ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

Raiding my sa [...] seven pills.

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -Raiding my sa [...] seven pills.-, *Raiding my sa [...] seven pills.*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Raiding ( R EY1 D IH0 NG) my ( M AY1) samples ( S AE1 M P AH0 L Z) cupboard ( K AH1 B ER0 D) not ( N AA1 T) only ( OW1 N L IY0) enables ( EH0 N EY1 B AH0 L Z) you ( Y UW1), it ( IH1 T) jeopardizes ( JH EH1 P ER0 D AY2 Z IH0 Z) my ( M AY1) license ( L AY1 S AH0 N S), so ( S OW1), uh ( AH1)... seven ( S EH1 V AH0 N) pills ( P IH1 L Z).

 


  

 
Raiding
  [raid]
 • การจู่โจม: การโจมตี [Lex2]
 • การทำให้ราคาหุ้นตกลงโดยผิดกฎหมาย: การปั่นหุ้น [Lex2]
 • จู่โจม: โจมตี [Lex2]
 • ปล้น[Lex2]
 • (เรด) vt.,vi.,n. (การ) จู่โจม,โจมตีอย่างกะทันหัน,ปล้น,เข้าตรวจค้น ###SW. raider n. [Hope]
 • (n) การจู่โจม,การโจมตี,การตรวจค้น,การเข้าปล้น [Nontri]
 • (vt) จู่โจม,โจมตี,ตรวจค้น,เข้าปล้น [Nontri]
 • /R EY1 D/ [CMU]
 • (v) /r'ɛɪd/ [OALD]
 • /R EY1 D IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /r'ɛɪdɪŋ/ [OALD]
my
 • ของฉัน[Lex2]
 • (มาย) pron. ของฉัน. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ [Hope]
 • (adj) ของฉัน [Nontri]
 • /M AY1/ [CMU]
 • (j) /m'aɪ/ [OALD]
samples
 • /S AE1 M P AH0 L Z/ [CMU]
 • (v) /s'aːmplz/ [OALD]
  [sample]
 • ตัวอย่าง: ของตัวอย่าง, สินค้าตัวอย่าง, ของทดลอง, ตัวอย่างทดลอง, ตัวอย่างประชากร [Lex2]
 • ซึ่งเป็นตัวอย่าง: ซึ่งเป็นของทดลอง [Lex2]
 • เอาเป็นตัวอย่าง: สุ่มตัวอย่าง [Lex2]
 • (ซาม'เพิล,แซม'เพิล) n. ตัวอย่าง,ของลอง. adj. เป็นตัวอย่าง,เป็นของลอง. vt. เอาเป็นตัวอย่าง,ทดลองเป็นตัวอย่าง,ตรวจสอบเป็นตัวอย่าง ###S. exemplar,specimen,piece,instance [Hope]
 • (n) ของทดลอง,ตัวอย่าง,สินค้าตัวอย่าง [Nontri]
 • /S AE1 M P AH0 L/ [CMU]
 • (v) /s'aːmpl/ [OALD]
cupboard
 • ตู้[Lex2]
 • n. ตู้ถ้วยชาม,ตู้เสื้อผ้า,ตู้อาหาร [Hope]
 • (n) ตู้,ตู้กับข้าว,ตู้อาหาร,ตู้เสื้อผ้า [Nontri]
 • /K AH1 B ER0 D/ [CMU]
 • (n) /k'ʌbəd/ [OALD]
not
 • ไม่[Lex2]
 • (นอท) adv. ไม่ [Hope]
 • (adj) ไม่ [Nontri]
 • /N AA1 T/ [CMU]
 • (a) /n'ɒt/ [OALD]
only
 • เพียงแค่: เพียงแต่, เพียงแต่ … เท่านั้น [Lex2]
 • เท่านั้น: ไม่มากไม่น้อยไปกว่านี้ [Lex2]
 • เพิ่งจะ: ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ [Lex2]
 • ที่เป็นคนหรือสิ่งเดียว[Lex2]
 • ที่เป็นลูกโทน[Lex2]
 • แต่: เพียงแต่ว่า [Lex2]
 • (โอน'ลี) adv.,adj. เท่านั้น,เพียงแต่,สิ่งเดียว conj. เพียงแต่,ยกเว้นว่า,แต่ทว่า -Phr. (only too ความจริงแล้ว,อย่างยิ่ง,มาก ๆ) ###S. solely,alone [Hope]
 • (adj) เท่านั้น,เพียงคนเดียว,เดี่ยว,เอก,เดียว [Nontri]
 • (adv) เท่านั้น,อย่างเดียวเท่านั้น,เพียงแต่,เดียว,เพิ่ง [Nontri]
 • (con) เพียงแต่,เว้นเสียแต่ว่า,แต่ทว่า [Nontri]
 • /OW1 N L IY0/ [CMU]
 • (j) /'ɒunliː/ [OALD]
enables
 • /EH0 N EY1 B AH0 L Z/ [CMU]
 • /IH0 N EY1 B AH0 L Z/ [CMU]
 • (v) /'ɪn'ɛɪblz/ [OALD]
  [enable]
 • ทำให้เป็นไปได้: สามารถ [Lex2]
