Search result for

searing

(18 entries)
(0.2517 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -searing-, *searing*, sear
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I got a great tip from the butcher on searing the meat first.ฉันได้เคล็ดลับเด็ดๆมาจากคนขายเนื้อด้วย เราต้องทำให้มันเกรียมก่อน Searching (2011)
Uh, yeah, "a searing portrayal of Manhattan's elite with just the right portion of pathos."นี่ไง "ภาพฉาวของชาวแมนฮัตตัน" "มาพร้อมกับเรื่องจริงอันน่าสมเพช" Memoirs of an Invisible Dan (2011)
Another shocking turn in the David Clarke treason trial came today as financial advisor Bill Harmon took the stand with searing testimony against his longtime friend and colleague, David Carke.ความประหลาดใจต่อมา ในการให้การของพยานคดี เดวิท คล๊ากในวันนี้ คือการขึ้นให้ปากคำของผู้แนะนำด้านการเงินของเขา บิล แฮมมอน Trust (2011)
A searing indictment of our consumer-driven culture.เป็นผลงานเสียดสี ของวัฒนธรรมที่ใช้แรงผลักดันจากลูกค้าเป็นส่วนใหญ่ Eye of the Beholder (2011)
Whose venom causes searing pain.พิษของมันร้ายกาจมาก The Hunger Games (2012)
I'm sorry, Ted. I just got hit with a searing headache.ขอโทษนะ เท็ด ฉันรู้สึกมึนหัวนิดๆน่ะ The Remains of the 'A' (2012)
From the Commonwealth Gazette in Western Massachusetts, for her searing, six-part exposé of the horrific mental health abuses at Briarcliff Manor, home for the criminally insane, where she was held against her will and subjected to unspeakable torture,จากหนังสือพิมพ์คอมมอนเวลธ์ กาเซ็ท I Am Anne Frank: Part 1 (2012)
Flash of light, searing pain, then poof.ขยันเล่าจริง โบเฟอร์ The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
Niki Lauda was trapped for almost a minute in a searing inferno of 800-plus degrees.นิกิเลาดาถูกขังอยู่เป็นเวลาเกือบหนึ่งนาที ในนรก Searing องศา 800 บวก Rush (2013)
As an Alpha, you have that bit of extra, that spark intensifies the color of your eyes from a bright yellow into a searing red.ในฐานะอัลฟ่า นายมีพลังเหล่านั้นมากเป็นพิเศษ พลังจำนวนเล็กน้อยนั่นที่ กระตุ้นให้สีนัยตาของแกเปลี่ยน จากสีเหลืองเจิดจ้า เป็นสีแดงหมองก่ำ Alpha Pact (2013)
Or life could've started in the searing heat of a volcanic vent on the deep sea floor.หรือชีวิตที่จะได้เริ่มต้น ในความร้อนที่แผดเผา ของระบายภูเขาไฟ บนพื้นทะเลลึก The Immortals (2014)
I tried not to think of the word searing of flesh.แกต้องล้มเลิกทุกอย่าง Fight Club (1999)

CMU English Pronouncing Dictionary
SEARING    S IH1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
searing    (v) (s i@1 r i ng)
searing-iron    (n) - (s e@1 r i ng - ai @ n)
searing-irons    (n) - (s e@1 r i ng - ai @ n z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sear \Sear\, v. t. [imp. & p. p. {Seared}; p. pr. & vb. n.
   {Searing}.] [OE. seeren, AS. se['a]rian. See {Sear}, a.]
   1. To wither; to dry up. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To burn (the surface of) to dryness and hardness; to
    cauterize; to expose to a degree of heat such as changes
    the color or the hardness and texture of the surface; to
    scorch; to make callous; as, to sear the skin or flesh.
    Also used figuratively.
    [1913 Webster]
 
       I'm seared with burning steel.    --Rowe.
    [1913 Webster]
 
       It was in vain that the amiable divine tried to give
       salutary pain to that seared conscience. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       The discipline of war, being a discipline in
       destruction of life, is a discipline in callousness.
       Whatever sympathies exist are seared. --H. Spencer.
    [1913 Webster]
 
   Note: Sear is allied to scorch in signification; but it is
      applied primarily to animal flesh, and has special
      reference to the effect of heat in marking the surface
      hard. Scorch is applied to flesh, cloth, or any other
      substance, and has no reference to the effect of
      hardness.
      [1913 Webster]
 
   {To sear up}, to close by searing. "Cherish veins of good
    humor, and sear up those of ill." --Sir W. Temple.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 searing
   adj 1: severely critical

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top