ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scull

S K AH1 L   
66 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scull-, *scull*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scull[N] กรรเชียงเดี่ยวที่หางเรือ, Syn. oar
scull[N] การกรรเชียงเรือ
scull[N] เรือกรรเชียง
scull[VI] กรรเชียง
scull[VT] กรรเชียง
sculler[N] ผู้กรรเชียง
scullery[N] ห้องทำครัว, See also: ห้องครัว, Syn. galley, kitchen
scullion[N] คนครัว, See also: คนทำครัว, Syn. drudge

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scull(สคัล) n. กรรเชียงเดี่ยวที่หางเรือ,กรรเชียงเรือ,กรรเชียงเดี่ยว,เรือกรรเชียง,เรือแข่งด้วยกรรเชียง vt.,vi. กรรเชียงเรือ., See also: sculls n. การแข่งเรือกรรเชียง sculler n., Syn. oar
scullery(สคัล'เลอรี) n. ห้อง (เก็บ) ล้างถ้วยชาม

English-Thai: Nontri Dictionary
scull(n) เรือกรรเชียง
scull(vt) กรรเชียงเรือ
scullery(n) ห้องครัว,โรงครัว
scullion(n) คนครัว,บ่าว,คนรับใช้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Scull it out of here.- พายมันออกไป Jaws (1975)
Mr. Sculli, I left my Egyptian archeology book inside.คุณ สโคลลี่ ผมลืมหนังสือ สถาปัตยกรรมอิยิปห์ไว้ที่นี่ครับ The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Thanks, Mr. Sculli.ขอบคุณ คุณ สโคลลี่ The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Agent Dana Scully.มันเกิดขึ้นอีกแล้ว ใช่ไหมเนี่ย Deep Throat (1993)
Agent Scully, thank you for coming on such short notice. Please.# เสียงผู้ชาย # เข้ามาได้ Deep Throat (1993)
Agent Mulder. I'm Dana Scully. I've been assigned to work with you.(เสียงผู้ชาย) เสียใจ ไม่มีใครลงมาที่นี้หรอก ยกเว้นแต่คนที่ FBI ไม่ต้องการมากที่สุด Deep Throat (1993)
Dana Scully."ผลงานคุณ Deep Throat (1993)
Dr Scully, can you ID these marks?อย่างไรก็ตาม เราพบเพียงรอยสองรอยนี้ บนแผ่นหลังช่วงล่างของเธอเท่านั้น Deep Throat (1993)
See you tomorrow morning, Scully. Bright and early.นี่เป็นเหตุผลว่า ทำไม พวกเขาใส่อักษร "I" ไว้ในคำว่า F.B.I. Deep Throat (1993)
That's good, Scully.แต่รายงานนั้น กลับลงนามโดยหมอชันสูตร คนละคนกลับ เหยื่อรายสุดท้าย Deep Throat (1993)
Yeah, hi. This is Agent Scully. How soon can we get started?คุณ Mulder ผม John Truitt เจ้าพนักงานท้องที่ Deep Throat (1993)
How does a 20-year-old boy die of exposure on a warm, summer night in Oregon, Dr Scully?ร่างของเขาถูกพบในป่า หลังจากที่หนีออกมาจากโรงพยาบาล หายไปเพียง 7 ชั่วโมงในเดือน กรกฎาคม ทำไม ชายอายุ 20 ปี "ตากแห้งตาย" Deep Throat (1993)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรรเชียง[N] oar, See also: scull, paddle, Syn. กระเชียง, Thai definition: เครื่องพุ้ยน้ำให้เรือเดิน รูปคล้ายแจว มีหลักสำหรับพาด ใช้เหนี่ยว
แจว[V] row, See also: scull, Example: เขาแจวเรือมาจากอยุธยาค่ำไหนก็นอนนั่น, Thai definition: เอาแจวพุ้ยน้ำให้เรือเดิน
แจวเรือ[V] row, See also: scull, Example: เขาต้องแจวเรือรับส่งคนทั้งสองฝั่งแม่น้ำตั้งแต่ออกเรียนใหม่ๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจว[n.] (jaēo) EN: oar ; long oar ; paddle ; scull   FR: aviron [m] ; rame [f]
แจว[v.] (jaēo) EN: row ; scull   FR: ramer
กรรเชียง[n.] (kanchīeng) EN: oar ; scull ; paddle   FR: rame [f] ; aviron [m]
เรือแจว[n. exp.] (reūa jaēo) EN: paddling boat ; boat propelled by oar ; sculling boat   FR: bateau à rame [m]
ตีกรรเชียง[v.] (tīkanchīeng) EN: row a boat ; scull   

