Search result for

ries

(100 entries)
(0.0359 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ries-, *ries*, rie , ry
English-Thai: Longdo Dictionary
dental caries(n) โรคฟันผุ, S. tooth decay,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Riesling[N] เหล้าองุ่นขาว, See also: องุ่นขาว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accessoriesโปรแกรมประกอบหมายถึงโปรแกรมต่าง ๆ ที่โปรแกรมระบบเตรียมให้มาไว้ใช้เป็นโปรแกรมประกอบ หรือโปรแกรมที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งาน เช่น โปรแกรมประกอบของโปรแกรม ระบบวินโดว์ 95 หรือ 98 จะมีโปรแกรม NotePad, Paint, WordPad , Multimedia, Calculator เป็นต้น
actinide series(แอค' ทิไนดฺ) chem. อนุกรมของธาตุกัมมันตภาพรังสีที่เริ่มจากธาตุ Actinium จนถึงธาตุ Lawrencium
alkene series chem.อนุกรมของ saturated aliphatic hydrocarbons, Syn. methane series. paraffin series
apothecaries measureระบบหน่วยวัดดวงที่ใช้ส่วนใหญ่กับการปรุงยาหรือจ่ายยา
apothecaries' weightระบบหน่วยน้ำหนักที่ใช้ส่วนใหญ่กับการปรุงยาหรือจ่ายยา
archpriest(อาร์ค'พริสทฺ) n. หัวหน้าพระ. -archpriesthood, archpriestship n.
caries(แคร์'รีซ) n. การผุ,ภาวะผุ
cherries jubileen. ไอศกรีมวานิลาใส่ผลเชอรี่ ดำชนิดหนึ่ง
congeries(คอนเจอ'รีซ) n. กลุ่ม,กอง,คณะ
fries(ไฟรซ) n. พหูพจน์ของ fry. -v. กริยาเอกพจน์บุรุษที่ 3 ของ ry

English-Thai: Nontri Dictionary
priest(n) พระ,ภิกษุ,บาทหลวง
priestess(n) ภิกษุณี
priesthood(n) สมณเพศ,ความเป็นพระ,การบวชเรียน
priestly(adj) ของพระ,เหมาะกับพระ,เกี่ยวกับพระ
series(n) ชุด,ตอน,ลำดับ,อนุกรม,สิ่งที่ต่อเนื่องกัน
sundries(n) ของจิปาถะ,ของกระจุกกระจิก
veriest(adj) ที่สูง,สูงสุด,เต็มที่,ทั้งหมด,สุดขีด,สิ้นเชิง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And air as crisp as a late-harvest Riesling.และอากาศก็บริสุทธิ์ ฉันรอไม่ไหวเลยล่ะ The Next Seduction (2011)
Fat boy! How's that feel, rat boy? Riesen-ratte.หนูอ้วน! รู้สึกยังไงบ้างวะ? โอ้ พระเจ้า Rat King (2015)
Not unless we're talking about riesen-ratte.นอกจากว่าเรากำลังพูดถึง ไรเซน-แรตเต้ Rat King (2015)
"as the riesen-ratte,เช่น ไรเซน-เรตเต้ Rat King (2015)
"according to legend, the riesen-ratte only forms"ตำนานกล่าวว่า ไรเซน-เรตเต้เป็นเพียงร่างจำแลง Rat King (2015)
Never! Where are they going? What the hell? It's the riesen-ratte.ไม่มีทาง! พวกเขากำลังจะไปไหนกัน? นี่มันบ้าอะไรเนี่ย! มันคือไรเซน-เรตเต้ Rat King (2015)
I have an excellent German Riesling. 1 937. Mmm, French.เยอรมันริซลิ่ง 1937... Schindler's List (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
riesIn a sense, I am turning around the argument made by David Riesman in The Lonely Crowd.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันดับ[n.] (andap) EN: rank ; ranking ; rating ; order ; series   FR: rang [m] ; position [f] ; ordre [m] ; place [f]
อนุกรม[n.] (anukrom) EN: alphabetical list ; alphabetical order ; sequence ; series ; order   FR: liste alphabétique [f] ; ordre alphabétique [m] ; série [f]
อนุกรมอนันต์[n. exp.] (anukrom anan) EN: infinite series   
อนุกรมไดเวอร์เจนต์ [n. exp.] (anukrom daiwoējēn) EN: divergent series   
อนุกรมจำกัด[n. exp.] (anukrom jamkat) EN: finite series   
อนุกรมคอนเวอร์เจนต์ [n. exp.] (anukrom khønwoējēn) EN: convergent series   
อนุกรมเลขคณิต [n. exp.] (anukrom lēkkhanit) EN: arithmetic series ; arithmetical series   FR: série arithmétique [f]
อนุกรมเรขาคณิต[n. exp.] (anukrom rēkhākhanit) EN: geometric series   
ใบฎีกา[n.] (baidīkā) EN: priest   
บรรพชา[v.] (banphachā = bapphachā) EN: enter the priesthood ; take the tonsure ; become a monk   FR: entrer dans les ordres ; tonsurer

