,adj-no) (1) I; me; (n,adj-no) (2) (わたくし only) private affairs; personal matter; secrecy; (3) (わたくし only) selfishness; (P) [Add to Longdo]
私する[わたくしする, watakushisuru] (vs-s,vt) (1) to use (public property) as if it belonged to oneself; to misappropriate; to appropriate; to embezzle; (2) (arch) to act selfishly [Add to Longdo]
私意[しい, shii] (n) (1) personal opinion; (2) selfishness [Add to Longdo]
私怨私欲[しえんしよく, shienshiyoku] (n) personal grudges and selfish desires [Add to Longdo]
私心[ししん, shishin] (n) selfishness; selfish motive [Add to Longdo]
私利私欲[しりしよく, shirishiyoku] (n,adj-no) desire to act only in one's self-interest; selfish desires [Add to Longdo]
自家本位[じかほんい, jikahon'i] (n) self-centeredness; selfishness; egoism; egotism; egocentricity [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top