Search result for

rasters

(130 entries)
(0.0223 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rasters-, *rasters*, raster
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rasters มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rasters*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rasterแรสเตอร์ <คำอ่าน>หมายถึง การที่ลำแสงอิเล็กตรอนผ่านวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วส่งเข้าสู่จอภาพเช่นเดียวกับที่ใช้ในการกราดภาพ (scan) คือการยิงลำแสงอิเล็กตรอนให้ผ่านภาพไปอย่างต่อเนื่องทีละเส้น แล้วส่งขึ้นบนจอภาพ ตั้งแต่บรรทัดบนสุดจนถึงล่างสุด เราจะมองเห็นเส้นใหม่ก่อนที่เส้นเก่าจะหายไป เส้นที่มองเห็นนี้จะรวมกันเป็นภาพที่เราต้องการ เรียกว่าภาพ "แรสเตอร์"

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parasternalข้างกระดูกอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rasterแรสเตอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
raster pattern; stacked patternแบบคลื่นเรียงแนวตั้ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rasterแรสเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
stacked pattern; raster patternแบบคลื่นเรียงแนวตั้ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
suprasternalเหนือกระดูกอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
raster graphicsแรสเตอร์ กราฟิกส์
การแสดงภาพกราฟิกส์ทางจอภาพแบบแรสเตอร์ให้เป็นจุดภาพในแนวนอนและแนวตั้ง [คอมพิวเตอร์]
raster scanแรสเตอร์ สแกน
วิธีการแสดงจอภาพทางโทรทัศน์โดยสร้างเส้น (แรสเตอร์) ขึ้นบนจอภาพ โดยเริ่มต้นจากมุมซ้ายบนของจอ แล้วฉายกราดไปทางขวา พร้อมกับเลื่อนจากด้านบนของจอภาพ มาทางด้านล่างจนเกิดเป็นเส้นซิกแซกบนจอภาพ การกราดลำอิเล็กตรอนนี้ใช้วงจรควบคุมสองวงจร และมีวงจรที่สามสำหรับควบคุมกระแสของลำอิเล็กตรอนขณะที่กราดไปบนผิวของจอ ความเข้มของลำแสงทำให้เกิดเป็นภาพต่างๆ บนจอภาพ [คอมพิวเตอร์]
Infrasternal Notchอินฟราสเทอนัลนอทช์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Craster's daughters.ลูกสาวของคราสเตอร์ The North Remembers (2012)
Craster's still here.คราสเตอร์ยังอยู่ The North Remembers (2012)
This is Gilly, she's one of Craster's daughters.นางชื่อกิลลี่ นางเป็น... ลูกสาว คนนึงของเครสเตอร์ The Night Lands (2012)
- No you just want to steal her, what do you think Craster cuts off for that?-ไม่ เจ้าแค่จะขโมยตัวนาง คิดว่าเครสเตอร์จะตัดอะไร เพราะเหตุนั้นล่ะ The Night Lands (2012)
This is Gilly. She's one of Craster's daughters.นางชื่อกิลลี่ นางเป็นลูกสาวคนนึงของเครสเตอร์ What Is Dead May Never Die (2012)
Those boys are Craster's offerings.เด็กพวกนั้นคือ เครื่องบูชาจากเครสเตอร์ What Is Dead May Never Die (2012)
Like it or not, we need men like Craster.ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ก็ตาม เราต้องมีคนอย่างเครสเตอร์ What Is Dead May Never Die (2012)
Craster?เครสเตอร์รึ The Ghost of Harrenhal (2012)
The thing about her that I find so interesting is that after all that Craster's done to her, she's still got hope that life might get better.เรื่องที่ข้าว่าน่าสนใจเกี่ยวกับนางก็คือ ทั้งที่โดนคราสเตอร์ทำอะไรมาขนาดนั้น นางก็ไม่ทิ้งความหวัง ว่าชีวิตจะต้องดีขึ้น Valar Morghulis (2012)
We stopped at Craster's Keep on the way north.พวกเราหยุดพักที่คุ้มของแครสเตอร์ ระหว่างเดินทางขึ้นเหนือ Valar Dohaeris (2013)
I saw Craster take his own baby boy and leave it in the woods.ข้าเห็นแครสเตอร์อุ้มตัว ลูกชายของเขาเอง มาทิ้งไว้ในป่า Valar Dohaeris (2013)
