ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

selberg

S EH1 L B ER0 G   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -selberg-, *selberg*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา selberg มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *selberg*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inselbergเขาโดดในทะเลทราย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Joseph had been orphaned at the age of 11 and given to a harsh master named Weichselberger, the royal mirror-maker.โจเซฟได้รับกำพร้าเมื่ออายุ 11 และมอบให้กับต้นแบบที่รุนแรงชื่อ วิเชลเบอเกอ, พระราชกระจกผลิต Hiding in the Light (2014)
Weichselberger's house collapsed.บ้าน วิเชลเบอเกอ ทรุด Hiding in the Light (2014)
Weichselberger continued to exploit him and prevent him from attending school.วิเชลเบอเกอ ยังคงใช้ ประโยชน์จากเขา และป้องกันไม่ให้เขาเข้า เรียนในโรงเรียน แต่สมาชิกสภาของเจ้าชาย แทรกแซง Hiding in the Light (2014)
Mr. Hesselberger?Herr Hesselberger? Never Mind the Wall (2001)
Here Nele is a businessman, I would liked to talk Mr. Hesselberger.Hier ist Nele Kaufmann, ich hätte gern Herrn Hesselberger gesprochen. Never Mind the Wall (2001)
'Hesselberger, good day.''Hesselberger, guten Tag.' Never Mind the Wall (2001)
Yes, hello, Mr. Hesselbacher, I mean, Hesselberger.Ja, hallo, Herr Hesselbacher, ich meine, Hesselberger. Never Mind the Wall (2001)
Erik HesselbergErik HesselbergKon-Tiki (2012)
In spite of this, he arrived at the mall, vowing he would kiss Lauren Hesselberg, once and for all, or die trying.Und doch schwor er sich, in der Mall Lauren Hesselberg zu küssen. Sollte er scheitern, wollte er sterben. Love the Coopers (2015)
Up ahead is Bluebird Hill going my way?Vor uns liegt der Drosselberg Gehst du mit mir? Going My Way (1944)
Up ahead is Bluebird Hill going my way?Vor uns liegt der Drosselberg Gehst du mit mir? Going My Way (1944)

CMU English Pronouncing Dictionary
SELBERG    S EH1 L B ER0 G

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top