ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rigidity

R IH0 JH IH1 D AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rigidity-, *rigidity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rigidity(n) ความเข้มงวด, See also: ความตายตัว, ความไม่ยืดหยุ่น, Syn. firmness, inflexibility

English-Thai: Nontri Dictionary
rigidity(n) ความเข้มงวด, ความแข็งแกร่ง, ความกวดขัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rigidity๑. สภาพแข็งเกร็ง, สภาพแข็งทื่อ, สภาพแข็งงอ [ มีความหมายเหมือนกับ rigor ๒ ]๒. (จิตเวช.) ความไม่ยืดหยุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rigidity, cadaveric; rigidity, postmortem; rigor mortisสภาพแข็งทื่อหลังตาย, สภาพศพแข็งทื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rigidity, cerebellarสภาพแข็งเกร็งเหตุสมองน้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rigidity, clasp-knifeสภาพแข็งงอแบบมีดพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rigidity, decerebrateสภาพแข็งเกร็งเสมือนไร้ก้านสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rigidity, decorticateสภาพแข็งเกร็งเสมือนไร้สมองใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rigidity, hemiplegicสภาพแข็งเกร็งอัมพาตครึ่งซีก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rigidity, muscleสภาพกล้ามเนื้อแข็งเกร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rigidity, postmortem; rigidity, cadaveric; rigor mortisสภาพแข็งทื่อหลังตาย, สภาพศพแข็งทื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The box, with its implications of rigidity and squareness, symbolises unimaginative thinking and painful frustration.กล่องที่มีนัยยะของคุณ of ความแข็งแกร่งและ squareness, เป็นสัญลักษณ์ของความคิดโง่ and แห้วเจ็บปวด Death Race 2 (2010)
The modern treatments at the sixth postulate, the rigidity of the triangle which can be used as an alternative to superposition.การปฏิบัติแบบสัจพจน์ที่หก ความแข็งแรงของสามเหลี่ยม สามารใช้เป็นด้านตรงข้ามได้ School's Out (2012)
Muscle rigidity is often the side effect of a sudden heart attack.กล้ามเนื้อเกร็งเป็นผลข้างเคียง ที่พบได้บ่อยของหัวใจวายเฉียบพลัน Whispers in the Dark (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RIGIDITY R IH0 JH IH1 D AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rigidity (n) rˈɪʤˈɪdɪtiː (r i1 jh i1 d i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刚性[gāng xìng, ㄍㄤ ㄒㄧㄥˋ, / ] rigidity, #16,033 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Starrheit { f }; Steifheit { f }; Rigidität { f } | Starrheiten { pl }; Steifheiten { pl }rigidity | rigidness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フリジディティー[furijideitei-] (n) frigidity [Add to Longdo]
価格の下方硬直性[かかくのかほうこうちょくせい, kakakunokahoukouchokusei] (n) downward price rigidity [Add to Longdo]
価格硬直性[かかくこうちょくせい, kakakukouchokusei] (n) price rigidity [Add to Longdo]
強直[きょうちょく, kyouchoku] (adj-na, n, adj-no) rigidity; uprightness [Add to Longdo]
硬直[こうちょく, kouchoku] (n, vs) stiffening; rigidity; rigor; stiffness; ossification; petrification; (P) [Add to Longdo]
剛性[ごうせい, gousei] (n, adj-no) hardness; rigidity [Add to Longdo]
剛直[ごうちょく, gouchoku] (adj-na, n) integrity; moral courage; rigidity [Add to Longdo]
不感症[ふかんしょう, fukanshou] (n) sexual frigidity [Add to Longdo]
冷ややかさ[ひややかさ, hiyayakasa] (n) coldness; frigidity; indifference [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rigidity \Ri*gid"i*ty\, n. [L. rigiditas: cf. F. rigidit['e].
   See {Rigid}.]
   1. The quality or state of being rigid; want of pliability;
    the quality of resisting change of form; the amount of
    resistance with which a body opposes change of form; --
    opposed to flexibility, ductility, malleability, and
    softness.
    [1913 Webster]
 
   2. Stiffness of appearance or manner; want of ease or
    elegance. --Sir H. Wotton.
    [1913 Webster]
 
   3. Severity; rigor. [Obs. orR.] --Bp. Burnet.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Stiffness; rigidness; inflexibility.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rigidity
   n 1: the physical property of being stiff and resisting bending
      [syn: {rigidity}, {rigidness}]
   2: the quality of being rigid and rigorously severe [syn:
     {inflexibility}, {rigidity}, {rigidness}] [ant:
     {flexibility}, {flexibleness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top