Search result for

rudi

(70 entries)
(0.0286 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rudi-, *rudi*
Possible hiragana form: るぢ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rudiment[N] มูลฐาน, See also: ขั้นต้น, Syn. basic, element, principle
rudiment[N] ส่วนของร่างกายที่ยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่, See also: ขั้นต้น, Syn. embryo
rudiments[N] หลักการชั้นต้น, See also: มูลฐาน, ขั้นต้น, พื้นฐาน, ความรู้ขั้นต้น, Syn. elements, first principles
rudimentary[ADJ] ซึ่งเป็นพื้นฐาน, See also: เบื้องต้น, Syn. basic, elemental, initial
rudimentary[ADJ] เป็นขั้นพื้นฐาน, Syn. beginning, elementay
rudimentary[ADJ] ยังไม่เจริญเต็มที่, See also: ยังไม่สมบูรณ์, Syn. embryonic, immature

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rudiment(รู'ดะเมินทฺ) n. มูลฐาน,ชั้นต้น,พื้นฐาน,รูปแบบแรกเริ่ม,อวัยวะ หรือส่วนของอวัยวะยังไม่เจริญเติบโตโดยสมบูรณ์,เค้าโครง, See also: rudimenttary adj. rudimentariness n., Syn. elements,first principles
crudity(ครู'ดิที) n. ภาวะที่ดิบ,สิ่งที่ดิบ,สิ่งที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี,กิริยาที่หยาบ,กิริยาหรือคำพูดที่ไม่สุภาพ
erudite(เออ'รูไดทฺ) adj.,n. (ผู้ที่) คงแก่เรียน,ซึ่งมีวิชาความรู้สูง., Syn. schollarly
erudition(เออรูดิช'เชิน) n. ความรู้,การเล่าเรียน,ความแก่เรียน,การมีความรู้สูง
hirudinn. ยาต้านการจับตัวเป็นก้อนของเลือด
hirudinoidadj. เกี่ยวกับหรือคล้ายปลิง
prudish(พรู'ดิช) adj. เจ้าระเบียบเกินไป,พิถีพิถันเกินไป, See also: prudishness n., Syn. reserved

English-Thai: Nontri Dictionary
rudiment(n) พื้นฐาน,มูลฐาน,ความรู้เบื้องต้น,เค้าโครง
rudimentary(adj) เป็นพื้นฐาน,เกี่ยวกับขั้นต้น,ขั้นปฐม,แรกเริ่ม
erudite(adj) คงแก่เรียน,ขยันเรียน,ซึ่งมีวิชาความรู้สูง
erudition(n) ความคงแก่เรียน,การเล่าเรียน,ความรู้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rudimentส่วนไม่เจริญ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rudiment; vestige; vestigiumอวัยวะเหลือค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rudimentaryไม่เจริญ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rudimentary; vestigial-เหลือค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ruditeหินรูไดต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A rudimentary version of the ancient languageสิ่งที่มันบอกอยู่นี้ ไม่ใช่ภาษา มนุษย์โบราณ Air: Part 1 (2009)
So preoccupied with his own obsessions that he's foregone all but the most rudimentary of human connections.ดังนั้น เขาจึงหมกหมุ่น กับสิ่งที่อยู่แต่ภายในจิตใจของเขา เขารู้ล่วงหน้าทั้งหมด แต่ ส่วนมากเป็นพื้นฐาน ของการมีมนุยษ์สัมพันธ์ Blinded by the Light (2009)
Foregone all but the most rudimentaryผู้มีพร้อมสรรพ ยกเว้นพื้นฐาน Dirty Harry (2009)
I suppose if someone could teach sign language to Koko the gorilla I could teach you some rudimentary physics.ฉันว่าถ้าจะมีใครสอนภาษามือ ให้กับโคโคที่เป็นกอริล่า... The Gorilla Experiment (2009)
I've already programmed rudimentary instructionsฉันได้เริ่มโปรแกรมคำสั้งขั้นพื้นฐาน Sabotage (2010)
Apart from the genetic targeting, the toxin itself is quite rudimentary.ฉันหมายถึง ถ้าไม่นับว่าเจาะจงเป้าหมายได้แล้ว พิษนี้มันก็งั้นๆ พื้นๆ The Bishop Revival (2010)
If you speak even the most rudimentary form of the English language, then you'll understand this,- ทำไม? เกิดอะไรขึ้น? - ไม่รู้เหมือนกัน The Art of Getting By (2011)
So they're conscious of their environment in some very rudimentary fashion.ดังนั้นพวกเขากำลังสติของ สภาพแวดล้อมของพวกเขา ในบางแฟชั่นพื้นฐานมาก Is There Life After Death? (2011)
So, my ex in Scott Rudin's office called.แฟนเก่าผมที่ทำงานให้ สก็อตต์ รูดินโทรมา Memoirs of an Invisible Dan (2011)
Well, there's interest from major producers, like, uh, like, uh, Scott Rudin and Harvey Weinstein and, um, Brian Grazer, but we haven't made any decisions yet.นี่หละ ผู้สร้างดังๆต่างก็สนใจ เหมือน เออ... Scott Rudin และ Harvey Weinstein The Fasting and the Furious (2011)
And now my rudis...และตอนนี้ Rudis ของฉัน ... Chosen Path (2012)
Apologies, my rudis was lost when the arena fell.ขอโทษ Rudis ของฉัน ก็หายไปเมื่อเกิดเหตุลดลง Sacramentum (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัณฑิต[n.] (bandit) EN: scholar ; pundit ; learned man ; sage   FR: lettré [m] ; érudit [m] ; expert [m] ; ponte [m] ; savant [m] ; pandit [m] ; sage [m] ; académiste [m] (vx)
เบื้องต้น[adj.] (beūangton) EN: initial ; preliminary ; elementary ; primary ; prima facie   FR: rudimentaire ; primaire ; élémentaire ; basique (anglic.)
คงแก่เรียน[adj.] (khongkaērīen) EN: erudite ; learned ; scholarly   FR: érudit
ความรู้ [n.] (khwāmrū) EN: knowledge ; learning ; erudition ; information ; awareness   FR: connaissance [f] ; savoir [m]
หลน[n.] (lon) EN: sauce or condiment to be eaten with vegetables   FR: assaisonnement pour crudités [m]
ง่าย ๆ[adj.] (ngāi-ngāi) EN: easy ; simple ; casual ; easy-going   FR: élémentaire ; rudimentaire ; pas compliqué
งู ๆ ปลา ๆ[adv.] (ngū-ngū plā-plā) EN: having a smattering of knowledge ; a little bit ; not much ; rudimentary   
โหนก[adj.] (nōk) EN: protuberant ; bulging ; protruding ; projecting   
นูน[adj.] (nūn) EN: convex ; bulging ; raised ; embossed ; puffing out ; protruding   FR: convexe ; bombé ; cambré ; renflé ; proéminent ; protubérant ; saillant
ป่อง [v.] (pǿng) EN: bulge (out) ; protrude ; be protruding ; be bulging out   

