ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

retreat!

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -retreat!-, *retreat!*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Retreat! Fall back!ถอยออกไป! Transformers (2007)
It's Megatron! Retreat! Move!มันคือ เมกะทรอน! Transformers (2007)
Retreat! Morgana, she's summoned an army of the dead.ถอย มอร์กาน่า หล่อนกำลังอัญเชิญกองทัพผีดิบ The Tears of Uther Pendragon (2010)
We cannot hold them! Sound the retreat! Send word to Camelot.เราไม่สามารถต้านพวกเขาได้ เราต้องถอย ส่งข่าวไปยังคาเมลอต The Diamond of the Day: Part One (2012)
Retreat! Back!ถอย! Warcraft (2016)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Retreat \Re*treat"\, n. [F. retraite, fr. retraire to withdraw,
   L. retrahere; pref. re- re- + trahere to draw. See {Trace},
   and cf. {Retract}, {Retrace}.]
   1. The act of retiring or withdrawing one's self, especially
    from what is dangerous or disagreeable.
    [1913 Webster]
 
       In a retreat he o?truns any lackey.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The place to which anyone retires; a place or privacy or
    safety; a refuge; an asylum.
    [1913 Webster]
 
       He built his son a house of pleasure, and spared no
       cost to make a delicious retreat.   --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
       That pleasing shade they sought, a soft retreat
       From sudden April showers, a shelter from the heat.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mil. & Naval.)
    (a) The retiring of an army or body of men from the face
      of an enemy, or from any ground occupied to a greater
      distance from the enemy, or from an advanced position.
    (b) The withdrawing of a ship or fleet from an enemy for
      the purpose of avoiding an engagement or escaping
      after defeat.
    (c) A signal given in the army or navy, by the beat of a
      drum or the sounding of trumpet or bugle, at sunset
      (when the roll is called), or for retiring from
      action.
      [1913 Webster]
 
   Note: A retreat is properly an orderly march, in which
      circumstance it differs from a flight.
      [1913 Webster]
 
   4. (Eccl.)
    (a) A special season of solitude and silence to engage in
      religious exercises.
    (b) A period of several days of withdrawal from society to
      a religious house for exclusive occupation in the
      duties of devotion; as, to appoint or observe a
      retreat.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Retirement; departure; withdrawment; seclusion;
     solitude; privacy; asylum; shelter; refuge.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Retreat \Re*treat"\, v. i. [imp. & p. p. {Retreated}; p. pr. &
   vb. n. {Retreating}.]
   To make a retreat; to retire from any position or place; to
   withdraw; as, the defeated army retreated from the field.
   [1913 Webster]
 
      The rapid currents drive
      Towards the retreating sea their furious tide.
                          --Milton.
   [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top