ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sacking

S AE1 K IH0 NG   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sacking-, *sacking*, sack
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sacking[N] ผ้ากระสอบ, See also: ผ้าป่านหรือผ้าหยาบที่ใช้ทำกระสอบ, Syn. hemp

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
These columns over here were brought back as spoils of war after the sacking of Byzantium during the Crusades.เสาพวกนี้ ที่ตรงนี้ ถูกนำกลับมาในแบบที่เสียหายไปเพราะสงคราม หลังจากขับไล่พวก ไบเซนเทียมออกไป ระหว่างสงครามครูเสด Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
-They're not sacking you!- เขาให้ไล่คุณออกหรือคะ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
I love sacking' the quarterback.ผมชอบสกัดควอเตอร์แบ็ค Gridiron Gang (2006)
You know what else I throw: my nuts sacking your coffees, so how does that taste fucker?มึงรู้มั้ยกูทำอะไรอีก กูเอาไข่จุ่มลงไปในกาแฟพวกมึงไง, รสชาติเป็นไงบ้างวะ? ไอ่เหี่ย Zack and Miri Make a Porno (2008)
- You're sacking me?-องค์ชายไล่กระหม่อมออก? Valiant (2008)
What, they're sacking me?อะไร จะไล่ผมออกเหรอ One Day (2011)
So they are sacking me?แปลว่าไล่ผมออก One Day (2011)
There are many small cities between here and there, cities ripe for sacking.มีเมืองมากระหว่างทาง ให้ถล่มเล่นเพื่อฝึก And Now His Watch Is Ended (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
SACKING    S AE1 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sacking    (v) sˈækɪŋ (s a1 k i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
袋地[ふくろち;ふくろじ, fukurochi ; fukuroji] (n) (1) sacking; bagging; (2) (See 裏地・2) land that is surrounded by others' private property and is not directly accessible via public roads [Add to Longdo]
免職[めんしょく, menshoku] (n,vs) dismissal; sacking; discharge; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sack \Sack\, v. t. [imp. & p. p. {Sacked}; p. pr. & vb. n.
   {Sacking}.] [See {Sack} pillage.]
   To plunder or pillage, as a town or city; to devastate; to
   ravage.
   [1913 Webster]
 
      The Romans lay under the apprehensions of seeing their
      city sacked by a barbarous enemy.    --Addison.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sacking \Sack"ing\, n. [AS. saeccing, from saecc sack, bag.]
   Stout, coarse cloth of which sacks, bags, etc., are made.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sacking
   n 1: coarse fabric used for bags or sacks [syn: {sacking},
      {bagging}]
   2: the termination of someone's employment (leaving them free to
     depart) [syn: {dismissal}, {dismission}, {discharge},
     {firing}, {liberation}, {release}, {sack}, {sacking}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top