She's one of Craster's wives.นางคือหนึ่งในภรรยาของคราสเตอร์ Mhysa (2013)
Craster's been out here surviving.แครสเตอร์อยู่ที่นั่นและรอดมาได้ And Now His Watch Is Ended (2013)
Our good friend Craster?คราสเตอร์สหายรักของเรา? And Now His Watch Is Ended (2013)
Craster will serve us up like so many pigs.คราสเตอร์จะประเคนพวกเราให้มันอย่างกับหมู And Now His Watch Is Ended (2013)
That bastard Craster starved him to death.ไอ้คราสเตอร์จะให้อดข้าวจนตาย And Now His Watch Is Ended (2013)
Craster's got his daughters to feed.คราสเตอร์เลี้ยงดูลูกสาวเขา And Now His Watch Is Ended (2013)
Craster will tap a barrel of our wine and sit down to a feast of ham and potatoes and laugh at us starving in the snow.คราสเตอร์มันแตะถังไวน์ของเรา ร่วมกินเลี้ยงแฮมกับมันฝรั่ง แล้วหัวเราเยาะเรา And Now His Watch Is Ended (2013)
Craster.คราสเตอร์ Second Sons (2013)
Craster beat us and worse.คราสเตอร์ทุบตีเรา และทำสิ่งแย่ๆกับเรา Internment (2013)
You want to stay here in Craster's Keep?พวกท่านอยากอยู่ที่นี่หรือ Internment (2013)
They're brothers of the Night's Watch and I can't just stab them in the back and I can't run away, which is what we did at Craster's.พวกเขาเป็นพี่น้องไนท์วอทช์ของข้า ข้าแทงข้างหลังพวกเขาไม่ได้ และข้าวิ่งหนี เหมือนอย่างที่ทำ ที่คุ้มแครสเตอร์ไม่ได้ด้วย Breaker of Chains (2014)
We were guests of the mutineers at Craster's Keep.พวกเราเป็นแขกของพวกกบฎ ที่คุ้มของแครสเตอร์ Breaker of Chains (2014)
They've got Craster's food and his wives.มีทั้งอาหารและเหล่าภรรยาของแครสเตอร์ Breaker of Chains (2014)
He's the one who put a knife through Craster's mouth.เขาเป็นคนที่ฆ่าแครสเตอร์ Breaker of Chains (2014)
She survived Craster and he was the worst shit I've ever met.ҧʹҡ nag rodjak x The Mountain and the Viper (2014)
Craster beat us and worse.แครสเตอร์ทุบตีเราและแย่กว่านั้น First of His Name (2014)
You want to stay here in Craster's Keep?อยากอยู่ที่นี้ต่อ ในคุ้มของแครสเตอร์หรือ First of His Name (2014)
They weren't, but after I gave them his description, they said they'd send out a dragnet... or some sort of net.Nein, aber nachdem ich ihnen eine Beschreibung gegeben habe sagten sie, sie leiten eine Rasterfahndung ein. Oder sonst eine Fahndung. Grandpa Leaves Home (1964)
Lay down a pattern.Ein Raster erstellen. Balance of Terror (1966)
Traverse pattern.Raster durchlaufen. Balance of Terror (1966)
One more outburst out of you, young lady I'm gonna banish you to a distant tree. Now, you go to sleep.Noch so ein Ausraster, junge Dame, und ich verbanne dich auf einen abgelegenen Baum. The Long Hunt (1967)
Crescent moons, portcullises, beasts couchant and rampant, bars, bezants.Mondsichel, Raster, lauernde und aufrechte Tiere, Gitter, Bezants... On Her Majesty's Secret Service (1969)
It resembles a sensor field, but without a scanning grid or other point of reference.Sie ähnelt einem Sensorfeld, aber ohne Scanraster oder andere Bezugspunkte. Bem (1974)
The Captain is not answering his communicator and it does not show up on the scanning grid.Der Captain antwortet nicht auf dem Kommunikator und er wird auf dem Scanraster nicht angezeigt. Bem (1974)
Its surrounding energy pattern is now shifting.Das umgebende Energieraster bewegt sich jetzt. How Sharper Than a Serpent's Tooth (1974)
