ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rotten.

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rotten.-, *rotten.*
Possible hiragana form: ろってん.
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rotten.All our food was rotten.
rotten.Half of the apples are rotten.
rotten.Half of the apples is rotten.
rotten.Half of the apple was rotten.
rotten.Half of the bananas in the basket were rotten.
rotten.Half of these apples are rotten.
rotten.I smell something rotten.
rotten.Some of the apples in the box were rotten.
rotten.Soon ripe, soon rotten.
rotten.The oranges in this bag are rotten.
rotten.This food smells rotten.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rotten \Rot"ten\, a. [Icel. rotinn; akin to Sw. rutten, Dan.
   radden. See {Rot}.]
   Having rotted; putrid; decayed; as, a rotten apple; rotten
   meat. Hence:
   (a) Offensive to the smell; fetid; disgusting.
     [1913 Webster]
 
        You common cry of curs! whose breath I hate
        As reek of the rotten fens.     --Shak.
     [1913 Webster]
   (b) Not firm or trusty; unsound; defective; treacherous;
     unsafe; as, a rotten plank, bone, stone. "The deepness of
     the rotten way." --Knolles.
     [1913 Webster]
 
   {Rotten borough}. See under {Borough}.
 
   {Rotten stone} (Min.), a soft stone, called also Tripoli
    (from the country from which it was formerly brought),
    used in all sorts of finer grinding and polishing in the
    arts, and for cleaning metallic substances. The name is
    also given to other friable siliceous stones applied to
    like uses.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Putrefied; decayed; carious; defective; unsound;
     corrupt; deceitful; treacherous.
     [1913 Webster] -- {Rot"ten*ly}, adv. -- {Rot"ten*ness},
     n.
     [1913 Webster]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Rotten /rɔtən/ 
  routs

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 rotten /rɔtən/
  putrefy; rot

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top