CMU English Pronouncing Dictionary
SCULL    S K AH1 L
SCULLY    S K AH1 L IY0
SCULLEY    S K AH1 L IY0
SCULLIN    S K AH1 L IH0 N
SCULLION    S K AH1 L Y AH0 N
SCULLEY'S    S K AH1 L IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scull    (v) skˈʌl (s k uh1 l)
sculls    (v) skˈʌlz (s k uh1 l z)
sculled    (v) skˈʌld (s k uh1 l d)
sculler    (n) skˈʌlər (s k uh1 l @ r)
scullers    (n) skˈʌləz (s k uh1 l @ z)
scullery    (n) skˈʌləriː (s k uh1 l @ r ii)
sculling    (v) skˈʌlɪŋ (s k uh1 l i ng)
scullion    (n) skˈʌlɪəʳn (s k uh1 l i@ n)
scullions    (n) skˈʌlɪəʳnz (s k uh1 l i@ n z)
sculleries    (n) skˈʌlərɪz (s k uh1 l @ r i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lǔ, ㄌㄨˇ, / ] sculling oar, #21,479 [Add to Longdo]
[lǔ, ㄌㄨˇ, ] sculling oar [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クォドルプル[, kuodorupuru] (n) quad scull (rowing) [Add to Longdo]
スカル[, sukaru] (n) scull; (P) [Add to Longdo]
ダブルスカル[, daburusukaru] (n) double scull [Add to Longdo]
漕ぐ[こぐ, kogu] (v5g,vt) (1) (See 舟を漕ぐ) to row; to scull; to paddle; (2) to pedal (e.g. bicycle); (3) to swing (on a swing); (4) to operate a hand pump; (5) to push through (deep snow, the jungle, etc.); (P) [Add to Longdo]
伝馬船[てんません, tenmasen] (n) large sculling boat [Add to Longdo]
櫓;艪[ろ, ro] (n) Japanese scull (oar attached to the rear of the boat by a traditional peg-in-hole oarlock) [Add to Longdo]
櫓櫂;艪櫂[ろかい, rokai] (n) (obsc) sculls and paddles [Add to Longdo]
[かい, kai] (n) paddle; oar; scull [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scull \Scull\ (sk[u^]l), n. (Anat.)
   The skull. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scull \Scull\, n. [See 1st {School}.]
   A shoal of fish. --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scull \Scull\, n. [Of uncertain origin; cf. Icel. skola to
   wash.]
   1. (Naut.)
    (a) A boat; a cockboat. See {Sculler}.
    (b) One of a pair of short oars worked by one person.
    (c) A single oar used at the stern in propelling a boat.
      [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) The common skua gull. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scull \Scull\, v. t. [imp. & p. p. {Sculled}; p. pr. & vb. n.
   {Sculling}.] (Naut.)
   To impel (a boat) with a pair of sculls, or with a single
   scull or oar worked over the stern obliquely from side to
   side.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scull \Scull\, v. i.
   To impel a boat with a scull or sculls.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scull
   n 1: a long oar that is mounted at the stern of a boat and moved
      left and right to propel the boat forward
   2: each of a pair of short oars that are used by a single
     oarsman
   3: a racing shell that is propelled by sculls
   v 1: propel with sculls; "scull the boat"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top