ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

repudiation

R IH0 P Y UW2 D IY0 EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -repudiation-, *repudiation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
repudiation(n) การปฏิเสธ, See also: การยกเลิก, การไม่ยอมรับ, Syn. denial, disavowal

English-Thai: Nontri Dictionary
repudiation(n) การบอกปัด,การละทิ้ง,การทอดทิ้ง,การปฏิเสธ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
repudiationการปฏิเสธ (การชำระหนี้, สัญญา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
repudiationการปฏิเสธ, การไม่ยอมรับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
repudiation of a childการไม่ยอมรับเด็กว่าเป็นบุตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การลบล้าง[kān loplāng] (n) EN: repudiation
การปฏิเสธ[kān patisēt] (n) EN: repudiation

CMU English Pronouncing Dictionary
REPUDIATION R IH0 P Y UW2 D IY0 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
repudiation (n) rˈɪpjˌuːdɪˈɛɪʃən (r i1 p y uu2 d i ei1 sh @ n)
repudiations (n) rˈɪpjˌuːdɪˈɛɪʃənz (r i1 p y uu2 d i ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
配信の否認不能[はいしんのひにんふのう, haishinnohininfunou] (n) {comp} non-repudiation of delivery [Add to Longdo]
発信の否認不能[はっしんのひにんふのう, hasshinnohininfunou] (n) {comp} non-repudiation of submission [Add to Longdo]
発生源の否認不能[はっせいげんのひにんふのう, hasseigennohininfunou] (n) {comp} non-repudiation of origin [Add to Longdo]
否定[ひてい, hitei] (n,vs,adj-no) (1) negation; denial; repudiation; (2) {comp} NOT operation; (P) [Add to Longdo]
否認[ひにん, hinin] (n,vs) denial; negation; repudiation; disapproval; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
配信の否認不能[はいしんのひにんふのう, haishinnohininfunou] non-repudiation of delivery [Add to Longdo]
発信の否認不能[はっしんのひにんふのう, hasshinnohininfunou] non-repudiation of submission [Add to Longdo]
発生源の否認不能[はっせいげんのひにんふのう, hasseigennohininfunou] non-repudiation of origin [Add to Longdo]
否認[ひにん, hinin] repudiation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Repudiation \Re*pu`di*a"tion\ (r[-e]*p[=u]`d[i^]*[=a]"sh[u^]n),
   n. [Cf.F. r['e]pudiation, L. repudiatio.]
   The act of repudiating, or the state of being repuddiated;
   as, the repudiation of a doctrine, a wife, a debt, etc.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Repudiation \Re*pu`di*a"tion\, n.
   One who favors repudiation, especially of a public debt.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 repudiation
   n 1: rejecting or disowning or disclaiming as invalid;
      "Congressional repudiation of the treaty that the President
      had negotiated" [syn: {repudiation}, {renunciation}]
   2: refusal to acknowledge or pay a debt or honor a contract
     (especially by public authorities); "the repudiation of the
     debt by the city"
   3: the exposure of falseness or pretensions; "the debunking of
     religion has been too successful" [syn: {repudiation},
     {debunking}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top