Search result for

rubber

(115 entries)
(0.0121 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rubber-, *rubber*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
rubbery (adj ) คล้ายยาง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rubber    [N] ยาง, See also: ยางธรรมชาติ, ยางสังเคราะห์
rubber    [N] รองเท้าหุ้มกันน้ำ, Syn. waterproof overshoe
rubber    [N] ยางลบ
rubber    [N] ถุงยางอนามัย, See also: ถุงยาง, Syn. condom
rubber    [N] การเล่นไพ่หลายเกมต่อเนื่องกัน
rubberize    [VT] เคลือบด้วยยาง, See also: ชุบด้วยน้ำยาง
rubberlike    [ADJ] เหมือนยาง
rubberneck    [N] คนชอบเหลียวมอง, Syn. rubbernecker
rubber band    [N] ยางรัด
rubber plant    [N] ต้นยาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rubber solutionน้ำยาปะยางใน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rubber stampผู้ทำตามบัญชา (เสมือนตรายาง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rubberยาง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rubberยาง [TU Subject Heading]
Rubber chemicalสารเคมียาง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rubber chemicalsสารเคมียาง [TU Subject Heading]
Rubber chemistryเคมีของยาง [TU Subject Heading]
rubber damrubber dam, ฝายยาง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Rubber goodsผลิตภัณฑ์ยาง [TU Subject Heading]
Rubber hot water bagsกระเป๋าน้ำร้อนยาง [TU Subject Heading]
Rubber industry and tradeอุตสาหกรรมยาง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rubber industry and tradeอุตสาหกรรมยาง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rubberThis fried egg tastes like a sheet of rubber.
rubberA rubber ball bounces because it is elastic.
rubberThe rubber band broke with a vicious snap.
rubberTires wear down because of friction between the rubber and the road surface.
rubberThe Mayas made their balls out of rubber.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rubber(รับ'เบอะ) n. ยาง,ผู้ถู,ผู้นวด,ยางลบ,ถุงยาง (คุมกำเนิด) ,ผู้ฆ่าคน,อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง adj. ทำด้วยยาง,เกี่ยวกับการผลิตยาง, Syn. India rubber,natural rubber,gum elastic,caoutchouc
rubber band n.ยางรัด,แถบยางรัด
rubber-stamp(-สแทมพฺ) adj. ซึ่งประทับตรายาง,อนุมัติตามพิธีโดยไม่ได้พิจารณาก่อน
crepe rubbern. ยางย่น,แผ่นยางลูกฟูก
hard rubberยางแข็งที่ใส่กำมะถันจำนวนมาก
india rubberยางธรรมชาติ ยางลบ (natural rubber, erasive rubber)
shrubbery(ชรับ'บะรี) n. ต้นไม้ขนาดเล็กทั้งหลาย

English-Thai: Nontri Dictionary
rubber(n) ผู้ถู,ยางลบ,ยางรถยนต์,อุปสรรค,ถุงยางคุมกำเนิด
INDIA india rubber(n) ยางลบ,ต้นยาง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยางพารา    [N] rubber tree, See also: hevea brasiliensis, Syn. ต้นยางพารา, Example: ยางพาราเติบโตได้ดีในภูมิอากาศร้อนชื้น, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่ง มียางสีขาวที่ได้จากการกรีด ใช้ทำผลิตภัณฑ์หลายชนิด
สวนยาง    [N] rubber plantation, Example: แฟนเขาทำสวนยางอยู่ที่สงขลา
สายยาง    [N] rubber tube, Syn. ท่อยาง, Example: คนสวนบีบสายยางให้พ่นน้ำเป็นฝอยๆ ไปทั่วบริเวณสวน, Count unit: เส้น, สาย, Thai definition: ยางที่กลวงใน เป็นทางเดินของของเหลว
ยาง    [N] tyre, See also: rubber, tire, Example: เธอลงมือเปลี่ยนยางด้วยความกระฉับกระเฉง, Thai definition: เรียกสิ่งบางอย่างที่ทำจากยางพาราเป็นต้น เช่น ยางรถ ยางลบ
ยาง    [N] tyre, See also: rubber, tire, Example: เธอลงมือเปลี่ยนยางด้วยความกระฉับกระเฉง, Thai definition: เรียกสิ่งบางอย่างที่ทำจากยางพาราเป็นต้น เช่น ยางรถ ยางลบ
ตรายาง    [N] rubber stamp, Syn. ตรา, ตราประทับ, Example: เขาไม่เคยใช้ตรายางลงนามในเอกสาร เขาใช้แต่ลายมือชื่อ, Count unit: อัน, Thai definition: ตราที่ทำด้วยยางสำหรับประทับบนกระดาษ
ท่อยาง    [N] rubber hose, See also: rubber tube, Example: ผู้ป่วยยอมให้แพทย์ใส่ท่อยางเข้าช่องหูชั้นนอก, Count unit: ท่อ
รองเท้าแตะฟองน้ำ    [N] rubber slippers, See also: rubber shoes, Example: สาวชาวบ้านไม่ใส่รองเท้ากันเลย มีเพียงบางคนใส่รองเท้าแตะฟองน้ำ ซึ่งเก่าจนดูไม่ออกว่า ครั้งหนึ่งเคยเป็นสีอะไร, Count unit: คู่, ข้าง
องค์การสวนยาง    [N] Rubber Estate Organization