 • (เอนเน'เบิล) vt. ทำให้สามารถ ###SW. enabler n. ดูenable [Hope]
 • (vt) ทำให้สามารถ,ให้สิทธิ์,ให้อำนาจ,มอบอำนาจ [Nontri]
 • /EH0 N EY1 B AH0 L/ [CMU]
 • /IH0 N EY1 B AH0 L/ [CMU]
 • (v) /'ɪn'ɛɪbl/ [OALD]
you
 • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
 • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
 • /Y UW1/ [CMU]
 • (prp) /juː/ [OALD]
it
 • ผู้เล่นที่ต้องไล่จับผู้เล่นอื่น (เกมของเด็ก)[Lex2]
 • มัน[Lex2]
 • (อิท) pron. มัน,นั่น,ตัว,คน,บุคคล,ตัวมาร,ตัวการ,คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น,สถานการณ์โดยทั่วไป ไอทีย่อมาจาก information technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications) [Hope]
 • (pro) มัน [Nontri]
 • /IH1 T/ [CMU]
 • /IH0 T/ [CMU]
 • (prp) /ɪt/ [OALD]
jeopardizes
 • /JH EH1 P ER0 D AY2 Z IH0 Z/ [CMU]
 • (v) /ʤ'ɛpədaɪzɪz/ [OALD]
  [jeopardize]
 • ทำให้เป็นอันตราย: ทำให้เสี่ยงต่อ [Lex2]
 • (เจพ'เพอไดซ) vt. เป็นอันตรายต่อ,เป็นภัยต่อ,ทำร่าย,ทำอันตราย. ###S. endanger [Hope]
 • (vt) เสี่ยงอันตราย,เสี่ยงภัย,เป็นอันตรายต่อ [Nontri]
 • /JH EH1 P ER0 D AY2 Z/ [CMU]
 • (v) /ʤ'ɛpədaɪz/ [OALD]
license
 • การอนุญาต[Lex2]
 • ใบอนุญาต[Lex2]
 • เสรีภาพ: ความเป็นอิสระที่จำทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง [Lex2]
 • อนุญาต: ยินยอม, ยอมให้, ให้อำนาจ [Lex2]
 • (ไล'เซินซฺ) n. ใบอนุญาต,การอนุญาต,การอนุมัติ,สิทธิการดำเนินการ,สิทธิในการใช้สิทธิบัตรของคนอื่นโดยถูกต้องตามกฎหมาย vt. ออกใบอนุญา,ให้อำนาจ. ###SW. licenser n. ดูlicence licensor n. ดูlicence ###S. permit [Hope]
 • (n) ใบอนุญาต,การได้รับอนุญาต,สิทธิ,อำนาจ,การอนุมัติ [Nontri]
 • (vt) อนุญาต,ออกใบอนุญาต [Nontri]
 • /L AY1 S AH0 N S/ [CMU]
 • (v) /l'aɪsns/ [OALD]
so
 • ดังนั้น: เพราะเหตุนี้, ด้วยเหตุนี้, ฉะนั้น [Lex2]
 • มาก: เต็มที่ [Lex2]
 • เช่นนั้น: อย่างนั้น [Lex2]
 • ด้วย: เช่นกัน [Lex2]
 • เพื่อว่า: เพื่อที่จะ [Lex2]
 • เช่นนั้น [LongdoDE]
 • (โซ) adv. ดังนั้น,เช่นนั้น,เช่นนี้,ฉันนั้น,อย่างนั้น,อย่างยิ่ง,จริง ๆ ,มากยิ่ง,โดยแน่แท้,เหตุฉะนั้น,เหตุฉะนี้,แล้วทำไม. conj. ดังนั้น,ถ้า,ถ้าเช่นนั้น,โดยมีเงื่อนไขว่า,เพียงแต่,ขอให้ pron. ดังนั้น,เช่นนั้น,จนกระทั่ง,จนถึงกับ,ในราว,ราว ๆ นั้น,ประมาณ interj. คำอุทาน,เมินเฉย [Hope]
 • (adv) มาก,ดังนั้น,เช่นนั้น,เช่นเดียวกัน,อย่างนั้น,เพราะฉะนั้น [Nontri]
 • /S OW1/ [CMU]
 • (n) /sɒu/ [OALD]
uh
 • คำอุทานแสดงความสงสัยหรือความแปลกใจ[Lex2]
 • คำอุทานแสดงความลังเล[Lex2]
 • /AH1/ [CMU]
seven
 • จำนวนเจ็ด: เลขเจ็ด [Lex2]
 • สิ่งที่มีค่าเท่ากับเจ็ด[Lex2]
 • (เซฟ'เวิน) n. เจ็ด [Hope]
 • (adj) เจ็ด [Nontri]
 • /S EH1 V AH0 N/ [CMU]
 • (n) /s'ɛvn/ [OALD]
pills
 • /P IH1 L Z/ [CMU]
 • (n) /p'ɪlz/ [OALD]
  [pill]
 • ยาเม็ด: เม็ดยา [Lex2]
 • ปอกเปลือก: ทำให้หัวล้าน [Lex2]
 • (พิล) n. เม็ด,เม็ดยา,ยาเม็ด,ยาเม็ดคุมกำเนิด,สิ่งที่น่าเบื่อหน่าย [Hope]
 • (n) ยาเม็ดเล็กๆ,ยาเม็ดคุมกำเนิด [Nontri]
 • /P IH1 L/ [CMU]
 • (n) /p'ɪl/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top