ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rower

R OW1 ER0   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rower-, *rower*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disk throwern. นักขว้างจาน
grower(โกร'เออะ) n. ผู้ปลูก,ผู้เติบโต,สิ่งที่เติบโต
winegrower(ไวน์'โกรเออะ) n. ผู้ปลูกองุ่น,ผู้กลั่นเหล้าองุ่น, See also: winegrowing n.
woolgrower(วูล'โกรเออะ) n. ผู้เลี้ยงแกะหรือสัตว์อื่นเพื่อเอาขนมาทำประโยชน์, See also: woolgrowing n., Syn. wool-grower

English-Thai: Nontri Dictionary
rower(n) คนพายเรือ,คนแจวเรือ,คนกรรเชียงเรือ
borrower(n) ผู้ยืม,ผู้กู้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No. He was a rower.ไม่ใช่ซะหน่อย เค้าเป็นนักกีฬาแข่งเรือต่างหาก 500 Days of Summer (2009)
My grandfather, Jack Kelly, was one of the premier rowers of his day.แจ๊ค เคลลี่ เสด็จปู่ของฉัน สมัยก่อนก็เคยลงแข่ง The Social Network (2010)
Rowers. To your rowing position.โรเวอร์ ประจำตำแหน่งฝีพาย The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
- Porter Collins. Former Olympic rower who went to Brown.อดีตโอลิมปิกพายที่ไปสีน้ำตาล The Big Short (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลพาย[N] rower, See also: oarsman, Syn. ฝีพาย, Example: คืนนั้น เรือของสุนทรภู่ถูกปล้นเพราะพลพายขึ่นฝั่งไปเที่ยวกันหมด, Count unit: คน, Thai definition: คนพายเรือ
คนแจว[N] rower, See also: ferryman, oarsman, Syn. คนแจวเรือ, คนพาย, คนพายเรือ, Example: เพื่อนๆ ปล่อยให้เขาเป็นคนแจวมาตลอดทาง เพราะเขาแข็งแรงที่สุด, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรห้องสมุด [n. exp.] (bat hǿngsamut) EN: library ticket ; borrower's ticket   FR: carte de lecteur [m]
ชาวนาชาวไร่[n. exp.] (chāonā-chāorai) EN: farmer ; planter ; grower ; horticulturist ; agriculturist ; gardener   FR: fermier [m] ; agriculteur [m]
ฝีพาย[n.] (fīphāi) EN: oarsman ; crew ; paddler ; rower   
ผู้กู้[n. exp.] (phū kū) EN: borrower   

CMU English Pronouncing Dictionary
ROWER    R OW1 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rower    (n) rˈouər (r ou1 @ r)
rowers    (n) rˈouəz (r ou1 @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ろくろ師;ロクロ師;轆轤師[ろくろし(ろくろ師;轆轤師);ロクロし(ロクロ師), rokuroshi ( rokuro shi ; rokuro shi ); rokuro shi ( rokuro shi )] (n) (See 轆轤・ろくろ・1,轆轤・ろくろ・2) turner; thrower [Add to Longdo]
ナイフ投げ[ナイフなげ, naifu nage] (n) (1) knife thrower; (n,vs) (2) knife throwing [Add to Longdo]
押し貸し[おしがし, oshigashi] (n) (high interest) loan forcefully imposed on the borrower [Add to Longdo]
下位語[かいご, kaigo] (n) {comp} narrower term [Add to Longdo]
果樹栽培者[かじゅさいばいしゃ, kajusaibaisha] (n) orchardist; fruit grower [Add to Longdo]
火炎放射器;火焔放射器[かえんほうしゃき, kaenhoushaki] (n) flamethrower [Add to Longdo]
窄まる[すぼまる;つぼまる, subomaru ; tsubomaru] (v5r,vi) to get narrower; to contract [Add to Longdo]
窄む[つぼむ, tsubomu] (v5m,vi) to get narrower; to contract [Add to Longdo]
窄める[すぼめる;つぼめる, subomeru ; tsubomeru] (v1,vt) to make narrower; to shut (an umbrella); to shrug (one's shoulders); to purse (one's lips) [Add to Longdo]
借り主;借主[かりぬし, karinushi] (n) (1) borrower; debtor; (2) tenant; lessee; renter [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
下位語[かいご, kaigo] narrower term [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Rower \Row"er\, n.
     One who rows with an oar.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  rower
      n 1: someone who rows a boat [syn: {oarsman}, {rower}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top