ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

repudiated

R IY0 P Y UW1 D IY0 EY2 T AH0 D   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -repudiated-, *repudiated*, repudiat, repudiate
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
repudiatedบอกเลิก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary
REPUDIATED R IY0 P Y UW1 D IY0 EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
repudiated (v) rˈɪpjˈuːdɪɛɪtɪd (r i1 p y uu1 d i ei t i d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Repudiate \Re*pu"di*ate\ (r[-e]*p[=u]"d[i^]*[=a]t), v. t. [imp.
   & p. p. {Repudiated} (-?`t?d); p. pr. & vb. n.
   {Repudiating}.] [L. repudiatus, p. p. of repudiare to
   repudiate, reject, fr. repudium separation, divorce; pref.
   re- re- + pudere to be ashamed.]
   [1913 Webster]
   1. To cast off; to disavow; to have nothing to do with; to
    renounce; to reject.
    [1913 Webster]
 
       Servitude is to be repudiated with greater care.
                          --Prynne.
    [1913 Webster]
 
   2. To divorce, put away, or discard, as a wife, or a woman
    one has promised to marry.
    [1913 Webster]
 
       His separation from Terentis, whom he repudiated not
       long afterward.            --Bolingbroke.
    [1913 Webster]
 
   3. To refuse to acknowledge or to pay; to disclaim; as, the
    State has repudiated its debts.
    [1913 Webster]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top