หรือคุณหมายถึง säü?
Search result for

säue

(23 entries)
(0.0106 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -säue-, *säue*
Possible hiragana form: すえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sauerkraut[N] กะหล่ำปลีดอง (ของเยอรมัน)
sauerbraten[N] เนื้อย่างหมักในเครื่องปรุงรส

CMU English Pronouncing Dictionary
SAUER    S AW1 ER0
SAUEY    S AO1 IY0
SAUERS    S AW1 ER0 Z
SAUERTEIG    S AW1 ER0 T EY2 G
SAUERWEIN    S AW1 ER0 W AY0 N
SAUERKRAUT    S AW1 ER0 K R AW2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sauerkraut    (n) (s au1 @ k r au t)

German-Thai: Longdo Dictionary
sauer(adj) ที่มีรสเปรี้ยว เช่น Der Apfel ist sehr sauer.
sauer(adj colloq) |auf etw.(A)/jmdn.| โกรธ, โมโห เช่น Bist du sauer auf mich? เธอกำลังโกรธฉันอยู่หรือ, See also: S. böse,
Sauerstoff(techn.) |der, nur Sg.| ธาตุออกซิเจน (เคมี)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Säuern {n}souring [Add to Longdo]
Säuerung {f}acidification [Add to Longdo]
säuerlichacidulous [Add to Longdo]
säuerlich {adj} | säuerlicher | am säuerlichstensourish | more sourish | most sourish [Add to Longdo]
säuerlich {adv}sourishly [Add to Longdo]
säuerlich {adv}sourly [Add to Longdo]
säuern | säuernd | säuert | säuerteto acidify | acidifying | acidifies | acidified [Add to Longdo]
säuern | säuernd | säuertto turn sour; to sour | souring | sours [Add to Longdo]
säuern [chem.]to acidize; to acidise [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ザワークラウト;ザウアークラウト;ザワークラフト;ザウアクラウト[, zawa-kurauto ; zaua-kurauto ; zawa-kurafuto ; zauakurauto] (n) sauerkraut (i.e. pickled cabbage) (ger [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
酸素[さんそ, sanso] Sauerstoff [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top