ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reverted

R IH0 V ER1 T IH0 D   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reverted-, *reverted*, revert, reverte
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's reverted or something.ทำให้เธอเปลี่ยนกลับไป Samson & Delilah (2008)
I-can-bag-anyone-in-this- bar-because-I-have-a-sexy- accent has reverted to online dating?"ผมจะเลือกสาวคนไหนก็ได้ในบาร์นี้ เพราะผมมีสำเนียง ที่แสนเซ็กซี่" เปลี่ยนมาหาคู่แบบออนไลน์เหรอ? Saturn Returns (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
REVERTED R IH0 V ER1 T IH0 D
REVERTED R IY0 V ER1 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reverted (v) rˈɪvˈɜːʳtɪd (r i1 v @@1 t i d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Revert \Re*vert"\, v. t. [imp. & p. p. {Reverted}; p. pr. & vb.
   n. {Reverting}.] [L. revertere, reversum; pref. re- re- +
   vertere to turn: cf. OF. revertir. See {Verse}, and cf.
   {Reverse}.]
   1. To turn back, or to the contrary; to reverse.
    [1913 Webster]
 
       Till happy chance revert the cruel scence. --Prior.
    [1913 Webster]
 
       The tumbling stream . . .
       Reverted, plays in undulating flow.  --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   2. To throw back; to reflect; to reverberate.
    [1913 Webster]
 
   3. (Chem.) To change back. See {Revert}, v. i.
    [1913 Webster]
 
   {To revert a series} (Alg.), to treat a series, as y = a + bx
    + cx^{2} + etc., where one variable y is expressed in
    powers of a second variable x, so as to find therefrom the
    second variable x, expressed in a series arranged in
    powers of y.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reverted \Re*vert"ed\, a.
   Turned back; reversed. Specifically: (Her.) Bent or curved
   twice, in opposite directions, or in the form of an S.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top