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกหนัง[n.] (lūknang) EN: rubber ball   FR: ballon [m] ; balle [f]
ไม้พุ่ม[n.] (māi phum) EN: bush ; shrub ; shrubbery ; bramble ; thicket ; hedge ; grove   FR: arbuste [m] ; arbrisseau [m]
พุ่ม[n.] (phum) EN: bush ; shrub ; shrubbery   FR: buisson [m] ; taillis [m] ; arbrisseau [m] ; arbuste [m] ; massif d'arbustes [m]
พุ่มไม้[n.] (phum māi) EN: shrubbery ; bush ; shrub ; thicket ; brushwood   FR: massif d'arbustes [m] ; buisson [m] ; fourré [m] ; branchages [mpl]
รัฐมนตรีตรายาง[n. exp.] (ratthamontrī trāyāng) EN: rubber-stamp minister   
รองเท้าแตะฟองน้ำ[n. exp.] (røngthāo tae føngnām) EN: rubber slippers ; rubber shoes   
สายยาง[n.] (sāiyāng) EN: hose ; rubber tube   FR: tuyau (d'arrosage) [m]
เสื้อฝน[n.] (seūafon) EN: rubber ; condom ; sheath   
สวนยาง[n. exp.] (sūan yāng) EN: rubber plantation   
ต้นยาง[n.] (ton yāng) EN: rubber tree   FR: hévéa [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RUBBER    R AH1 B ER0
RUBBERS    R AH1 B ER0 Z
RUBBERY    R AH1 B ER0 IY0
RUBBERIZE    R AH1 B ER0 AY2 Z
RUBBERIZED    R AH1 B ER0 AY2 Z D
RUBBERMAID    R AH1 B ER0 M EY2 D
RUBBERMAID'S    R AH1 B ER0 M EY2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rubber    (v) (r uh1 b @ r)
rubbers    (v) (r uh1 b @ z)
rubbery    (j) (r uh1 b @ r ii)
rubbered    (v) (r uh1 b @ d)
rubbering    (v) (r uh1 b @ r i ng)
rubberize    (v) (r uh1 b @ r ai z)
rubberized    (v) (r uh1 b @ r ai z d)
rubberizes    (v) (r uh1 b @ r ai z i z)
rubberneck    (v) (r uh1 b @ n e k)
rubberizing    (v) (r uh1 b @ r ai z i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gummiball {m}rubber ball [Add to Longdo]
Gummifuß {m}rubber base [Add to Longdo]
Gummifalte {f}rubber fold [Add to Longdo]
Gummibelag {m}rubber coating [Add to Longdo]
Gummierung {f}rubber coating [Add to Longdo]
Gumminiere {f}rubber kidney [Add to Longdo]
Gummisohle {f}rubber sole [Add to Longdo]
Isolierband {n}rubber tape [Add to Longdo]
Gummiventil {n}rubber valve; rubber-covered valve [Add to Longdo]
Gummipuffer {m}rubber buffer [Add to Longdo]
Gummitülle {f}rubber grommet [Add to Longdo]
Gummihammer {m}rubber mallet [Add to Longdo]
Gummieinsatz {m}rubber insert [Add to Longdo]
Gummilösung {f}rubber solution [Add to Longdo]
Gummischeibe {f}rubber washer [Add to Longdo]
Gummistopfen {m}rubber bung [Add to Longdo]
Überpressung {f}rubber fold [Add to Longdo]
Gummischlauch {m}rubber hose [Add to Longdo]
Vollgummireifen {m}rubber solid tyre [Add to Longdo]
Gummifußventil {n}rubber base valve [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
めくら印;盲印[めくらいん, mekurain] (n) (col) (obsc) (sens) rubber stamp [Add to Longdo]
アクリルゴム[, akurirugomu] (n) acrylic rubber [Add to Longdo]
アクリロニトリルゴム[, akurironitorirugomu] (n) acrylonitrile rubber [Add to Longdo]
アクリロニトリルブタジエンゴム[, akurironitorirubutajiengomu] (n) acrylonitrile; butadiene rubber [Add to Longdo]
イソプレンゴム[, isopurengomu] (n) isoprene rubber [Add to Longdo]
イレーザー[, ire-za-] (n) eraser; rubber [Add to Longdo]
インドゴムの木[インドゴムのき, indogomu noki] (n) India rubber tree [Add to Longdo]
ウレタンゴム[, uretangomu] (n) (abbr) polyurethane rubber (ger [Add to Longdo]
エバーソフト[, eba-sofuto] (n) foam rubber (from Eversoft (tm)) [Add to Longdo]
クロロプレンゴム[, kuroropurengomu] (n) chloroprene rubber [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
橡皮[xiàng pí, ㄒㄧㄤˋ ㄆㄧˊ, ] rubber; an eraser [Add to Longdo]
橡皮球[xiàng pí qiú, ㄒㄧㄤˋ ㄆㄧˊ ㄑㄧㄡˊ, ] rubber ball [Add to Longdo]
橡皮筋[xiàng pí jīn, ㄒㄧㄤˋ ㄆㄧˊ ㄐㄧㄣ, ] rubber band [Add to Longdo]
橡胶树[xiàng jiāo shù, ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧㄠ ㄕㄨˋ, ] rubber tree [Add to Longdo]
橡胶[xiàng jiāo, ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧㄠ, / ] rubber [Add to Longdo]
皮筋[pí jīn, ㄆㄧˊ ㄐㄧㄣ, ] rubber band [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ラバーバンディング[らばーばんでいんぐ, raba-bandeingu] rubber-banding [Add to Longdo]
ラバーバンド[らばーばんど, raba-bando] rubberband [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rubber \Rub"ber\, n.
   1. One who, or that which, rubs. Specifically:
    (a) An instrument or thing used in rubbing, polishing, or
      cleaning.
    (b) A coarse file, or the rough part of a file.
    (c) A whetstone; a rubstone.
    (d) An eraser, usually made of caoutchouc or a synthetic
      rubber[4].
    (e) The cushion of an electrical machine.
    (f) One who performs massage, especially in a Turkish
      bath.
    (g) Something that chafes or annoys; hence, something that
      grates on the feelings; a sarcasm; a rub. --Thackeray.
      [1913 Webster]
 
