Search result for

secretly

(44 entries)
(0.5334 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -secretly-, *secretly*, secret
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
secretly    [ADV] อย่างลับๆ, See also: อย่างแอบแฝง, อย่างเป็นส่วนตัว, อย่างลึกลับ, อย่างปิดบัง, Syn. confidentially, conspiratorially, privately

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We want to get Switcher's mannequin out of the store and bring her here, secretly of course.เราต้องการให้นายนำหุ่นของสวิทช์เชอร์... ...ออกมาจากห้าง และนำมันมาที่นี่... ...อย่างลับ ๆ Mannequin (1987)
All boys secretly want to dress up like girls, but only a few like Tom have got the guts to admit it.เด็กชายทุกคน ลึกๆแล้ว อยากแต่งเป็นผู้หญิง แต่น้อยคนที่จะยอมรับ แบบทอม The Cement Garden (1993)
But secretly you'd love to know what it's like, wouldn't you?แต่ลึกๆแล้ว เธอก็อยากรู้ว่ามันเป็นยังไง ใช่ไหมล่ะ? The Cement Garden (1993)
Meeting secretly with sinister types much?มาประชุมลับๆ ล่อๆ อะไรกันจ๊ะ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Right now, poised at the edge of the galaxy, Emperor Zurg... has been secretly building a weapon... with the destructive capacity to annihilate an entire planet!ตอนนี้ ความมั่นคงของ กาแลกซี่จะหายหมด จักรพรรดิ์ เซิร์ก... กำลังสร้างอาวุธลับ... ซึ่งมีพลังการทำลายมาก สามารถทำลายประตูทางเข้าดาวเคราะห์ได้! Toy Story (1995)
Dear Max, I am sorry to say that I have secretly found out that Mr. Blume is having an affair with Miss Cross.ถึงแม็กซ์ เสียใจที่ต้องบอกว่า ฉันบังเอิญรู้ว่าคุณบลูมมีความสัมพันธ์ กับคุณครอส Rushmore (1998)
I've been secretly raising Mido since she was threeชั้นแอบเลี้ยงดูมิโดอย่างลับๆ ตั้งแต่เธอ 3 ขวบ Oldboy (2003)
You went to the school again to secretly learn?ไปโรงเรียนมาอีกแล้วเหรอ The Great Jang-Geum (2003)
When Ben Franklin was only 15 years old he secretly wrote 14 letters to his brother's newspaper pretending to be a middle-aged widow named Silence Dogood.ตอน เบน แฟรงคลินอายุ 15 เขาเขียนอักษรลับ 14 ตัว ไปให้หนังสือพิมพ์ของพีชาย โดยปลอมเป็นหม้ายวัยกลางคน ชื่อ ไซเรนท์ ดูกู๊ด. National Treasure (2004)
Secretly, your grandpa had feelings for Sangmin's grandma.ความลับเชียวนะ ปู่นะ เคยแอบชอบย่าของซังมิน My Little Bride (2004)
Senior U.N. officers claim that the Rwandan army is secretly training and arming the Hutu militia called the hterhamwe.นายทหารของ U.N. อ้างว่า กองกำลังทหารในราวันดาแอบฝึก และส่งอาวุธให้กับกองทัพฮูตู ที่เรียกว่า hterhamwe Hotel Rwanda (2004)
How could you go to his house secretly?ทำไมแกถึงแอบไปบ้านเขา! Sweet 18 (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
secretlyAs a disinterested third-party I can declare that she secretly loves him.
secretlyEven during work I secretly indulge my Internet addiction.
secretlyHe entered the garden secretly.
secretlyHe was seen to eat a piece of cake secretly.
secretlyHe was seen to take out the book secretly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลอบ    [ADV] stealthily, See also: secretly, furtively, sneakily, on the sly, Syn. แอบ, Example: หลายคนคาดว่าอิรักอาจลอบโจมตีที่ตั้งทหารอังกฤษ, Thai definition: ทำโดยไม่ให้ผู้อื่นรู้เห็น
ลอบ    [ADV] stealthily, See also: secretly, furtively, sneakily, on the sly, Syn. แอบ, Example: หลายคนคาดว่าอิรักอาจลอบโจมตีที่ตั้งทหารอังกฤษ, Thai definition: ทำโดยไม่ให้ผู้อื่นรู้เห็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[adj.] (aēp) EN: stealthily ; furtively ; on the sly ; secretly   FR: en douce ; discrètement ; furtivement
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn-søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily   FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอบซ่อน[v.] (aēp-søn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud   FR: cacher ; dissimuler
ดอด[v.] (døt) EN: steal ; go stealthily ; do secretly ; do covertly ; sneak in/away   FR: se glisser ; se faufiler
ลอบ[adv.] (løp) EN: furtively ; secretly ; on the sly ; stealthily   FR: en cachette ; clandestinement ; secrètement ; furtivement ; sournoisement

