ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

schonberg

SH AA1 N B ER0 G   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -schonberg-, *schonberg*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา schonberg มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *schonberg*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Albers-Schonberg Diseaseโรคกระดูกแข็งเปราะ [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
SCHONBERG    SH AA1 N B ER0 G
SCHONBERGER    SH AA1 N B ER0 G ER0

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Schonberg
   n 1: United States composer and musical theorist (born in
      Austria) who developed atonal composition (1874-1951) [syn:
      {Schonberg}, {Arnold Schonberg}, {Schoenberg}, {Arnold
      Schoenberg}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top