ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rosati

R OW0 Z AA1 T IY0   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rosati-, *rosati*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rosati มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rosati*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And we went to a place called Rosati's... in the Piazza del Popolo.Wir gingen in ein Restaurant namens Rosati's auf der Piazza del Popolo. Hustle (1975)
We cloned her phone when she was in interview with Rosati.Wir haben ihr Handy geklont, als sie von Rosati Verhört wurde. In Plain View (2011)
Mr. Rosati... You are in trouble.Mr. Rosati, das gibt eine Strafe. The Scarlet Eye (2011)
I'm sensing a little frustration, Rosati. Really?- Du klingst etwas genervt, RosatiNo Doubt (2011)
And the role of Dead Johnny goes to...Die Rolle des toten Johnnys übernimmt Jake RosatiOver My Dead Body (2011)
Alright, you two lovebirds have a good time.Mir war nicht klar, dass es um Rosati ging. Fateful (2011)
I hoped Santa would bring a laptop surprise. Either pixels or print my blog would be fine, but I needed a break to start thinking offline.Wenn ich mehr Ablenkung nötig hatte, war ich am Knutschen mit Jake RosatiResolutions (2012)
Thought you'd like it.- Ein Tisch für zwei für Rosati? - Ja. My Love Is a Black Heart (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
ROSATI    R OW0 Z AA1 T IY0

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top