ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rescind

R IH0 S IH1 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rescind-, *rescind*, rescin
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rescind(vt) เพิกถอน (สัญญา, กฎหมาย), See also: ยกเลิก, Syn. abrogate, repeal, void, Ant. support, uphold
rescindable(adj) ซึ่งยกเลิก, See also: ซึ่งล้มเลิก, ซึ่งเพิกถอน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rescind(รีสซินดฺ') vt. ยกเลิก, เลิกล้ม, ลบล้าง, เพิกถอน, กลับ, ฆ่า, See also: rescindable adj. rescinder n. rescindment n., Syn. annul, cancel, void

English-Thai: Nontri Dictionary
rescind(vt) เพิกถอน, ยกเลิก, เลิกล้ม, ล้มล้าง, ฆ่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rescindเลิก, เลิกสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rescinding of resolution; resolution, rescinding ofการเพิกถอนมติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you cut my throat... I'll not be able to rescind the offer that brought you here.หากคอข้าขาด ข้าคงไม่อาจบอกกล่าวข้อเสนอแก่เจ้าได้ The Chronicles of Riddick (2004)
Rescind order!ยกเลิกคำสั่ง Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
I rescind my follow-up question.ผมขอยกเลิกคำถามต่อไปของผม Chuck Versus the Gravitron (2008)
I rescind your invitation.ฉันขอถอนคำเชื้อเชิญ To Love Is to Bury (2008)
Or i have to rescind the request for bureau involvement.หรือฉันก็ต้องยกเลิกคำร้องขอนี้ Pleasure Is My Business (2009)
It's no good. I have spoken to Olaf. He will not rescind the challenge.มันไม่ดีซะเลย ข้าไปพูดกับโอลาฟ เขาจะไมยกเลิกการประลองนี้ Sweet Dreams (2009)
By the way, I rescind the invitation to my house for all vampires present.อีกอย่างนะ, ฉันขอยกเลิก คำเชิญเข้าบ้านของฉัน สำหรับแวมไพร์ทั้งหมดที่อยู่ที่นี่ Evil Is Going On (2010)
-l rescind my invitation. -No! I want my phone back.ฉันขอถอนคำเชิญของฉันคืน ไม่ ฉันต้องการโทรศัพท์ฉันคืน Evil Is Going On (2010)
Go on camera. Tell him to stop. Rescind the order.ไปยังกล้องบันทึกเทป บอกให้เขาหยุด ยกเลิกคำสั่งซะ Episode #1.2 (2010)
He's a stubborn man. He will not rescind his judgement.เขาเป็นคนดื้อ เขาจะไม่ทบทวนสิ่งที่เขาตัดสินใจ Gwaine (2010)
I'm about to rescind the offer.ฉันเกี่ยวกับว่า การยกเลิกการเสนอ Super 8 (2011)
Harvard wants to rescind our on-campus recruiting privileges.ฮาร์วาร์ดต้องการจะยกเลิก สิทธิ์ในการสรรหา พนักงานใหม่ของเรา Meet the New Boss (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rescindOur firm is a giant one, and there are some rules and regulations, which should be revised or rescinded to reduce red tape and increase efficiency.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกเลิก[bøkloēk] (v) EN: cancel ; revoke ; abolish ; call off ; withdraw ; wipe out ; rescind ; denounce  FR: annuler ; décommander ; dénoncer
คืนคำ[kheūnkham] (v) EN: recant ; retract ; withdraw ; disavow ; revoke ; recall ; rescind  FR: se rétracter ; se dédire
เลิก[loēk] (v) EN: abolish ; do away with ; cancel ; annul ; abrogate ; wind up ; give up ; cease ; upend ; quit ; discard ; drop out ; abandon ; rescind  FR: abolir ; annuler ; abroger ; démanteler ; rompre ; abandonner ; renoncer
เลิกสัญญา[loēk sanyā] (v, exp) EN: rescind ; cancel a contract  FR: dénoncer un contrat ; annuler un contrat ; rompre un contrat
ล้มเลิก[lomloēk] (v) EN: abolish ; cancel ; rescind ; abrogate ; put an end to ; annul  FR: renoncer à ; abandonner
งด[ngot] (v) EN: cancel ; call off ; rescind  FR: annuler
เพิกถอน[phoēkthøn] (v) EN: withdraw ; revoke ; repeal ; cancel ; rescind ; annul  FR: abroger ; révoquer ; annuler
ถอน[thøn] (v) EN: break off an engagement ; cancel ; repeal ; revoke ; rescind
ยก[yok] (v) EN: cancel ; rescind
ยกเลิก[yokloēk] (v) EN: cancel ; annul ; abort ; call off ; revoke ; nullify ; abolish ; recant ; repeal ; rescind ; quash ; abandon ; abrogate ; abdicate  FR: annuler ; abroger ; supprimer ; abandonner

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RESCIND R IH0 S IH1 N D
RESCIND R IY0 S IH1 N D
RESCINDS R IH0 S IH1 N D Z
RESCINDS R IY0 S IH1 N D Z
RESCINDED R IH0 S IH1 N D IH0 D
RESCINDED R IY0 S IH1 N D AH0 D
RESCINDING R IH0 S IH1 N D IH0 NG
RESCINDED(2) R IY0 S IH1 N D IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rescind (v) rˈɪsˈɪnd (r i1 s i1 n d)
rescinds (v) rˈɪsˈɪndz (r i1 s i1 n d z)
rescinded (v) rˈɪsˈɪndɪd (r i1 s i1 n d i d)
rescinding (v) rˈɪsˈɪndɪŋ (r i1 s i1 n d i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
解除[かいじょ, kaijo] (n, vs) cancellation; rescinding; release; calling off; lifting (sanctions); delisting; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rescind \Re*scind"\ (r?-s?nd"), v. t. [imp. & p. p. {Rescinded};
   p. pr. & vb. n. {Rescinding}.] [L. rescindere, rescissum;
   pref re- re- + scindere to cut, split: cf. F. rescinder. See
   {Shism}.]
   1. To cut off; to abrogate; to annul.
    [1913 Webster]
 
       The blessed Jesus . . . did sacramentally rescind
       the impure relics of Adam and the contraction of
       evil customs.             --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically, to vacate or make void, as an act, by the
    enacting authority or by superior authority; to repeal;
    as, to rescind a law, a resolution, or a vote; to rescind
    a decree or a judgment.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To revoke; repeal; abrogate; annul; recall; reverse;
     vacate; void.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rescind
   v 1: cancel officially; "He revoked the ban on smoking"; "lift
      an embargo"; "vacate a death sentence" [syn: {revoke},
      {annul}, {lift}, {countermand}, {reverse}, {repeal},
      {overturn}, {rescind}, {vacate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top