ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rosano

R OW0 Z AA1 N OW0   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rosano-, *rosano*
Possible hiragana form: ろさの
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rosano มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rosano*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
May I present Lieutenant Alexis Rosanoff of the Russian imperial air force.Das ist Lieutenant Alexis Rosanoff von der kaiserlich-russischen Luftwaffe. Mata Hari (1931)
That's all right, Rosanoff.Na schön, Rosanoff. Mata Hari (1931)
Lieutenant Rosanoff.Lieutenant Rosanoff. Mata Hari (1931)
May I present Lieutenant Rosanoff.Darf ich vorstellen, Lieutenant Rosanoff. Mata Hari (1931)
Rosanoff!Rosanoff! Mata Hari (1931)
Tell him to send B-14 to Lieutenant Alexis Rosanoff's at once.Sagen Sie ihm, er soll sofort B-14 zu Lieutenant Alexis Rosanoff schicken. Mata Hari (1931)
- Lieutenant Rosanoff?- Lieutenant Rosanoff? Mata Hari (1931)
- Where'd Rosanoff go?- Wo ist Rosanoff? Mata Hari (1931)
Well, I did think for a moment that you were taking this Rosanoff a little too seriously.Für einen Moment dachte ich, Sie nähmen Rosanoff ein wenig zu ernst. Mata Hari (1931)
I never expect to see Rosanoff again.Ich werde Rosanoff nie wieder sehen. Mata Hari (1931)
Merely this, that Mata Hari went straight to the rooms of young Rosanoff when she left here last night.Nur darauf, dass Mata Hari direkt zum jungen Rosanoff gestürmt ist, als sie Sie verlassen hatte. Mata Hari (1931)
- Rosanoff. That's the point.- Rosanoff ist der Punkt. Mata Hari (1931)
Perhaps not. You and Rosanoff may get out of this, but I don't think so.Vielleicht kommen Rosanoff und du aus der Sache raus, aber ich glaube nicht. Mata Hari (1931)
Rosanoff?Rosanoff? Mata Hari (1931)
- For Lieutenant Rosanoff.- An Lieutenant Rosanoff. Mata Hari (1931)
- Rosanoff?- Rosanoff? Mata Hari (1931)
But if the defense demands it, summon Lieutenant Alexis Rosanoff.Aber wenn die Verteidigung es wünscht, rufe ich Lieutenant Alexis Rosanoff. Mata Hari (1931)

CMU English Pronouncing Dictionary
ROSANO    R OW0 Z AA1 N OW0

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top