ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

right.

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -right.-, *right.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Right. Huh.ถูก Return to House on Haunted Hill (2007)
Right. So--งั้น... We All Fall Down (2012)
You're right. Things have been quiet in the ghetto lately.คุณพูดถูก ความสงบพึ่งเกิดขึ้น ในชุมชนยิวไม่นานมานี้ The Great Dictator (1940)
Perhaps you're right. Not such a good morning after all.บางทีคุณอาจถูก มันอาจเป็นฟ้าหลังฝน The Great Dictator (1940)
All right. Later.ก็ได้ เอาไว้ก่อน The Great Dictator (1940)
Hannah's right. We've all been foolish.ฮันนาห์ พูดถูก พวกเรามันโง่สิ้นดี The Great Dictator (1940)
Right. I don't know what's detaining them.ใช่ ผมไม่รู้ว่าพวกเขามัวรออะไรอยู่ The Great Dictator (1940)
You're right. They're yours.คุณพูดถูก กองทัพคุณ The Great Dictator (1940)
- I'm all right. - Oh, splendid.ฉันโอเค โอ้สวยงาม Pinocchio (1940)
All right. Go ahead. Make the most of it.ก็ได้ไปเถอะ เอาให้เต็มที่เลย Rebecca (1940)
Well, all right. We'll walk down and take a look if you really want to.ก็ได้ เราจะลงไปดูกันถ้าคุณต้องการ Rebecca (1940)
Yes, yes, all right. Thank you, Mrs. Danvers.เอาล่ะๆ ขอบคุณ คุณนายเเดนเวอร์ส Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
right.About two miles farther on, the road bent to the right.
right.According to the X-ray, everything is all right.
right.Admitting what you say, I still believe I am right.
right.Admitting what you say, I still think he's in the right.
right.Admitting what you say, I still think I am right.
right.Ah yes, two right.
right.All right.
right.All right. I'll accept your offer.
right.All right. I'll come as soon as possible.
right.All right. I'll take it.
right.All right. Now I want you to breathe in and hold it.
right.All right. Please order it.

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Right \Right\ (r[imac]t), a. [OE. right, riht, AS. riht; akin to
   D. regt, OS. & OHG. reht, G. recht, Dan. ret, Sw. r[aum]tt,
   Icel. rettr, Goth. ra['i]hts, L. rectus, p. p. of regere to
   guide, rule; cf. Skr. [.r]ju straight, right. [root]115. Cf.
   {Adroit},{Alert}, {Correct}, {Dress}, {Regular}, {Rector},
   {Recto}, {Rectum}, {Regent}, {Region}, {Realm}, {Rich},
   {Royal}, {Rule}.]
   1. Straight; direct; not crooked; as, a right line. "Right as
    any line." --Chaucer
    [1913 Webster]
 
   2. Upright; erect from a base; having an upright axis; not
    oblique; as, right ascension; a right pyramid or cone.
    [1913 Webster]
 
   3. Conformed to the constitution of man and the will of God,
    or to justice and equity; not deviating from the true and
    just; according with truth and duty; just; true.
    [1913 Webster]
 
       That which is conformable to the Supreme Rule is
       absolutely right, and is called right simply without
       relation to a special end.      --Whately.
    [1913 Webster]
 
   2. Fit; suitable; proper; correct; becoming; as, the right
    man in the right place; the right way from London to
    Oxford.
    [1913 Webster]
 
   5. Characterized by reality or genuineness; real; actual; not
    spurious. "His right wife." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       In this battle, . . . the Britons never more plainly
       manifested themselves to be right barbarians.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   6. According with truth; passing a true judgment; conforming
    to fact or intent; not mistaken or wrong; not erroneous;
    correct; as, this is the right faith.
    [1913 Webster]
 
       You are right, Justice, and you weigh this well.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       If there be no prospect beyond the grave, the
       inference is . . . right, "Let us eat and drink, for
       to-morrow we die."          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   7. Most favorable or convenient; fortunate.
    [1913 Webster]
 
       The lady has been disappointed on the right side.
                          --Spectator.
    [1913 Webster]
 
   8. Of or pertaining to that side of the body in man on which
    the muscular action is usually stronger than on the other
    side; -- opposed to left when used in reference to a part
    of the body; as, the right side, hand, arm. Also applied
    to the corresponding side of the lower animals.
    [1913 Webster]
 
