Search result for

ritt

(58 entries)
(0.1008 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ritt-, *ritt*.
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brittle(บริท'เทิล) adj. เปราะ,งอไม่ได้,ปรับตัวไม่ได้ n. ขนมเปราะ, See also: brittleness n.
critter(คริท'เทอะ) n. บุคคล,สัตว์,สิ่งที่สร้างขึ้น
crittur(คริท'เทอะ) n. บุคคล,สัตว์,สิ่งที่สร้างขึ้น
fritt(ฟริท) n. วัตถุที่ใช้ทำเครื่องเคลือบหรือกระจก
fritter(ฟริท'เทอะ) vi.,vt. (ทำให้) สูญสิ้น,สิ้นเปลือง,แตกหรือแยกออกเป็นชิ้น ๆ ,หดตัว,เสื่อม,ลดน้อยลง n. เศษเล็กเศษน้อย., See also: fritterer n., Syn. shrink,degenerate
gritty(กริท'ที) adj. เป็นเม็ดหยาบเล็ก ๆ ,เป็นเม็ดกรวด,กล้าหาญ,อดทน., See also: grittily adv. grittiness n., Syn. sandy,plucky
nitty-gritty(นิท'ทิ กริฟ'ที) n. ประเด็นหรือจุดสำคัญของปัญหา
typewritten(-'ริทเทิน) vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ typewrite
unwritten(อันริท'เทิน) adj. ไม่ได้เขียนลง,ไม่ใช่ลายลักษณ์อักษร,เป็นวาจา,ว่างเปล่า,เป็นประเพณิ, Syn. traditional
written(ริท'เทิน) v. กริยาช่อง 3 ของ write adj. เป็นลายลักษณ์อักษร

English-Thai: Nontri Dictionary
brittle(adj) เปราะ,ร่วน,แตกง่าย
fritter(vt) ทิ้ง,ขว้าง,ปา,โยน,ฉีกเป็นชิ้นๆ
written(vt) pp ของ write

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารชุบแป้งทอด[n.] (āhān chup paēng thøt) EN: fritter   FR: beignet [m]
ใบสั่งแพทย์ [n.] (baisang phaēt) EN: prescription ; written medical prescription   FR: ordonnance (médicale) [f] ; prescription médicale [f]
บัตรเชิญ[n. exp.] (bat choēn) EN: invitation card ; written invitation ; invitation   FR: carte d'invitation [f] ; invitation écrite [f] ; invitation [f]
บริตานี[n. prop.] (Britanī) EN: Brittany   
จดหมายตอบ[n. exp.] (jotmāi tøp) EN: letter in reply ; written answer   FR: lettre de réponse [f]
คำตัดสินใจ[n. exp.] (kham tatsinjai) EN: decision ; written decision by a court ; legal determination   
ข้อเขียน[n.] (khøkhīen) EN: written test ; written examination   FR: épreuve écrite [f] ; examen écrit [m] ; test écrit [m]
กฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร[n. exp.] (kotmāi thī mai pen lāilakaksøn) EN: unwritten law   FR: loi non écrite [f]
เกรียบ[adj.] (krīep) EN: brittle ; fragile ; crisp   FR: cassant ; fragile
กรอบ[adj.] (krøp) EN: crisp ; brittle ; crackling ; broken ; crispy ; friable   FR: croustillant ; croquant ; cassant ; friable

CMU English Pronouncing Dictionary
RITT    R IH1 T
RITTS    R IH1 T S
RITTLE    R IH1 T AH0 L
RITTER    R IH1 T ER0
RITTNER    R IH1 T N ER0
RITTMAN    R IH1 T M AH0 N
RITTGERS    R IH1 T G ER0 Z
RITTENOUR    R IH1 T AH0 N AW0 R
RITTHALER    R IH1 TH AH0 L ER0
RITTENBERG    R IH1 T AH0 N B ER0 G

German-Thai: Longdo Dictionary
Drittelหนึ่งในสาม
Schritt(n) |der, pl. Schritte| ก้าว, ฝีก้าว, ขั้น, จังหวะ
drittenที่สาม
umstritten(adj) ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ เช่น Neubauten in Schweinheim sind umstritten. Bürger fürchten zusätzliche Belastungen durch die Erweiterung des Reha-Zentrums und das "Haus am Stadtwald"., See also: S. fraglich

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ritt {m}rode [Add to Longdo]
Ritt {m}; Ausritt {m} | Ritte {pl}; Ausritte {pl}ride | rides [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あれから[, arekara] (conj) (also written 彼から) since then; after that [Add to Longdo]
いっそ[, isso] (adv) (formerly written as 一層) rather; sooner; preferably; (P) [Add to Longdo]
いらっしゃる[, irassharu] (v5aru,vi) (1) (hon) (irregular forms such as いらした, etc. in colloquial Japanese; sometimes written 居らっしゃる) to come; to go; to be (somewhere); (aux-v) (2) (after a -te form, or the particle "de") is (doing); are (doing); (P) [Add to Longdo]
お手許;お手元;御手許;御手元[おてもと, otemoto] (n) (uk) chopsticks (often written on the paper wrapper) [Add to Longdo]
[, ka] (prt) (1) (was written with 歟) indicates question (sentence end); (2) indicates choice, doubt, etc.; (P) [Add to Longdo]
がじゃまめ[, gajamame] (n) peanut brittle [Add to Longdo]
きつい[, kitsui] (adj-i) (1) (sometimes written 緊い) intense; severe; hard; (2) determined; forceful; formidable; (3) strong; (4) tight; close; (P) [Add to Longdo]
きりっと[, kiritto] (adv,vs) (on-mim) (See きりり) stiff and slackless; tense without any looseness [Add to Longdo]
きりっとした[, kirittoshita] (adj-f) smart; spruce; neat [Add to Longdo]
くらい(P);ぐらい(P)[, kurai (P); gurai (P)] (suf,prt) (1) (also written as 位) approximately; about; around; or so; (2) to (about) the extent that; (almost) enough that; so ... that ...; at least; (3) as ... as ...; like; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エコー立体[エコーりったい, eko-rittai] echo area, echo volume [Add to Longdo]
ビュー立体[ビューりったい, byu-rittai] view volume [Add to Longdo]
手書き文字[てがきもじ, tegakimoji] handwritten letter, handwritten character [Add to Longdo]
立体集合演算[りったいしゅうごうえんざん, rittaishuugouenzan] set operation [Add to Longdo]
ビットブリット[びっとぶりっと, bittoburitto] BitBlt [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
立冬[りっとう, rittou] Beginn_des_Winters [Add to Longdo]
騎士[きし, kishi] Ritter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Ritt [rit] (n) , s.(m )
     ride; rode
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Ritt [rit]
     ride
  

Are you satisfied with the result?

Go to Top