   2. In some games, as bridge or whist, the odd game, as the
    third or the fifth, which decides the winner when there is
    a tie between the players; as, to play the rubber; also, a
    contest determined by the winning of two out of three
    games; as, to play a rubber of whist. --Beaconsfield. "A
    rubber of cribbage." --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   3. India rubber; caoutchouc; gum elastic; -- also called
    {natural rubber}.
    [1913 Webster +PJC]
 
   4. Any substance, whether natural or synthetic, resembling
    India rubber with respect to its elasticity[1].
    [PJC]
 
   5. A low-cut overshoe made of natural or synthetic rubber[4],
    serving to keep the feet and shoes dry when walking in the
    rain or on a wet surface; -- usually used in the plural.
    [1913 Webster]
 
   6. A {condom}. [Slang]
    [PJC]
 
   {Antimony rubber}, an elastic durable variety of vulcanized
    caoutchouc of a red color. It contains antimony sulphide
    as an important constituent.
 
   {Hard rubber}, a kind of vulcanized caoutchouc which nearly
    resembles horn in texture, rigidity, etc.
 
   {India rubber}, caoutchouc. See {Caoutchouc}.
 
   {Rubber cloth}, cloth covered with caoutchouc for excluding
    water or moisture.
 
   {Rubber dam} (Dentistry), a shield of thin sheet rubber
    clasped around a tooth to exclude saliva from the tooth.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rubber
   adj 1: returned for lack of funds; "a rubber check"; "a no-good
       check" [syn: {rubber}, {no-good}]
   n 1: an elastic material obtained from the latex sap of trees
      (especially trees of the genera Hevea and Ficus) that can
      be vulcanized and finished into a variety of products [syn:
      {rubber}, {natural rubber}, {India rubber}, {gum elastic},
      {caoutchouc}]
   2: any of various synthetic elastic materials whose properties
     resemble natural rubber [syn: {rubber}, {synthetic rubber}]
   3: an eraser made of rubber (or of a synthetic material with
     properties similar to rubber); commonly mounted at one end of
     a pencil [syn: {rubber eraser}, {rubber}, {pencil eraser}]
   4: contraceptive device consisting of a sheath of thin rubber or
     latex that is worn over the penis during intercourse [syn:
     {condom}, {rubber}, {safety}, {safe}, {prophylactic}]
   5: a waterproof overshoe that protects shoes from water or snow
     [syn: {arctic}, {galosh}, {golosh}, {rubber}, {gumshoe}]
   v 1: coat or impregnate with rubber; "rubberize fabric for rain
      coats" [syn: {rubberize}, {rubberise}, {rubber}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 rubber [rɵbər]
   rubber
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 r
 
 1. (kıs.) radius, rare, received, recipe, residence, retired, right-hand page, rises, rod, rubber.
 
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top