Commander, long-range scanners have picked up Cylon base ships... at grids 0-3-5, 1-2-6 and 2-5-8.Commander, Weitstrecken-Scanner haben zylonische Basissterne erfasst... in den Rastern 0-3-5, 1-2-6 Und 2-5-8. Saga of a Star World (1978)
Many of the schemes were organised on grids of varying dimension.Zahlreiche der Schemen erschienen auf Rastern unterschiedlicher Größe. Vertical Features Remake (1978)
No, I use a margin and a 2 or 3 point line.Nein, ich zeichne stets mit Rahmen und RasterThe Woman Next Door (1981)
Super grid R-3 at eight diagonal. - Eight diagonal.Superraster R-3 auf acht diagonal. The Final Conflict (1981)
The grids.Das RasterHanky Panky (1982)
Engage those buttons to activate the alpha circuit and lock the modular grid.Du benutzt die Knöpfe rechts, um den Alpha-Kreislauf zu aktivieren und schließt das ModularrasterSuperman III (1983)
The coaxial energy shaft is engaging the grid source factor. Right.Der Coaxial-Energieschaft benutzt den Raster-Quellen-Faktor. Superman III (1983)
It's a military grid with 10 place coordinates.Es ist ein Raster mit 10-stelligen Koordinaten. A Knight in Shining Armor (1984)
AI, you set up the grid and get the last known coordinates.Al, installiere das Raster und besorge die Koordinaten. The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension (1984)
Choppers from the Air Cav will search the area on a quarter-mile grid.Helikopter von der Abwehr suchen die Gegend im Viertelmeilenraster ab. Starman (1984)
Their defence grid was smashed.Sein Verteidigungsraster war zerstört! The Terminator (1984)
I am still setting the search grid.Ich entwickle noch das SuchrasterTail of the Dancing Weasel (1985)
Francine, can't we just clean the place up while you set the search grid?Können wir nicht trotzdem aufräumen, während Sie das Raster entwickeln? Tail of the Dancing Weasel (1985)
Locate them on the grid.Lokalisiere sie auf dem RasterVoo Doo Knight (1986)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตัดกันเด่นชัด[v. exp.] (tatkan denchat) FR: contraster très vivement ; se détacher ; trancher

CMU English Pronouncing Dictionary
RASTER    R AE1 S T ER0
RASTEROP    R AE1 S T ER0 AA2 P
RASTEROPS    R AE1 S T ER0 AA2 P S

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abstand {m}; Raster {n}pitch [Add to Longdo]
Anschlussraster {n}spacing [Add to Longdo]
Filterdeckenraster {n}filter ceiling grid [Add to Longdo]
Kontakteinteilung {f}; Rastermaß {n} [electr.]contact spacing [Add to Longdo]
Kontaktraster {n}contact pitch [Add to Longdo]
Lochrasterplatte {f}; Lochrasterleiterplatte {f}breadboard [Add to Longdo]
Lösung {f}; Rasterung {f}resolution [Add to Longdo]
Mosaikdrucker {m}; Rasterdrucker {m}mosaic printer [Add to Longdo]
Punktraster {n}; Punktmatrix {f} [comp.]dot matrix [Add to Longdo]
Raster {n}grid [Add to Longdo]
Raster {n}graticule [Add to Longdo]
Raster {n}; Rastermuster {n}raster [Add to Longdo]
Rasterbild {n}halftone picture; frame (TV) [Add to Longdo]
(autotypisches) Rasterbildhalftone [Add to Longdo]
Rasterdecke {f}ceiling grid [Add to Longdo]
Rasterdruck {m}halftone printing [Add to Longdo]
Rasterelektronenmikroskop {n}scanning electron microscope [Add to Longdo]
Rasterelektronenmikroskopie {f}scanning electron microscopy [Add to Longdo]
Rasterfahndung {f}computer search [Add to Longdo]
