Search result for

reliquie

(55 entries)
(0.026 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reliquie-, *reliquie*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา reliquie มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *reliquie*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now kiss the cross, the Divine Gospel, the Holy relics!Küsse das Kreuz, die Bibel, die Heiligen Reliquien! Rasputin (1981)
Sister, bring out the reliquary.Schwester, hol den Reliquienschrein aus der Sakristei. Dark Habits (1983)
- The reliquary?- Der Reliquienschrein? Dark Habits (1983)
- Leonardo, Raphael, and relics - infinitely more precious - of Saint Francis, of Saint Catherine of Siena, the records and archives, letters, from Saint Augustine, Martin Luther, even from Henry Vlll of England to the Holy Office seeking for a divorce.Raphael. Und die kostbaren Reliquien des heiligen Franz und der heiligen Katharina von Siena. Schriften und Archive, Briefe vom heiligen Augustin, von Martin Luther... The Scarlet and the Black (1983)
It's not a holy relic.Ich bin keine ReliquieAmadeus (1984)
""Please, it's not a holy relic. """Bitte, sie ist keine Reliquie. " Amadeus (1984)
Our church used to have some unique relics.Unsere Kirche besaß einmalige Reliquien. Repentance (1984)
You've got 89 cents worth of Indian relics.Sie besitzen doch nur billige Reliquien. Burial Ground (1985)
The Holy Relic shall be borne along.Die heilige Reliquie wird an diesem Fenster vorbei getragen. The Cross of St. Ciricus (1986)
You will bring me the relic.Du bringst mir die Reliquie. Allein. The Cross of St. Ciricus (1986)
Give me the relic.Gib mir die ReliquieThe Cross of St. Ciricus (1986)
Give me the relic.- Niemals. Gib mir die ReliquieThe Cross of St. Ciricus (1986)
And that all superstitions, ornamental relics and icons and images and...Und ... dass aller Aberglaube, dekorative Reliquien ... und Heiligenbilder ... und Bilder ... und ... Lady Jane (1986)
- Lady, this thing is a relic.- Meine Dame, das ist eine ReliquieWomen on the Verge of a Nervous Breakdown (1988)
- Well, don't forget this relic!- Vergiss diese Reliquie nicht! Women on the Verge of a Nervous Breakdown (1988)
It is a symbol. A holy relic.Sie ist ein Symbol, eine heilige ReliquieThe Gun (1990)
The theft of a sacred church icon.Das rechtfertigt nicht, dass du heilige Reliquien entwendest. The First Power (1990)
The ashes of the world's greatest commander had barely cooled when a large demand for memorabilia from our 'Millennial Reich' arose."Kaum war die Asche des Führers kalt, begann schon die Nachfrage nach Reliquien des 1000-jährigen Reichs." Schtonk (1992)
"Thieves broke into St. Anthony's Church last night... "and made off with a fortune in religious articles.Gestern Nacht brachen Diebe in die St-Anthony's-Kirche ein und entkamen mit einem Vermögen an Reliquien, viele aus purem Gold, Trespass (1992)
My honor guard carried a sacred family relic to ensure victory.Sie hatten eine Reliquie, die den Sieg garantierte. Teenage Mutant Ninja Turtles III (1993)
A relic... in the shape of a key.Eine Reliquie... in Form eines Schlüssels. Tales from the Crypt: Demon Knight (1995)
They have ransacked a village, destroyed the monasteries, burnt scriptures and defaced holy relics.Sie haben ein Dorf geplündert, Klöster zerstört, Schriften verbrannt und heilige Reliquien geschändet. Seven Years in Tibet (1997)
This ancient cross once held a sacred relic.ln diesem alten Kreuz war einmal eine heilige Reliquie Fedora (1997)
It's a reliquary... ..used to house items of religious significance. Most commonly a finger or another body part from a saint.Ein Reliquienschrein, der gewöhnlich... ..religiöse Heiligtümer beherbergt, meistens Körperteile eines Heiligen. What's My Line?: Part 1 (1997)
And they were forced underground. The Knights had in their possession a holy relic.Die Ritter waren in Besitz einer ReliquieThe Hand of Saint Sebastian (1997)
Valek is looking for an ancient relic. The Cross of Berziers.Valek sucht eine Reliquie, das Kreuz von Berziers. Vampires (1998)
