ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

segregate

S EH1 G R AH0 G EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -segregate-, *segregate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
segregate(vt) แยกออกจากกลุ่ม, See also: แบ่งออก, แยกตัวออก, Syn. separate, set apart, isolate, seclude, divide
segregate(vt) แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา หรือวัฒนธรรม, See also: ใช้นโยบายแบ่งแยกตามเชื้อชาติ ศาสนา หรือวัฒนธรรม, Syn. classify, discriminate, ghettoize, separate
segregate(vi) แยกพันธุกรรม (ทางพันธุศาสตร์), See also: แยกเซลล์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
segregate(เซก'ระเกท) vt. แยกออกจากกัน, แบ่งแยก (เชื้อชาติ, ผิว, กลุ่ม) vi. แยกออก, แบ่งออก, ถอนตัวออก, หันไปเกาะ, (พันธุศาสตร์) แยกออกระหว่างการแบ่งเซลล์แบบmeiosis (ดู) , หันไปรวม., See also: segregable adj. segregative adv. segregator n. คำที่มีความหมายเหมื
segregated(เซก'ระเกทิด) adj. แยกตัวออก, แบ่งแยกผิว, แบ่งแยกเชื้อชาติ, เฉพาะกลุ่ม, สำหรับให้เฉพาะกลุ่มใช้., See also: segregatedly adv. segregatedness n.
desegregate(ดิเซก'ระเกท) vt., vi. ขจัดการแบ่งผิว., See also: desegregation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
segregate(vt) แบ่งแยกเชื้อชาติ, แยก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
segregateแบ่งแยก, แยกออก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You live in a world that segregates you into classes.คุณอาศัยอยู่ในโลกที่แบ่งแยกคุณในชั้นเรียน Red Dawn (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
segregateThe buses in Montgomery were segregated.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แตก(v) segregate, See also: divide, separate, Syn. แตกแยก, Example: หากคนในสังคมใดๆ ก็ตามแตกสามัคคีกัน สังคมนั้นก็จะไม่สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้, Thai Definition: ทำให้แยกออกจากส่วนรวม
จำแนก(v) classify, See also: segregate, separate, divide, Syn. แยก, แบ่ง, แบ่งแยก, Ant. รวม, ผนวก, Example: บรรณารักษ์จำแนกหนังสือที่ซื้อมาออกเป็นหมวดๆ เพื่อจัดเข้าชั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำแนก[jamnaēk] (v) EN: classify ; segregate ; separate ; divide ; categorize ; sort out ; distribute ; sift  FR: diviser ; classifier ; séparer ; trier ; distribuer ; distinguer
จำแนกแยกแยะ[jamnaēk yaēkyae] (v, exp) EN: sort out ; digest ; separate ; segregate ; sift  FR: séparer ; trier

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SEGREGATE S EH1 G R AH0 G EY2 T
SEGREGATED S EH1 G R AH0 G EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
segregate (v) sˈɛgrɪgɛɪt (s e1 g r i g ei t)
segregated (v) sˈɛgrɪgɛɪtɪd (s e1 g r i g ei t i d)
segregates (v) sˈɛgrɪgɛɪts (s e1 g r i g ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Segregate \Seg"re*gate\, a. [L. segregatus, p. p. of segregare
   to separate; pref. se- aside + grex, gregis, a flock or herd.
   See {Gregarious}.]
   1. Separate; select.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) Separated from others of the same kind.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Segregate \Seg"re*gate\, v. t. [imp. & p. p. {Segregated}; p.
   pr. & vb. n. {Segregating}.]
   To separate from others; to set apart.
   [1913 Webster]
 
      They are still segregated, Christians from Christians,
      under odious designations.        --I. Taylor.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Segregate \Seg"re*gate\, v. i. (Geol.)
   To separate from a mass, and collect together about centers
   or along lines of fracture, as in the process of
   crystallization or solidification.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 segregate
   n 1: someone who is or has been segregated
   v 1: separate by race or religion; practice a policy of racial
      segregation; "This neighborhood is segregated"; "We don't
      segregate in this county" [ant: {desegregate}, {integrate},
      {mix}]
   2: divide from the main body or mass and collect; "Many towns
     segregated into new counties"; "Experiments show clearly that
     genes segregate"
   3: separate or isolate (one thing) from another and place in a
     group apart from others; "the sun segregates the carbon";
     "large mining claims are segregated into smaller claims"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top