Search result for

sälen

(50 entries)
(1.3913 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sälen-, *sälen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sälen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sälen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We shall fight on the beach heads, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the courtyards and in the halls, we shall never surrender!Wir werden an den Stränden und Anlegestellen kämpfen, in den Innenhöfen und Burgsälen. Wir werden niemals aufgeben. - Ich werd verrückt! Unidentified Flying Oddball (1979)
I thought that was a girl that worked in dance halls.Ich dachte, Sie wären ein Mädchen, das in Tanzsälen arbeitet. Tom Horn (1980)
And in the classes we ar e taught I lose my hearing, sight and thought.Und in den Sälen, auf den Bänken, Vergeht mir Hören, Sehn und Denken. Mephisto (1981)
- Sure, in halls, packed to the rafters.Ja, vor vollen SälenJean de Florette (1986)
Bob likes a big room, sir.Bob tritt gern in großen Sälen auf, Sir. Good Morning, Vietnam (1987)
[Chuckles] You have my word, Mr. Melendez.den Bingosälen, dem Verkauf zollfreier Zigaretten. Wir bauten auch einen Baseballplatz. Indian Wars (1988)
I'm sorry, but I will not have alcohol in my dormitories.Können wir die Aktion abbrechen? - Tut mir Leid. Ich dulde keine Alkohol in den SchlafsälenToy Soldiers (1991)
He and Bigfoot run the candy counter at the Bukuvu Cineplex. Now playing on all 14 screens: Planet of the Apes.Er und Bigfoot verkaufen Süßes im Kinozentrum von Bukuvu, wo in allen 14 Sälen "Planet der Affen" läuft. George of the Jungle (1997)
All the girls... will remain locked in their dormitory... and no food will be served to any boy... until you acknowledge your namesake before God.Die Mädchen werden in den Schlafsälen eingesperrt und die Jungen bekommen nichts zu Essen bis du vor Gott deinen Namensvetter bestätigst. The Saint (1997)
I put it to you that the reason you were searched so thoroughly... is because you have a history of violent behaviour in courtrooms.Ich würde eher denken... der Grund für diese so sehr genaue "Durchforstung" hängt mit Ihrer Geschichte von gewalttätigem Verhalten in Gerichtssälen zusammen. Chopper (2000)
This is the most direct path to the dormitories.Hier geht es auf direktem Weg zu den SchlafsälenHarry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Yes, in conferences, crowded lecture halls, badly lit banquet rooms with crappy food smells, not at night when it's dating time and he's thinking about dating and you're standing there looking all datable.Ja, in Konferenzen, in Vorlesungssälen voller Leute, in schlecht beleuchteten Speisesälen, aber abends doch nicht, wenn alle ausgehen, man an nichts anderes denkt, dann sieht er dich, so ausgehfertig. Those Lazy-Hazy-Crazy Days (2002)
Did you say bingo, like the game in church basements? .Das Bingo, das man in Gemeindesälen spielt ? Dreamcatcher (2003)
From the false prophets cowering behind our nation's pulpits to the vile parasites in our banks and boardrooms and the godless politicians growing fat on the misery of their constituents.Von den falschen Propheten, die hinter den Kanzeln der Nationen kauern, bis hin zu den niederträchtigen Parasiten in unseren Banken und Sitzungssälen und den gottlosen Politikern, die durch das Elend ihrer Wählerschaft fett werden. The Day That Was the Day (2003)
You're telling me you're seriously going to traipse across Europe with your possessions strapped to your back and sleep in a room with thirty other people?Heißt das, ihr wollt allen Ernstes durch Europa reisen, bepackt mit unförmigen Rucksäcken und in Sälen mit 30 Menschen schlafen? Dear Emily and Richard (2003)
-To the costume balls -/n the hallowed halls- Zu den Kostümbällen - In den heiligen Sälen Corpse Bride (2005)
4,567,226 euros for 554 screens...4.567.226 Euro bei 554 KinosälenThe Caiman (2006)
Solar panels on all our dormitories or we revolt!Solarzellen auf allen unseren Schlafsälen oder wir revoltieren! The Sleeping Beauty (2006)
Your people?Nein, ich war in zu vielen Gerichtssälen, um darauf reinzufallen. The Mist (2007)
Comprised of houses, dormitories with water and power, large enough to accommodate an entire community.BARRACKEN Dort gibt es Häuser mit Schlafsälen mit Wasser und Strom, die eine größere Gruppe beherbergen können. Enter 77 (2007)
This is a map showing electrical and data cabling comprised of houses and dormitories.Das ist eine Karte, die Drähte und Datenkabel zeigt. Dort gibt es Häuser mit Schlafsälen mit Wasser und Strom. Par Avion (2007)
