ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scavenger

S K AE1 V AH0 N JH ER0   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scavenger-, *scavenger*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scavenger[N] คนหรือสัตว์ที่กินซากสัตว์เป็นอาหาร
scavenger[N] คนหรือสัตว์ที่คุ้ยหาของตามกองขยะ, See also: คนกวาดขยะ, คนเก็บขยะ, Syn. forager, freeloader, collector, junk dealer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scavenger(สแคฟ'เวินเจอะ) n. คนเก็บขยะ,คนเก็บขยะ,เครื่องเก็บขยะ,สิ่งมีชีวิตที่กินซากของสิ่งมีชีวิตอื่น,สัตว์ที่กินของเน่า

English-Thai: Nontri Dictionary
scavenger(n) คนกวาดถนน,คนเก็บขยะ,สัตว์กินของเน่า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Scavenger คนคุ้ยแยก, คนคุ้ยขยะ [สิ่งแวดล้อม]
scavengerผู้ยริโภคซากพืชซากสัตว์, สัตว์ที่ดำรงชีวิตอยู่ได้โดยกินซากพืชซากสัตว์เป็นอาหาร เช่น แร้งกินสัตว์ตาย ไส้เดือนกินซากพืข เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're a scavenger, Max. You're a maggot.เป็นคนเก็บขยะรึไง แม็กซ์ คูณเหมือนตัวหนอน The Road Warrior (1981)
We've lived too long as scavengers. I believe this is yours.พวกเราอยู่แบบผู้ที่ไล่ความชั่วร้ายมานานแล้ว ฉันคิดว่านี่เป็นของคุณ Silent Hill (2006)
Paranormal scavenger hunt.- เยี่ยม ล่าพวกเหลือขอ Everybody Loves a Clown (2006)
So the damage is largely the result of scavengers stripping the bones.ความเสียหายส่วนมากมาจากสัตว์แทะเนื้อติดกระดูก In the Valley of Elah (2007)
- No, it's a scavenger hunt for UNICEF.-ม ไม่ค่ะ เรากำลังเล่นเกมแข่งหาของอยู่ค่ะ Trick 'r Treat (2007)
Looks like a Trandoshan scavenger, probably combing the battlefield for salvage.ดูเหมือนว่าจะเป็นแทรนโดแชนนะ พวกหาของเก่า คุ้ยทุกอย่างจากเศษซากสนามรบ แล้วกู้ไปใช้ประโยชน์ Downfall of a Droid (2008)
There's a scavenger hunt, and my team has tasked me with getting a photograph in a whale's suite.มันมีเกมเก็บแต้มกันอยู่ ฉันได้รับมอบหมาย ให้ถ่ายรูปห้องพักของปลาใหญ่ Five the Hard Way (2008)
Sooner or later, everyone is going to have to take a side, even scavengers like you!ไม่ช้าไม่นาน ทุกคนจะต้องเลือกข้าง คนอย่างเธอก็ต้องเลือกด้วย! Gamer (2009)
See, you're just filthy scavengers, Feeding off the dead, taking the form of the last corpse you choke down.เห็นไหม แกมันก็แค่สวะโสโครก กินซากศพ ใช้ร่างของคนสุดท้ายที่แกกิน Jump the Shark (2009)
They're feral. They're natural scavengers.มันเป็นแมวป่า เป็นธรรมชาติของมันที่ชอบกัดแทะของเน่าเสีย The Bond in the Boot (2009)
Animal scavengers must have made off with the rest of the bones.สัตว์ที่กินซากคงคาบมันออกไป กระดูกส่วนที่เหลือ The Plain in the Prodigy (2009)
Animal scavengers dispersed them.สัตว์ลากพวกมันไปกิน Bone Voyage (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้บริโภคซากอินทรีย์[n. exp.] (phūbøriphōk sāk insī) EN: scavenger ; detritivore   

CMU English Pronouncing Dictionary
SCAVENGER    S K AE1 V AH0 N JH ER0
SCAVENGERS    S K AE1 V AH0 N JH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scavenger    (n) skˈævɪnʤər (s k a1 v i n jh @ r)
scavengers    (n) skˈævɪnʤəz (s k a1 v i n jh @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Straßenkehrer {m} | Straßenkehrer {pl}scavenger | scavengers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
脱酸素剤[だつさんそざい, datsusansozai] (n) oxygen absorber; oxygen scavenger; small packet placed in packaged food to absorb oxygen and prevent oxidation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scavenger \Scav"en*ger\, n. [OE. scavager an officer with
   various duties, originally attending to scavage, fr. OE. & E.
   scavage. See {Scavage}, {Show}, v.]
   A person whose employment is to clean the streets of a city,
   by scraping or sweeping, and carrying off the filth. The name
   is also applied to any animal which devours refuse, carrion,
   or anything injurious to health.
   [1913 Webster]
 
   {Scavenger beetle} (Zool.), any beetle which feeds on
    decaying substances, as the carrion beetle.
 
   {Scavenger crab} (Zool.), any crab which feeds on dead
    animals, as the spider crab.
 
   {Scavenger's daughter} [corrupt. of Skevington's daughter],
    an instrument of torture invented by Sir W. Skevington,
    which so compressed the body as to force the blood to flow
    from the nostrils, and sometimes from the hands and feet.
    --Am. Cyc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scavenger
   n 1: a chemical agent that is added to a chemical mixture to
      counteract the effects of impurities
   2: someone who collects things that have been discarded by
     others [syn: {magpie}, {scavenger}, {pack rat}]
   3: any animal that feeds on refuse and other decaying organic
     matter

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top