I spoke with Lou Tabor and he told me we had the best authority on obscure relics... - ..right here in Sunnydale.Lou Tabor meinte, sie seien eine Kapazität... ..auf dem Gebiet der Reliquien. Becoming: Part 1 (1998)
Sorry. I didn't realise the Prophets told you to bring the relic here.Ich wusste nicht, dass die Propheten Sie baten, die Reliquie hierher zu bringen. The Reckoning (1998)
This is a request from the First Minister for you to turn over the relic to me.Das ist eine Bitte des Premiers an Sie, mir die Reliquie zu übergeben. The Reckoning (1998)
It's maybe the most significant Christian relic ever found.Es ist vielleicht die bedeutsamste christliche Reliquie, die je gefunden wurde. Stigmata (1999)
It's a priceless relic, but I'm assuming a Goa'uld isn't interested... ..in its monetary value.Eine kostbare Reliquie, aber ich denke, ein Goa'uld... ..ist an Geld nicht interessiert. The Curse (2000)
- Not really. Just some old bones, artifacts, relics, documents that we store down there in the cold.Nur ein paar alte Knochen, Artefakte, Reliquien und Dokumente, die wir dort der Temperatur wegen aufbewahren. Hollywood A.D. (2000)
Things of negligible monetary value, but great spiritual value to the Church... ancient devotional texts,Ihr finanzieller Wert ist gering, dafür ihr spiritueller Wert für die Kirche umso größer. Alte religiöse Texte, mittelalterliche Reliquien. Hollywood A.D. (2000)
Also, maintain quiet at all times, and do not touch or disturb any artefacts, relics or ornamentation.Vermeiden Sie jede Art von Lärm und berühren Sie keine Artefakte, Reliquien oder Ornamente. The Andorian Incident (2001)
There are hidden passages beneath us where we keep our most sacred relics, our honoured dead.Dort unten in den verborgenen Gängen befinden sich heiligste Reliquien und unsere verehrten Toten. The Andorian Incident (2001)
VULCAN INITIATE: The reliquary.Die Reliquienkammer. The Andorian Incident (2001)
What about this reliquary?Und diese Reliquienkammer? The Andorian Incident (2001)
It leads to the reliquary.Er führt zur Reliquienkammer. The Andorian Incident (2001)
I didn't think so. The Andorians have seen your sacred relics.Die Andorianer kennen Ihre heiligen Reliquien. The Andorian Incident (2001)
Well, maybe this is the sacred relic thingy they worship.Vielleicht ist das das Reliquien-Ding, das sie vergöttern. Scooby-Doo (2002)
We're all gonna be relics if we don't get out of here, man.Wir werden alle Reliquien sein, wenn wir hier nicht verschwinden. Scooby-Doo (2002)
Was there time to remove any of the relics?Wurden die Reliquien gerettet? Shadows of P'Jem (2002)
The chambers you and Mr Tucker photographed contained sacred relics.Die Kammern, die Sie und Mr. Tucker fotografierten, enthielten Reliquien. Vanishing Point (2002)
And you think Rome unique in such relics?Glaubst du, nur Rom hat Reliquien? Luther (2003)
Come on, there is no clear teaching on relics.Es gibt keine Lehrmeinung zu Reliquien. Luther (2003)
As for myself, the priests assured me that by gazing at sacred relics, I could cut down my time in Purgatory.Man sagte mir, wenn ich die Reliquien ansähe, könnte ich damit meine Zeit im Fegefeuer verkürzen. Luther (2003)
But there are relics elsewhere in Christendom.Doch es finden sich auch woanders Reliquien. Luther (2003)
all authenticated sacred relics.Alles für echt erklärte Reliquien. Luther (2003)
Even John Tetzel himself... Inquisitor of Poland and Saxony, seller of indulgences extraordinary, connoisseur of relics, envies our collection!Sogar Johann Tetzel persönlich, der Inquisitor von Polen und Sachsen, der Verkäufer von Ablassbriefen, der große Kenner von Reliquien, selbst er beneidet uns um unsere Sammlung. Luther (2003)
Prince Frederick is exceedingly proud of his relics.Kurfürst Friedrich ist sehr stolz auf seine Reliquien. Luther (2003)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reliquie {f}relic [Add to Longdo]
Reliquienschrein {m}reliquary casket [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Reliquie [reːliːkviːə] (n) , s.(f )
     relic
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top