CMU English Pronouncing Dictionary
SECRETLY    S IY1 K R AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
secretly    (a) (s ii1 k r i t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
こっそり[, kossori] (adv-to) (on-mim) (See こそこそ) stealthily; secretly; (P) [Add to Longdo]
すり替える;摩り替える;擦り替える;掏り替える;掏替える(io);摺り替える[すりかえる, surikaeru] (v1,vt) to switch (secretly); to substitute; to sidestep (an issue) [Add to Longdo]
そっと(P);そうっと;そおっと;そーっと[, sotto (P); soutto ; sootto ; so-tto] (adv,vs) (on-mim) softly; gently; quietly; secretly; (P) [Add to Longdo]
暗暗裡;暗々裡;暗暗裏;暗々裏[あんあんり, an'anri] (n) gloomy; tacitly; secretly [Add to Longdo]
陰乍ら;陰ながら[かげながら, kagenagara] (adv) (uk) secretly; behind someone's back; unbeknownst to the parties involved [Add to Longdo]
隠し撮り[かくしどり, kakushidori] (n,vs) taking pictures secretly; peeping photo [Add to Longdo]
隠退蔵物資[いんたいぞうぶっし, intaizoubusshi] (n) secretly hoarded goods [Add to Longdo]
款を通ずる[かんをつうずる, kanwotsuuzuru] (exp,vz) to communicate secretly; to form a close friendship [Add to Longdo]
君側の奸[くんそくのかん, kunsokunokan] (n) someone who curries favor with their master while secretly plotting against him [Add to Longdo]
心密かに[こころひそかに, kokorohisokani] (adv) inwardly; secretly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暗地[àn dì, ㄢˋ ㄉㄧˋ, ] secretly [Add to Longdo]
暗地里[àn de lǐ, ㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄌㄧˇ, / ] secretly; inwardly; on the sly [Add to Longdo]
暗暗[àn àn, ㄢˋ ㄢˋ, ] secretly; inwardly [Add to Longdo]
暗渡陈仓[àn dù Chén cāng, ㄢˋ ㄉㄨˋ ㄔㄣˊ ㄘㄤ, / ] secretly crossing the Wei river 渭河 at Chencang (成语 saw, refers to a stratagem used by Liu Bang 劉邦|刘邦 in 206 BC against Xiangyu 項羽|项羽 of Chu); fig. fein one thing while doing another; to cheat under cover of a diversion [Add to Longdo]
秘传[mì chuán, ㄇㄧˋ ㄔㄨㄢˊ, / ] secretly transmitted; esoteric lore [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Secretly \Se"cret*ly\, adv.
   In a secret manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 secretly
   adv 1: in secrecy; not openly; "met secretly to discuss the
       invasion plans"; "the children secretly went to the
       movies when they were supposed to be at the library";
       "they arranged to meet in secret" [syn: {secretly}, {in
       secret}, {on the Q.T.}, {on the QT}]
   2: not openly; inwardly; "they were secretly delighted at his
     embarrassment"; "hoped secretly she would change her mind"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top