ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sack

S AE1 K   
119 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sack-, *sack*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sack[N] กระสอบ, See also: ถุงขนาดใหญ่, Syn. sac, pouch, pocket
sack[N] การไล่ออกจากงาน (คำไม่เป็นทางการ), Syn. discharge, notice
sack[N] เตียงนอน (คำไม่เป็นทางการ)
sack[VT] ไล่ออกจากงาน (คำไม่เป็นทางการ), See also: ปลดออก, ไล่ออก, Syn. discharge, dismiss, kick out, terminate, Ant. employ, hire
sack[VT] เอาใส่ในกระสอบ
sack up[PHRV] ได้กำไร, See also: ได้ผลประโยชน์
sacking[N] ผ้ากระสอบ, See also: ผ้าป่านหรือผ้าหยาบที่ใช้ทำกระสอบ, Syn. hemp
sack out[PHRV] หลับ, See also: นอนหลับ
sackcloth[N] ผ้ากระสอบ, See also: ผ้าหยาบที่ใช้ทำกระสอบ, Syn. canvas, hopsacking, homespun

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sack(แซคฺ) n. กระสอบ,ปริมาณบรรจุหนึ่งกระสอบ,เตียง,การไล่ออก, (กีฬาเบสบอล) ฐาน vt. ใส่กระสอบ,ไล่,ไล่ออก -Phr. (hit the sack ไปนอน -Phr. (hold the sack กำตด ถูกหลอก ไม่ได้อะไรเลย), Syn. pouch,bag
cossack(คอส'แซค) n. นักรบชาวสลาฟในรัสเซียเป็นทหารม้าที่มีชื่อเสียงในสมัยพระเจ้าซาร์ของรัสเซีย
gripsack(กริพ'แซค) n. กระเป๋าเดินทาง,กระเป๋าหิ้ว
haversackn. กระเป๋าสะพาย ผ้าใบบนไหล่เดียว
knapsack(แนพ'แซค) n. ย่ามหลัง,เครื่องหลัง
packsackn. กระเป๋าสะพายหลังของนักทัศนาจร
ransack(แรน'แซค) vt. ค้นหาทุกแง่ทุกมุม,ค้นหากระจุยกระจาย,ปล้นสะดม., See also: ransacker n., Syn. search,scour,plunder
rucksack(รัค'แซค) n. เครื่องหลังของนักไต่เขาหรือนักทัศนาจร, Syn. knapsack
woolsack(วูล'แซค) n. กระสอบขนสัตว์หรือขนแกะ,ถุงขนสัตว์หรือขนแกะ

