ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

repsol

R EH1 P S AA0 L   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -repsol-, *repsol*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา repsol มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *repsol*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sitology; nutriology; sitiology; threpsologyโภชนวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sitiology; nutriology; sitology; threpsologyโภชนวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
threpsology; nutriology; sitiology; sitologyโภชนวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nutriology; sitiology; sitology; threpsologyโภชนวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Repsol polluted the area to such an extent that the Mapuche Indians lodged a complaint with international organizations.Die Verschmutzung durch Repsol in der Gegend... war so schlimm, daß die Mapuche-Indianer... bei internationalen... Organisationen Beschwerde erhoben. Social Genocide (2004)
Seven years ago, supposedly, Repsol decontaminated this area.Repsol hätte diesen Boden... vor 7 Jahren sanieren sollen. Social Genocide (2004)
Loma de la Lata, to the Repsol oil company.Loma de la Lata... für Repsol in der Tasche. Social Genocide (2004)
He was leaving Ducati for Repsol Honda, the team of his childhood hero, Mick Doohan.Er verließ Ducati und ging zu Repsol Honda, dem Team seines Helden aus der Kinderzeit, Mick Doohan. Hitting the Apex (2015)
Then you can work for Repsol Honda.Dann kannst du für Repsol Honda arbeiten. Hitting the Apex (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
REPSOL    R EH1 P S AA0 L

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top