       Became the sovereign's favorite, his right hand.
                          --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   Note: In designating the banks of a river, right and left are
      used always with reference to the position of one who
      is facing in the direction of the current's flow.
      [1913 Webster]
 
   9. Well placed, disposed, or adjusted; orderly; well
    regulated; correctly done.
    [1913 Webster]
 
   10. Designed to be placed or worn outward; as, the right side
     of a piece of cloth.
     [1913 Webster]
 
   {At right angles}, so as to form a right angle or right
    angles, as when one line crosses another perpendicularly.
    
 
   {Right and left}, in both or all directions. [Colloq.]
 
   {Right and left coupling} (Pipe fitting), a coupling the
    opposite ends of which are tapped for a right-handed screw
    and a left-handed screw, respectivelly.
 
   {Right angle}.
     (a) The angle formed by one line meeting another
       perpendicularly, as the angles ABD, DBC.
     (b) (Spherics) A spherical angle included between the
       axes of two great circles whose planes are
       perpendicular to each other.
 
   {Right ascension}. See under {Ascension}.
 
   {Right Center} (Politics), those members belonging to the
    Center in a legislative assembly who have sympathies with
    the Right on political questions. See {Center}, n., 5.
 
   {Right cone}, {Right cylinder}, {Right prism}, {Right
   pyramid} (Geom.), a cone, cylinder, prism, or pyramid, the
    axis of which is perpendicular to the base.
 
   {Right line}. See under {Line}.
 
   {Right sailing} (Naut.), sailing on one of the four cardinal
    points, so as to alter a ship's latitude or its longitude,
    but not both. --Ham. Nav. Encyc.
 
   {Right sphere} (Astron. & Geol.), a sphere in such a position
    that the equator cuts the horizon at right angles; in
    spherical projections, that position of the sphere in
    which the primitive plane coincides with the plane of the
    equator.
    [1913 Webster]
 
   Note: Right is used elliptically for it is right, what you
      say is right, true.
      [1913 Webster]
 
         "Right," cries his lordship.    --Pope.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Straight; direct; perpendicular; upright; lawful;
     rightful; true; correct; just; equitable; proper;
     suitable; becoming.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Right \Right\, n. [AS. right. See {Right}, a.]
   1. That which is right or correct. Specifically:
    (a) The straight course; adherence to duty; obedience to
      lawful authority, divine or human; freedom from guilt,
      -- the opposite of moral wrong.
    (b) A true statement; freedom from error of falsehood;
      adherence to truth or fact.
      [1913 Webster]
 
         Seldom your opinions err;
         Your eyes are always in the right. --Prior.
      [1913 Webster]
    (c) A just judgment or action; that which is true or
      proper; justice; uprightness; integrity.
      [1913 Webster]
 
         Long love to her has borne the faithful knight,
         And well deserved, had fortune done him right.
                          --Dryden.
      [1913 Webster]
 
   2. That to which one has a just claim. Specifically:
    (a) That which one has a natural claim to exact.
      [1913 Webster]
 
         There are no rights whatever, without
         corresponding duties.       --Coleridge.
      [1913 Webster]
    (b) That which one has a legal or social claim to do or to
      exact; legal power; authority; as, a sheriff has a
      right to arrest a criminal.
    (c) That which justly belongs to one; that which one has a
      claim to possess or own; the interest or share which
      anyone has in a piece of property; title; claim;
      interest; ownership.
      [1913 Webster]
 
         Born free, he sought his right.  --Dryden.
      [1913 Webster]
 
         Hast thou not right to all created things?
                          --Milton.
      [1913 Webster]
 
         Men have no right to what is not reasonable.
                          --Burke.
      [1913 Webster]
    (d) Privilege or immunity granted by authority.
      [1913 Webster]
 
   3. The right side; the side opposite to the left.
    [1913 Webster]
 
       Led her to the Souldan's right.    --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   4. In some legislative bodies of Europe (as in France), those
    members collectively who are conservatives or monarchists.
    See {Center}, 5.
    [1913 Webster]
 
   5. The outward or most finished surface, as of a piece of
    cloth, a carpet, etc.
    [1913 Webster]
 
   {At all right}, at all points; in all respects. [Obs.]
    --Chaucer.
 