CMU English Pronouncing Dictionary
RIES    R AY1 Z
RIESS    R IY1 S
RIESE    R IY1 Z
RIESH    R IY1 SH
RIESH    R AY1 SH
RIESER    R IY1 S ER0
RIESEN    R IY1 S AH0 N
RIESTER    R AY1 AH0 S T ER0
RIESLING    R IY1 Z L IH0 NG
RIESBERG    R IY1 S B ER0 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Riesling    (n) (r ii1 s l i ng)
Rieslings    (n) (r ii1 s l i ng z)

German-Thai: Longdo Dictionary
riesig(adj) ใหญ่โต มโหฬาร

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ries {n} (Papiermaß)ream [Add to Longdo]
Riese {m} | Riesen {pl}colossus | colossuses [Add to Longdo]
Rieselfeld {n} [agro.]field irrigated with sewage [Add to Longdo]
Rieselfilter {m}; Nass-Trocken-Filter {m}trickle filter; wet-dry filter [Add to Longdo]
Riesen...; Massen...monter ... [Add to Longdo]
Riesenerfolg {m}vast success [Add to Longdo]
Riesengröße {f}enormousness [Add to Longdo]
Riesenhaftigkeit {f}hugeness [Add to Longdo]
Riesenhaftigkeit {f}mountainousness [Add to Longdo]
Riesenkürbis {m} [bot.]winter squash [Add to Longdo]
Riesenrad {n}Ferris wheel [Am.]; big wheel [Br.] [Add to Longdo]
Riesenschlagzeile {f} | Riesenschlagzeilen {pl}screamer | screamers [Add to Longdo]
Riesenschlange {f}boa [Add to Longdo]
Riesenschritt | mit Riesenschrittengiant stride | with rapid strides [Add to Longdo]
Riesenstadt {f}megalopolis [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
M理論[エムりろん, emu riron] (n) M-theory ("master theory" that unifies the five superstring theories) [Add to Longdo]
おっさん[, ossan] (n) (1) (abbr) rude term for middle-aged man; (2) Buddhist priest; (P) [Add to Longdo]
お偉方;おえら方;御偉方[おえらがた, oeragata] (n) superiors; very important persons; VIPs; dignitaries; big shots [Add to Longdo]
お兄系;おにい系;オニイ系[おにいけい(お兄系;おにい系);オニイけい(オニイ系), oniikei ( o ani kei ; onii kei ); onii kei ( onii kei )] (n) men's fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉ギャル[おねえギャル, onee gyaru] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉系[おねえけい, oneekei] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉系ギャル[おねえけいギャル, oneekei gyaru] (n) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お坊さん(P);御坊さん[おぼうさん, obousan] (n) (See 坊さん) Buddhist priest; monk; (P) [Add to Longdo]
かっきり;かっきりに[, kakkiri ; kakkirini] (adv) (1) (on-mim) exactly; just; precisely; (2) punctually; (adv-to) (3) (かっきり only) clearly delineated (of boundaries, etc.) [Add to Longdo]
てるてる坊主;照る照る坊主;照照坊主;照々坊主[てるてるぼうず, teruterubouzu] (n) paper doll to which children pray for fine weather (usu. white, and shaped like a Buddhist priest) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シリーズ[しりーず, shiri-zu] series [Add to Longdo]
フィボネッチ数列[フィボネッチすうれつ, fibonecchi suuretsu] Fibonacci series [Add to Longdo]
時系列分析[じけいれつぶんせき, jikeiretsubunseki] time series analysis [Add to Longdo]
電子工業会[でんしこうぎょうかい, denshikougyoukai] Electronic Industries Association, EIA [Add to Longdo]
無限級数[むげんきゅうすう, mugenkyuusuu] infinite series [Add to Longdo]
級数[きゅうすう, kyuusuu] series [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
巨漢[きょかん, kyokan] riesiger_Mann, riesiger_Kerl [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (18 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fumatory \Fu"ma*to*ry\, a. [See {Fumatorium}.]
   Pert. to, or concerned with, smoking. -- n.; pl. {-ries}. A
   place for subjecting things to smoke or vapor.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sacramentary \Sac`ra*men"ta*ry\, n.; pl. {-ries}. [LL.
   sacramentarium: cf. F. sacramentaire.]
   1. An ancient book of the Roman Catholic Church, written by
    Pope Gelasius, and revised, corrected, and abridged by St.
    Gregory, in which were contained the rites for Mass, the
    sacraments, the dedication of churches, and other
    ceremonies. There are several ancient books of the same
    kind in France and Germany.
    [1913 Webster]
 