Rastergestaltung {f}grid design [Add to Longdo]
Rasterpunkt {m}matrix dot [Add to Longdo]
Rasterpunkt {m}screen dot [Add to Longdo]
Rasterpunktabfühlung {f}raster scanning [Add to Longdo]
Rasterpunktlesen {n}dot-scanning [Add to Longdo]
Rasterung {f}grating [Add to Longdo]
Rasterung {f}screening [Add to Longdo]
magnetische Rasterung {f}magnetic scanning [Add to Longdo]
Taktraster {m}timing pattern [Add to Longdo]
abfragen; abtasten; rasternto scan [Add to Longdo]
rasternto grate [Add to Longdo]
rasternto raster [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビットマップフォントのこと[, bittomappufonto nokoto] (n) {comp} raster font; bit-map font [Add to Longdo]
ラスター;ラスタ[, rasuta-; rasuta] (n) (1) roster; (2) raster; (3) (ラスタ only) (abbr) (See ラスタファリアン) Rastafarian; Rasta [Add to Longdo]
ラスターイメージプロセッサ[, rasuta-ime-jipurosessa] (n) {comp} raster image processor; RIP [Add to Longdo]
ラスターグラフィックス[, rasuta-gurafikkusu] (n) {comp} raster graphics [Add to Longdo]
ラスタースキャン[, rasuta-sukyan] (n) {comp} raster scan [Add to Longdo]
ラスタースキャンディスプレイ[, rasuta-sukyandeisupurei] (n) {comp} raster scan display [Add to Longdo]
ラスターファイル[, rasuta-fairu] (n) raster file [Add to Longdo]
ラスタグラフィックス[, rasutagurafikkusu] (n) {comp} raster graphics [Add to Longdo]
ラスタスキャン[, rasutasukyan] (n) {comp} raster scan [Add to Longdo]
ラスタフォント[, rasutafonto] (n) {comp} raster font [Add to Longdo]
ラスタプロッタ[, rasutapurotta] (n) {comp} raster plotter [Add to Longdo]
ラスタライザ[, rasutaraiza] (n) {comp} rasterrizer [Add to Longdo]
ラスタライズ[, rasutaraizu] (n) {comp} rasterize [Add to Longdo]
ラスタ化[ラスタか, rasuta ka] (n) {comp} rasterization [Add to Longdo]
ラスタ作図装置[ラスタさくずそうち, rasuta sakuzusouchi] (n) {comp} raster plotter [Add to Longdo]
ラスタ図形処理[ラスタずけいしょり, rasuta zukeishori] (n) {comp} raster graphics [Add to Longdo]
ラスタ図形要素[ラスタずけいようそ, rasuta zukeiyouso] (n) {comp} raster graphics element [Add to Longdo]
ラスタ単位[ラスタたんい, rasuta tan'i] (n) {comp} raster unit [Add to Longdo]
ラスタ表示装置[ラスタひょうじそうち, rasuta hyoujisouchi] (n) {comp} raster display device [Add to Longdo]
ラスタ方式グラフィクス[ラスタほうしきグラフィクス, rasuta houshiki gurafikusu] (n) {comp} raster graphics [Add to Longdo]
リファレンスラスタライザ[, rifarensurasutaraiza] (n) {comp} reference rasterizer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
扫描[sǎo miáo, ㄙㄠˇ ㄇㄧㄠˊ, / ] scan; raster, #6,136 [Add to Longdo]
位图[wèi tú, ㄨㄟˋ ㄊㄨˊ, / ] raster graphics, #70,205 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ビットマップフォントのこと[びっとまっぷふぉんと のこと, bittomappufonto nokoto] raster font, bit-map font [Add to Longdo]
ラスタ[らすた, rasuta] raster [Add to Longdo]
ラスタグラフィックス[らすたぐらふぃっくす, rasutagurafikkusu] raster graphics [Add to Longdo]
ラスタスキャン[らすたすきゃん, rasutasukyan] raster scan [Add to Longdo]
ラスタプロッタ[らすたぷろった, rasutapurotta] raster plotter [Add to Longdo]
ラスタ化[らすたか, rasutaka] rasterization [Add to Longdo]
ラスタ作図装置[らすたさくずそうち, rasutasakuzusouchi] raster plotter [Add to Longdo]
ラスタ図形処理[らすたずけいしょり, rasutazukeishori] raster graphics [Add to Longdo]
ラスタ図形要素[らすたずけいようそ, rasutazukeiyouso] raster graphics element [Add to Longdo]
ラスタ単位[らすたたんい, rasutatan'i] raster unit [Add to Longdo]
ラスタ表示装置[らすたひょうじそうち, rasutahyoujisouchi] raster display device [Add to Longdo]
ラスタ方式グラフィクス[らすたほうしきグラフィクス, rasutahoushiki gurafikusu] raster graphics [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top