ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scullion

S K AH1 L Y AH0 N   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scullion-, *scullion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scullion[N] คนครัว, See also: คนทำครัว, Syn. drudge

English-Thai: Nontri Dictionary
scullion(n) คนครัว,บ่าว,คนรับใช้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You'd pose as a scullion.เจ้าจะแฝงตัว เข้าไปเป็นคนครัว What Is Dead May Never Die (2012)
Scullion? What is a scullion?คนครัวหรือ คนครัวคืออะไร What Is Dead May Never Die (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
SCULLION    S K AH1 L Y AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scullion    (n) skˈʌlɪəʴn (s k uh1 l i@ n)
scullions    (n) skˈʌlɪəʴnz (s k uh1 l i@ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Küchenjunge {m} | Küchenjungen {pl}scullion | scullions [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scullion \Scul"lion\ (sk[u^]l"y[u^]n), n. (Bot.)
   A scallion.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scullion \Scul"lion\, n. [OF. escouillon (Cot.) a dishclout,
   apparently for escouvillon, F. ['e]couvillon a swab; cf. also
   OF. souillon a servant employed for base offices. Cf.
   {Scovel}.]
   A servant who cleans pots and kettles, and does other menial
   services in the kitchen.
   [1913 Webster]
 
      The meanest scullion that followed his camp. --South.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scullion
   n 1: a kitchen servant employed to do menial tasks (especially
      washing)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top