Search result for

rohling

(85 entries)
(0.027 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rohling-, *rohling*, rohl
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rohling มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rohling*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Babinski-Frohlich Syndromeกลุ่มอาการที่มีความอ้วนร่วมไปกับอวัยวะสืบพันธุ์ [การแพทย์]
Frohlich Odiposogenital Dystrophyสภาวะอ้วนเครื่องเพศเล็กในเด็กชายวัยรุ่น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Rejoice!- Frohlockt! After You've Gone (2014)
Professor Rohl will be here in a moment.อีกสักครู่ศาสตราจารย์โรห์ลจะมา The Reader (2008)
Hannibal outside of incarceration in relationships with characters not only Jack Crawford and Will Graham but inparticular Abigail Hobbs played by Kacey Rohl.ฮันนิบาลออกมานอกคุก มีความสัมพันธ์ กับตัวละครที่ไม่ใช่แค่ Jack Crawford และ Will Graham เท่านั้น แต่ไม่เฉพาะแค่อบิเกล ฮอบส์ ที่รับบทโดย เคซี่ โรห์ล Oeuf (2013)
He's a brute.Er ist ein Rohling. Terror Express (1980)
This is not a life-threatening operation.Der Eingriff ist nicht lebensbedrohlich. The Inspiration (1980)
People don't die from cataract surgery.Der Eingriff ist nicht lebensbedrohlich. The Inspiration (1980)
Look at the numbers and you can see how alarming it is!Eine bedrohliche Zahl! Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
In Moscow alone, it's alarming!Sogar allein in Moskau. Bedrohlich! Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
Oh, unhand me, you brute.Lass mich runter, du Rohling. Popeye (1980)
Looks forbidding enough, don't you think?- Sieht bedrohlich genug aus, oder? Dragonslayer (1981)
Our Lady delights in the risen saviourDie Mutter Gottes frohlockt, da? der Erloser auferstanden ist Cavalleria rusticana (1982)
Sing hymns to the living LordFrohlockt, der Herr ist nicht tot Cavalleria rusticana (1982)
If the people who now have it misuse it, program it with information it considers threatening, they could create a menace that could quickly grow beyond their control. - Devon?Wenn er von Leuten missbraucht wird, die ihm Informationen geben, die er bedrohlich findet, könnte er zu einer unkontrollierbaren Bedrohung werden. Trust Doesn't Rust (1982)
It's just that you're not threatening enough.Sie wirken nicht bedrohlich genug. Tootsie (1982)
Not threatening enough?Nicht bedrohlich genug? Tootsie (1982)
- Is that enough of a threat?- Na, bedrohlich genug? Tootsie (1982)
- And not consider it a threat?...und sie nicht bedrohlich finden? Tootsie (1982)
Remember what you said about being more threatening?Mir fiel ein, was Sie über die Bedrohlichkeit gesagt haben! Tootsie (1982)
You and your damned soldering iron!Lötkolbenrohling! Une Chambre en Ville (1982)
Oh, man, there's nothing like the smell of fresh vegetables in the earth... to make a man's heart sing.Oh, Mann, nichts geht über den Duft von frischem Gemüse in der Erde, das lässt einen Mann frohlocken. Labor Pains (1983)
You brute!Sie Rohling! Ein Zettel! Sting of Steele (1983)
- Oh dear.(leise bedrohliche Musik) The Lift (1983)
Thanks, I will.(bedrohliche Musik) The Lift (1983)
Do you think it's dangerous?Glauben Sie, es ist bedrohlich? Part Three (1984)
And there's some risk involved. But the procedure isn't considered life-threatening.Aber der Vorgang wird nicht als lebensbedrohlich angesehen. Race for Life (1984)
And that, degenerate hooligan.!Und das! Entarteter Rohling! Let's Steele a Plot (1984)
Sinister. Rough.Er klang bedrohlich. Steele Your Heart Away (1984)
Ges Cristo, make the ganglia twitch.Gesù Cristo, lass die Ganglien frohlocken! The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension (1984)
When you feel you are threatened? Yeah, you could say that.Wenn Sie sie bedrohlich finden? Tightrope (1984)
International climate has never been more hostile or threatening.Das internationale Klima ist so bedrohlich wie nie zuvor. Buy Out (1985)
What a menacing name.Ein ziemlich bedrohlicher Name. Phenomena (1985)
No way, I don't care.(bedrohliche Musik) A Nightmare on Elm Street 2: Freddy's Revenge (1985)
Look out, Jesse.(bedrohliche Musik aus Die Vögel) A Nightmare on Elm Street 2: Freddy's Revenge (1985)
He was polite, but threatening.Er war höflich, aber bedrohlich. Stemwinder: Part 2 (1986)
I... there's something very threatening about you.Sie haben etwas Bedrohliches an sich. Down and Out in Beverly Hills (1986)
Switzerlalnd is a selfish, culrsed, swilnish coullntry of brultes.Die Schweiz ist ein egoistisches, schweinisches Land von Rohlingen. Gothic (1986)
(OMINOUS INSTRUMENTAL MUSIC)(BEDROHLICHE INSTRUMENTALMUSIK) Under the Cherry Moon (1986)
The momentous day is close at hand. Rejoice.Der richtige Tag ist nicht mehr fern, frohlocket! Haven (1987)
Nancy.Nancy... (bedrohliche Musik) A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors (1987)
None of it suggests anything threatening.Keiner dieser Vorfälle war bedrohlich. Encounter at Farpoint (1987)
Let the sinner quake before thy gaze, And the pure of heart rejoice in his glory, Oh, most high of highs.Lass den Sünder erbeben vor deiner Kraft und das fromme Herz frohlocken vor deinem Glanz, oh Herr. The Quilt of Hathor (1988)
You handled that particular incident very well.Sie wurden mit der bedrohlichen Situation gut fertig. Coming of Age (1988)
I've run away from men who I felt threatened me, because the intensity of their passion just frightens me.Ich lief vor Männern weg, die bedrohlich schienen, weil mir ihre leidenschaftlichen Gefühle Angst machen. Another Woman (1988)
Rejoice, sister, and be merry!Freu dich, Schwester, frohlocke! Ashik Kerib (1988)
"Bright cotillion"Frohlicher Kotillon Beetlejuice (1988)
I have been... tossed... from exultation... to exhaustion... and back again.Frohlocken... in totale Leere... gestürzt werde... und umgekehrt. Dangerous Liaisons (1988)
And the tyrant will exult.Und die Tyrannin wird frohlocken. Maria Stuarda (1988)
[FOOTSTEPS APPROACHING](bedrohliche Musik) A Nightmare on Elm Street 4: The Dream Master (1988)
Micki, look at what he's holding!- Frohlocket! The Prophecies (1989)
Giant, menacing, supernatural form.Riesige, bedrohliche Figur. Batman (1989)