CMU English Pronouncing Dictionary
RUDI    R UW1 D IY0
RUDIS    R UW1 D IY0 Z
RUDIE    R UW1 D IY0
RUDIN    R UW1 D IH2 N
RUDICH    R UW1 D IH0 K
RUDICH    R AH1 D IH0 K
RUDING    R UW1 D IH0 NG
RUDI'S    R UW1 D IY0 Z
RUDIGER    R AH1 D IH0 G ER0
RUDICKER    R AH1 D IH0 K ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rudiment    (n) (r uu1 d i m @ n t)
rudiments    (n) (r uu1 d i m @ n t s)
rudimentary    (j) (r uu2 d i m e1 n t r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rudiment {n}; Überbleibsel {n}rudiment [Add to Longdo]
rudimentär {adj}rudimentary [Add to Longdo]
rudimentär {adv}rudimentarily [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ザラクビオオトカゲ[, zarakubiootokage] (n) black roughneck monitor lizard (Varanus rudicollis, carnivorous species found throughout Southeast Asia) [Add to Longdo]
テングハギ属[テングハギぞく, tenguhagi zoku] (n) Naso (genus of tropical marine surgeonfishes in the family Acanthuridae known as unicorn fishes due to a spike protruding from the forehead) [Add to Longdo]
バッティング[, batteingu] (n) (1) batting; (2) butting; (3) intruding on someone else's turf; (4) having a time or schedule conflict; (P) [Add to Longdo]
ヒルジン[, hirujin] (n) hirudin (anticoagulant polypeptide produced by leeches) [Add to Longdo]
悪知恵[わるぢえ;わるじえ(ik), warudie ; warujie (ik)] (n) craft; cunning; guile; serpentine wisdom [Add to Longdo]
猿知恵[さるぢえ;さるじえ(ik), sarudie ; sarujie (ik)] (n) shallow cunning; shallow cleverness [Add to Longdo]
猿臂[えんぴ, enpi] (n) long, protruding elbows (like those of a monkey) [Add to Longdo]
乙に澄ます[おつにすます, otsunisumasu] (exp,v5s) to affect a serene mood; affect a serious demeanor; to act prudishly; to assume an air of superiority [Add to Longdo]
[がく, gaku] (n) learning; scholarship; erudition; knowledge; (P) [Add to Longdo]
鬼歯[おにば, oniba] (n) protruding tooth (like a fang) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top