   2. Same as {Sacramentarian}, n., 1.
    [1913 Webster]
 
       Papists, Anabaptists, and Sacramentaries. --Jer.
                          Taylor.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Signatory \Sig"na*to*ry\, n.; pl. {-ries}.
   A signer; one who signs or subscribes; as, a conference of
   signatories.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ossuary \Os"su*a*ry\, n.; pl. {-ries}. [L. ossuarium, fr.
   ossuarius of or bones, fr. os, ossis, bone: cf. F. ossuaire.]
   A place where the bones of the dead are deposited; a charnel
   house. [Obs.] --Sir T. Browne.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ostiary \Os"ti*a*ry\, n.; pl. {-ries}. [L. ostium door,
   entrance. See {Usher}.]
   1. The mouth of a river; an estuary. [R.] --Sir T. Browne.
    [1913 Webster]
 
   2. One who keeps the door, especially the door of a church; a
    porter. --N. Bacon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lachrymatory \Lach"ry*ma*to*ry\, n.; pl. -{ries}. [Cf. F.
   lacrymatoire.] (Antiq.)
   A "tear-bottle;" a narrow-necked vessel found in sepulchers
   of the ancient Romans; -- so called from a former notion that
   the tears of the deceased person's friends were collected in
   it. Called also {lachrymal} or {lacrymal}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lectionary \Lec"tion*a*ry\, n.; pl. {-ries}. [LL. lectionarium,
   lectionarius : cf. F. lectionnaire.] (Eccl.)
   A book, or a list, of lections, for reading in divine
   service.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prothonotary \Pro*thon"o*ta*ry\
   (pr[-o]*th[o^]n"[-o]*t[als]*r[y^]), or Protonotary
 \Pro*ton"o*ta*ry\ (pr[-o]*t[o^]n"[-o]*t[als]*r[y^]), n.; pl.
   {-ries} (pr[-o]*th[o^]n"[-o]*t[als]*r[i^]z). [LL.
   protonotarius, fr. Gr. prw^tos first + L. notarius a
   shorthand writer, a scribe: cf. F. protonotaire.]
   1. A chief notary or clerk. " My private prothonotary."
    --Herrick.
    [1913 Webster]
 
