หรือคุณหมายถึง riße?
Search result for

risse

(16 entries)
(0.0348 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -risse-, *risse*
Possible hiragana form: りっせ
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชือกชักธง[n. exp.] (cheūak chak thong) EN: halyard   FR: cordage servant à hisser un drapeau [m] ; drisse [f]
ไม้พุ่ม[n.] (māi phum) EN: bush ; shrub ; shrubbery ; bramble ; thicket ; hedge ; grove   FR: arbuste [m] ; arbrisseau [m]
หมอผี[n.] (mø phī) EN: sorcerer ; ghost doctor ; black magician ; voodoo doctor   FR: sorcier [m] ; guérisseur [m] ; chamane [m]
นกคิตติเวคขาดำ[n. exp.] (nok Khittiwek kha dam) EN: Black-legged Kittiwake   FR: Mouette tridactyle [f] ; Goéland tridactyle [m] ; Risse tridactyle
นกกินแมลงหลังฟู[n. exp.] (nok kin malaēng lang fū) EN: Fluffy-backed Tit Babbler   FR: Timalie chamasa [f] ; Burong à dos hérissé ; Timalie soyeuse [f]
หนวด[n.] (nūat) EN: wisker   FR: moustaches [fpl] ; vibrisses [fpl] ; antennes [fpl]
พุ่ม[n.] (phum) EN: bush ; shrub ; shrubbery   FR: buisson [m] ; taillis [m] ; arbrisseau [m] ; arbuste [m] ; massif d'arbustes [m]
ผู้รักษา[n.] (phūraksā) EN: doctor ; general practitioner ; medical practitioner ; physician   FR: médecin [m] ; personnel soignant [m] ; guérisseur [m]
ต้น[classif. (n.)] (ton) EN: [classif. : trees, bushes, plants; posts, columns]   FR: [classif. : arbres, arbustes, arbrisseaux, plantes; poteaux]

CMU English Pronouncing Dictionary
RISSE    R IH1 S
RISSER    R IH1 S ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Risse in einem bestimmten Winkelchevron cutting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
律旋[りっせん, rissen] (n) (See 呂旋) Japanese seven-tone gagaku scale (corresponding to [Add to Longdo]
律旋法[りつせんぽう;りっせんぽう, ritsusenpou ; rissenpou] (n) (See 呂旋法) Japanese seven-tone gagaku scale (corresponding to [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Risse \Risse\, obs.
     imp. of {Rise}. --B. Jonson.
     [1913 Webster]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Risse [risə] (n) , pl.
     crannies; fissures; rifts
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top