English-Thai: Nontri Dictionary
sack(n) กระสอบ,ถุง,การไล่ออก,การปล้นสะดม,การชิงทรัพย์
sack(vt) บรรจุกระสอบ,ใส่ถุง,ไล่ออก,ปล้นสะดม,ชิงทรัพย์
cossack(n) ทหารม้าของรัสเซีย
haversack(n) เป้ทหาร,กระเป๋าสะพาย,เครื่องหลัง
knapsack(n) เครื่องหลัง,เป้
ransack(vt) ปล้น,ค้นหา,ปล้นสะดม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sack System ระบบถุงขยะ
ระบบถังเก็บขยะที่ประกอบด้วยถุงพลาสติก หรือถุงกระดาษที่สามารถ ดึงออกจากถังเพื่อนำไปทิ้ง [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Walshy, he can't sack me for that.นายต้องรับผิดชอบค่าอาหาร The Widow Maker (2017)
He'd seen Police Five and was threatening to sack us all first thing Monday.เขาได้ดูรายการโปลิสไฟฟ์ แล้วขู่จะไล่เราทุกคนออก เป็นอย่างแรกในวันจันทร์ Close Encounters (2017)
Are you two fucking imbeciles going to get off your arses and sell my bloody windows or do I need to sack you, too?ฉันจะไม่ไล่นายออกหรอกเพื่อน แต่ฉันเก็บอะไร ที่แย่กว่านั้นมากไว้ให้ Sexy Rollercoasters (2017)
Two, respect is earned, mate, not demanded, and three... you haven't got the balls to sack me.มีความหมายเดียวกับการทำทุกอย่างพัง งั้นเหรอ แต่ถ้านายไม่อยาก มีความหมายเดียวกับโดนไล่ออก Sexy Rollercoasters (2017)
I have a sack for a face.- ฉันมีกระสอบเป็นใบหน้า The Lego Batman Movie (2017)
I carry a sack of potatoes and a bucket of lard.กับมันหมูหนึ่งถังกลับบ้านทุกวันศุกร์ Fences (2016)
Now, if I were a 200-pound sack of assholes named Francis, where would I hide?ถ้าฉันเป็นไอ้หอกหักหนัก 90 กก. ชื่อแฟรนซิส ฉันจะซ่อนที่ไหน? Deadpool (2016)
They also would've given me the sack for letting you do something so idiotic.พวกเขาคงไล่ผมออกด้วย เพราะปล่อยให้คุณทำเรื่องงี่เง่า Rise of the Villains: The Last Laugh (2015)
Right, well, you're gonna need ten more... sacks of that gear, for starters; three more dairy cans, too; and extra timber; a... heavy tarpaulin.ก็ได้ เอ่อ คุณต้องการของสิบอย่าง.. กระสอบอุปกรณ์ สำหรับเริ่มต้น กระป๋องนมสามอันด้วย เเล้วก็ไม้ชนิดพิเศษ เอ่ออ.. Rise of the Villains: Damned If You Do... (2015)
You lying sack of shit.คุณโกหกกันซึ่งๆหน้า Emma Wilson's Father (2015)
You lying sack of shit.ไอ้ขี้หมาจอมโกหกเอ๊ย The Gift (2015)
Thats a hell of a sack Miss Steele.ชุดคุณป้าน่าหม่ำมากคุณสตีล Fifty Shades of Grey (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sackEveryone thinks his sack the heaviest.
sackHe got the sack for slacking off at work.
sack"I'd rather get the sack than not join the labour union," said the disgruntled worker.
sackI got the sack but I've a little saved up so for the time being I won't be troubled for living expenses.
sackIn British English, "to get the sack" means to be fired from your job.
sackIt is hard for an empty sack to stand straight. [Proverb]
sackI will hit the sack.
sackThe official got the sack for currying favor with the contractors.
sackThey got the sack for being careless and tardy.
sackThose good-for-nothing layabouts were sacked.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไล่ออก[V] fire, See also: sack, axe, discharge, dismiss, lay off, Syn. เลิกจ้าง, Example: ครอบครัวของเธอกำลังเดือดร้อนมากเพราะสามีถูกไล่ออกจากงานเนื่องจากป่วยหนัก, Thai definition: ขับให้พ้นตำแหน่ง, ทำให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานหรือขับให้พ้นไปจากสถานที่
กระสอบ[N] sack, See also: bag, Example: โรงงานบรรจุน้ำตาลไว้ในกระสอบเพื่อเตรียมส่งออก, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: เครื่องสานหรือทอด้วยต้นกระจูดหรือป่านปอ สำหรับบรรจุข้าวและของอื่นๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉดหัว[v. exp.] (chēt hūa) EN: expel ; drive out ; sack ; kick out ; oust ; dismiss   
เขี่ย[v.] (khīa) EN: remove ; throw away ; discard ; get rid of ; scrap off ; sack ; oust   FR: se débarasser de
ค้น[v.] (khon) EN: search ; ransack ; frisk   FR: chercher ; fouiller
ค้นคว้า[v.] (khonkhwā) EN: search ; research ; do research ; ransack ; frisk ; dig into ; study intensively ; investigate ; find out   FR: faire des recherches ; creuser (fig.)
กระเป๋า[n.] (krapao) EN: bag ; pouch ; purse ; shopping bag ; sack ; satchel   FR: sac [m] ; bagage [m] ; sacoche [f] ; bourse [f]
กระสอบ[n.] (krasøp) EN: bag ; sack ; gunny bag   FR: sac en grosse toile [m]
ไล่[v.] (lai) EN: expel ; get rid of ; put out ; drive off ; drive away ; oust ; sack ; dismiss   FR: expulser ; chasser ; se débarasser de ; mettre en fuite
ไล่ออก[v.] (lai-øk) EN: dismiss ; fire ; sack ; expel ; axe ; discharge ; lay off ; send off   FR: renvoyer ; licencier ; congédier ; virer (fam.) ; expulser ; exclure ; mettre dehors ; mettre à la porte
ไล่...ออกจากงาน[v. exp.] (lai ... øk jāk ngān) EN: give ... (sb) the sack   FR: licencier ... (qqn) ; renvoyer ... (qqn) du travail
ลอยแพ[v.] (løiphaē) EN: lay off ; abandon ; dismiss ; sack   