   2. Formerly, a chief clerk in the Court of King's Bench and
    in the Court of Common Pleas, now superseded by the
    master. [Eng.] --Wharton. Burrill.
    [1913 Webster]
 
   3. A register or chief clerk of a court in certain States of
    the United States.
    [1913 Webster]
 
   4. (R. C. Ch.) Formerly, one who had the charge of writing
    the acts of the martyrs, and the circumstances of their
    death; now, one of twelve persons, constituting a college
    in the Roman Curia, whose office is to register pontifical
    acts and to make and preserve the official record of
    beatifications.
    [1913 Webster]
 
   5. (Gr. Ch.) The chief secretary of the patriarch of
    Constantinople.
    [1913 Webster]
 
   {Prothonotary warbler} (Zool.), a small American warbler
    ({Protonotaria citrea}). The general color is golden
    yellow, the back is olivaceous, the rump and tail are
    ash-color, several outer tail feathers are partly white.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Manufactory \Man`u*fac"to*ry\, n.; pl. {-ries}. [Cf. L.
   factorium an oil press, properly, place where something is
   made. See {Manufacture}.]
   1. Manufacture. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. A building or place where anything is manufactured; a
    factory.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Masticatory \Mas"ti*ca*to*ry\, n.; pl. {-ries}. (Med.)
   A substance to be chewed to increase the saliva. --Bacon.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reformatory \Re*form"a*to*ry\, n.; pl. {-ries} (-r?z).
   An institution for promoting the reformation of offenders.
   [1913 Webster]
 
      Magistrates may send juvenile offenders to
      reformatories instead of to prisons.   --Eng. Cyc.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Refrigeratory \Re*frig"er*a*to*ry\, n.; pl. {-ries} (-fr?z).
   [CF. F. r['e]frig['e]ratoire.]
   That which refrigerates or cools. Specifically:
   (a) In distillation, a vessel filled with cold water,
     surrounding the worm, the vapor in which is thereby
     condensed.
   (b) The chamber, or tank, in which ice is formed, in an ice
     machine.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reliquary \Rel"i*qua*ry\ (r?l"?-kw?-r?), n.; pl. {-ries}
   (-r[i^]z). [LL. reliquiarium, reliquiare: cf. F. reliquaire.
   See {Relic}.]
   A depositary, often a small box or casket, in which relics
   are kept.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Concessionary \Con*ces"sion*a*ry\, a.
   Of or pertaining to a concession. -- n.; pl. {-ries}. A
   concessionaire.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Responsory \Re*spon"so*ry\, n.; pl. {-ries} (-r?z). [LL.
   responsorium.]
   1. (Eccl.)
    (a) The answer of the people to the priest in alternate
      speaking, in church service.
    (b) A versicle sung in answer to the priest, or as a
      refrain.
      [1913 Webster]
 
         Which, if should repeat again, would turn my
         answers into responsories, and beget another
         liturgy.             --Milton.
      [1913 Webster]
 
   2. (Eccl.) An antiphonary; a response book.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stationary \Sta"tion*a*ry\, n.; pl. {-ries} (-r[i^]z).
   One who, or that which, is stationary, as a planet when
   apparently it has neither progressive nor retrograde motion.
   --Holland.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stillatory \Stil"la*to*ry\, n.; pl. {-ries}. [From {Still}, for
   distill. Cf. {Still}, n., and {Distillatory}, a.]
   1. An alembic; a vessel for distillation. [R.] --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. A laboratory; a place or room in which distillation is
    performed. [R.] --Dr. H. More. --Sir H. Wotton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bursary \Bur"sa*ry\, n.; pl. {-ries}. [LL. bursaria. See
   {Bursar}.]
   1. The treasury of a college or monastery.
    [1913 Webster]
 
   2. A scholarship or charitable foundation in a university, as
    in Scotland; a sum given to enable a student to pursue his
    studies. "No woman of rank or fortune but would have a
    bursary in her gift." --Southey.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top