   {Bill of rights}, a list of rights; a paper containing a
    declaration of rights, or the declaration itself. See
    under {Bill}.
 
   {By right}, {By rights}, or {By good rights}, rightly;
    properly; correctly.
    [1913 Webster]
 
       He should himself use it by right.  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       I should have been a woman by right. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Divine right}, or
 
   {Divine right of kings}, a name given to the patriarchal
    theory of government, especially to the doctrine that no
    misconduct and no dispossession can forfeit the right of a
    monarch or his heirs to the throne, and to the obedience
    of the people.
 
   {To rights}.
    (a) In a direct line; straight. [R.] --Woodward.
    (b) At once; directly. [Obs. or Colloq.] --Swift.
 
   {To set to rights}, {To put to rights}, to put in good order;
    to adjust; to regulate, as what is out of order.
 
   {Writ of right} (Law), a writ which lay to recover lands in
    fee simple, unjustly withheld from the true owner.
    --Blackstone.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Right \Right\, adv.
   1. In a right manner.
    [1913 Webster]
 
   2. In a right or straight line; directly; hence; straightway;
    immediately; next; as, he stood right before me; it went
    right to the mark; he came right out; he followed right
    after the guide.
    [1913 Webster]
 
       Unto Dian's temple goeth she right.  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Let thine eyes look right on.     --Prov. iv.
                          25.
    [1913 Webster]
 
       Right across its track there lay,
       Down in the water, a long reef of gold. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. Exactly; just. [Obs. or Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       Came he right now to sing a raven's note? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. According to the law or will of God; conforming to the
    standard of truth and justice; righteously; as, to live
    right; to judge right.
    [1913 Webster]
 
   5. According to any rule of art; correctly.
    [1913 Webster]
 
       You with strict discipline instructed right.
                          --Roscommon.
    [1913 Webster]
 
   6. According to fact or truth; actually; truly; really;
    correctly; exactly; as, to tell a story right. "Right at
    mine own cost." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Right as it were a steed of Lumbardye. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       His wounds so smarted that he slept right naught.
                          --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
   7. In a great degree; very; wholly; unqualifiedly; extremely;
    highly; as, right humble; right noble; right valiant. "He
    was not right fat". --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       For which I should be right sorry.  --Tyndale.
    [1913 Webster]
 
       [I] return those duties back as are right fit.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: In this sense now chiefly prefixed to titles; as, right
      honorable; right reverend.
      [1913 Webster]
 
   {Right honorable}, a title given in England to peers and
    peeresses, to the eldest sons and all daughters of such
    peers as have rank above viscounts, and to all privy
    councilors; also, to certain civic officers, as the lord
    mayor of London, of York, and of Dublin.
    [1913 Webster]
 
   Note: Right is used in composition with other adverbs, as
      upright, downright, forthright, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Right along}, without cessation; continuously; as, to work
    right along for several hours. [Colloq. U.S.]
 
   {Right away}, or {Right off}, at once; straightway; without
    delay. [Colloq. U.S.] "We will . . . shut ourselves up in
    the office and do the work right off." --D. Webster.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Right \Right\, v. t. [imp. & p. p. {Righted}; p. pr. & vb. n.
   {Righting}.] [AS. rihtan. See {Right}, a.]
   1. To bring or restore to the proper or natural position; to
    set upright; to make right or straight (that which has
    been wrong or crooked); to correct.
    [1913 Webster]
 
   2. To do justice to; to relieve from wrong; to restore rights
    to; to assert or regain the rights of; as, to right the
    oppressed; to right one's self; also, to vindicate.
    [1913 Webster]
 
       So just is God, to right the innocent. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       All experience hath shown that mankind are more
       disposed to suffer while evils are sufferable, than
       to right themselves by abolishing the forms to which
       they are accustomed.         --Jefferson.
    [1913 Webster]
 
   {To right a vessel} (Naut.), to restore her to an upright
    position after careening.
 
   {To right the helm} (Naut.), to place it in line with the
    keel.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Right \Right\, v. i.
   1. To recover the proper or natural condition or position; to
    become upright.
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) Hence, to regain an upright position, as a ship or
    boat, after careening.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top