CMU English Pronouncing Dictionary
SACK    S AE1 K
SACKS    S AE1 K S
SACKED    S AE1 K T
SACKMAN    S AE1 K M AH0 N
SACKLER    S AE1 K L ER0
SACKING    S AE1 K IH0 NG
SACKETT    S AE1 K IH0 T
SACKMANN    S AE1 K M AH0 N
SACKRIDER    S AE1 K R AY2 D ER0
SACKVILLE    S AE1 K V IH2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sack    (v) sˈæk (s a1 k)
sacks    (v) sˈæks (s a1 k s)
sacked    (v) sˈækt (s a1 k t)
sackbut    (n) sˈækbʌt (s a1 k b uh t)
sacking    (v) sˈækɪŋ (s a1 k i ng)
sackbuts    (n) sˈækbʌts (s a1 k b uh t s)
sack-race    (n) sˈæk-rɛɪs (s a1 k - r ei s)
sackcloth    (n) sˈæk-klɒθ (s a1 k - k l o th)
sack-races    (n) sˈæk-rɛɪsɪz (s a1 k - r ei s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[náng, ㄋㄤˊ, ] sack; purse; pocket (for money), #4,323 [Add to Longdo]
[tuó, ㄊㄨㄛˊ, ] sack; tube for blowing fire, #41,786 [Add to Longdo]
麻布[má bù, ㄇㄚˊ ㄅㄨˋ, ] sackcloth, #42,606 [Add to Longdo]
大袋子[dà dài zi, ㄉㄚˋ ㄉㄞˋ ㄗ˙, ] sack [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Sackgasse(n) |die, pl. Sackgassen| ทางตัน
Rucksack(n) |der, pl. Rucksäcke| เป้, กระเป๋าสะพายหลัง
Rucksack(n) |der, pl. Rucksäcke| เป้, กระเป๋าสะพายหลังที่มีที่คล้องแขน 2 สาย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sackloch {n} [techn.]blind hole; pocket hole [Add to Longdo]
Sacklochgewindebohrer {m} [techn.]bottoming tap [Add to Longdo]
Sacktuch {n}sackcloth [Add to Longdo]
Sack {m} | Säcke {pl}sack | sacks [Add to Longdo]
Sack {m} | vier Sack Kartoffelnsackful | four sackfuls of potatoes [Add to Longdo]
Sack {m} | Säcke {pl}bursa | bursas [Add to Longdo]
Sackgasse {f} | Sackgassen {pl}blind alley | blind alleys [Add to Longdo]
Sackgasse {f}cul-de-sac [Add to Longdo]
Sackgasse {f}dead-end street; dead end [Add to Longdo]
Sackgasse {f} | Sackgassen {pl}impasse | impasses [Add to Longdo]
Sackhüpfen {n}sack race [Add to Longdo]
Sackkarre {f}sack truck [Add to Longdo]
Sackleinen {m}sackcloth [Add to Longdo]
Sackleinwand {f}burlap [Add to Longdo]
sackartig {adv}baggily [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コールサック[, ko-rusakku] (n) (See 石炭袋・1) Coalsack Nebula [Add to Longdo]
コクサッキーウイルス[, kokusakki-uirusu] (n) Coxsackie virus [Add to Longdo]
コサック[, kosakku] (n,adj-no) Cossack [Add to Longdo]
サック[, sakku] (n) (1) sack; (2) (col) (abbr) condom [Add to Longdo]
サックコート[, sakkuko-to] (n) sack coat [Add to Longdo]
サックドレス[, sakkudoresu] (n) sack dress [Add to Longdo]
サブザック[, sabuzakku] (n) (See サブリュック) small knacksack (wasei [Add to Longdo]
サブリュック[, saburyukku] (n) (See サブザック) small knapsack (eng [Add to Longdo]
ザック[, zakku] (n) (See リュックサック) rucksack (ger [Add to Longdo]
ナップザック(P);ナップサック[, nappuzakku (P); nappusakku] (n) knapsack (ger [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
炭俵[すみだわら, sumidawara] Sack_fuer_Holzkohle [Add to Longdo]
袋小路[ふくろこうじ, fukurokouji] Sackgasse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sack \Sack\, n. [OE. sak, sek, AS. sacc, saecc, L. saccus, Gr.
   sa`kkos from Heb. sak; cf. F. sac, from the Latin. Cf. {Sac},
   {Satchel}, {Sack} to plunder.]
   1. A bag for holding and carrying goods of any kind; a
    receptacle made of some kind of pliable material, as
    cloth, leather, and the like; a large pouch.
    [1913 Webster]
 
   2. A measure of varying capacity, according to local usage
    and the substance. The American sack of salt is 215
    pounds; the sack of wheat, two bushels. --McElrath.
    [1913 Webster]
 
   3. [Perhaps a different word.] Originally, a loosely hanging
    garment for women, worn like a cloak about the shoulders,
    and serving as a decorative appendage to the gown; now, an
    outer garment with sleeves, worn by women; as, a dressing
    sack. [Written also {sacque}.]
    [1913 Webster]
 
   4. A sack coat; a kind of coat worn by men, and extending
    from top to bottom without a cross seam.
    [1913 Webster]
 
   5. (Biol.) See 2d {Sac}, 2.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]
 
   {Sack bearer} (Zool.). See {Basket worm}, under {Basket}.
 
