ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scraps

S K R AE1 P S   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scraps-, *scraps*, scrap
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Eleanor, I used scraps of fabric I found around the atelier, and I adapted one of your old patterns.เอลานอร์คะ หนูใช้ผ้าที่เหลือที่หนูเก็บได้จากในสตูดิโอค่ะ แล้วเอามาดัดแปลงกับแพทเทิร์นเก่าของคุณ The Serena Also Rises (2008)
We're down to our last few scraps of food.เราจะมีเสบียงอาหารเหลือน้อยเต็มที The Labyrinth of Gedref (2008)
We just towed crippled ships. Scraps of metal, really.เราแค่พาเรือเก่าๆเข้าไป ซึ่งจริงๆดูเหมือนเศษโลหะมากกว่า The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Yeah. These clothing scraps look hand-stitched.ใช่ เศษผ้านี่เหมือนถูกเย็บด้วยมือ The Plain in the Prodigy (2009)
Scraps and bones is no kind of dinner.เศษซากกับกระดูกเนียนะมื้อเย็น Alpha and Omega (2010)
No more fighting during hunts. No more scraps and bones at dinnertime.ไม่ต้องทะเลาะกันตอนล่าอีก ไม่ต้องกินซากกับกระดูกเป็นมื้อเย็นอีก Alpha and Omega (2010)
We have a place at the table. We don't have to beg undneath for scraps of attention.เรามีโต๊ะของเรา ไม่ต้องโดนดูถูก Home (2010)
A much sweeter deal than the scraps Black Mask is leaving you.ข้อเสนอที่ดีกว่า ที่แบล็คมาสค์เคยให้พวกแก Batman: Under the Red Hood (2010)
I've managed to piece together a picture using scraps of information - credit card bills, receipts.ฉันได้ประติดประต่อ เรื่องราวทั้งหมดแล้ว โดยใช้ข้อมูลเล็กๆน้อยๆ.. บัตรเครดิตบ้าง บิลบ้าง.. The Blind Banker (2010)
We've been taking gigs at the Whisper Lounge in exchange for scraps of tapas, which...เราได้งานชั่วคราวที่ Whisper Lounge ในการแลกเพื่อจะขึ้นยอดของ Chuck Versus the Suitcase (2010)
What will they do to me? Do you remember when we were children begging for scraps like those wretches? Yes, sister.พวกเขาจะทำอะไรกับข้า? เจ้ายังจำได้ไหม .. Snow White and the Huntsman (2012)
Oh, scraps from the garbage, dead birds, even his own feces.เอาของจากถังขยะ นกตาย แม้แต่ของเสียของตัวเอง An Embarrassment of Bitches (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scrapsScraps of news about the accident.
scrapsThe room was littered with scraps of paper.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เศษ[N] bits, See also: scraps, odds and ends, bits and pieces, Example: เขาเลี้ยงหมาข้างถนนโดยใช้เศษเนื้อไก่บ้าง เนื้อหมูบ้างคลุกกับข้าว, Thai definition: ส่วนปลีกย่อยหรือส่วนย่อย, ชิ้นเล็กชิ้นน้อย, Notes: (สันสกฤต)
กากขยาก[N] scraps, See also: waste matter, dregs, dross, residue, Count unit: กาก, Thai definition: กากที่หยาบ
เศษไม้[N] scraps of wood, See also: wood fragment, wood bits, wood scraps, Example: เขาอยู่ได้ด้วยหาเก็บเศษไม้ไปขาย, Thai definition: ไม้ที่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เศษ[n.] (sēt) EN: bits ; scraps ; odds and ends ; bits and pieces ; remnants ; remainder ; leftovers   FR: débris [mpl] ; restes [mpl]
ท่อน[X] (thǿn) EN: [classifier : pieces of cloth ; scraps ; timber cutoffs]   FR: [classificateur : pièces de vêtement ; résidus ; déchets de bois]

CMU English Pronouncing Dictionary
SCRAPS S K R AE1 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scraps (v) skrˈæps (s k r a1 p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纸片[zhǐ piàn, ㄓˇ ㄆㄧㄢˋ, / ] scraps of paper, #25,168 [Add to Longdo]
[, ㄍㄨˇ, ] scraps of wood, #300,725 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あんまし[, anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over [Add to Longdo]
くず肉;屑肉[くずにく, kuzuniku] (n) waste meat; meat scraps; offal [Add to Longdo]
リペレット[, riperetto] (n,vs) re-pellet (plastics industry); regrind; grinding plastic scraps into small pieces as a form of recycling [Add to Longdo]
裁ち屑[たちくず, tachikuzu] (n) cuttings; scraps [Add to Longdo]
散らかった紙屑[ちらかったかみくず, chirakattakamikuzu] (n) scattered (littered) paper scraps [Add to Longdo]
残菜[ざんさい, zansai] (n) kitchen waste; vegetable scraps [Add to Longdo]
残飯[ざんぱん, zanpan] (n) food scraps; garbage [Add to Longdo]
残物[ざんぶつ, zanbutsu] (n) remnant; scraps; leftovers [Add to Longdo]
紙屑(P);紙くず[かみくず, kamikuzu] (n) wastepaper; paper scraps; paper waste; (P) [Add to Longdo]
切りっ端[きりっぱし, kirippashi] (n) scraps; cut end; cut-off piece [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  scraps
      n 1: food that is discarded (as from a kitchen) [syn: {garbage},
           {refuse}, {food waste}, {scraps}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top