Suffer through killer exams, endure 100-hour weeks, stand for hours on end in operating rooms...Mörderischen Examina ertragen, 100-Stunden Wochen durchstehen, endlose Stunden in Operationssälen stehen... Desire (2007)
This surgery is going to take place in two O.R.S.Die Operation wird in zwei Operationssälen statt finden. Piece of My Heart (2008)
And they're gonna love being in and out of courtrooms for the next year, trying to clear their baby boy.Und die werden es lieben, sich wegen ihrem Kleinen in Gerichtssälen herumzuschlagen. Game Face (2008)
Got anyone in the theaters?Ist noch jemand in den SälenVanishing on 7th Street (2010)
A 10-screen movie theater.Ein Kino mit zehn SälenHatless (2010)
So should I just have them take everything back to the dorm?Also soll ich alles nehmen und zurück zu den Schlafsälen gehen? The Undergraduates (2010)
Right. So this bathroom serves two courtrooms.Also dieses Bad dient zwei GerichtssälenThe Killer in the Crosshairs (2011)
From any further development. That project's still buried in the courts.Dieses Projekt ist noch immer in den Gerichtssälen begraben. Beau Soleil (2011)
You'd think the laundry room would be closer to the dorms.Man würde meinen, dass die Wascherei näher an den Schlafsälen wäre. Self Fulfilling Prophecy (2011)
Shelly, I hung out with you in enough dusty lecture halls while you were growing up.Shelly, ich habe genug mit dir in staubigen Lesesälen rumgehangen,... während du aufgewachsen bist. The Rhinitis Revelation (2011)
It is a noble Konzerthaus with games and reading roomsEs wird ein edles Konzerthaus mit Spiel- und LesesälenThe Devil's Violinist (2013)
Trust an Irishman? I would sooner play chess with an Orang-utan.Mr Abberline, unsere Herren treffen sich in BankettsälenDynamite and a Woman (2013)
It was a prison with people in big rooms waiting to die.Es war ein Gefängnis. Leute in großen Sälen, die aufs Sterben warteten. What Death Can Join Together (2014)
Well, the crews finished the installation on the operating theater and the wards.Die Teams haben die Installation im Operationssaal und in den Krankensälen beendet. Mr. Paris Shoes (2014)
Plus, it is very fucking cold in the dormitories.Außerdem ist es arschkalt in den SchlafsälenA Whole Other Hole (2014)
I had a look around the wards and they're full to bursting.Ich war in den Krankensälen, und sie platzen aus allen Nähten. Whiplash (2015)
Cage is in the dorms.Cage ist in den SchlafsälenBlood Must Have Blood: Part 2 (2015)
You have to play in concert halls.Du musst in Konzertsälen spielen. Victoria (2015)
♪ They live their lives in sad cafés and music halls ♪Sie leben in traurigen Cafés und Tanzsälen What Happened, Miss Simone? (2015)
Other hostages are being held in the dormitories.Andere Geiseln werden in den Schlafsälen festgehalten. Abandoned (2015)
Eight in the dormitories.Acht in den SchlafsälenAbandoned (2015)
They killed two of the boys in the commoners' dormitory before we could stop them.Sie haben zwei von den Jungen in den bürgerlichen Schlafsälen getötet, bevor wir sie aufhalten konnten. Abandoned (2015)
and, "oh, my goodness, something needs to be done." Well, maybe if, like, last year, maybe if we did something then, all of these girls would be safe 1n their dorms right now, right?{\cH00FFFF}Und Personal um die Mädchen zu retten etwas muss getan werden.". {\cH00FFFF}könnten die Mädchen sicher in ihren Schlafsälen sein. The Red Pill (2016)
I dreamt that girls and boys were being snatched out of their beds in boarding schools and were being eaten by the most ghastly giants.Ich träumte, dass Jungen und Mädchen gewaltsam aus ihren Betten in Schlafsälen gezogen... - Oh! ...und gefressen wurden! The BFG (2016)
She played all over the world, in all the great halls, for kings and queens, presidents.Sie spielte auf der ganzen Welt, in den großen Sälen, vor Monarchen, vor Präsidenten. Voice from the Stone (2017)
We all live in the dorms here.Wir wohnen alle in den SchlafsälenBlack Tiger Steals Heart (2017)
♪ She won't dance In your halls ♪Oder in euren Sälen tanzen Speech & Debate (2017)
Never the bunks or the bathroom never the mess hall.Niemals in den Schlafsälen, dem Waschraum oder dem Speisesaal. Sublimation (2017)
So as you can see, it's, like... way less crowded out here than it is in the dorms.Wie ihr seht, ist es hier viel weniger voll als in den SchlafsälenFull Bush, Half Snickers (2017)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top