CMU English Pronouncing Dictionary
ROHL    R OW1 L
ROHLF    R OW1 L F
STROHL    S T R OW1 L
MAROHL    M AE1 R OW0 L
ROHLFS    R OW1 L F S
ROHLAND    R OW1 L AH0 N D
ROHLOFF    R OW1 L AO0 F
ROHLMAN    R OW1 L M AH0 N
ROHLING    R OW1 L IH0 NG
ROHLICEK    R AA1 L AH0 CH EH0 K
ROHLFING    R OW1 L F IH0 NG
ROHLEDER    R OW1 L AH0 D ER0
FROHLICH    F R OW1 L IH0 K

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bedrohend {adj} | bedrohlicher | am bedrohlichsten (vt ) 1.คุกคาม / ขู่ 2.เป็นอันตรายต่อ / ภัยต่อ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entwicklung {f}; Entstehung {f}; Entfaltung {f} | Entwicklungen {pl} | bedrohliche Entwicklung | gegenwärtige Entwicklung | wirtschaftliche Entwicklung; wirtschaftlicher Aufbau | jüngste Entwicklungendevelopment | developments | threatening development | present development | economic development | recent developments [Add to Longdo]
Grobian {m}; Rohling {m}; Rüpel {m}ruffian [Add to Longdo]
Rohleder {n}rawhide [Add to Longdo]
Rohluft {f}aerosol-generated air [Add to Longdo]
Strohlager {n}bed of straw [Add to Longdo]
bedrohend {adj} | bedrohlicher | am bedrohlichstenthreatening | more threatening | most threatening [Add to Longdo]
bedrohlich {adv}forbiddingly [Add to Longdo]
bedrohlich {adv}frowningly [Add to Longdo]
bedrohlich {adv}threateningly [Add to Longdo]
frohlocken | frohlockend | frohlockt | frohlockt | frohlockteto rejoice | rejoicing | rejoiced | rejoices | rejoiced [Add to Longdo]
frohlocken; jubeln | frohlockend; jubelnd | frohlockt | frohlockteto exult | exulting | exults | exulted [Add to Longdo]
frohlockendcrowing [Add to Longdo]
frohlocktecrowed [Add to Longdo]
frohlockend; jubelnd {adj}exultant [Add to Longdo]
frohlockend {adv}rejoicingly [Add to Longdo]
Reifenrohling {m}green tyre [Add to Longdo]
Rohlaufstreifen {m}camelback [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Rohling [roːliŋ] (n) , s.(m )
     ruffian
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top