   {Sack tree} (Bot.), an East Indian tree ({Antiaris
    saccidora}) which is cut into lengths, and made into sacks
    by turning the bark inside out, and leaving a slice of the
    wood for a bottom.
 
   {To give the sack to} or {get the sack}, to discharge, or be
    discharged, from employment; to jilt, or be jilted.
    [Slang]
 
   {To hit the sack}, to go to bed. [Slang]
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sack \Sack\ (s[a^]k), n. [OE. seck, F. sec dry (cf. Sp. seco,
   It. secco), from L. siccus dry, harsh; perhaps akin to Gr.
   'ischno`s, Skr. sikata sand, Ir. sesc dry, W. hysp. Cf.
   {Desiccate}.]
   A name formerly given to various dry Spanish wines. "Sherris
   sack." --Shak.
   [1913 Webster]
 
   {Sack posset}, a posset made of sack, and some other
    ingredients.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sack \Sack\, n. [F. sac plunder, pillage, originally, a pack,
   packet, booty packed up, fr. L. saccus. See {Sack} a bag.]
   The pillage or plunder, as of a town or city; the storm and
   plunder of a town; devastation; ravage.
   [1913 Webster]
 
      The town was stormed, and delivered up to sack, -- by
      which phrase is to be understood the perpetration of
      all those outrages which the ruthless code of war
      allowed, in that age, on the persons and property of
      the defenseless inhabitants, without regard to sex or
      age.                   --Prescott.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sack \Sack\, v. t. [imp. & p. p. {Sacked}; p. pr. & vb. n.
   {Sacking}.] [See {Sack} pillage.]
   To plunder or pillage, as a town or city; to devastate; to
   ravage.
   [1913 Webster]
 
      The Romans lay under the apprehensions of seeing their
      city sacked by a barbarous enemy.    --Addison.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sack \Sack\, v. t.
   1. To put in a sack; to bag; as, to sack corn.
    [1913 Webster]
 
       Bolsters sacked in cloth, blue and crimson. --L.
                          Wallace.
    [1913 Webster]
 
   2. To bear or carry in a sack upon the back or the shoulders.
    [Colloq.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sack
   n 1: a bag made of paper or plastic for holding customer's
      purchases [syn: {sack}, {poke}, {paper bag}, {carrier bag}]
   2: an enclosed space; "the trapped miners found a pocket of air"
     [syn: {pouch}, {sac}, {sack}, {pocket}]
   3: the quantity contained in a sack [syn: {sack}, {sackful}]
   4: any of various light dry strong white wine from Spain and
     Canary Islands (including sherry)
   5: a woman's full loose hiplength jacket [syn: {sack}, {sacque}]
   6: a hanging bed of canvas or rope netting (usually suspended
     between two trees); swings easily [syn: {hammock}, {sack}]
   7: a loose-fitting dress hanging straight from the shoulders
     without a waist [syn: {chemise}, {sack}, {shift}]
   8: the plundering of a place by an army or mob; usually involves
     destruction and slaughter; "the sack of Rome"
   9: the termination of someone's employment (leaving them free to
     depart) [syn: {dismissal}, {dismission}, {discharge},
     {firing}, {liberation}, {release}, {sack}, {sacking}]
   v 1: plunder (a town) after capture; "the barbarians sacked
      Rome" [syn: {sack}, {plunder}]
   2: terminate the employment of; discharge from an office or
     position; "The boss fired his secretary today"; "The company
     terminated 25% of its workers" [syn: {displace}, {fire},
     {give notice}, {can}, {dismiss}, {give the axe}, {send away},
     {sack}, {force out}, {give the sack}, {terminate}] [ant:
     {employ}, {engage}, {hire}]
   3: make as a net profit; "The company cleared $1 million" [syn:
     {net}, {sack}, {sack up}, {clear}]
   4: put in a sack; "The grocer sacked the onions"

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Sack /zak/ 
  bag; bursa; sack

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top